Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA – tiltak og virkemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA – tiltak og virkemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA – tiltak og virkemidler

2 2 Bakgrunn •NOU 2001:22 Fra bruker til borger •St.meld.nr.40 (2002 – 2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer •Nasjonal transportplan 2006 – 2015 –Tilgjengelighetsprogrammet BRA •Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring –I innst.nr.240 (2003 – 2004): •”Eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle og eit transportsystem som gjer det mogleg for alle å leva eit aktivt liv.” –Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA

3 3 Handlingsplan for BRA – prinsipper og strategier •Bedre tilgjengelighet for alle, med særlig fokus rettet mot personer med nedsatt funksjonsevne •Universell utforming er den overordnede strategi •Bedre samordningen av de virkemidler som allerede finnes •Øke oppmerksomheten om tilgjengelighets spørsmål •Synliggjøre at tiltak for å øke tilgjengeligheten i liten grad er knyttet til spesielle brukergrupper

4 4 Handlingsplan for BRA – prinsipper og strategier forts… •Må prioritere – både mellom ulike transportpolitiske mål og ulike tilgjengelighetstiltak –Størst mulig samfunnsøkonomisk nytte •Inn i planleggingen – unngår kostbare utbedringer i etterkant –All ny infrastruktur universelt utformet •Trafikktunge strekninger/knutepunkt først –Oppstart i tre områder/strekninger •Kostnadseffektive løsninger •Hele reisekjeden

5 5 Prinsipper og strategier, forts… •God koordinering avgjørende –Mellom sektorer –Mellom transportmiddel og infrastruktur –Mellom staten og kommunesektoren •Arbeidet for tilgjengelighet inn i det ordinære arbeidet –Det av NTP og handlingsprogrammene –Del av budsjettarbeid •Tildelingsbrev •Rapportering –Del av arbeidet med kjøp

6 6 Tre utvalgte strekninger •Oppmerksomhet mot tre utvalgte strekninger/områder. Årsak: –Fokus på hele reisekjeden –Samordning av tiltak –Forenkle overganger mellom ulike transportmidler –Synliggjøre roller og ansvar mellom ulike aktører –Erfaringene gir overføringsverdi til det videre arbeid

7 7 Virkemidler og tiltak: Ny tilskuddsordning til kommunesektoren •Fokus på hele reisekjeden •Enkle, kostnadseffektive løsninger •Trafikktunge strekninger og knutepunkt •Krever innsats fra ulike sektorer og ulike forvaltningsnivå •Intensjon: raskere og bedre koordinert innsats fra alle aktører som må involveres i arbeidet for bedre tilgjengelighet og oppfølging av BRA – programmet

8 8 Ny tilskuddsordning forts… •Fylkeskommuner, bykommuner, Pilotkommuner (fylkene anbefaler) •Midlene kan brukes til: –Helhetlige planer (hele reisen) –Informasjon før/under –Vegrelatert infrastruktur innenfor kommunesektorens ansvarsområde –Kjøremateriell –Annet

9 9 Tilskuddsordningen forts… •Søkt om 93 tiltak fra 42 kommuner og 7 fylkeskommuner •9 av 16 pilotkommuner har søkt •Søknadssum 64 mill kroner

10 10 Tilskuddsordningen forts… •Evaluering –TØI er engasjert til å lage et rapporterings- /evalueringsopplegg for tiltakene –Evalueringsopplegg tilsvarende forsøksordningen for kollektivtransport legges til grunn –Rapporterings-/evalueringsskjema ettersendes alle som har fått tildelt midler, med svarfrist 15.januar 2007

11 11 Virkemidler og tiltak forts.. •Tilgjengelighetsindikatorer –Deltasenteret, på vegne av SD, har utviklet indikatorer for tilgjengelighet for de ulike elementer i reisekjeden •Kartlegging •Utforming •NTP •UniHpi: Universell holdeplassinformasjon –SINTEF, på vegne av SD har utviklet en demonstrator for universell utforming av reiseplanleggere •Parkering •Brukermedvirkning –Brukermedvirkningsgrupper, Kontaktforum •EU –Bussdirektivet –Rettigheter for buss-, fly- og togpassasjerer

12 12 Virkemidler og tiltak forts… •Skjerpa krav ifm kjøp: –Fly –Jernbane •Utbedring/ombygging av terminaler/knutepunkt •Ny tilskuddsordning til kommunesektoren –VD koordinerer •Nye rapporteringsrutiner

13 13 JBV •Jernbaneverkets programområde Stasjoner og knutepunkter, herunder kundeinformasjon: –omfatter tiltak for å forbedre publikumsrettede faciliteter på stasjoner og knutepunkter med vekt på •sikkerhet •informasjon •universell utforming og tilgjengelighet for alle •annen service –Tiltakene har som mål å bidra til at flere reiser kollektivt.

14 14 Kjøp av persontransport på bane •Ny avtale med NSB –konkrete krav til tilgjengelighet og universell utforming, både mht •generelle krav •til salgs- og billetteringssystem •informasjonssystem •assistanse og opplæring •prosesskrav om at NSB må ha god dialog med de funksjonshemmedes organisasjoner i forbindelse med beslutninger knyttet til investeringer i for eksempel rullende materiell

15 15 Statens vegvesen •hensynet til tilgjengelighet for alle i vegnormaler og faglige veiledere •krav til at hensynet ivaretas ved alle nyinvesteringer og ombygginger

16 16 Avinor •Kvalitetshåndbok for hele flyreisen


Laste ned ppt "Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA – tiltak og virkemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google