Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til nytt skoleår

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til nytt skoleår"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til nytt skoleår
FAU-møte

2 Innhold Holte skole pr. 160908 FAU Hva kjennetegner gode skoler?
Styringsdokumenter og politiske føringer Holtes visjon,verdigrunnlag, handlingsplan og utviklingsarbeid

3 Holte skole pr. 160908 26 ansatte 24,7 årsverk 3 fagarbeidere
pedagoger kontorleder rektor og inspektør 237 elever budsjettramme 14,5 mill Vaktmester leier vi inn av Byggservice i 40 % stilling

4 Organisasjonskart

5 FAU

6 Hva kjennetegner skoler som leverer gode resultater
Hva kjennetegner skoler som leverer gode resultater. (De gode eksempler 2004) Ledelse 1.klar og tydelig ledelse>tydelige beslutningsveier, klare forventninger 2.synlig ledelse 3.en ledelse som veileder sitt personale 4.en ledelse som følger opp beslutninger 5.en ledelse som er i dialog med sine medarbeidere 6.en dialog mellom ledelse og personale som gjenspeiles i skolens planer

7 Organisering av skolen
1.planlegging og orden 2.årsplaner og planer for utvikling 3.det er tatt høyde for fremtidige utfordringer 4.stor vekt på grunnleggende ferdigheter, hjelp gis tidlig til de som sliter

8 Lærergruppen 1.Unge og eldre lærere møtes i et team samarbeid som oppleves som gjensidig fruktbart 2.Lærerne bruker hverandre til gjensidig faglig sparring 3.Lærerne har fokus på innlæring av lesing og regning, spesielt i områder hvor elevene har dårlig sosial bakgrunn 4.Sosial utvikling betraktes som meget viktig, men den overskygger ikke den faglige utviklingen

9 Elevene - elevene vil ha gode karakterer og har høy motivasjon

10 Skolen som løfter Verdigrunnlaget Er tydelig for alle på skolen
Er integrert i skolens praksis, også i undervisningen Alle lærere kan operasjonalisere verdiene Skolen som løfter

11 Undervisningen faglig svake elever skilles ikke ut fra de andre elevene tar hensyn til ulikt faglig nivå i gruppa grundig planlegging gode overganger mellom aktiviteter, skaper ro og kontinuitet læreren er allikevel oppmerksom på elevens reaksjon på opplegget, og kan gjøre endringer elevene er aktive åpne spørsmål og oppgaver variasjon i metodikk læreren er bevisst på elevenes ressurser

12 Hvilke kompetanser innehar lærere på gode skoler
De har lærere som er gode på: Klasseledelse Relasjonskompetanse Faglig dyktighet (jmf. Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole)

13 STYRINGSDOKUMENTER

14 Lokalt Nasjonalt Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).                     Kunnskapsløftet generell del prinsipper for opplæringen fagplaner Forskrift til opplæringslova.

15 http://www.udir.no Hva er oppdraget?
Generell del i kunnskapsløftet beskriver hva som skal komme ut i den andre enden. Det meningssøkende menneske Det allmenndannede menneske Det skapende menneske Det arbeidende menneske Det samarbeidende menneske Det integrerte menneske Det miljøbevisste menneske Vi skal i samarbeid med de foresatte sørge for at elevene kan klare seg i samfunnet og bidra til å videreutvikle samfunnet.

16 Regjeringens signatur
Stortingsmelding nr. 31 Regjeringens signatur

17 Samspill mellom lærer og elev
PUNKTER SOM FRAMHEVES Samspill mellom lærer og elev Et godt sosialt miljø Ro og tid til læring Vekt på læring og tro på elevene Tilbakemeldinger Varierte metoder og bruk av ikt Hjem/skole samarbeid Ledelse i et skolefellesskap - Skolelederens rolle - Ledelse av skolens praksis - Prioritering av skolens ressurser - Skoleleders kompetanse Tidlig innsats Lærernes utdanning Systematisk kompetanseutvikling Lokale skoleeiere og statlig styring

18 Status på Holte Vi har fokus på mange av disse områdene
Vi får til mye og har et meget godt utgangspunkt for å jobbe videre i tråd med st.melding 31 Trivsel: meget bra blant elevene Motivasjon: er enda bedre en tidligere, elevene mener de får flere utfordringer

19 Visjon og verdigrunnlag

20 Skolen som løfter

21 Dragen Dragen symboliserer eleven som skal sveve høyt og fritt, og løftes av vinden. Hvis dragen ikke har en snor som kontrollerer den, vil den falle. Snora symboliserer de voksne i skolesamfunnet, personalet, foresatte og lokalmiljø. Noen ganger strammes snora inn, slik at dragen ikke flyr så fritt, andre ganger slippes det ut mer line, slik at dragen kan fly friere og høyere. Hvis dragen faller, får den hjelp til å bli løftet opp igjen. Fritt etter: John N. Lie

22 VERDIGRUNNLAG Medmenneskelighet Kollektivitet Mestring Utvikling
Vi løfter hverandre ved å vise respekt og omsorg. Vi utretter mer når vi løfter i fellesskap. Gode fellesopplevelser styrker kollektivet. Vi får alle et løft når vi opplever mestring gjennom klare krav og høye forventninger . Vi løfter hverandre inn i fremtiden ved at elevene og de voksne er rustet til å delta i samfunnsutviklingen. (jmf.generell del i kunnskapsløftet) Utvikling forutsetter at læring og arbeidsinnsats alltid er i fokus.

23 Konkretisering av verdigrunnlaget
Hvilke konsekvenser får det for oss i det daglige at vi vil være medmenneskelige Hva betyr det for oss at vi vil være kollektive Hva må vi gjøre for at elever og foresatte og ansatte skal føle mestring Hvordan være i utvikling

24 Hva skal kjennetegne Holte?
Vi er en fleksibel skole Skoleåret deles inn i 6 ukers perioder, hver periode har et eget tema Vi søker å skape en variert og motiverende arbeidsdag for elevene Vi skal ha gode kartleggingsrutiner Vi har utviklingssamtaler med hver elev en gang i perioden Elevene skal få klare læringsmål og kriterier for å nå disse målene Eleven skal være aktive i egen læringsprosess Vi ser nyheter hver dag Vi vil at elevene skal kunne påvirke sin egen arbeidsdag Lærerne er organisert i team som tar ansvar for helheten på trinnet Vi skal ha en god dialog med dere foresatte Vi skal jobbe i tråd med kommunale satsingsområder og egen handlingsplan

25 Handlingsplan for Holte skole 2008-2009
Pedagogisk fokus Handlingsplan for Holte skole Bygger på den kommunale handlingsplanen Planen for er en videreføring av planen for

26 Handlingsplan GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER INNEN LESING, SKRIVING OG REGNING Holte skole implementerer sin egen standard i regning . Holte skole implementerer sin egen standard i forhold til lesing og skriving . Det er iverksatt en plan for hvordan vi jobber i fagmiljøene. Det er utarbeidet standarder for alle fag. Hverdagen på Holte er preget av variasjon i undervisningen. Vi planlegger i 6 ukers perioder for å sikre tverrfaglighet. Fremdriftsplanene våre sikrer gode læringsforløp

27 Handlingsplan DIGITAL KOMPETANSE - its learning
- ikt programvare til pedagogisk bruk - digitale verktøy Holte implementerer IKT-planen: - med mål for kompetanseheving i personalet - med mål for ikt i undervisningen - med digitale verktøy det skal satses på - med standard for hva som skal jobbes med på de ulike trinn -Holte bestiller ekstern kursholder fra pedsenteret for utvalgte områder innenfor IKT-feltet -Vi har en pc-dekning med 3 elever pr. maskin

28 Handlingsplan LÆRINGSMILJØ
- med vekt på tpo, medvirkning og bærekraftig utvikling - ledelse, atferd, sosial kompetanse -Holte skole følger planen for å opprettholde og videreutvikle et godt læringsmiljø. -Holte skole følger plan for ”Sunn arbeidsplass” -Holte gjennomfører egen plan for elevmedvirkning. -Vi blir tidlig kjent med elevene faglig gjennom gode kartleggingsrutiner. -Vi har gode rutiner for hvordan vi bruker kartleggingsdata. -Vi er gode til å tilpasse opplæringen for den enkelte elev. -Vi tilbyr faggrupper. -Rektor skal ha to medarbeidersamtaler med de ansatte pr. år

29 Handlingsplan REALFAG MED VEKT PÅ NATURFAG - teknologi og design
- nysgjerrigper - miljølære -Holte øker sin naturfagskompetanse gjennom etterutdanning. -Holte har praktisk fokus i naturfagsundervisningen. -Vi bruker mulighetene i nærmiljøet for å drive god naturfagsundervisningen. -Vi bruker digitale verktøy i naturfagsundervisningen -Holte tar initiativ til å opprette et naturfagsnettverk i bydelen.

30 Samarbeid med hjemmet To foreldremøter i året To konferanser
Perioderapport etter periode 1,2, 4 og 5 God dialog og samhandling med de foresatte er avgjørende for elevenes utvikling Forventninger til de ulike aktørene i skolesamfunnet finner du i virksomhetsplanen, dette gjennomgås på 8.trinns foreldremøte

31 Valg av styrerepresentanter

32 Opplæringslovens §1.2 § 1-2. Formålet med opplæringa
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn. Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane og lærekandidatane i deira personlege utvikling. Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei demokratiske ideane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten. Opplæringa i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal fremje menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og toleranse, økologisk forståing og internasjonalt medansvar. Opplæringa skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for livslang læring og støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket. Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er knytte til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar. (Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 20 juni 2008 nr. 48 (i kraft 1 aug 2008, etter res. 20 juni 2008 nr. 621). )

33 Regjeringens forslag til ny formålsparagraf
Boks 1.1 Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gje elvane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet og på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religionar og livssyn og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav, og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Skolen skal samarbeide med heimen.

34 Skoleuka Onsdagstid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:00 08:50
VA 08:00 08:50 Elevgruppe 08:00 08:10 08:00 08:10 08:50 09:00 08:00 08:10 08:00 08:10 For- middags- økt 08:10 11:30 08:10 11:30 09:00 11:30 08:10 11:30 08:10 11:30 Storefri 11:30 12:00 11:30 12:00 11:30 12:00 11:30 12:00 11:30 12:00 Nyhets- samling 12:00 12:25 12:00 12:10 12:00 12:20 12:00 12:10 12:00 12:25 Onsdagstid Etter- middags- økt 12:25 14:05 12:10 14:00 12:10 14:00 12:25 14:05 Personalmøte Teammøte VA 14:00 15:00 14:00 15:00 PU/Teamko tirsdag

35 Virksomhetsplan Beskrivelse av vår virksomhet
Oversikt over rutiner, og standarder på skolen Plan for samarbeid skole/hjem, forventninger til de ulike aktørene Beredskapsplan Ligger på hjemmesiden/felles Bør være aktivt i bruk, og kjent på skolen Skal stemme med virkeligheten Vi har en flott virksomhetsplan som kan hjelpe oss å huske hva vi har besluttet. Primært er det en ledelsesoppgave å løfte den. Men den er også et verktøy for alle dere, til å finne intensjon og sammenhenger.

36 Utdanningsvalg


Laste ned ppt "Velkommen til nytt skoleår"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google