Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp
Helsepersonelloven §4 Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

2 Forsvarlighetskravets røtter
Et lovbestemt krav om forsvarlighet ble innført med legeloven og tannlegeloven av 1980. Krav om forsvarlig saksbehandling har vi lenge hatt i forvaltningsretten. I juridisk litteratur har det lenge vært antatt at prinsippet gjaldt for andre helsearbeidere også. Ved helsepersonelloven av 1999 ble det innført et lovbestemt krav til forsvarlighet for alle helsearbeidere.

3 Kravet om forsvarlighet har vært virksomt på andre områder før det kom til helseretten.
I erstatningsretten er det et grunnprinsipp at den som har forvoldt en skade ved uaktsomhet, plikter å erstatte skadelidtes økonomiske tap. I strafferetten er skyldkravet i utgangspunkt forsett, men en rekke bestemmelser i straffeloven rammer også uaktsomme handlinger.

4 Hvem er helsepersonell i lovens forstand?
Hlspl. § 3: Personell med autorisasjon etter § 48 eller lisens etter § 49 Personell i helsetjenesten eller apotek Elever eller studenter i forbindelse med helsefaglig opplæring Personer som arbeider der helsehjelp ytes, eks. sosionomer i sykehus.

5 Rettslig standard Hva menes med rettslig standard?
De fleste rettsregler er ikke rettslige standarder.

6 Kravet om omsorgsfull hjelp
Lovfesting av plikt til omsorgsfull hjelp er nytt. Kravet til omsorg har to sider: Krav til hvordan helsepersonell opptrer og kommuniserer med pasienten Krav til at pasienten gis bestemte ytelser.

7 Kravet om faglig forsvarlighet
Rettslig og faglig norm Innholdet i bestemmelsen en videreføring av tidligere rett Styrende for hvilke behandlingsmetoder som kan benyttes, og hvilke sykdommer som kan behandles.

8 Faglig forsvarlighet som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner.
Unntak: øyeblikkelig-hjelp situasjoner, jfr. § 7 Man kan ikke lastes for forhold man selv ikke har herredømme over. Arbeidsgivers ansvar, jfr. § 16

9 Tidsfaktor og arbeidspress
Den tid man har til rådighet, et moment i vurderingen Unntak: god tid øker kravene! Merk kravet til dokumentasjon, hlspl. kap. 8.

10 Plikten til å følge instruksjoner
Unnlatelse kan føre til rettslig ansvar. Reservasjonsrett Reservasjonsplikt.

11 Samhandling med tjenestemottaker
Samtykke pasl. kap. 4 Informasjon pasl. kap. 3 Medvirkning pasl. kap. 3

12 Forsvarlighetskravet og straff
Hlspl. § 67 – uforsvarlig yrkesutøvelse. Strl. § 157 – straff pga. feil behandlingsmåte Strl. § 198 – utnytting av stilling for å oppnå seksuell omgang med tjenestemottaker.

13 Helsepersonelloven § 5, bruk av medhjelper
Bestemmelsen presiserer kravet til forsvarlighet når helsepersonell benytter medhjelpere. Det stilles bestemte krav når medhjelper benyttes. Kjenneskap til medhjelperens kvalifikasjoner.


Laste ned ppt "Kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google