Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiskonsulentordningen i Norge Studiebesøk fra Skåne, Sverige 3. og 4. desember 2012 Bente Thorsen Leder, arbeidsgruppen for praksiskoordinatorsamlingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiskonsulentordningen i Norge Studiebesøk fra Skåne, Sverige 3. og 4. desember 2012 Bente Thorsen Leder, arbeidsgruppen for praksiskoordinatorsamlingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiskonsulentordningen i Norge Studiebesøk fra Skåne, Sverige 3. og 4. desember 2012 Bente Thorsen Leder, arbeidsgruppen for praksiskoordinatorsamlingen Medlem i PKO rådet, legeforeningen

2 Sykehusstrukturen i Norge  Fire regionale helseforetak –Helse Sør Øst RHF –Helse Vest RHF –Helse Midtnorge RHF –Helse Nord RHF  De regionale helseforetakene har egne styrer og administrerende direktør

3 Helseregioner i Norge

4 Helseforetakene  Flere helseforetak med egne styrer i hver region. Hvert helseforetak har egen adm. direktør.  Flere sykehus i hvert enkelt helseforetak. Sykehusene er geografisk spredt, til dels over store områder. De har ulike funksjoner som samlet sett skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste

5 Helse Sør øst RHF 10 helseforetak 5 private sykehus

6 PKO i Norge  Etablert i 1995 –Pionerer: Odd J Kvamme (Stord) Olav Thorsen (Stavanger) Unni Ringberg (Tromsø)  November 2012 –Ca 120 praksiskonsulenter –Ca 17 praksiskoordinatorer –Samlet: Ca 20 årsverk Kun ett helseforetak er helt uten PKO

7 Praksiskonsulentene er ansatt i Helseforetaket Det er stor variasjon “dekningsgrad” for PKO i de enkelte sykehus i helseforetaket.

8 Det eksisterer ingen formell overordnet organisering av PKO på nasjonalt nivå Felles plattform: 2005: Rammeavtalen mellom de regionale helseforetak og den norske legeforening om praksiskonsulentordningen

9 PKO.no  Felles nettsted for PKO i Norge  Etablert (2004?)og driftes fortsatt fra PKO i Stvanger Universitetssykehus  Eierskap til domenet www.pko.no ble overtatt av Norsk forening for allmennmedisin i 2012.www.pko.no  Nettadresse: https://sites.google.com/a/fastlegeservice.no/pko-start/ https://sites.google.com/a/fastlegeservice.no/pko-start/

10 PKO-håndboka I 2004 ble det laget en håndbok for Praksiskonsulenter og praksiskoordinatorer http://legeforeningen.no/yf/allmennlegeforeningen/fra-foreningen/debattskrift-handboker-og-rapporter/pko-handboka/ I håndboka finner vi beskrivelse av innhold og metoder i PKO’s arbeid.

11 Landsdekkende PKO-samlinger Faglig innhold tellende i videre- og etterutdanning  Årlig fra 2004. Fra 2012: Landsdekkende PKO samling hvert annet år.  PKO miljøet i hver helseregion skal tilstrebe å samles minimum det året det ikke er landsdekkende PKO- konferanse.  Dags- konferanser, ”Fagdager”, ved behov. Første fagdag tenkes lagt til Oslo, sept 2013.

12 Praksiskoordinatorsamlingen Startet opp i 2009 Nettverk av alle praksiskoordinatorene –Møtes en til to ganger pr år (i tilslutning til PKO-samlinger) –Deler erfaringer og rådslår om videreutvikling av PKO –Avgitt høringssvar i saker med relevans for PKO og samhandling

13 Arbeidsgruppe for praksiskoordinatorsamlingen  En representant fra hver helseregion + en representant fra PKO i Regionalt helseforetak (HSØ)  Utnevnes av praksiskoordinatorsamlingen  Finner sin leder (Bente Thorsen). Baseres på tillit og interesse.

14 Mange tema har vært drøftet i praksiskoordinatorsamlingen: - tydeligere beskrivelser av PKO i oppdragsdokument og andre styrende dokumenter for sykehusene. - likere stillingsstørrelser og arbeidsbetingelser for PKO - plassering i sykehusenes linjer og staber versus utøvelse av en frittstående rolle som praksiskonsulent/-koordinator - forankring og tilknytning av PKO mot sentrale helsemyndigheter, kommuner og NAV. - mulighet for felles eierskap og finansiering av PKO mellom HF og kommuner. - modernisering av PKO-håndboka. - navnevalg for PKO. - hjelp til samordning av PKO på landsbasis. forankring av PKO overfor legeforeningen

15 PKO-rådet  Oppnevnt av legeforeningen, etablert i 2010  Rådgivende for sentralstyret  Medlemmer: –Repr for Norsk forening for allmennmedisin(NFA) –Allmennlegeforeningen (AF) –Overlegeforeningen –Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) –2 praksiskoordinatorer (H Hauge og B Thorsen)

16 Kartlegging av status i praksiskonsulentordningen i regi av PKO-rådet  Gjennomført en Quest back til praksiskoordinatorene for å kartlegge status i PKO høsten 2012.  Dannet grunnlaget for en statusrapport som Bente Thorsen og Harald Hauge har utarbeidet. Sendt til praksiskoordinatorene for uttalelse november 2012.


Laste ned ppt "Praksiskonsulentordningen i Norge Studiebesøk fra Skåne, Sverige 3. og 4. desember 2012 Bente Thorsen Leder, arbeidsgruppen for praksiskoordinatorsamlingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google