Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005

2 •Nasjonal transportplan (NTP) er det dokumentet som styrer Regjeringens transport-politikk. •Det fremlegges hvert 4. år – altså i hver Stortingsperiode. •NTP har en planhorisont på 10 år, men er delt i to tids-perioder: første 4 år og de siste 6 år. –De første 4 år er ment å være et konkret utbyggingsprogram med konkrete prosjekter. Nasjonal Transportplan

3 - De siste 6 år er ment å være et planleggings- program – altså hvilke prosjekter som skal plan- legges for å realiseres. •I praksis omfatter også de siste 6 årene mange konkrete prosjekter. •Stortinget behandlet NTP juni Nasjonal Transportplan (2)

4 Statens vegvesens handlingsprogram Overordnede mål •Et sikkert transportsystem. Færre drepte og skadde i vegtrafikken •Mer miljøvennlig bytransport •Bedre framkommelighet i og mellom regioner •Et mer effektivt transportsystem •Et transportsystem som er tilgjengelig for alle

5 Statens vegvesens handlingsprogram Et sikkert transportsystem. Færre drepte og skadde i vegtrafikken • Nullvisjonen • 170 færre drepte eller hardt skadde i vegtrafikken i 2010, sammenlignet med en situasjon uten disse tiltakene • Viktige tiltak er: - Utbygging av høytrafikkerte stamveger til firefelt - Mer bruk av midtrekkverk på to- og trefeltsveger -Gjennomføring av mindre investeringstiltak, herunder strakstiltak i etterkant av trafikksikkerhetsrevisjoner • Om lag 1,3 mrd kr til rassikring • Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

6 Statens vegvesens handlingsprogram Miljøvennlig bytransport •1,5 mrd. kr til gang- og sykkelveger. Det gir om lag 280 km vei tilrettelagt for gående og syklende •900 mill kr til kollektivtrafikktiltak (Statlige bevilgninger. I tillegg kommer bompenger) •1,3 mrd. kr til rassikringstiltak

7 Statens vegvesens handlingsprogram Tilgjengelighet for alle •Handlingsprogram for tilgjengelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring) •Holdeplasser og kollektivknutepunkter

8 Statens vegvesens handlingsprogram Økonomiske planrammer Post 23 Trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold av riksveger med mer Post 29 OPS Post 30 Riksveginvesteringer, inkl Post 60 Forsøk Post 31 Rassikring Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 210 Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester Sum kap

9

10

11 Store prosjekter som startes opp (med prosjektnavn)

12

13

14

15

16


Laste ned ppt "Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google