Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en hovedavtale? •Hovedavtale: Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en hovedavtale? •Hovedavtale: Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Hva er en hovedavtale? •Hovedavtale: Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold reguleres normalt ikke i Hovedavtalen. (www.caplex.no)

4 Hvorfor har vi hovedavtalen? Skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom de ansatte representert ved den tillitsvalgte og leder

5 Medbestemmelse og demokrati •Medbestemmelse er en fundamental, demokratisk og lovfestet rett (Grunnlov og Arbeidsmiljølov). •Medbestemmelse er ikke ”noe spesielt for lærerne/førskolelærerne”, men en historisk innarbeidet del av arbeidslivet generelt bl.a. gjennom Hovedavtalen. •Når arbeidstakerne organiserer seg, blir medbestemmelse satt i system og ivaretatt av fagforeningen og tillitsvalgte.

6 Hovedavtalen • Hovedavtalen (HA) er en avtale som regulerer samarbeid og medbestemmelse. • HA blir forhandlet og avtalt av sentrale parter, for eksempel av UNIO og KS. • HA inneholder bl.a. regler om: informasjon, drøftinger, retter og plikter, likeverdighet. • Praktiseringen av reglene påvirker det reelle innholdet i medbestemmelsen

7 KS: Felles opplæring Kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte – felles forståelse. (Pålagt gjennom § 1-5 Del B, enda tydeligere 2010)

8 Diskusjonstema •Hvordan er situasjonen i egen virksomhet med tanke på felles opplæring, erfaringsutveksling som Hovedavtalen krever? •Med hensyn til svaret i pkt. 1: a) Hvis det fungerer bra: Hvem tar initiativ, arrangerer, har ansvar etc? b) Hvis det ikke fungerer: Hvordan skal vi få dette til?

9 Hvem er arbeidsgiver? • Arbeidsgiver på arbeidsplassen er den som eier har gitt myndighet til å lede. • Styrer/rektor er arbeidsgiver sin representant i barnehagen/skolen. • Arbeidsgiver på arbeidsplassen er ansvarlig for: - personalledelse - faglig og pedagogisk ledelse - økonomisk og administrativ ledelse - personalpolitikk/arbeidsmiljø

10 Partsforhold •Styrer/rektor og tillitsvalgte (ATV) er partene i barnehagen/på skolen.

11 Arbeidsgivers styringsrett •Ulovfestet rett som har allmenn tilslutning i norsk rettspraksis

12 Styringsretten er retten til å: •Opprette og nedlegge stillinger •Tilsette og si opp •Organisere, lede, fordele og kontrollere arbeid

13 Styringsretten begrenses av: •Lover •Avtaler •Rettspraksis •Sedvane •Demokratiseringen i arbeidslivet generelt Styringsretten er således i utgangspunktet negativt avgrenset

14 13 Styringsretten begrenses av: Lover: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Opplæringsloven Barnehageloven Likestillingsloven Arbeidstvistloven Avtaler Tariffavtaler: HTA HA Særavtaler Lokale avtaler Rettspraksis Personlige arbeidsavtaler

15 14 Drøftinger Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse blir tatt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side (referat)

16 15 Forhandlinger Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt i en avtale (protokoll)

17 Referat/protokoll

18 Referat •Settes opp av arbeidsgiver etter drøftingsmøter (medbestemmelsesmøter) •Skal være kortfattet •Partenes syn (enighet og uenighet) må likevel framkomme •Skal ikke undertegnes •Godkjennes av møtedeltakerne TIPS: •Bruk saksnummer gjennomløpende •Første sak: Godkjenning av innkalling og referat av xx.xx.(dato/år)

19 Protokoll •Settes opp etter forhandlingsmøter •Tid og sted for møtet •Navn på partene og deres representanter •Hvilke dokumenter fremlegges •Sluttresultat •Hvis svar på forslag skal gis, fastsettes det en frist •Hvis uenighet, skal partenes standpunkter føres inn •Alle parter kan kreve inntatt erklæringer (”protokolltilførsler”) på møtet •Skal undertegnes Tips: Lag protokolltilførslene på forhånd! Sjekk nøye at DITT synspunkt er riktig gjengitt før du underskriver

20 Interessekonflikt •Uenighet om etablering eller endring av avtale av lønns- og arbeidsvilkår •Avgjøres gjennom faste prosedyrer (forhandlinger, streik osv)

21 Rettstvist •Tvist om forståelsen eller gyldigheten av en regel eller avtale, eller krav som grunner seg på en tariffavtale. Tvisten skal løses gjennom domstolsystemet og kan ikke gjøres til gjenstand for arbeidskamp (streik).

22 Ny hovedavtale i KS •Hvilke endringer må vi vite om og ta hensyn til? •Hovedavtalen inngås for en ny 4-års periode. •Det anbefalte forslaget består av tre dokumenter: * Endringer i selve hovedavtalen * Bestemmelser tatt inn i forhandlingsprotokollen * Et B-rundskriv som skal forklare / presisere nærmere enkelte bestemmelser i hovedavtalen og forhandlingsprotokollen

23 KS: Partenes felles forord endres til formål Formål: ”Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller.” ” Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp Hovedavtalens intensjoner. ”

24 Og tilføyes: •Dersom oppgaver skal utføres gjennom ordninger med kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, har arbeidsgiver et særlig ansvar for å påse at hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse og medvirkning ivaretas. •De sentrale parter skal minst 2 ganger i året avholde kontaktmøter. Sentralt kontaktmøte har blant annet til formål å bidra til at partene lokalt følger opp hovedavtalens intensjoner om samarbeidsformer og medbestemmelse.

25 Formål, samarbeid og medbestemmelse KS: Del B § 1 § 1-2: Samarbeid - Avgjørende betydning for å utvikle tjenestene -Samarbeid i rasjonelle og betryggende former -Mål at eventuelle problemer løses gjennom ordningen med tillitsvalgte -Forholdene på arbeidsplassen må legges til rette for at den tillitsvalgte skal kunne utføre sine oppgaver. -Medbestemmelse skal utøves effektivt og være tilpasset kommunens/fylkeskommunens organisering PBL-A § 1.1 Innledning

26 Oppfølging og opplæring •§ KS: 1.5 Noe nytt •Partene skal sammen og hver for seg sørge for jevnlig oppfølging og opplæring av ledere og tillitsvalgte, med sikte på en felles forståelse av Hovedavtalens intensjoner. Felles skolering i Hovedavtalen og øvrige avtaleverk er et godt virkemiddel. •De lokale partene skal gjennomføre årlige evalueringsmøter om Hovedavtalen hvor den øverste arbeidsgiverrepresentanten også deltar. • På evalueringsmøter drøftes erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver om den praktiske tilretteleggingen av dette arbeidet. jf. blant annet HA del B§3. Det føres referat fra møtene. •PBL-A: Ingen formuleringer foreløpig om felles opplæring og evaluering.

27 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter KS: § 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte •Følge tariffavtalen •Orientere/ drøfte tidligst mulig ved endringer/ omstillinger •Orientere/ drøfte om utlysninger/ tilsettinger •Sende søkerliste til tillitsvalgte •Orientere om nytilsettinger og tillitsvalgte •Holde informasjonsmøter •Samarbeide om IA- tiltak PBL-A: -Punkt 3, rettigheter og plikter -3.2.1. Arbeidsgivers plikter, 3.2.5 Informasjon om ansettelser

28 Arbeidsgiver og tillitsvalgtes rettigheter og plikter KS: § 3: Tillitsvalgte rettigheter og plikter: -Drøfte/forhandle om spørsmål ved lønns- og arbeidsvilkår -Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler -Forplikte medlemmene -Ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter -Informere arbeidsgiver om forhold som vil ha betydning for kommunen/fylkeskommunen -Prioritere møter med arbeidsgiver -Uttale seg om tilsetting, overflytting og opprykk •PBL-A punkt 3.3 samsvarer bortsett fra punktet om å prioritere møter arbeidsgiver innkaller til.

29 Tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid KS § 3-4 hjemler tillitsvalgtes rett til tjenestefri med lønn for å utføre sine oppgaver som tillitsvalgt på arbeidsplassen Nytt 4. ledd tilføyes: For tillitsvalgte som innkalles av arbeidsgiver til møter som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering. Del B § 3-6 hjemler tillitsvalgtes rett til tjenestefri med hel eller delvis lønn for å delta på skoleringsopplegg som har betydning for tillitsvalgtfunksjonen. PBL-A: •3.4 Rett til fri fra ordinært arbeid hjemler samme rettigheter

30 Leder - og tillitsvalgtroller •Samarbeidet forutsetter felles forståelse og respekt for hverandres roller •Både leder og tillitsvalgt er forpliktet av felles lov –og avtaleverk •De overordnede målsettingene er felles for begge parter (jfr hoved- avtalene) •Partene kan være uenige om strategi og om hvordan målene skal nås •Rollene er forskjellige –Arbeidsgiver er forpliktet av arbeidsgivers styringsdokumenter for ledere. Ikke forpliktet av Utdanningsforbundets politikk. –Tillitsvalgt skal prøve å få gjennomslag for Utdanningsforbundets politikk.

31 Samarbeidsgrunnlaget ”Samhandling må baseres på tillit og forståelse for hverandres roller” Helga Hjetland tidligere leder av Utdanningsforbundet

32 Dialog •Strategisk metode som bygger på respekt •Ved hjelp av dialogen og ulike spørsmål kan man utforske, avdekke kunnskaper, holdninger, synspunkter og handlinger, innhente informasjon, utfordre og påvirke/oppmuntre til deltakelse •Ulike spørsmål i dialogen kan bidra til å komme bakom meningene og standpunktene •”Som du roper i skogen….”

33 Ulike spørsmål •Spørre om utdyping •Spørre om forklaringer (årsaker og konsekvenser) •Spørre om synspunkter •Spørre om motiver (grunner til handling) •Spørre om hva som er gjort og hva som blir gjort

34 Vaktbikkje og trekkhund

35 Samhandling Lag et årshjul!

36 •Bidra til et godt samarbeidsklima •Skille mellom sak og person •Fokusere på verdier og interesser •Finne fram til gode løsningsmodeller for begge parter •Spør leder om respons på dine synspunkter. Dersom det ikke er klart – etterspør når du kan forvente svar. •Når vi har sagt vårt, må vi akseptere at beslutninger tas på ledernivå. Samhandling

37 •Hold deg orientert om aktuelle saker •Oppmuntre klubbmedlemmene dine til å involvere seg og stille på klubbmøtene •Gjør deg kjent med medlemmenes synspunkter gjennom klubben •Gjør deg kjent med Utdanningsforbundets politikk •Bruk lokallaget og Utdanningsforbundet sin hoved- tillitsvalgte i din kommune. Ring når du lurer på noe! Tips i arbeidet


Laste ned ppt "Hva er en hovedavtale? •Hovedavtale: Inneholder generelle bestemmelser om samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Lønns- og arbeidsforhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google