Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012

2 Stor-Oslo Nord •Har en betydelig befolkningsvekst og vil ta større deler av den kommende veksten i Osloregionen •Knytter sammen øst og vest, nord og sør •Har høy trafikk til, fra og gjennom Oslo •Er et felles initiativ fra kommunene langs Gjøvikbanen og Rv4. •Står sammen om krav om snarlig utbedring av transportåren •Går for første gang sammen for å vise felles vilje for felles mål

3 Vi ønsker å korte ned reisetiden til og fra Oslo

4 Hva vet vi? •Tog er viktigst for persontransporten. Vei er viktigst for gods og næring •For regionen er tog og vei like viktig. Noen er avhengig av å benytte bil, mens mange ville velge tog dersom toget gikk oftere og brukte kortere tid. •Strekningen mellom Nittedal og Oslo har den dårligste konkurranseflaten mot bil, noe som i stor grad skyldes frekvensen på toget. •Flere avganger vil gi en vesentlig forbedring i tilbudet og gjøre toget mer attraktivt å reise med. •Veien ut og inn av Oslo sentrum en flaskehals, forsinkelser forplanter seg i regionen. •Banen inn av Oslo S er en flaskehals, lav kapasitet gir færre tog •Økt satsing på samferdsel i regionen vil støtte og løfte lokalt næringsliv •Bedre samferdsel vil øke mobilitet av arbeidskraft og av kompetanse

5 Hva vet vi? Rv4: •Har et veldokumentert transportbehov. Veldokumentert behov for utbedringer. •Standarden er lavere enn andre riksveier. Mye trafikk og høy miljøbelastning krever tiltak. •Flere prosjekter må gjennomføres for å sikre en god trafikkavvikling. Årsdøgntrafikken på deler av strekningen er på høyde med de mest trafikkerte riksvegene •Betydelige sikkerhetsutfordringer sammenlignet med nasjonale målsettinger og andre strekninger med tilsvarende trafikk •Enighet om trasevalg for hele strekningen på Hadeland. Utbygging over Hadeland vil bedre trafikkavvikling Gjøvikbanen: •Gjøvikbanen er et viktig bindemiddel i regionen og en viktig del av transportsystemet •Markedsandelen er totalt ca 25 % og opp mot 50 % på arbeidsreiser Hadeland-Oslo. •Kapasitet for godstransport over Roa til Bergen er viktig for å avlaste Oslo-tunellen •Anbudet på Gjøvikbanen skal fornyes i 2016-18 •Tidligere forpliktelser fra samferdselsstatsråder (31 min kortere reisetid – senest gjentatt av Kleppa i 2010) •Passasjergrunnlag av både pendlere og fritidsreisende på Gjøvikbanen. •Geografisk del av IC-området

6 Hva vil vi? Vi ønsker å korte ned reisetiden til og fra Oslo: 1.For å ivareta og utvike regionen som et attraktivt bosted med et attraktivt arbeidsmarked –Øke mobilitet og kommunikasjon i regionen –Understøtte videre utvikling av arbeidsplasser, næringsvirksomhet og boligområder –Avlaste inn- og utfartsårene i hovedstadsområdet og redusere avstand – i tid og opplevelse 2. For å møte et økende transportbehov som følge av vekst, samspill og utvikling –Understøtte knutepunkt, pendlere, næringsliv, befolkningsvekst og tilstøtende områder øst, nord og vest for regionen –Nye transportløsninger som svarer til våre høye ambisjoner om videre utvikling og vekst 3. For å ivareta nasjonale hensyn og prioriteringer –Representere en del av løsningen på veksten i hovedstadsområdet

7 Hva trenger vi? •Vi må investere i en standard på Rv-4 som er i tråd med behovene som hovedfartsåre og hovedvei i regionen  Gjennomføring av fire felts vei over Hadeland  Oppgradering av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua  Løse trafikkutfordringene i Nittedal  Invitere til dialog med Oslo og Akershus om Fossumdiagonalen og for en løsning som kanaliserer tungtransport utenom Oslo/Sinsen •Vi må få et prinsippvedtak om Nittedalsbanen og en fremtidig forbindelse av Gjøvikbanen og Dovrebanen  For å redusere reisetiden til Gjøvik  For å øke antall avganger fra Jaren  For å starte arbeidet med en fremtidig tilknytning til Dovrebanen

8 Hva må skje? NTP 2014-2023 må inneholde prinsippvedtak og konkrete planer for utvikling av Gjøvikbanen og Rv4  En omtale av transportårens betydning - og behov for flere ressurser  En betydelig del av rammen innenfor transportkorridoren Oslo-Trondheim settes av til Gjøvikbanen og Rv4

9 Hva må skje: Gjøvikbanen  Gjøvikbanen rustes opp til en standard som reduserer reisetid og øker antall mulige avganger  Nødvendige avklaringer for ny trase ut av Oslo (klar til 2017)  Utredning om sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen Hva må skje: Rv4  En samtidig utbygging av Rv4 prosjektene over Hadeland (klar til 2017)  Løse trafikkutfordringene i Nittedal  Utredning av strekningen Gjøvik-Mjøsbrua  Avklaring om ny innfasing av Rv4 fra Gjelleråsen til Oslo (innen 2015)

10 Stor-Oslo Nord er i vekst og det planlegges for mer. Det haster med investeringer i Gjøvikbanen og Rv-4 for en bærekraftig transport i hovedstadsområdet. Å satse på bane og vei vil gi større verdiskaping og bedre livskvalitet i hele regionen.

11 Resten av programmet •Transportbehov for et teknologibasert næringsliv ved Ottar Henriksen, prosjektdirektør SINTEF Raufoss Manufacturing AS og styreleder NHO Innlandet •Veien inn og ut av Oslo ved Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal •Satse kollektivt ved Emil Eike, direktør i NSB Gjøvikbanen •Intervjuer på perrongen


Laste ned ppt "Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google