Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER

2 Arbeidsrett: - stillingsvern ved omorganisering - medbestemmelse - arbeidsgiversstyringsrett - ferieloven - særlig uavhengig og ledende stilling Opplærings jus: - oppl. § 13-10Forsvarlig system - oppl. § 8-2Gruppestørrelse - oppl. § 9a -3 Elevenes psykososiale miljø - oppl. § 8-1 Nærmiljø og skolebytte - Oppl. § 2-10Bortvising Forvaltningrett: - enkeltvedtak - personopplysninger - taushetsplikt

3 ARBEIDSGIVERSSTYRINGSRETT Ulovfestet prinsipp Arbeidsgiver Arbeidstaker På arbeids stedet, under arbeid og i arbeidstiden Fritid

4 - Å TILSETTE OG - Å SI OPP ARBEIDSTAKERE SAMT TIL Å ORGANISERE - LEDE - FORDELE OG - FORANDRE ARBEIDSOPPGAVER (DVS. HVEM GJØR HVA, NÅR OG HVORDAN ARBEIDSGIVERS RETT TIL

5 ARBEIDSGIVERSSTYRINGSRETT

6 Styringsretten tilligger arbeidsgiver – Arbeidstakers lydighetsplikt – Lojalitetsplikt NORSK SKOLELEDERFORBUND

7 Styringsrett og arbeidstid innenfor rammene som er trukket opp i lov, tariffavtaler og arbeidsavtaler er det arbeidsgiver som fastsetter: arbeidstidens plassering bruk av fleksitid overtidsarbeid nattarbeid skiftordninger ferie

8 Begrensningene i arbeidsgivers styringsrett større innflytelse/ økt med-bestemmelse reell balanse mellom styringsrett og arbeidstakers rettigheter DNJ

9 lov som begrensning for styringsretten Grunnloven § 110

10 forts. lov som begrensning av styringsretten • Arbeidsmiljøloven • Kap 4 Krav til arbeidsmiljøet •Kap 8 Informasjon og drøfting •Kap 9 Kontrolltiltak •Kap 12 Rett til permisjon •Kap 13 Diskriminering •Kap 14 Ansettelser •Kap 15 Opphør av arbeidsforhold •mm

11 forts. lov som begrensning av styringsretten Arbeidstvistloven • Kollektiv arbeidsrett • inngåelse og opphør av tariffavtaler • formkrav • Arbeidsretten

12 AVTALER • Individuelle avtaler • Stillingsinstruks • Kollektive avtaler • Hovedtariffavtaler • Hovedavtalen

13 Styringsrett og kontrolltiltak kontrolltiltak saklig sett behov ikke åpenbart grunnløst ikke vilkårlig praktisering ikke for store ulemper

14 LEDENEDE OG SÆRLIG UAVHENGIG STILLING Arbeidstid Arbeidsmiljøloven § 10-12 Unntak - bestemmelsene i dette kapittel kommer ikke til anvendelse for arbeidstaker i - ledende stillinger - særlig uavhengig stilling med unntak av § 10-2 første, annet og fjerde ledd.

15 Ledende stilling Arbeidet som utføres må være av ledende art – tittel ikke avgjørende Lønnsnivået forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats utover vanlig arbeidstid Arbeidstakere som har et større ansvar eller som i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats

16 Særlig uavhengig stilling - Arbeidstakere som ikke innehar lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger - Arbeidstaker som er underlagt fast kontroll med arbeidstiden kan ikke unntas arbeidstidsbestemmelsene - Skille mellom faktisk og rettslig relasjon (Hjemmekontor) - Det er ikke tilstrekkelig å ha fleksibelarbeidstid eller å kunne kontrollere egen arbeidstid. Stillingen må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. - Dette dreier seg om arbeidstakere som selv prioriterer sine oppgaver. De bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

17 FERIELOVEN Må skille mellom feriefritid og feriepenger (§5) - Feriefritid på 25 virkedager pr år (§5) - Pliktig avvikling med rett til 18 virkedager i perioden 1. juni – 30. september (§7) - Restferien på 7 dager kan kreves samlet (§7) - Drøftingsrett på fastsetting av feriefritid (§6) - Fastsettes min 2 mnd før ferieavvikling (§6) - Endring av fastsatt ferie mulig på visse vilkår og med utgiftsdekning (§6) - Arbeidstaker over 60 år har 6 virkedager ekstra ferie og bestemmer selv avviklingen av ekstraferien (§6) - Overføring av ferie eller forskudd på ferie inntil 12 dager kan skriftlig avtales (§7).

18 MEDBESTEMMELSE Grunnloven § 110 Arbeidsmiljøloven Ferieloven Hovedavtalen Hovedtariffavtalen

19 STILLINGSVERNET VED OMORGANISERING


Laste ned ppt "Norsk Skolelederforbund Samling – Troms 24. november 2009 SKOLELEDEREN SOM RETTSOBJEKT OG RETTSFORVALTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google