Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bente Aronsen Kunnskapsdepartementet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bente Aronsen Kunnskapsdepartementet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bente Aronsen Kunnskapsdepartementet
Morgendagens barnehage - hva er en god barnehage for barn i 2015? - hvordan er styreren som strateg i 2015? Bente Aronsen Kunnskapsdepartementet

2 Hovedutfordringene i barnehagesektoren
Økt kompetanse i barnehagene Mer forskning/bedre kunnskapsgrunnlaget Sikre tilstrekkelig nasjonal styring

3 Ny formålsparagraf for barnehagen - grunnlaget for en god barnehage
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier om kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven § 1 Formål) Det som er markert i rødt, er det som er felles for barnehage og skole.

4 Ny formålsparagraf for barnehagen
Et samlet Storting står bak ny formålsparagraf for barnehagen Barnehagens samfunnsmandat mer synlig! Skole og barnehage har fått felles overordnede verdier – helhet og sammenheng i barn og unges læring og utvikling Den nye formålsparagrafen synliggjør samtidig virksomhetenes egenart Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek læring og danning er grunnlaget for barns allsidige utvikling Formålsbestemmelsen bygger på grunnleggende respekt for at vi lever i et flerkulturelt samfunn og at vi har felles verdier på tvers av ulike kulturer

5 Tiltak som vil påvirke innholdet i morgendagens barnehage
Ny formålsparagraf og nødvendige følgeendringer i Rammeplan for barnehagen (januar 2011) Revidering av Rammeplan for barnehagen Oppfølging av utvalgene (Fordeling/Østberg/Midtlyng/Brenna)

6 Tiltak for å styrke kompetansen i morgendagens barnehage
Ny rammeplan for førskolelærerutdanning og en tett oppfølging av UH- institusjonene Kompetanse Ny helhetlig kompetansestrategi skal utvikles Etablerer lederutdanning for styrere (2011) Veileder om regelverket om pedagogisk bemanning (våren 2011) Økt satsing på rekruttering og kompetanse har resultert i økt antall studieplasser ved førskolelærerutdanningene, nye studieplasser for videreutdanning, veiledningstiltak for nyutdannede førskolelærere

7 Forskning/kunnskapsgrunnlaget
Vi har for lite systematisk kunnskap om hva slags tilbud barn får i norske barnehager Barnehage er et underforsket område Økt satsing på barnehageforskning Blant annet etablering av et kunnskapssenter for utdanning

8 Sentrale spørsmål vi må finne svar på
Hvordan sikre et system for nasjonal styring, samtidig som kommunenes handlingsrom og lokale prioriteringer skal ivaretas? Er regelverket vårt tilpasset framtidas barnehagesektor? Hvordan sikre et godt system for tilsyn i framtida? Sikrer Rammeplan for barnehagen et barnehagetilbud med likeverdig og høy kvalitet?

9 Tiltak som vil få betydning for morgendagens barnehage
Brustad-utvalget skal levere NOU innen 1/10/11 Delegering av oppgaver på barnehagefeltet til Udir

10 Eksempler på undersøkelser som gjennomføres nå:
Kommunenes tilsyn med barnehager (PWC) Barnehagens struktur og organisering (IRIS)


Laste ned ppt "Bente Aronsen Kunnskapsdepartementet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google