Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Farlig byggeavfall fra vugge til grav ( Sett fra et juridisk perspektiv )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Farlig byggeavfall fra vugge til grav ( Sett fra et juridisk perspektiv )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Farlig byggeavfall fra vugge til grav ( Sett fra et juridisk perspektiv )

2 Farlig avfall – de store linjene Råvare + bearbeiding Produkt Produkt blir avfall Innsamling Deklarasjon Transport Sluttbehandling Gjenvinning? Viktig skille! Lagring

3 Når blir noe til avfall? •Definisjon (direktiv 2008/98 art. 3): «avfall» er enhver substans eller objekt som besitteren kasserer (discard) eller har intensjon om eller er forpliktet til å kassere •Eksempler –Bygg generelt –Bygningskomponenter –Eksport av elektronikk •Betydningen av avfallsdefinisjonen –Forholdet til produktregelverket –En rekke nye plikter inntrer (leveringsplikt, konsesjon, deklarering, eksport mv.) –Miljø - dominerende hensynet

4 Når blir noe farlig avfall (jurdisk sett)? •To måter: –1. Avfallet viser en eller flere av de farlige egenskapene som følger av vedlegg III (2008/98 EC art. 3 nr. 2 – og overskrider visse grenseverdier) –2. Avfallet står merket med stjerne i den europeiske avfallslisten (Dec. 2000/532/EC) •I praksis legges avfallslisten til grunn for om avfallet er farlig. –Dersom et avfall uten stjerne likevel har en farlig egenskap må dette varsles til kommisjonen, jf. art. 7. •Hvem lager listen og hvordan arbeides det med den? –“komittologi” og eksperter •Avfallslisten er under revisjon –Hva skjer? –Blir mindre endringer enn antatt – inn med metallisk kvikksølv –Endringer av speilinnganger – nye grenserverdier (økotoks) –Hvilken betydning får det for oss? •“

5 Deklarering - betydning INFORMASJON + KOMPETANSE = FORSVARLIG BEHANDLING •Deklarering sikrer: –riktig behandling av avfallet –informasjon i hele avfallskjeden –Kontrollgrunnlag for offentlig myndigheter –Ettersporbarhet for avfallet –Informasjonen kan benyttes av flere aktører enn du tror (KLIF, Politiet, Skattemyndighetene og arbeidstilsynet) •Informasjon som er uvesentlig for deg kan være viktig for andre! –Praktisk eksempel •Det er bedre med for mye informasjon, enn for lite! –Er du usikker på klassifikasjonen så si ifra og begrunn hvorfor

6 Ansvar for riktig deklarering •HOVEDREGEL: Alle som deklarerer avfall har ansvar for å påse at deklarasjonsskjemaet er riktig utfylt. •En hver som fyller ut eller mottar ett deklarasjonsskjema vil bli vurdert opp mot en streng aktsomhetsnorm (forsvarlighetsstandard ) –Dette er en allmen standard i den forstand at alle blir vurdert opp mot denne når det er tale å bli holdt ansvarlig for sine feil. –Normen varierer fra bransje til bransje, f.eks. sprengning hvor faren for skade er stor, vil aktsomhetsnormen skjerpes. –Ansvaret for forurensningsskade er objektivt. –En må regne med å bli vurdert opp mot en streng aktsomhetsnorm, dersom man håndterer farlig avfall. •Gjør så godt du kan –For lav kompetanse hos arbeidstaker kan føre til ansvar for arbeidsgiver –Dersom en har en særskilt oppfordring til å undersøke nærmere – vil det fort føre til ansvar om dette ikke blir undersøkt nærmere •Særlige ufordringer – forsinket veiledningsmateriell. –Forsinket eller ikke, du har ansvaret for riktig deklarering! –Du må gjøre så godt du kan – ta kontakt med KLIF eller bransjeorg.

7 Konsekvenser av uriktig deklaring •Hovedregel: Hvert enkelt foretak og person har ansvar for riktig deklarering. Den som mottar avfall har ansvar for å kontrollere at deklareringen samsvarer med avfallet som mottas. –Vest Tank og mottak –Betydningen av deklarasjonsskjemaet •Økonomisk ansvar –Erstatningsansvar for foretaket (arbeidstakeren), bla. skl. § 2-1 for skade forvoldt av uaktsom deklarering. –Erstatningsansvar etter forurensningsloven? –Kontraktsansvar for merarbeid som følge av uriktig deklarering. •Straffeansvar –Avfallsforskriftens § 18-7, jf. forurensningslovens § 79. –Brudd på arbeidsmiljøloven? •Andre konsekvenser –Nytt forslag i § 11-14 i avfallsforskriften om farlig avfall – ekstern transport skal nektes om ikke deklarasjonsskjemaet er utfylt. –Internkontrollforskriften og økonomistyring

8 Praktiske råd 1.Bruk hodet! 2.For mye informasjon er bedre enn for lite! 3.Er du usikker, så si ifra!


Laste ned ppt "Farlig byggeavfall fra vugge til grav ( Sett fra et juridisk perspektiv )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google