Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005

2 •Nasjonal transportplan (NTP) er det dokumentet som styrer Regjeringens transport-politikk. •Det fremlegges hvert 4. år – altså i hver Stortingsperiode. •NTP har en planhorisont på 10 år, men er delt i to tids-perioder: første 4 år og de siste 6 år. –De første 4 år er ment å være et konkret utbyggingsprogram med konkrete prosjekter. Nasjonal Transportplan

3 - De siste 6 år er ment å være et planleggings- program – altså hvilke prosjekter som skal plan- legges for å realiseres. •I praksis omfatter også de siste 6 årene mange konkrete prosjekter. •Stortinget behandlet NTP 2006-2015 15. juni 2004. Nasjonal Transportplan (2)

4 Statens vegvesens handlingsprogram 2006-2009 Overordnede mål •Et sikkert transportsystem. Færre drepte og skadde i vegtrafikken •Mer miljøvennlig bytransport •Bedre framkommelighet i og mellom regioner •Et mer effektivt transportsystem •Et transportsystem som er tilgjengelig for alle

5 Statens vegvesens handlingsprogram 2006-2009 Et sikkert transportsystem. Færre drepte og skadde i vegtrafikken • Nullvisjonen • 170 færre drepte eller hardt skadde i vegtrafikken i 2010, sammenlignet med en situasjon uten disse tiltakene • Viktige tiltak er: - Utbygging av høytrafikkerte stamveger til firefelt - Mer bruk av midtrekkverk på to- og trefeltsveger -Gjennomføring av mindre investeringstiltak, herunder strakstiltak i etterkant av trafikksikkerhetsrevisjoner • Om lag 1,3 mrd kr til rassikring • Handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

6 Statens vegvesens handlingsprogram 2006-2009 Miljøvennlig bytransport •1,5 mrd. kr til gang- og sykkelveger. Det gir om lag 280 km vei tilrettelagt for gående og syklende •900 mill kr til kollektivtrafikktiltak (Statlige bevilgninger. I tillegg kommer bompenger) •1,3 mrd. kr til rassikringstiltak

7 Statens vegvesens handlingsprogram 2006-2009 Tilgjengelighet for alle •Handlingsprogram for tilgjengelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring) •Holdeplasser og kollektivknutepunkter

8 Statens vegvesens handlingsprogram 2006-2009 Økonomiske planrammer Post 23 Trafikant og kjøretøy, drift og vedlikehold av riksveger med mer24 910 Post 29 OPS 1 670 Post 30 Riksveginvesteringer, inkl Post 60 Forsøk 23 040 Post 31 Rassikring 1 250 Post 35 Vegutbygging i Bjørvika 210 Post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 4 900 Sum kap 132055 980

9

10

11 Store prosjekter som startes opp 2006-2009 (med prosjektnavn)

12

13

14

15

16


Laste ned ppt "Arbeidsoppgaver, markedssituasjon Anlegg Lars Aksnes Bransjemøte 4. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google