Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg"— Utskrift av presentasjonen:

2 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Kjennetegn på videregående opplæring Særtrekk ved skoleslag Særtrekk ved opplæringstilbud Krav til fagkompetanse lærere Retningslinjer og krav til pedagogisk praksis Retningslinjer og krav til spesialundervisning

3 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
REFORMER OG LÆREPLANER Reform 94 i videregående opplæring og Grunnskolereform 97 Hva sier læreplanene ? Læreplanene og konsekvenser for praksis

4 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Samfunnsperspektiv og utdanningspolitiske prinsipp En skole for alle Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning – særskilt tilpasset opplæring ? Tilpasset opplæring som overordnet prinspipp i lov og læreplan og konsekvenser for praksis Visjon og målsetting Hva skjer i praksis Tilpasset opplæring fore lever med særskilte behov i et individ og systemperspektiv Elevrollen Lærerrollen Skolelederrollen PPT rådgiverrollen Systemrettet arbeid et forebyggende perspektiv Arbeide mot en helhetlig pedagogisk og spesialpedagogisk plattform Lokalt utviklingsarbeid som kompetanseheving

5 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
TILPASSET OG INKLUDERENDE OPPLÆRING I EN SKOLE FOR ALLE Tilbakeblikk og utvikling - fra spesialskole til en skole for alle Ordinær undervisning og spesialundervisning Tilpasset opplæring – individualisering og fellesskap Inkludering, integrering og deltakelse Normalisering og annerledeshet Likeverd og mangfold Livskvalitet og tilhørighet

6 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Tilpasset og inkluderende opplæring (TIO) - lovverk og rettigheter – visjoner og praksis Systemrettet arbeid fokus på individ og system - forebygging og kvalitetsutvikling TIO og konsekvenser for endring av lærerrollen - nasjonal læreplan/systemfokus - elevutviklingsperspektiv/individfokus

7 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Videregående opplæring – opplæringslova kap. 3 § 3-1. Rett til vidaregåande opplæring § 3-2. Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid       § 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa      § 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa    § 3-6. Oppfølgingstenesta § 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen § Punktskriftopplæring m.m.     § 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne   

8 Tilpasset opplæring Ordinær undervisning er den Spesialundervisning er den  opplæringen som alle elever opplæringen som elever med  har en juridisk rett til, og som særskilte behov har en juridisk  er nedfelt i opplæringslovens rett til, og som er nedfelt i  § opplæringslovens § 5-1  Ordinær undervisning skal Spesialundervisning skal være  være tilpasset den enkelte tilpasset den enkelte elevens  elevens utviklingsnivå og spesielle behov for tilrettelegging utover læreforutsetninger. tilpasningen i den ordinære undervisningen .  Ordinær undervisning Spesialundervisning gjelder for elever som etter gjelder for alle elever Sakkyndig vurdering har fått innvilget denne retten med bakgrunn i et enkeltvedtak. Dette utløser vanligvis ekstra ressurser.

9 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Kapittel 5. Spesialundervisning for barn, unge og vaksne § 5-1. Rett til spesialundervisning § 5-3. Sakkunnig vurdering § 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning § 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa § 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste       

10 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
§ 1-2. Formålet med opplæringa              Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane og lærekandidatane i deira personlege utvikling. Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei demokratiske ideane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten.       

11 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
§ 1-2. Formålet med opplæringa Opplæringa i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal fremje menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og toleranse, økologisk forståing og internasjonalt medansvar.        Opplæringa skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for livslang læring og støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag og eit høgt kompetansenivå i folket.

12 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
§ 1-2. Formålet med opplæringa Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er knytte til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.

13 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
§ 1-2. Formålet med opplæringa Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

14 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Tilpasset opplæring ↓ ↓ undervisning læring - formidling - indre styrt - veiledning - ytre styrt - tilrettelegging ↓ ↓ Individuell tilpasning

15 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Drøft disse påstanden til Hallvard Håstein og Sidsel Werner ved Sørlandet kompetansesenter. 1. Spesialpedagogikken tar utgangspunkt i den enkelte eleven som har problemer. 2. Tilpasset opplæring legger vekt på fellesskapet der flertallet utgjør klassens inkluderende energi,

16 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Lærevansker Spesifikke lærevansker Generelle lærevansker Innebærer lærevansker Innebærer lærevansker på  på spesifikke utviklings- flere utviklingsområder:  områder: Elever kan oppfatte og forstå Elever har problemer med  like raskt som andre, men får det meste som skal læres,  problemer i forhold til ett felt, trenger blant annet mer tid  for eksempel matematikk- enn de fleste andre.  vansker. Sammensatte lærevansker

17 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Spesifikke lærevansker Språk- og kommunikasjonsvansker Lese- og skrivevansker Matematikkvansker Nonverbale lærevansker

18 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Generelle lærevansker – vansker som hemmer faglig læring Lærehemmende atferd -/ psykososiale lærevansker Mobbing Spiseforstyrrelser Selvmordsatferd Migrasjonsrelaterte lærevansker

19 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Sammensatte lærevansker Sammensatte lærevansker kan innebære at elever har både spesifikke og generelle lærevansker. Sammensatte lærevansker kan óg brukes som betegnelse når en elev er døv og i tillegg har atferdsvansker, eller om en elev som har talevansker og generelle lærevansker.

20 Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg
Funksjonshemninger Psykisk utviklingshemning Sansemessige funksjonshemninger Fysiske funksjonshemninger - bevegelsesvansker Synsvansker Hørselsvansker Sammensatte funksjonshemninger Skjulte funksjonshemninger Syndromer


Laste ned ppt "Tilpasset og inkluderende opplæring Jorun Buli Holmberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google