Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg
Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg? Hvilken lovhjemmel finnes for bruk av frivillig innsats i omsorgssektoren? v/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011

2 Eldreomsorg – kommunens ansvar
Presentasjon | 2010 Kommunehelsetjenestelov – erstattes av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra Lov om kommunale eldreråd – frivillige organisasjoner har uttalerett § 2

3 Den faktiske situasjonen – hvordan er den?
Presentasjon | 2011 Ingen tvil – stort behov for bruk av frivillige Foredraget begrenset til kommunesektoren Hva er frivillige? Personer uten bindinger/avtale eller noen form for forpliktelser – utgpkt. kan komme og gå som de måtte ønske - organisasjoner Hvilken rettslig status har frivillige? Hva ligger i frivilligeheten? Kan ikke styres – komme og gå som de vil KS Omstilling og konkurranse

4 Lovhjemmel for bruk av frivillige
Presentasjon | 2011 Det finnes ingen egen konkret lovbestemmelse som regulerer bruk av frivillige i eldreomsorgen. Hvorfor er det slik? Har ikke vært tenkt på En kommune er enten arbeidsgiver eller oppdragsgiver Bruk av frivillige faller utenfor systemet Organisasjoner får likevel gjerne statlig støtte KS Omstilling og konkurranse

5 Er noe til hinder for bruk av frivillige?
Presentasjon | 2011 Ikke noen forbudsbestemmelser mot å bruke frivillige i eldreomsorgen Begrenset hvilke oppgaver de kan utføre Kan neppe utføre profesjonsoppgaver, eller ordinære arbeidsoppgaver, jf. aml og HTA. Hovedregelen er ansettelsesplikt. Kan oppstå vanskelige grensetilfeller

6 Frivilliges plass i eldreomsorgen
Presentasjon | 2010 Samhandling mellom organisasjoner og myndigheter er ofte av stor betydning for å kunne realisere velferdsmål Ny bestemmelse om brukermedvirkning i ny helse- og omsorgstjenestelov

7 Aktuelt lovverk – som kan ha betydning for bruk av frivillige
Presentasjon | 2011 Taushetsplikt – fvl. § 13 « En hver som utfører tjeneste for et offentlig organ» Tolkes slik at frivillige må omfattes Sikres ved skriftlig samtykkeerklæring Arbeidsmiljøloven – omfattes i utgangspunktet ikke – de er ikke arbeidstakere Hva med reglene om forsvarlig arbeidsmiljø? Antatt at frivillige også skal sikres et forsvarlig miljø – reglene om miljø og sikkerhet omfatter også frivillige. En kommune kan ikke ha dårligere sikringssystemer for disse Samhandlingsavtalene – skal løse koordineringen av pasienter mellom forvaltningsorganene. KS Omstilling og konkurranse

8 Aktuelt lovverk – som kan ha betydning for bruk av frivillige – forst.
Presentasjon | 2011 Hva hvis personskader oppstår – er det kommunens ansvar? Hva med yrkesskadeerstatning? Yrkesskade gjelder for «Arbeidstakere, skoleelever, utøver militærtjeneste…» Frivillige antagelig ikke omfattet – ikke arbeidstakere Culpa-ansvar – skyldes skaden feil i kommunen eller noen kommunen har ansvar for – antas dekket. Også dekket etter alminnelig skadeerstatningslov Tvister knyttet til offen KS Omstilling og konkurranse

9 Hva skjer hvis kommunen ønsker stabilitet i bruken av frivillige?
Presentasjon | 2010 Kan kommunen kreve noe utøver taushetserklæring? Må innrette seg etter sentrale regler knyttet til sikkerhet, åpningstider og annet som allmenheten også må forholde seg til Få styringsmuligheter – går fort over i et ansattelsesforhold /oppdragsforhold (Kommunenes ansvar her) (eks mindreårige kan som hovedregel ikke inngå bindende avtaler uten foresattes samtykke) KS Omstilling og konkurranse

10 Hva er situasjonen for de frivillige - oppsummert?
Presentasjon | 2010 Kan ha krav på erstatning hvis culpa-ansvar hos kommunen. Neppe noe Ikke noe objektivt ansvar Er bundet av taushetsplikt Ikke krav på lønn/vederlag – ikke ansatt eller oppdragstaker Kommunen kan stille få krav til frivillige– med unntak av regler som allmenheten ellers må forholde seg til (eks. åpningstider) Kommunen må akseptere at frivillige må kunne komme å gå som de vil – styring er vanskelig Ikke forbud mot bruk av frivillige – men kommunene må ha en bevisst holding til bruken og hvordan de blir brukt Kommunene må tenke på hvordan den skal innrette seg og legge til rette for frivillige i omsorgsektoren Lovpålagt ansvar for brukere kan kommunen ikke avtale seg bort fra, selv om avtaleparten er et statlig helseforetak. Partene kan f. eks ikke avtale at det ikke skal ytes legehjelp. Eks hvor kommunene kan avtale at det ikke skal ripes inn er på plan og bygningsrettens området. I stedet for eksproprisasjon, kan kommunen inngå utbyggingsavtale for å oppnå det plan og bygningsloven gir kommunen adgang til. KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google