Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elbanen STS Trøndelagsrådet 19.april 2012 Milian Myraunet daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elbanen STS Trøndelagsrådet 19.april 2012 Milian Myraunet daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elbanen STS Trøndelagsrådet 19.april 2012 Milian Myraunet daglig leder

2 Elektrifisering av Trønderbanen: ”Elektrifisering av trønderbanen er prioritert om rammen økes med 45 prosent. Tiltaket gir mulighet for et gjennomgående tog nord-sør for Trondheim, noe som vil gi et bedre rutetilbud med mulighet for høyere frekvens. Videre utvikling og elektrifisering av trønderbanen vil ha avgjørende betydning for reduksjon av reisetid gjennom hastighetsøkning. Tiltaket vil være sentralt for utvikling av togproduktene og operatørenes strategiske beslutninger om materiellanskaffelser” (Side 132)

3 ELBANEN STS Steinkjer - Trondheim - Storlien Nesten ferdig planlagt ! Pris 1475 mill.kr.

4 Vårt mål ! Foreningens formål er: 1.å sørge for å gjennomføre nødvendig planlegging for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen på strekningene Steinkjer- Trondheim-Storlien 2.å drive aktiv lobbying fram mot en beslutning om finansiering og bygging og ferdigstillelse av anlegget innen 7.6.2015.

5 Foreningens styre StyremedlemmerRolle i Styret Ingvild Kjerkol Leder Thomas Häggnestleder Tor Erik Jensenstyremedlem Tore O Sandvikstyremedlem Karin Bjørkhaugstyremedlem Eva Hellstrandstyremedlem

6 INTER-REG-midler Interreg-prosjektet ”Missing Green Link” er nå vedtatt med en ramme på 3.9 mill.kr. Målsettingen med Interreg-prosjektet samsvarer med formålet til Elbane STS Prosjektet og foreningens arbeid samkjøres

7 Hva vil regionen med prosjektet ? Utvikle transporttilbudet på Trønderbanen og Meråkerbanen slik at togtrafikk blir mer konkurransedyktig 1.Øke togets andel av persontransportene på strekningene Trondheim – Stjørdal – Steinkjer og Trondheim – Østersund 2.Mer effektive og raskere godstransporter på jernbane mellom Sverige og Midt-Norge Utvikle jernbanens infrastruktur slik at togtransport blir mer miljøvennlig

8 ”Nødvendig planlegging ”? ! 1995: Hovedplan - Elektrifisering Trondheim-Steinkjer og Meråkerbanen 2006: Teknologisk strategi for banestrømfors. og kontaktledning 2008: Utviklingsplan for Trønderbanen 2010: Modernisering av Meråkerbanen – Mittbanan 2011: Strekningsvis utviklingsplan (SUP) for Nordlandsbanen 2011: Konseptvalg (KVU) for transportsystemet Trondh. – Steinkjer 2012: Hovedplan for Trønderbanen og Meråkerbanen 2012: Detaljplan for Trønderbanen og Meråkerbanen !!!

9 Vei og/eller jernbane ? Hva sier KS1 ? Det er rimeliggjort at hele jernbanestrekningen bør elektrifiseres. Dette vil muliggjøre et bedre togtilbud ved at togbytte kan unngås for gjennomgående trafikk i Trondheim. Tiltaket vil i tillegg gi en liten tidsgevinst. Elektrifisering vil også gi fleksibilitet i utnyttelse av togmateriell og forutsigbarhet for NSB ved innkjøp av nytt togmateriell Det anbefalte konseptet medfører økte miljøutslipp, noe som er i strid med både nasjonale mål og KVUen behov, mål og krav.

10 Trønderbanen –nedbygging eller fornyelse Vedlikeholdsbehovet øker Elektriske kabler forvitrer Komponenter som feiler produseres ikke lenger og alternative komponenter finnes ikke Hele systemer må byttes ut pga. mangel på enkeltkomponenter I noen tilfeller må deler lages på eget verksted Tilgjengelighet på materiell går ned med bakgrunn i økt vedlikehold og større ombygginger. Vi må derfor forvente at materiellutnyttelsen reduseres i slutten av levetiden, og dette vil uten fornyelse medføre en reduksjon i hva NSB kan tilby av togtjenester. En utsettelse av beslutningen om fornyelse i 2018 – 2020 betyr i praksis en beslutning om nedbygging Allerede nå 1. halvår 2012 er 2 innsatstog mellom Trondheim og Steinkjer innstilt pga. mindre tilgjengelige togsett. Dette er med bakgrunn i at svikt i kritiske enkeltkomponenter medfører bytte av større system. I perioden står kontinuerlig et togsett ute til større ombygging.

11 Skal NSB kjøpe nye dieseltog ? Ledetiden ved bestilling av nytt togmateriell er ca 4 år. I dette inngår vurdering av aktuelle leverandører, tilbudsforespørsel, utvelgelse, kontraktinngåelse og leveringstid. I forkant ligger beslutning om bestilling i NSB og dialog med Samferdselsdepartementet om behov og avklare rammer for offentlig kjøp. Dette medfører at siste frist for bestilling av erstatningsmateriell for Trønderbanen er mellom 2013 og 2015. I praksis betyr dette at beslutningen om ny NTP våren 2013 er siste frist for avklaring. Elektrifisering av Trønderbanen må ligge inne i første periode hvis NSB Persontog skal gå for elektrisk materiell på strekningen. Kilde NSB Det haster med å ta en beslutning !

12 Hva koster prosjektet ? Trondheim – Hell – Steinkjer og Hell - Storlien Samlet investeringskostnad 1475 mKr –KL – anlegg med AT800 mKr –Omformerstasjoner365 mKr –Profilutvidelser150 mKr –Signal, sikring og tele110 mKr –Vedlikeholdsbase 30 mKr –Arealerverv 20 mKr

13 Hvorfor Trønderbanen og Meråkerbanen ? Trønderbanen koster………….1010 mill.kr Meråkerbanen koster ……….. 810 mill kr. Samlet utbygging koster ……..1474 mill kr.

14 Har vi en realistisk tidsplan ? Jernbaneverket: ” Under forutsetning av at prosjektet prioriteres i NTP 2014-2023 ser vi for oss følgende videre framdrift”: Detaljplan-1 år Byggeplan-0,5 år Bygging-2 år 1.03.2013 7.Juni 2015 1.10.2013 7.Juni 2014

15 Status 1)Avtale om forskottering av detaljplan i løpet av april 2)Konkurransegrunnlag innen juli 2012 3)Detaljplanleggingen ferdig innen mars 2012

16 Trøndelag 2020, Miljøgevinster, kortere reisetid, frekvensøkning og dobbelt så mange reisende… Det må skje nå og krever politisk vilje og gjennomføringskraft.

17 Oppsummering Elbanen er et godt miljøprosjekt ! Elbanen – ”intercity Trøndelag !” ”Missing Green Link ”– ny nordisk transportkorridor ! Samlet utbygging gir økonomiske gevinster Det haster med en beslutning !


Laste ned ppt "Elbanen STS Trøndelagsrådet 19.april 2012 Milian Myraunet daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google