Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011 Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg? Hvilken lovhjemmel finnes for bruk av frivillig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011 Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg? Hvilken lovhjemmel finnes for bruk av frivillig."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011 Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg? Hvilken lovhjemmel finnes for bruk av frivillig innsats i omsorgssektoren? v/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011

2 KS Advokatene Eldreomsorg – kommunens ansvar Kommunehelsetjenestelov – erstattes av ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 01.01.2012. Lov om kommunale eldreråd – frivillige organisasjoner har uttalerett § 2 Presentasjon | 2010

3 KS Advokatene Den faktiske situasjonen – hvordan er den? Ingen tvil – stort behov for bruk av frivillige Foredraget begrenset til kommunesektoren Hva er frivillige? Personer uten bindinger/avtale eller noen form for forpliktelser – utgpkt. kan komme og gå som de måtte ønske - organisasjoner Hvilken rettslig status har frivillige? Presentasjon | 2011

4 KS Advokatene Presentasjon | 2011 Lovhjemmel for bruk av frivillige Det finnes ingen egen konkret lovbestemmelse som regulerer bruk av frivillige i eldreomsorgen. Hvorfor er det slik? Har ikke vært tenkt på En kommune er enten arbeidsgiver eller oppdragsgiver Bruk av frivillige faller utenfor systemet Organisasjoner får likevel gjerne statlig støtte

5 KS Advokatene Er noe til hinder for bruk av frivillige? Ikke noen forbudsbestemmelser mot å bruke frivillige i eldreomsorgen Begrenset hvilke oppgaver de kan utføre Kan neppe utføre profesjonsoppgaver, eller ordinære arbeidsoppgaver, jf. aml og HTA. Hovedregelen er ansettelsesplikt. Kan oppstå vanskelige grensetilfeller Presentasjon | 2011

6 KS Advokatene Frivilliges plass i eldreomsorgen Samhandling mellom organisasjoner og myndigheter er ofte av stor betydning for å kunne realisere velferdsmål Ny bestemmelse om brukermedvirkning i ny helse- og omsorgstjenestelov Presentasjon | 2010

7 KS Advokatene Presentasjon | 2011 Aktuelt lovverk – som kan ha betydning for bruk av frivillige Taushetsplikt – fvl. § 13 « En hver som utfører tjeneste for et offentlig organ» Tolkes slik at frivillige må omfattes Sikres ved skriftlig samtykkeerklæring Arbeidsmiljøloven – omfattes i utgangspunktet ikke – de er ikke arbeidstakere Hva med reglene om forsvarlig arbeidsmiljø? Antatt at frivillige også skal sikres et forsvarlig miljø – reglene om miljø og sikkerhet omfatter også frivillige. En kommune kan ikke ha dårligere sikringssystemer for disse

8 KS Advokatene Presentasjon | 2011 Aktuelt lovverk – som kan ha betydning for bruk av frivillige – forst. Hva hvis personskader oppstår – er det kommunens ansvar? Hva med yrkesskadeerstatning? Yrkesskade gjelder for «Arbeidstakere, skoleelever, utøver militærtjeneste…» Frivillige antagelig ikke omfattet – ikke arbeidstakere Culpa-ansvar – skyldes skaden feil i kommunen eller noen kommunen har ansvar for – antas dekket. Også dekket etter alminnelig skadeerstatningslov

9 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hva skjer hvis kommunen ønsker stabilitet i bruken av frivillige? Kan kommunen kreve noe utøver taushetserklæring? Må innrette seg etter sentrale regler knyttet til sikkerhet, åpningstider og annet som allmenheten også må forholde seg til Få styringsmuligheter – går fort over i et ansattelsesforhold /oppdragsforhold ( Kommunenes ansvar her )

10 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hva er situasjonen for de frivillige - oppsummert? Kan ha krav på erstatning hvis culpa-ansvar hos kommunen. Neppe noe Ikke noe objektivt ansvar Er bundet av taushetsplikt Ikke krav på lønn/vederlag – ikke ansatt eller oppdragstaker Kommunen kan stille få krav til frivillige– med unntak av regler som allmenheten ellers må forholde seg til (eks. åpningstider) Kommunen må akseptere at frivillige må kunne komme å gå som de vil – styring er vanskelig Ikke forbud mot bruk av frivillige – men kommunene må ha en bevisst holding til bruken og hvordan de blir brukt Kommunene må tenke på hvordan den skal innrette seg og legge til rette for frivillige i omsorgsektoren


Laste ned ppt "V/advokat Erna M. Larsen Arendal 5. september 2011 Frivilliges innsats og plass i fremtidig eldreomsorg? Hvilken lovhjemmel finnes for bruk av frivillig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google