Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1Universitetet i Tromsø - uit.no + Universitetet i Tromsø =

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1Universitetet i Tromsø - uit.no + Universitetet i Tromsø ="— Utskrift av presentasjonen:

1 1Universitetet i Tromsø - uit.no + Universitetet i Tromsø =

2 2Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingsavtalens formål er å sikre de ansattes trygghet og rettigheter i forbindelse med fusjonen Intensjon om at ingen ansatte skal miste sine stillinger Avtalen skal: informere om hvordan omstillingsprosessene skal gjennomføres og fastslå arbeidstakernes rettigheter gi den enkelte ansatte trygghet i arbeidsforholdet under omstillingsarbeidet skape best mulig forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø Formål, definisjoner og virkeområde

3 3Universitetet i Tromsø - uit.no Formål, definisjoner og virkeområde forts. Den enkelte ansatte har selv et ansvar for å bidra til gode løsninger, bl.a. ved å delta aktivt i både omorganiseringsprosesser og gjennomføringen av tiltakene som skal iverksettes. Denne avtalen begrenser ikke de rettigheter eller plikter som er forankret i lover, forskrifter, kollektive og individuelle avtaler. Rett til å la seg bistå av tillitsvalgt

4 4Universitetet i Tromsø - uit.no Hvem gjelder omstillingsavtalen for I utgangspunktet alle ansatte Alle arbeidstakere har rett og plikt til å følge sine oppgaver når disse overføres den nye organisasjonen (rettskrav på stilling). Arbeidsgiver plikter å tilby alle fast ansatte og midlertidig ansatte med sterkt stillingsvern som berøres av fusjonen likeverdig (ikke lik) eller passende stilling/arbeidsoppgaver.

5 5Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingsavtalen gir sterkere vern Ordlyden i omstillingsavtalen gir sterkere vern enn tjenestemannsloven § 13, nr 1 for gruppen fast ansatte/midlertidige over 4 år. Ansatte skal om mulig skal tilbys annen passende stilling i virksomheten dersom vedkommende har minst ett års sammenhengende tjeneste, og stillingen blir inndratt, eller arbeidet faller bort, jfr. Tjenestemanns- lovens § 13, nr. 1

6 6Universitetet i Tromsø - uit.no 3 sentrale begreper Direkte innplassering – rettskrav Rettskrav Arbeidstaker som ser sine oppgaver i det vesentlig videreført har rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver En ansatt kan likevel melde sin interesse for andre arbeidsoppgaver Vurderingsmomenter: tolkning av hele arbeidsforholdet Likhet/ulikheter i ansvar lederoppgaver, antall ansatte som ledes fagansvar/faglig arbeidsområde Vurdering av om rettskrav foreligger må tas etter en konkret vurdering av stillingens innhold før og etter omorganiseringer - helhetsvurdering

7 7Universitetet i Tromsø - uit.no 3 sentrale begreper – forts. Flere med rettskrav på samme stilling: Vurderingsmomenter: Stillingsbeskrivelse Kvalifikasjoner Erfaring/praksis Tjenestetid ved Universitetet i Tromsø og/eller Høgskolen i Tromsø Personlig egnethet ved lederstillinger I saker hvor det er uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om innplassering, bringes saken inn for universitetsdirektøren for avgjørelse

8 8Universitetet i Tromsø - uit.no 3 sentrale begreper – forts. Innplassering – uten rettskrav Likeverdig stilling status og lønn stort sett samme funksjoner ikke skifte fra f eks administrativ til faglig stilling

9 9Universitetet i Tromsø - uit.no 3 sentrale begreper – forts. Passende stilling/oppgaver Tre momenter avgjørende Lønn, ikke mindre enn 82,5 % av tidligere stilling (omstillingsavtalen fastsetter at ingen skal gå ned i lønn) Ligge innenfor grunnpreget/styringsretten Ikke krav om at stillingen er likeverdig Geografi (lite aktuelt her)

10 10Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingssamtaler Fremtidige arbeidsoppgaver og/eller plassering i organisasjonen skal ikke fastlegges før omstillingssamtaler er gjennomført med de ansatte som er berørt. Ta hensyn til den enkeltes ønsker Samtidig må den enkelte ansatte innenfor sin arbeidsavtale, finne seg i endring av oppgaver, opplæring og/eller omplassering til annet arbeid og/eller arbeidssted. Utgangspunktet for samtalen skal være at stillingens grunnpreg ikke endres

11 11Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingssamtaler – forts. Hvem skal ha omstillingssamtaler alle ledere ved UiT og HiTø alle øvrige ansatte ved HiTø øvrige ansatte ved UiT som berøres av fusjonen, og som kan forventes å få vesentlige endringer i arbeids- og ansvarsområder

12 12Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingssamtaler – forts. Hvem skal i utgangspunktet ikke ha omstillingssamtale? Enhetens overordnede leder skal i samarbeid med nærmeste leder, og med utgpkt. i bemanningsplanen fastslå hvilke ansatte som ikke er direkte berørt av omstillingen gi informasjon om videreføring av arbeids og ansvarsområder i informasjonsmøter eller i direkte kontakt med den enkelte anledning til å be om samtale

13 13Universitetet i Tromsø - uit.no Omstillingssamtaler – forts. Formålet med omstillingssamtaler er å gi informasjon om fusjonsprosess og omstillingsaktiviteter, med vekt på tidsplan og mulige endringer i den enkeltes arbeids- og ansvarsområde kartlegge muligheter, ønsker og kompetanse i forhold til mulige roller innenfor det nye universitetet ivareta behov for dialog med og omsorg for den enkelte som blir berørt gi leder et bedre grunnlag for å gjøre vurderinger i forbindelse med innplassering normalt vil det være nærmeste leder som avtaler og gjennomfører omstillingssamtale med den enkelte ansatte. mulighet til å ha med tillitsvalgt i omstillingssamtaler.

14 14Universitetet i Tromsø - uit.no Informasjon om innplassering Der flere ansatte har vært vurdert til samme stilling skal nærmeste leder gi informasjon om arbeidsgivers vurderinger til aktuelle kandidater, før formelt tilbud om innplassering sendes ut. Slik informasjon gis samtidig til de partene som har vært vurdert for rettskrav til samme stilling, og etter at vurdering av rettskrav er godkjent av overordnet ledernivå. Det skal i denne informasjonen gis en presisering om at innplasseringen er foreløpig. Kandidater, som foreløpig står uten tilbud om innplassering, skal gis mulighet til å komme med synspunkter på arbeidsgivers vurderinger, Frist for skriftlig uttalelse tre dager etter gjennomført oppfølgingssamtale.

15 15Universitetet i Tromsø - uit.no Oppfølgingssamtale Når utvelgelsesprosessen er foretatt, og det foreligger en godkjenning fra overordnet ledernivå, skal nærmeste leder ta kontakt med de som foreløpig står uten tilbud om innplassering, for å avtale oppfølgingssamtale.

16 16Universitetet i Tromsø - uit.no Oppfølgingssamtale - forts. Formålet med slik oppfølgingssamtalen er å gi informasjon om foreløpig resultat av innplasseringsprosessen gi den ansatte mulighet til å komme med synspunkter på de vurderingene som er gjort drøfte muligheter for alternative innplasseringer drøfte og veilede i forhold til den enkeltes faglige og karrieremessige utvikling orientere om muligheter, rettigheter og plikter, jf omstillingsavtalen ivareta behov for dialog med og omsorg for den ansatte Nærmeste leder har ansvar for at den enkeltes ønsker, muligheter og eventuelle tiltak som har vært drøftet i samtalen, blir godt ivaretatt. Den enkelte ansatte gis mulighet til å uttrykke synspunkter skriftlig i etterkant av samtalen. Slike innspill skal følge saken dersom saken bringes inn for universitetsdirektøren.

17 17Universitetet i Tromsø - uit.no Ved eventuell uenighet Ved eventuell uenighet om innplassering skal arbeidsgivers vurdering, sammen med skriftlig klage oversendes universitetsdirektøren for ny vurdering. Aktuelle kandidater har rett til å gi utfyllende dokumentasjon til nærmeste leder som igjen skal gi denne videre til overordnet ledernivå. Enhetens overordnede leder skal sørge for at nødvendig dokumentasjon fremskaffes og oversendes universitetsdirektøren for vurdering.

18 18Universitetet i Tromsø - uit.no Adgangen til å takke nei til stilling Dersom det ikke oppnås enighet om stillingen/arbeidsoppgavene som tilbys, kan en ansatt avvise tilbudet en gang uten tap av rettigheter.


Laste ned ppt "1Universitetet i Tromsø - uit.no + Universitetet i Tromsø ="

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google