Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rolleavklaring •Nedbemanning er ikke en enmannsjobb og ved planlegging forutsettes samarbeid med PO-senter/etat –PO –senteret skal ha en veileder og kvalitetssikringsfunksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rolleavklaring •Nedbemanning er ikke en enmannsjobb og ved planlegging forutsettes samarbeid med PO-senter/etat –PO –senteret skal ha en veileder og kvalitetssikringsfunksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rolleavklaring •Nedbemanning er ikke en enmannsjobb og ved planlegging forutsettes samarbeid med PO-senter/etat –PO –senteret skal ha en veileder og kvalitetssikringsfunksjon –Klarlegge hvilken rolle lokale arbeidsgiver/tillitsvalgte representanter skal ha –Klargjøre hvilken rolle sentrale arbeidsgiver representanter/tillitsvalgte skal ha

2 Rutiner ved nedbemanning •Det foreligger en formell beslutning om reduksjon av antall medarbeidere. –Fylkesrådsvedtak av rullering av undervisningstilbud –Budsjettvedtak –Administrativ beslutning

3 Planlegge prosessen Planlegge prosessen –Nedsette arbeidsgruppe der arbeidsgiver og arbeidstaker representert –Utarbeide arbeids- og tidsplan –Utarbeide informasjonsplan. –Planene skal oversendes PO-senter

4 Involvere tillitsvalgte •I samarbeid med tillitsvalgte sikre rutiner for ivaretakelse av informasjons- og drøftingsplikt med tillitsvalgte. •Avklare hvordan den skriftlige dokumentasjonen skal føres. •Maler for innkalling til møter og referater skal brukes

5 Orientering til involverte parter •Generell informasjon til ansatte om grunnlag for nedbemanning •Generell informasjon tillitsvalgte om grunnlag for nedbemanning •Samtaler med overtallige og de som er i fare for å bli overtallig •Løpende informasjon til etatssjef og personalsjef ved at planer og referater oversendes

6 Utarbeidelse av bemanningsplan Utarbeides på grunnlag av virksomhetens kompetansebehov –Drøftes med tillitsvalgte og legges frem for AMU til orientering

7 Utvalgskriterier •Lokal ledelse har ansvar for å utarbeide utvalgskriterier for nedbemanning. Utvalgskriteriene skal –bygge på kompetanseplanen –gjenspeile enhetens fremtidig behov for formell kompetanse og realkompetanse –være klare og kontrollerbare

8 Utvalgskriterier •Når det skal utarbeides utvalgskriterier er det hensiktsmessig å avklare med tillitsvalgte hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for ansiennitetsvurdering/tjenestetid. •Prinsippene nedfelles i referat som er tilgjengelig for alle

9 Utvalgskriterier –I overtallighetsrangeringen skal den enkeltes kompetanse vurderes opp mot bemanningsplanen –kartlegger forhold som kan utgjøre ulemper som oppsigelsen påfører den enkelte (jfr AML §15-7 nr 2 annen setning og hovedtariffavtalens pkt. 3.3.). –Dette skal resultere i en rangeringsliste av overtallige

10 Overtallighetsrangering •Rangeringslisten skal drøftes med de tillitsvalgte •Drøftingen med tillitsvalgte skal skje før listen blir offentliggjort for ansatte •Ved eventuell uenig skal saken sendes over til PO

11 Individuelle Samtaler •Når rangeringslisten er klar skal det avholdes individuelle samtaler •I denne samtalen skal det kartlegges individuelle forhold iht. aml.§15-7 nr. 2 •Samtalene kan medføre endringer i rangeringslisten •Samtaler og møter skal dokumenteres.

12 Samarbeid med PO/utdanning Leder oversender: –ny bemanningsplan, –overtallighetsrangering, –dokumentasjon og korrespondanse knyttet til den enkelte arbeidstaker –Protokoller og referater til etatssjef med kopi til personalsjefen.

13 Uenighet •Ved uenighet mellom ledelse og tillitsvalgte lokalt om hvem som er overtallig sendes saken til etatssjef med kopi til personalsenteret. •Partenes begrunnede syn må fremgå av referat fra drøftingene

14 AMU behandling •AMU skal orienteres fortløpende og ha kopi av all dokumentasjon i nedbemanningsprosessen

15 Involvering av fylkestillitsvalgte •Orienteres i medbestemmelsesmøter •Fylkestillitsvalgte informeres når oversendelse av dokumenter er mottatt.

16 Varsel om oppsigelse •Fylkesrådet/fylkesutdanningssjefen sender den enkelte varsel om oppsigelse etter at saken er gjennomgått av etatssjef/personalsjef og drøftet med hovedtillitsvalgt. •Det er den instans som fatter vedtak om oppsigelse som skal sende forhåndsvarsel etter FVL § 16.

17 PO- senterets/utdanningsetat ansvar •PO skriver notat til fylkesutdanningssjefen om å fatte vedtak om oppsigelse. •Vedtak om oppsigelse fattes av fylkesutdanningssjefen etter at eventuelle forhandlinger er gjennomført. •Fylkesutdanningssjefen sender oppsigelsen

18 Fortrinnsretterklæring •Det utstedes en overtallighetserklæring til den som sies opp, der det skal fremkomme at vedkommende har fortrinnsrett til ny stilling etter aml § 14-2 (1). •Den som er oppsagt som følge av bemanningsreduksjon/omstilling i Troms fylkeskommune kan legge ved fortrinnsretterklæringen ved søknad om enhver stilling i Troms fylkeskommune.


Laste ned ppt "Rolleavklaring •Nedbemanning er ikke en enmannsjobb og ved planlegging forutsettes samarbeid med PO-senter/etat –PO –senteret skal ha en veileder og kvalitetssikringsfunksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google