Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs nye HT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs nye HT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs nye HT

2 Hovedtillitsvalgtrollen
Vervet som hovedtillitsvalgt er knyttet til rettigheter gitt gjennom Hovedavtalen som er en del av Hovedtariffavtalen Oppgavene er knyttet til kontakt med arbeidsgiver

3 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt har du, etter avtaleverket, rett til medbestemmelse. Det gjelder på de aller fleste arbeidsplasser. Det betyr at det på mange områder ikke kan fattes beslutninger uten at du er informert og har fått uttale deg. Dessuten har du like stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. Hvis du ønsker noe endret til det bedre, er det ditt ansvar å gjøre noe med det. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

4 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet vil du få god opplæring. Du vil også bli innkalt til kurs med jevne mellomrom. Du har rett til permisjon for å delta på disse dersom du er ansatt i en offentlig institusjon – eller i en privat virksomhet som har tariffavtale med Utdanningsforbundet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt vil du kunne møte motgang. I forhandlinger eller liknende situasjoner er det ytterst sjelden at den ene parten får hundre prosent gjennomslag i en sak. Du vil garantert også oppleve at du fremmer forslag eller krav til arbeidsgiver som både du og medlemmene er enige i, men som du likevel ikke får gjennomslag for. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

6 Hovedtillitsvalgt Som tillitsvalgt vil du møte på vanskelige situasjoner. Et medlem kan for eksempel få alkoholproblemer og kommer til deg for å få hjelp, eller du ser selv at du bør gjøre noe i forhold til vedkommende. Eller det kan bli innskrenkninger i kommunen din og noen blir overtallige. Du kan også få en personalkonflikt i fanget der begge parter eller alle involverte er medlemmer. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

7 Hovedtillitsvalgt Ingen vil løse alle disse utfordringer helt riktig eller på samme måte Men alle som går inn i slike situasjoner med et ønske om å løse dem, og som gjør sitt beste, vokser på det. Du lærer konkret om rettigheter og saksgang, Du lærer mye av og om å løse problemer. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet slipper du å stå alene med slike saker. Trenger du hjelp, kan du ta kontakt med fylkeslaget.

8 Hovedtillitsvalgt Det kan bli litt av en overgang å både være
og oppfattes som tillitsvalgt. Du har taushetsplikt hvis medlemmer kommer til deg med et problem, og din lojalitet i en konflikt skal i utgangspunktet være på medlemmets side. Du skal også fremme medlemmenes interesser og støtte deres krav, men du har ikke ubetinget plikt til å fremme alle krav medlemmene kommer med. Husk at du alltid er tillitsvalgt på vegne av dine medlemmer. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

9 Hovedtillitsvalgt Det er en fordel om du, så snart som mulig, kan få et møte med arbeidsgiver om hvordan dere skal samarbeide i perioden. Du kan godt ta initiativ til et slikt møte selv. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

10 Hovedtillitsvalgt Du kan be om å bli informert om rutinene i forbindelse med drøftings- og medbestemmelsesmøter. Gi uttrykk for at du ønsker å få innkallinger i god tid slik at du kan rådføre deg med lokallagsstyret før møtene. På møtet opptrer du på vegne av lokallaget og du har både rett og plikt til å rådføre deg om hva du skal mene på deres vegne. Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

11 Hovedtillitsvalgt Referat fra medbestemmelsesmøtene er det arbeidsgiver som skal skrive. Det hender at møter med arbeidsgiver omhandler saker der det kan være nødvendig å vente en (avtalt) tid før resultatet offentliggjøres. Det hender også at en sak behandles på flere møter slik at man ønsker å vente med å informere om resultatet til man anser saken som ferdigbehandlet Ny som lokallagsleder og hovedtillitsvalgt

12 Hovedavtale: Avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiver-organisasjon om partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med utøvelse av ledelse og samarbeid.

13 Tariffavtale: Avtale mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiver-organisasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår

14 § 1-1 Formål, samarbeid og medbestemmelse Hovedavtalen kommuner og fylkeskommuner (B)
Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra - gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor . Partene er enige om at godt samarbeid mellom arbeidsgiver og de tilsatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til. Evnen til åpen dialog og vilje fra begge parter vil i stor grad være avgjørende for om man lykkes.

15 § 1-2 Samarbeid Kommunesektoren er i stadig endring. Innbyggere og brukere har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder så vel omfang som kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, de tilsatte og deres organisasjoner overfor nye utfordringer med hensyn til samarbeid. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål vil et godt samarbeid være av avgjørende betydning for utvikling av tjenestene.

16 Samarbeid De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer ovenfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen/fylkeskommunen og på den enkelte arbeidsplass.

17 Samarbeid Målsettingen er at eventuelle problemer som måtte oppstå i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte. Partene er derfor enige om betydningen av et godt fungerende tillitsvalgtapparat med klare linjer og fullmakter. De tillitsvalgte skal ha forholdene lagt til rette slik at de kan ivareta sine oppgaver etter de retningslinjer som er fastsatt.

18 Samarbeid - Medinnflytelse
Medbestemmelse og medinnflytelse skal utøves effektivt og rasjonelt og være tilpasset kommunenes/fylkeskommunens organisering

19 § 1-3 Former for medbestemmelse
Medbestemmelse utøves ved representasjon i lovbestemte og andre utvalg og gjennom ordningen med tillitsvalgte. Partene skal som hovedregel være representert i ad hoc -utvalg o.l. som utreder administrative spørsmål

20 § Omorganisering Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: - omorganisering/omlegging av driften, - rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser - informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysning/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning).

21 § 1.5 Oppfølging og opplæring
Partene skal sammen og hver for seg sørge for en kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte med sikte på en felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner. Felles skolering i Hovedavtalen og øvrig avtaleverk er et godt virkemiddel. Det skal gjennomføres årlige opplærings- / erfaringskonferanser om Hovedavtalen i den enkelte virksomhet i fellesskap og hvor den øverste arbeidsgiverrepresentant også deltar. På møtet skal det blant annet drøftes erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og virksomheten om den praktiske tilretteleggingen av dette arbeidet, jfr. blant annet HA del B § 3-1. Det føres referat fra møtene.

22 § 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter
Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte.

23 § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte
Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om: ledige og nyopprettede stillinger prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater Arbeidsgiver skal som fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal meddeles hvilke arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer de skal rette sine henvendelser til.

24 § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte
Arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. I de tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives drøftingsreferat eller forhandlingsprotokoll. I forhandlingsprotokoll skal hjemmels-grunnlaget fremgå.

25 § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål vedr. lønns- og arbeidsvilkår der dette har hjemmel i lov, regler eller tariffavtale. Det føres drøftingsreferat/forhandlingsprotokoll fra slike møter. De tillitsvalgte har rett til å forplikte arbeidstakerne i spørsmål som angår hele arbeidsstokken eller grupper av arbeidstakere i den utstrekning tariffavtale ikke er til hinder for det.

26 § 3-2 Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
En tillitsvalgt skal verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter. Tillitsvalgt skal informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen/fylkeskommunen. Tillitsvalgt skal prioritere møter hvor arbeidsgiver innkaller, jfr. dog § 3.4, 4. ledd. Tillitsvalgt har rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen.


Laste ned ppt "Kurs nye HT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google