Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Styrets ansvar Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Holt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Styrets ansvar Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Holt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/
Styrets ansvar Se: Holt tingrett har i en dom av 6. januar funnet en styreleder personlig ansvarlig for tap som følge av insolvens og etterfølgende konkurs. Styrelederen hadde inngått kontrakter med ett annet selskap på tross av at han etter rettens mening forstod eller burde ha forstått at hans eget selskap var insolvent, og at han således neppe kunne innfri forpliktelsene etter kontrakten. -Uaktsomhetsvurderingen er helt i tråd med tidligere rettspraksis, sier førsteamanuensis Kristin Normann Aarum ved Universitetet i Oslo i en kommentar til dommen Av: Jan Rune Bugge – Nemi Agder AS

2 Styrets Ansvar Styreverv - viktig og ansvarsfullt verv...
Men er alle styremedlemmer kompetente ? Utgangspunktet er at styremedlemmene påtar seg et: UBEGRENSET personlig ansvar

3 Styrets ansvar Skal jeg påta meg styrevervet? (se artiukkel: Å være styremedlem, og ikke minst styreleder, er en ansvarsfull oppgave. På denne bakgrunn bør du tenke deg godt om før du sier ja til et styreverv. Har du den kompetansen selskapet behøver? Vil du og eierne/ ledelsen/ det øvrige styre kunne samarbeide? Men det er også mer konkrete forhold rundt drift og forvaltning av selskapet som bør undersøkes før du påtar deg vervet. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over ting som bør undersøkes, se webside Ny lovgivning – det stilles større krav til styret og den administrative ledelsen eks. granskninger, internasjonalisering, mer kompleks regelverk, fursjon/oppkjøp, salg, konkurs, manglende forsikring mm

4 Styrets ansvar Hva er rettslig erstatningsansvar ?
Grunnleggende vilkår for erstatning: 1) Ansvarsgrunnlag 2) Økonomisk tap 3) Adekvat årsaksammenheng Kumulative betingelser 1 til 3 Styreansvarsforsikring dekker økonomisk tap på grunn av ”erstatningsansvar” på samme måte som en brannforsikring dekker økonomisk tap ved brann.

5 Styrets ansvar Ansvarsgrunnlag: Ulovfestet erstatningsansvar - culpa
Aksjelovene (asl og aasl) § 17-1 flg. § Erstatningsansvar        (1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, uavhengig sakkyndig, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. Selskapsloven

6 Styrets ansvar Styrets har mange plikter etter aksjelovene, bl.a.
Forvaltningsansvar Styrets forvaltningsansvar (aasl. § 6-12) Dette er hovedbestemmelsen: Styret har som helhet forvaltningsansvaret - ikke det enkelte styremedlem. Styret vil kunne holdes ansvarlig for forhold som faller inn under den daglige ledelse. Forsvarlig organisering av virksomheten Fastsette planer og budsjetter for virksomheten Tilsynsansvar Informasjonsansvar

7 Styrets ansvar - ansvarsgrunnlag
Ulovfestet erstatningsansvar - culpa Aksjelovene (asl og aasl) § 17-1 flg. § Erstatningsansvar        (1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, uavhengig sakkyndig, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende. Selskapsloven

8 Styrets ansvar Krav til egenkapital (aasl § 3-4, 3-5)
Egenkapitalen skal være forsvarlig……. Handleplikt ved tap av egenkapital - dersom lavere enn forsvarlig ut fra risikoen, omfanget av virksomheten...

9 Styrets ansvar Hvem forsikringen gjelder for – sikrede
1.1 Som sikrede anses enhver fysisk person som har vært, er eller blir: (1) daglig leder i konsernet eller, (2) styremedlem i konsernet, (3) medlem av ledelsen eller tilsvarende styreorgan i konsernet, samt enhver tidligere eller nåværende eller fremtidig ansatt i konsernet som kan pådra seg et selvstendig ledelsesansvar.

10 Styrets ansvar Dekningsprinsipp - “claims made”
Krav fremsatt i forsikringsperioden

11 Styrets ansvar Når erstatningskravet fremsettes:
Forsikringsselskapet vurderer om erstatningsansvar foreligger Forhandle med kravstilleren(ene) Føre eventuelle prosesser for domstolene Dette er ofte meget kompliserte krav...og sak kan versere i mange år…

12 Påtar du deg et styreverv – forlang at forsikring kjøpes !


Laste ned ppt "Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Styrets ansvar Se: http://www.konkursradet.no/Nyheter/Ny-dom-om-styreansvar-463/ Holt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google