Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MEDLEM AV SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MEDLEM AV SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG"— Utskrift av presentasjonen:

1 MEDLEM AV SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG
- HVA NÅ? Hva kan vi gjøre? Hvem er vi til for? Hvordan kan vi jobbe? Lysarkene bygger på FUGs hefte ”Medlem av skolens samarbeidsutvalg - Hva nå?” Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

2 Grunnlag i Opplæringsloven
Alle grunnskoler skal ha et samarbeidsutvalg (SU). SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Det er hjemlet i Opplæringslova §11-1. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. SU skal særlig arbeide for å fremme kontakten mellom skolen og lokalsamfunnet. Kommunen kan delegere avgjørelsesmyndighet til SU. Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

3 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Mål for arbeidet Å bidra til en bedre skolehverdag for elevene. Å bidra til at foreldre best mulig kan ivareta sitt ansvar for oppdragelse og læring. Medvirkning i samarbeidsorganene. - På hvilken måte bidrar vårt SU til økt kvalitet i skolen? - Opplever vi i SU å ha reell medvirkning i skolens virksomhet? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

4 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Medlemmer i SU - To representanter for undervisningspersonalet. - En representant for andre tilsatte. - To representanter fra FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg), lederen av FAU skal være den ene (+ to personlige vararepresentanter). - To representanter for elevene. - To representanter for kommunen, den ene skal være rektor, den andre en politisk representant. Hvordan kan foreldrerepresentantene fordele oppgaver seg i mellom - slik at arbeidsbelastningen ikke blir for stor for leder av FAU? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

5 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
God kontakt - Medlemmene i SU skal ivareta interessene til dem de representerer. De må ha god kontakt med ”sine grupper”. - Den politiske representanten skal informere SU om skolepolitiske saker, bidra til at SU kan drøfte saker før de behandles i politiske utvalg eller kommunestyret. Representanten skal ivareta skolens interesser overfor organer med beslutningsmyndighet. Hvordan fungerer ordningen med politisk representant i deres SU? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

6 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Rektor har nøkkelen Rektor - kjenner skolens virksomhet, saker, frister osv. - er sentral i utarbeidelse av årsplan for SU - skal bringe saker inn for SU (f. eks. virksomhetsplan, budsjettforslag) tidlig nok til at medvirkning er mulig - har en sentral rolle i oppfølging av vedtak i SU - skal melde om hvordan vedtakene er fulgt opp og hvilke konsekvenser de fikk - må sørge for informasjon til og fra alle parter og utvalg - skal legge forholdene til rette slik at SU fungerer og utvikler seg etter intensjonene. Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

7 Faste og forpliktende vedtekter
Innhold: - formål for arbeidet i SU valgordning møte- og arbeidsrutiner økonomi arbeidsområder rutiner for organisering internt og kontinuitet endring av vedtekter taushetsplikt Har kommunen utarbeidet felles vedtekter for alle SU? Eller må hver skole lage sine? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

8 SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen
- skolens visjon, mål og planer - kvalitetsutvikling og skolebasert vurdering - forsøks- og utviklingsarbeid - elev- og foreldremedvirkning - opplæringen og organisering av denne - SFO - elevenes sosial kompetanse, atferd og mobbing - budsjett og disponering av undervisningstimer - skolenedleggelse og endring av kretsgrenser - listen er enda lengre (se FUGs hefte om arbeidet i SU) Hvilke saker skal vi prioritere?

9 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Det første møtet Forslag til dagsorden: konstituering, valg av leder, nestleder og sekretær gjennomgang av mandat rutiner for kontakt med elevrådet, FAU, personalet, kommuneadministrasjonen, politikerne skisse til møteplan for SU som skal inngå i en helhetlig plan for møter i elevråd, FAU, KFU, personalgruppene, politiske utvalg osv. - skisse over saker som er aktuelle for SU rutiner for melding av saker, saksforberedelse, referat osv. Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

10 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Om saksbehandling - Alle kan melde saker - FAU, elevrådet, ansattes grupper, SU-medlemmene. - Sakene må være godt forberedt og meldes i god tid før møtet. - Meld saken skriftlig. Er saken ”til informasjon”, bes det ”om synspunkter” eller skal SU gjøre vedtak? Lag et forslag til vedtak. Husk å drøfte hvordan ansatte, foreldre, elever skal informeres/involveres i for- og etterkant. Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

11 Saksliste og utsendelse
Sakslisten og sakspapirer sendes ut minst en uke før møtet Faste punkter på sakslisten kan f.eks. være læringsmiljøet ved skolen hjem-skole-samarbeidet oppfølging av utviklingsplanen referat fra forrige møtet eventueltsaker orienteringssaker (bl.a. ”siste nytt” fra rektor og FAU-leder) Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

12 Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på www.foreldrenettet.no
Vedtak I saker der samarbeidsutvalget er rådgivende organ, kan utvalget tilrå, be om, foreslå overfor skolens ledelse at……….. Ta endelig avgjørelse i saker der samarbeidsutvalget eventuelt har fått delegert myndighet fra kommunen. Vedtaket skal inneholde hvem som har ansvar for oppfølging, hvordan saken evt. skal følges opp og frist. Ønsker deres SU økt grad av delegert myndighet? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på

13 Hvordan fungerer møtene?
Er kommunikasjonen preget av respekt og likeverd? tillit og åpenhet? dialog? - Kan jeg spørre hvis jeg ikke forstår? - Blir jeg lyttet til? - Hvordan håndterer vi uenighet? - Betyr mine meninger noe? FUGs hefte inneholder to forslag til hvordan møtene kan vurderes - kan dere bruke dem? Har dere faste rutiner for vurdering av arbeidet? Samarbeidsutvalg Lysarkene ligger på


Laste ned ppt "MEDLEM AV SKOLENS SAMARBEIDSUTVALG"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google