Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trine-Lise Wilhelmsen 1 Arbeidsgiveransvaret Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trine-Lise Wilhelmsen 1 Arbeidsgiveransvaret Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trine-Lise Wilhelmsen 1 Arbeidsgiveransvaret Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste Særlig om det offentliges ansvar

2 Trine-Lise Wilhelmsen 2 1 Innledning Erstl. § 2-1: Arbeidsgiver objektivt ansvar for ansattes culpa Hensyn –Abeidet utføres i bedriftens interesse –Arbeidssituasjonen skaper risikoen –Arbeidsgiver kan påvirke risikoen –Betalingsevnen ligger hos arbeidsgiver Gjelder erstatning i og utenfor kontrakt

3 Trine-Lise Wilhelmsen 3 2. Arbeidstaker § 2-1 nr. 3: arbeid/verv i arbeidsgivers tjeneste Utgpkt: ansettelsesforhold –Uavhengig av funksjon –Uavhengig av nivå Også midlertidige ansettelser/leilighetsarbeid Men: mot vederlag

4 Trine-Lise Wilhelmsen 4 2. Arbeidstaker forts. Grense mot selvstendige oppdragstagere: –Oppdragstageren skal frembringe et resultat –Arbeidstageren stiller sin arbeidskraft til rådighet –Momenter i grensetilfellet: Grad av selvstendighet Hvem holder verktøy Kontroll/instruksjonsmyndighet

5 Trine-Lise Wilhelmsen 5 2. Arbeidstager forts. Grense mot egen skyld –Mangelfull kontroll –Hvem handler på vegne av selskapet

6 Trine-Lise Wilhelmsen 6 3. Arbeidsgiver Fysiske og juridiske personer Offentlige og private Også rent private forhold

7 Trine-Lise Wilhelmsen 7 4. Forsettlig/uaktsom skade § 2-1 nr. 1 Spm om ”de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt”. Vurderingen relateres til skadelidte Subjektive unnskyldningsgrunner irrelevant Omfatter anonyme og kumulative feil

8 Trine-Lise Wilhelmsen 8 5. Under utføring av arbeid/verv Feilen begått –som arbeidstager –i arbeidstiden Innenfor det som er rimelig å regne med Grenseproblemer –Toilett/kantine ja, frisør/tannlege nei. –Handling mot instruks? –Forsettlige/uredelige handlinger

9 Trine-Lise Wilhelmsen 9 6. Det offentliges arbeidsgiveransvar Innledning Omsorg for barn/syke Kontroll og servicevirksomhet Myndighetsutøvelse

10 Trine-Lise Wilhelmsen 10 6.1. Innledning Offentlig arbeidsgiveransvar for –Omsorg for barn/syke –Kontroll og servicevirksomhet –Myndighetsutøvelse Forutsetning: At skadelidte har erstatningsrettslig vern –Avgjøres etter alm erstatningsrettslige prins. –Viktig moment: hva sier forarbeidene

11 Trine-Lise Wilhelmsen 11 6.2 Omsorg for barn/syke Neppe forskjell i culpanormen Trampettdommen Helsetjenester?

12 Trine-Lise Wilhelmsen 12 6.3. Kontroll og servicevirksomhet Rt. 1979.1154 Tiranna: Faglig/administrativ forsvarlig standard innenfor vedtak/bevilgn. Rt 1991.954 Spanor: Støtte i forarbeider for en forsiktig culpanorm Momenter –Omfanget av oppgavene –Antall ansatte –Hva slags forventninger er det rimelig å regne med

13 Trine-Lise Wilhelmsen 13 6.4. Myndighetsutøvelse Rt. 1992.453 Furunkulose Utgpkt: skl § 2-1/ulovfestet krav til forsvarlig myndighetsutøvelse Kan ikke benytte den mildere aktsomhetsnorm for service og kontrollytelser Dvs vanlig aktsomhetsvurdering avgjørende

14 Trine-Lise Wilhelmsen 14 6.5. Furunkulosesaken forts Ikke uaktsomt å tillate import Var vilkårene forsvarlige? –Klar smitterisiko –Vilkårene ikke tilstrekkelige til å avdekke smitte –Problemet at Staten stilte vilkårene, men overlot det videre initiativ og opplegg til andre, hvor det forelå interessekonflikt mht gjennomføring –Konklusjon: Uaktsomhet


Laste ned ppt "Trine-Lise Wilhelmsen 1 Arbeidsgiveransvaret Innledning Begrepet arbeidstaker Begrepet arbeidsgiver Forsettlig/uaktsom Under utføring av arbeid/tjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google