Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av pilotsykehusprosjektet SAMSPILLKONFERANSEN FOR SYKEPLEIERE Scandic Oslo Airport Hotel 25. oktober 2010 Britt V. Danielsen Omstillingsenheten,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av pilotsykehusprosjektet SAMSPILLKONFERANSEN FOR SYKEPLEIERE Scandic Oslo Airport Hotel 25. oktober 2010 Britt V. Danielsen Omstillingsenheten,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av pilotsykehusprosjektet SAMSPILLKONFERANSEN FOR SYKEPLEIERE Scandic Oslo Airport Hotel 25. oktober 2010 Britt V. Danielsen Omstillingsenheten, Fagforbundet

2 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten INNHOLD Bakgrunn og mål for prosjektet Organisering av prosjektet nasjonalt Om likeverdig partssamarbeid De ulike pilotsykehusprosjektene Aktiviteter Utfordringer fremover

3 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten BAKGRUNN Bygger på erfaringene og metodikken fra Modellkommunene og Kvalitetskommuneprogrammet Satsningsområde for å få i gang partssamarbeid i sykehussektoren Samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdep., regionale helseforetak, KS/kommuner, repr. for brukerorganisasjoner og arbeidstakerorg.

4 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. BAKGRUNN Oppstart 2008 - prosjektperiode ut 2010 Mål om piloter i alle helseregioner Tildeling tok tid: 5 prosjekter godkjent og tildelt status som pilotsykehusprosjekt mars 2009 Partene er: brukere, tillitsvalgte/ansatte og adm (sykehus/kommune) Innlemmet i Samhandlingsreformen juni 2009

5 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid 19. juni 2009

6 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten MÅLSETTING Overordnet mål Å skape et bedre grunnlag for realisering av de helsepolitiske målsettingene om å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester av god kvalitet Å prøve ut nye driftsformer og som evner å utnytte kompetanse, ny teknologi og god organisering (Mål og rammedokument av mai 2008)

7 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten ORGANISERING PILOTSYKEHUSPROSJEKTET HOD - Nasjonal referansegruppe Sekr. funksjon HOD Helse- Nord Helse- Midt Helse- Vest Helse- Sør-Øst Pilot- sykehus prosjekt Pilot- Sykehus prosjekt Pilot- Foretak prosjekt Pilot- Sykehus prosjekt Pilot- Sykehus prosjekt

8 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten NASJ. REFERANSEGRUPPE Nasjonal "styringsgruppe" - ledes fra HOD v/Kristin Lossius (avd. direktør Samhandlingsavdelingen) Partssammensatt - HOD, RHFene, brukerorg (OMOD, FFO/LHL), arbeidstakerorg i spes.helsetj. (Delta/YS, Dnlf/Akademikerne, NITO/SAN, NSF/Unio, Fagforbundet/LO, KS Følge prosjektene - bistå med sekr.funksjon Økonomi / evaluering Forankringsarbeid i egne org. Nettportal, nettverk/samlinger Nettside HOD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/pilotsykehusprosjektet.ht ml?id=588745

9 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Felles mål Partene utfyller og utfordrer hverandre Ideer kommer fram - myndiggjorte medarbeidere Saker blir bredt og tilstrekkelig belyst Konstruktiv samhandling - bedre løsninger Bedrer grunnlaget for omdømme LIKEVERDIG PARTSSAMARBEID - HVORFOR?

10 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten PARTSSAMARBEID forts. Bygger på dialog og samarbeid SENTRALE ASPEKTER Likeverdighet mellom partene Dialogpreget kommunikasjon Kollektivt ansvar RESPEKT OG TILLIT Forankring; alle parter har eierskap Hele organisasjonen er med Moderne organisasjonsutvikling og ledelse

11 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten RAMMER OG AKTIVITETER Formell oppstart mai 2009 med kick-off seminar 2 av prosjektene er rene samarbeids- prosjekter mellom sykehus og kommuner Alle prosjekter har fokus på samhandling med kommunene Aktiv brukermedvirkning Samlinger/nettverk - partssamarbeid Koordineringsledd - rapportering/oppfølging Oppfølging og veiledning lokalt

12 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten DE 5 PILOTSYKEHUSPROSJEKTENE Helse-Nord - Helseparken Rana Helgelandssykehuset HF/Rana kommune Helse-Midt-Norge Intermediærplasser Søbstad helsehus, Trondheim kommune/St. Olavs hospital HF Helse Vest - Forbetringsprogrammet Helse-Førde HF Helse Sør-Øst - Sammenhengende behandlingskjede Vestre Viken HF, Ringerike sykehus Helse Sør-Øst - Likeverdige helsetjenester for en flerkulturell befolkning Oslo Universitetssykehus HF - søknad fra Ullevål (UUS) utvidet til OUS (Tildeling 20. mars 2009 - samhandlingsmidlene)

13 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Helse SørØst - Ringerike/Vestre Viken HF Å utvikle en helhetlig driftsmodell som skal sikre at pasienten opplever en sammenhengende behandlingskjede som leverer god kvalitet på rette sted til rett tid.

14 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. Ringerike/Vestre Viken EKS. System for BRUKERINFORMASJON Sikre rett informasjon til rett tid i behandlingsforløpet, basert på brukeres erfaringer som er tilgjengelig i alle ledd (hjemme, fastlegen, sykehuset og kommune) Pr okt 2010 Ferdig: Diabetes 1 og 2 KOLS I oppstart: Hjerneslag

15 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Helse Sørøst Oslo Universitetssykehus HF Veiledning utdanning i flerkulturelt helsearbeid Helsebringende oppvekst Mammografiscreeningen i Oslo Barn i flerkulturelle familier LIKEVERDIGE HELSETJENESTER FOR EN FLERKULTURELL BEFOLKNING

16 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. OUS EKS INFORMASJON MAMMOGRAFISCREENING

17 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Helse Vest Helse Førde HF Dei tilsatte som strategi- og endringskonsulentar MANGE DELPROSJEKTER - EKS. Døgn til dag Redusere epikrisetid Innenfor slusa, operasjonslogistikk Behandlingslinje for hjerneslag Pasientforløp ved Lærdal sjukehus Organisering av mottak for pas. med akutt behov for hjelp

18 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. Helse Førde

19 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Helse Midt Søbstad helsehus/St. Olav Utvikle en samhandlingskjede – unngå sykehusinnleggelse for syke eldre Intermediærenhet - 1 1/2 linje Innleggelse på Søbstad helsehus via OBS- enheten ved St. Olavs Hospital eller den kommunal legevakt Pasienten fyller veldefinerte kriterier Gode resultater, de fleste reiser hjem

20 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten AkuttmottakObs.enhet Søbstad helsehus Forts. Søbstad helsehus

21 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Helse Nord Helseparken Rana Et samhandlingsprosjekt til det beste for Pasientene - Ansatte - Storsamfunnet Helgelandssykehuset - Rana kommune En hel sykehusetasje er fristilt til pilotdrift 2009-2010 17 senger, 19 kommunale årsverk og 0,6 sykehjemslege Helseparken driftes i kommunal regi i sykehuset: –4 ortopediske opptreningsplasser –6 utskrivningsklare plasser –7 rehabiliteringsplasser Videreføring som prosjekt i 2011

22 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. Helseparken Rana Under planlegging interkommunalt Lokal Medisinsk Senter (LMS) Alle eller enkelte kommuner i nedslagsfeltet for Helgelandssykehuset avd. Rana er deltakere. Samarbeidspartnere er: Rana, Hemnes, Nesna Lurøy, Rødøy og Helgelandssykehuset Rana Nye områder vil være: demens, palliativ omsorg, læring og mestring, folkehelse, forebyggende behandling

23 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Forts. AKTIVITETER Felles opplæringsseminar for tillitsvalgte 2009 (Delta, Dnlf, NITO, NSF og Fagforbundet) Nasjonal konferanse / workshop i fjor høst Oppfølging av prosjektene lokalt Helsekonferansen i mai 2010 Nasjonal samling oktober 2010 Evaluering av partssamarbeidet pågår Formidling og spredning viktig - Erfaringskonferanse vår 2011?

24 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Pilotsykehusprosjektet på HELSEKONFERANSEN 2010 Parallell 4: Pilotsykehus – samhandling mellom likeverdige parter – brukere, ansatte og ledere Helse- og omsorgsdepartementet har etablert en modell for utvikling av helsetjenester gjennom samhandling mellom likeverdige parter. Brukere, ansatte og ledere i sykehus og kommune har prøvd ut modellen i ulike lokale prosjekter, som har stor overføringsverdi. Denne sesjonen vil vise at likeverdig partssamarbeid kan være banebrytende i utviklingen av helse- og omsorgstjenester i sykehus og kommune og i realiseringen av Samhandlingsreformen. Se nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/helsekonferansen/program_presentasjoner/

25 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Nasjonal samling i Førde okt. Alle prosjektene har positive resultater Vi må skille mellom partssamarbeid og tverrfaglig samarbeid Likeverdig partssamarbeid: gir gode prosesser, fremmer samarbeid og felles ansvar, mer kreativitet, tør mer Synergieffekten - 1+1+1=4! Evaluering av partssamarbeidet pågår Mange ønsker videreføring, for viktig til å avslutte nå NETTSIDER HOD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/sykehus/pilotsykehusprosjektet.html?id=58874 5

26 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten LIKEVERDIG PARTSSAMARBEID GIR Bedre kvalitet på tjenestene Godt samarbeidsklima Økt trivsel og lavere sykefravær Større engasjement og bedret omdømme

27 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Fagforbundet er opptatt av å se utviklingsprosjekter i offentlig sektor i en større sammenheng FAGFORBUNDET ARBEIDER FOR: Opprettelse av nasjonalt senter Videreføring av Kvalitetskommuneprogrammet Videreføring av Pilotsykehusprosjektet FREMTID

28 Britt V. Danielsen, Omstillingsenheten Takk for meg med - "Det er den draumen" av Olav H. Hauge "Det er den draumen me ber på, At noko vedunderlig skal skje, At det må skje, At tidi skal opne seg, At hjarta skal opne seg, At dørar skal opne seg, At berget skal opne seg, At kjeldor skal springa, At draumen skal opne seg, At me ein morgonstund skal glida inn på ein våg Me ikkje har visst um"


Laste ned ppt "Presentasjon av pilotsykehusprosjektet SAMSPILLKONFERANSEN FOR SYKEPLEIERE Scandic Oslo Airport Hotel 25. oktober 2010 Britt V. Danielsen Omstillingsenheten,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google