Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland

2 2 Kunnskapsdepartementet Historisk utvikling •Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 •Hjelpeundervisning introdusert som desentralisert alternativ til spesialskoler •Stortinget avviste forslag om omfattende utbygging av spesialskoler i 1968 •Blomkomiteen foreslo integrering av flest mulig i ordinære skoler •Nedbygging av spesialskoler og rett til opplæring for alle

3 3 Kunnskapsdepartementet Hva er inkludering? •Begrepet blir oppfattet forskjellig, mye litteratur og forskning om emnet. •Organisatorisk: –Organisatorisk inkludert –Organisatorisk segregert •Den subjektive: –Opplevelsen av å tilhøre et fellesskap og en gruppe man ønsker å være en del av

4 4 Kunnskapsdepartementet Arenaer for spesialundervisning •46 000 av 615 000 elever i grunnskolen Skole •4000 elever Faste spesialklasser •1900 elever Egen skole (spesialskole) •1500 elever Alternative opplæringsarenaer

5 5 Kunnskapsdepartementet Organisering av spesialundervisning

6 6 Kunnskapsdepartementet Opplevelse av inkludering •Mange som mottar spesialundervisning opplever mobbing, ekskludering og mindreverdsfølelse. (Quvang 2011) •Barn med store generelle lærevansker eller utviklingshemning som mottar opplæring i vanlig klasse/skole har mer sosialt liv både i og utenfor skolen. (Ytterhus/Tøssebro 2005) •Elever i egne grupper/klasser har større avvikende atferd og isolerer seg mer enn de som er i ordinær klasse/gruppe. (Ytterhus/Tøssebro 2005)

7 7 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? •Menneskerettigheter og menneskets likeverd •Overordnet prinsipp for fellesskolen •Vi skal lære å vokse opp og utvikle oss i fellesskap •Gir det beste læringsutbytte

8 8 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? Kjennetegn ved skolesystemer som presterer godt på PISA 2009: -Har høye forventninger til alle elever -Elever går ikke ”om igjen” en klasse -Overfører ikke dårlig presterende elever til andre skoler -Elevene blir ikke organisert utifra prestasjoner og faglig nivå = gode læringsresultater!

9 9 Kunnskapsdepartementet Hvorfor inkludering? Forskning viser at under gitte forutsetninger gir inkludering det beste læringsutbytte. (Markussen, Frøseth og Grøgaard 2009 – studie i VGO) •I mangfoldige elevgrupper vil elevenes styrker og interesser gi impulser til hverandre og bidra til motivasjon og læring •Det å være i en ”ordinær klasse” bidrar positivt til læringsutbytte •Lavt ambisjonsnivå i de segregerte oppleggene i egne klasser påvirker læringsresultatet negativt

10 10 Kunnskapsdepartementet ”Ha en fot innenfor” •Organisering betyr ikke alt: Både organisatorisk inkluderte og organisatorisk segregerte opplegg kan virke for elever som har tilhørighet til ordinære klasser. (Markussen, Frøseth og Grøgaard 2009 studie i VGO) •Viktig å ha en fot innenfor den ordinære klassen •Like viktig som spørsmålet om innenfor eller utenfor er det at skolene har: Et høyt pedagogisk og didaktisk refleksjonsnivå til spesialundervisningen

11 11 Kunnskapsdepartementet Hvordan inkludering? Ingen felles og standardiserte løsninger: Holdninger, løsninger og tiltak må utformes på kommunenivå og skolenivå!! Spesialundervisning og organisatorisk inkludering gir gode resultater under gitte forutsetninger:  Den ordinære opplæringen må være god  Kompetanse til læreren  Hver elev er unik – kan ikke bruke standardiserte opplegg  Vurdering av resultater – tiltak og mål må vurderes kontinuerlig

12 Tidlig innsats og gode læringsmiljøer

13 13 Kunnskapsdepartementet Tre mål for Meld. St. 18 Læring og fellesskap •Skape motivasjon og forebygge vansker gjennom gode læringsmiljøer •Møte mangfoldet av elevers forutsetninger og evner gjennom bedre tilpasset opplæring •Ha realistiske mål, konkrete tiltak og gode rutiner i spesialundervisningen

14 14 Kunnskapsdepartementet Tre strategier for kvalitet i spesialundervisningen •Forebygging og tidlig innsats – kurven over omfanget av spesialundervisning skal snus til å bli størst på de første årstrinnene •Lærings- og utviklingsprosess – spesialundervisning skal ha konkrete mål, tiltak og vurderinger av resultater •Inkludering – spesialundervisning skal ikke føre til utstøting og diskriminering

15 15 Kunnskapsdepartementet ”Vi sprenger grenser” •Målgruppen er personale i skole og barnehage •Målet er å øke: a)Forventningene til elevene b)Bevisstheten blant lærere og personalet c)Kompetansen om læringen og utviklingen til elever med utviklingshemming og store sammensatte lærevansker

16 16 Kunnskapsdepartementet ”Vi sprenger grenser” Skal bestå av: -Møteplasser -Materiell for kompetanseheving -Erfaringsspredning og veiledning Skal utformes i samarbeid med: -Brukerorganisasjoner -Ressurspersoner i barnehager, skoler, UH- sektoren

17 17 Kunnskapsdepartementet


Laste ned ppt "Meld. St. 18 (2010–2011) En inkluderende skole – hvorfor og hvordan? Seniorrådgiver Jens Rydland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google