Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering
Beate Tislevoll, Avdeling for forskning og internasjonalt arbeid

2 Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data for å vurdere tilstanden internt på en skole, eller for å vurdere tilstanden i større deler av eller i hele utdanningssektoren

3 Kvalitetsvurderingssystemet
Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem innført i 2004 Fagopplæringen inn i kvalitetsvurderingssystemet (oppstart 2009) Kvalitet i barnehagen (oppstart 2013)

4 Kunnskapsgrunnlaget Nasjonale prøver Elevundersøkelsen
Observasjoner og undersøkelser Internasjonale undersøkelser Forskning og evalueringsrapporter Data i Skoleporten Tilsynsrapporter

5 Formålet med kvalitetsvurdering
er kvalitetsutvikling Virkemidler for å oppnå kvalitetsutvikling: Styring – accountability – ansvarliggjøring gjennom åpenhet om resultater Støtte Dialog (kontroll kan være et virkemiddel, i Norge er vi opptatt av å bevare vårt tillitsbaserte system, og vekten er på dialog også i styringsøyemed)

6 Læring på alle nivå

7 Modell Ansvars-fordeling Vurderings-prosessene

8 Mål for kvalitet i utdanningssektoren
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

9 Lovverket inneholder krav som regulerer ytre forutsetninger for kvalitet, og i noen tilfeller en minstestandard for kvalitet i opplæringen

10 Hva er god kvalitet i vår kommune/ fylkeskommune?
Lokale forutsetninger Lokale ambisjoner Noen implisitte standarder Elevundersøkelsen Nasjonale prøver – mestringsnivåer 3 og 5 Forholdet standpunkt og eksamen

11 Mindset

12 Modellen Kvalitet i opplæringen
synliggjøre ansvar, oppgaver og vurderingsprosesser i kvalitetsvurderingssystemet Slik kan du f eks bruke modellen: Klikk deg inn på rollen lærer. Her ligger en veileder for hvordan elever og lærere sammen vurderer undervisningen. Bruk pila til venstre i lightboksen og gå til skoleleder. Her ligger lenke til lovkravet om skolebasert vurdering. Lukk lightboks, klikk på Hvordan står det til og skift rolle til skoleleder og lærer. Her er det lenker til informasjon om sentrale informasjonskilder (obligatoriske) og portaler der skoleleder kan hente ut tall for egen skole. Klikk på Hva får vi til? Hva kan vi bli bedre på? (pila til høyre i lightboksen) Klikk på lenken «Utforsk din egen vurderingspraksis» og du kommer direkte til en av undersidene i vfl. Et frivillig verktøy udir har fått gode tilbakemeldinger på. Ståstedsanalysen for skoler er et verktøy som kan brukes i skolebasert vurdering. Skroll ned på siden om Ståstedsanalysen etter klikket på lenken for å vise påstandene som skal drøftes i fase 2.

13 Verktøy i arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet
Ulike verktøy, som tilstandsrapporten, ståstedsanalysen, organisasjonsanalysen og elevundersøkelsen støtter nå opp om utviklingen av analysekompetanse i skolen og på skoleeiernivå

14 Har dere brukt Ståstedsanalysen?

15

16 Revisjon Enklere i bruk Bedre redigeringsmuligheter
Åpning for tilpasning til egne behov

17 Ståstedsanalysen Refleksjons- og prosessverktøy
Identifisere og prioritere innsatsområder som bidrar til å øke elevenes læringsutbytte Gir skoler og skoleeiere et utgangspunkt for kvalitetsvurdering og skoleutvikling Sees i sammenheng med skolebasert vurdering

18 Revidert ståstedsanalyse 2013
Tilleggstemaer til fordypning: Læreplanarbeid Grunnleggende ferdigheter Underveisvurdering Klasseledelse Fag- og yrkesopplæring Under hovedtemaene finnes bl.a.: Lokalt arbeid med læreplaner Grunnleggende ferdigheter Læringsmiljø Vurdering

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Profesjonsutvikling og samarbeid
Skolen jobbar systematisk med å utvikle fagleg og pedagogisk kompetanse Skolen tek den samla kompetansen i personalet i bruk Lærarane ved skolen har nødvendig kompetanse til å bruke digital teknologi i det daglege læringsarbeidet Skolen har ein klar plan for bruken av fellestid for dei tilsette Skolen har arenaer for felles refleksjon og læring Lærarane samarbeider om det å planleggje, gjennomføre og vurdere opplæringa På skolen vår drøftar vi pedagogiske utfordringar På skolen vår diskuterer vi korleis arbeidsmåtar kan betrast På skolen vår gir vi kvarandre ærlege tilbakemeldingar Skolen tilbyr rettleiing til nyutdanna Skolen har gode rutinar for det å samarbeide med tillitsvalde På skolen vår arbeider vi bevisst med korleis foreldra kan bidra positivt til elevane si læring og utvikling På skolen vår har vi gode rutinar for å ta opp eventuell uro med heimen På skolen vår gir vi ærlege tilbakemeldingar til heimen Skolen møter kritikk med faglege argument Skolen bruker lokalmiljøet aktivt i undervisninga

28

29 Elevundersøkelsen Gir elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel i opplæringen Hensikt at elevene får påvirke sin opplæring i skolen Resultatene gir viktige signaler til skoleeier/ skolen Ble revidert i 2013 Åpen oktober til desember Økt sammenheng mellom Ståstedsanalysen og Elevundersøkelsen Blant annet er grunnleggende ferdigheter inne som tema i begge

30 Å kunne lese Ståstedsanalysen: Elevundersøkelsen:
Lærerne vektlegger lesing som redskap for læring i alle fag Elevene bruker ulike lesestrategier som er tilpasset lesingens formål Elevene lærer seg å lese kritisk i alle fag Lærerne har fokus på begrepsopplæring i alle fag Elevundersøkelsen: På skolen lærer jeg hvordan jeg skal lese ulike tekster for å lære i alle eller de fleste fag På skolen lærer jeg hvordan jeg skal arbeide med teksten før jeg leser den Jeg lærer hvordan jeg kan arbeide med en tekst for å forstå den Jeg lærer hvordan vi kan arbeide med nye ord og begreper for å forstå dem

31 Å kunne regne Ståstedsanalysen: Elevundersøkelsen:
Elevene lærer seg å gjenkjenne regning i ulike faglige sammenhenger Elevene bruker regning som redskap for refleksjon og læring i alle fag Elevundersøkelsen: På skolen bruker vi regning i flere fag enn i matematikk (5. - Vg3) Jeg bruker regning for å forstå informasjon i de fleste fag (8. - Vg3) Jeg bruker regning for å undersøke ting jeg lurer på (5.- Vg3)

32 Hva betyr dette for det lokale arbeidet med læreplaner?
Det finnes gode verktøy til arbeidet med å vurdere og utvikle kvalitet Verktøy som kan støtte arbeidet med å skape felles diskusjon og utviklingsprosesser Verktøy som bidrar til økt sammenheng og helhet mellom deler i det lokale arbeidet med læreplaner Verktøy som kan bidra til å gjøre riktige prioriteringer ut i fra lokale behov Målet er læring og utvikling!

33 Mål for samlingen Felles fokus på
lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger kvalitetsvurderingssystemet som utgangspunkt for videre lokalt arbeid Synliggjøre helhet og sammenheng


Laste ned ppt "Verktøy i arbeid med kvalitetsvurdering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google