Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEHVERDAGEN I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV Hvordan forstår vi verden? Begreper Kort om norsk innvandring Flerkulturelt perspektiv i ulike styringsdokumenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEHVERDAGEN I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV Hvordan forstår vi verden? Begreper Kort om norsk innvandring Flerkulturelt perspektiv i ulike styringsdokumenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEHVERDAGEN I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV Hvordan forstår vi verden? Begreper Kort om norsk innvandring Flerkulturelt perspektiv i ulike styringsdokumenter Minoritetselever i skolen – Ressurs eller ”problem”?

2 HiØ AU1, Kari Spernes

3 BEGREPSPRESISERINGER Minoritet – majoritet Norsk – etnisk norsk Bindestreksidentitet – ”halv av hver” Kinderegg-barn Fremmedkulturell, fremmedspråklig … Hva med neger? Pakkis? Verdinøytrale begrep HiØ AU1, Kari Spernes

4 EN FLERKULTURELL SKOLE …kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som en normaltilstand, og som anvender dette mangfoldet som en ressurs KD 2007: Strategiplanen ”Likeverdig opplæring i praksis!” HiØ AU1, Kari Spernes

5 Innvandring et nytt fenomen – en myte Utviklingen fra 1970 og til i dag. Hvem kommer til Norge som innvandrer i dag? ◦Flyktning ◦Asylsøker ◦Familiegjenforening ◦EØS-avtale ◦Spesialarbeidere

6 De 15 største innvandrergruppene i Norge - januar 2007 kari Spernes HiØ6

7 Nettoinnvandring 2006 kari Spernes HiØ7

8 Flerkulturelt perspektiv i skolens styringsdokumenter Grunnskoleloven Kunnskapsløftet ◦Generell del ◦Prinsipper for opplæringen ◦Fagplaner Strategiplanen Stortingsmeldinger NOU-rapporter (Norsk offentlig utredning) HiØ AU1, Kari Spernes

9 FORMÅLSPARAGRAFEN Formålsparagrafen for barnehagen: Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier … Formålsparagrafen for grunnskolen: Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding,… Formålsparagrafen for videregående skole: Den vidaregåande opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, … HiØ AU1, Kari Spernes

10 FORSLAG TIL LOVENDRING (Bostadutvalget) NOU 2007: 6 Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt. Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. HiØ AU1, Kari Spernes

11 SAMMENLIKNING LOV 1998-07-17 nr 61 NOU 2007: 6 (Nytt forslag) Hjelpe foreldrene med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse Samarbeide med hjemmet skal bygge på verdiene i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankra i menneskerettighetene HiØ AU1, Kari Spernes

12 Generell del i K-06 (kopi L-97) Sentrale begreper: Kristne verdier, kristen kulturarv, vår felles kulturarv Men også: Respekt for ulike kulturer og ulike religioner – toleranse og kritiske refleksjoner Respekt for …? VI OG DE ANDRE? HiØ AU1, Kari Spernes

13 Prinsipper for opplæringen Utvikle kulturell kompetanse for deltakelse i et multikulturelt samfunn Fremme kulturforståelse … respekt og toleranse Hva er et multikulturelt samfunn? HiØ AU1, Kari Spernes

14 Strategiplanen – likeverdig opplæring i praksis! Planen 2004 – 2009 Revidert plan 2007 – 2009 Forpliktende plan Hensikten med planen Planens hovedmål Planens tiltak HiØ AU1, Kari Spernes

15 Fagplanene KRL – kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (nytt fag/navn 2005) ◦Ikke forkynnelse eller religionsutøvelse ◦Fritaksregler (opplæringsloven § 2-3a) ◦Tilpassa opplæring (i samarbeid med hjemmet) ◦Årlig informasjon fra skoleeier til hjemmene Norsk som andrespråk – Grunnleggende norsk for språklige minoriteter Morsmål for språklige minoriteter HiØ AU1, Kari Spernes

16 MINORITETSPRÅKLIGE ELEVER, FORELDRE og LÆRERE I SKOLEN RESSURSERUTFORDRINGER HiØ AU1, Kari Spernes


Laste ned ppt "SKOLEHVERDAGEN I ET FLERKULTURELT PERSPEKTIV Hvordan forstår vi verden? Begreper Kort om norsk innvandring Flerkulturelt perspektiv i ulike styringsdokumenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google