Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

2 2 De sentrale parter har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et godt virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. PARTENES FELLES FORORD

3 3 Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. PARTENES FELLES FORORD (forts)

4 4 Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting. Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp hovedavtalens intensjoner. PARTENES FELLES FORORD (forts)

5 5 SENTRALT KONTAKTMØTE Sentralt kontaktmøte 2 ganger per år:  Praktiseringen av HA lokalt  Bidra til at intensjonene i HA legges til grunn  Ta opp tilfeller hvor det lokalt er ulik oppfatning om intensjonene er fulgt  Fornying og kvalitet – nasjonale reformer

6 6 PARTSSAMMENSATT UTVALG HA, del B § 4 (adm.utvalg – Koml. § 25) (Kan lokalt avtales andre måter å løse saker) Overordnet personalpolitikk – retningslinjer  Halvårlige møter  Minst 2 representanter fra de tilsatte  Forhandlingssammenslutninger som ikke er representert bør være observatører

7 7 Hovedavtalen – arbeidslivets grunnlov Del A: Forhandlingsordningen Del B: Samhandling – samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte ved deres tillitsvalgte Del C: som del B for selvstendige retts- subjekter med eget medlemsskap i KS og energiverk.

8 8 TO GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER : Kommunene styres av folkevalgte organer De ansatte har medbestemmelse / med- innflytelse over egen arbeidssituasjon/ egen arbeidsplass

9 9 INTENSJONER OG MÅL I HA HA skal bidra til at kommunesektoren er  Omstillingsdyktig  Serviceinnstilt  Til beste for innbyggerne  Gi tjenester av høy kvalitet  Skape trygge arbeidsplasser  Meningsfylt arbeid og godt arbeidsmiljø Forutsetter: godt samarbeid - god dialog

10 10 DEFINISJONER, HA del B, § 2  Arbeidsgiver  Tillitsvalgt  Hovedtillitsvalgt  Fellestillitsvalgt  Utvalg av TV

11 11 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER  Har politisk engasjement, planmessig gjennomgang av virksomheten og fastsetter lokale utviklingsmål  Har god kompetanse og kapasitet til å være en aktiv pådriver i utviklingsprosesser  Er i aktiv dialog med lederne og de ansattes organisasjoner på ulike beslutningsnivåer

12 12 KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER (forts)  Gjennomfører planmessig kompetanseutvikling for de ansatte ut fra definerte behov. HA § 7.  Tar ansvar for å sikre gode rammevilkår for virksomheten  Har fokus på kvalitet og stimulerer til kompetanseutvikling  A-1/2006 Riksmeklingsmannens forslag

13 13 GODE LEDERE  Har gode ordninger for dialog og drøfting med de ansatte og med tillitsvalgte i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser  Utøver arbeidsgivers styringsrett og har ansvaret for å ta beslutninger som angår bruk av ressurser og organisering av arbeidet

14 14 GODE LEDERE (forts)  Utøver ledelse ved å motivere gjennom å utfordre, stille krav og støtte  Utøver ledelse med høye krav til etisk og faglig kvalitet og ser på inkludering som en viktig verdi og mangfold som en styrke.

15 15 Arbeidsgivers styringsrett/-plikt: •Lede •Fordele •Kontrollere •Ansette, si opp, avskjedige •Beslutte/ta avgjørelser

16 16 Styringsretten begrenses av: Lover f.eks.: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Forvaltningsloven Arbeidstvistloven Avtaler Tariffavtaler: HTA HA Særavtaler Lokale avtaler Rettspraksis Personlige/individu- elle avtaler

17 17 GODE TILLITSVALGTE  Har lojalitet til medlemmene og kommunens oppdrag  Har engasjement og kunnskaper om både faglig utviklingsarbeid og regelverk  Har evne til å sette seg inn i ledelsens ramme- vilkår og valgmuligheter

18 18 GODE TILLITSVALGTE forts.  Kan håndtere konfidensiell informasjon  Har evne til god dialog med egne med- lemmer og med ledelsen

19 19 SAMARBEID (Del B § 1-2)  Samarbeid foregår i rasjonelle og betryggende former  TV er representanter for medlemmene i sin organisasjon  Godt samarbeid – et gjensidig ansvar  Saker løses gjennom TV-ordningen  TV gis muligheter til å ivareta sine oppgaver

20 20 OPPFØLGING OG OPPLÆRING Del B § 1-5  Kontinuerlig oppfølging og opplæring av ledere og TV – felles forståelse  Årlige opplærings-/erfaringskonferanser lokalt. Øverste arb.giverrepresentant deltar  Referat fra disse

21 21 FORMER FOR SAMARBEID/KONTAKT  Informasjon  Drøftinger *)  Forhandlinger **) *) Referat **) Protokoll m/hjemmels-grunnlag

22 22 FORHANDLINGER Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt skriftlig i en avtale DRØFTINGER Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse tas formelt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side også i de tilfeller det er enighet om denne

23 23 R E F E R A T fra møte i (sted) mellom xx kommune og (organisasjon) Til stede: Tema for møtet var…… Synspunkter som kom fram: Dato:_______ ________________________ referent Riktigheten av referatet bekreftes: _________________________

24 24 …….kommune PROTOKOLL År 20xx, den xx.xx ble det holdt forhandlingsmøte i (lokalets navn) mellom xx kommune og (organi- sasjon). Saken (tvisten) gjaldt…… Forhandlingene ble ført med hjemmel i …. Til stede: xxx kommune: (organisasjon): xxx kommune _____________________ (organisasjon) ________________________ 1)Etter felles- og særmøter ble partene enige om……. 2)Partene kom ikke til enighet. xxxkommune anførte:……… (organisasjon) anførte:…………..

25 25 Lønnsforhandlinger HA del A § 4-7  Partene - likeverdige  Ett medlem  Forhandlingssammenslutningsmodell –drøfte bruk av –Fullmakter  Drøftingsmøte etter HTA, kap 3

26 26 MEDBESTEMMELSE/MEDINNFLYTELSE HA del B §§1-3 og 1-4 Tidligst mulig ved  Omstilling og utvikling  Konkuransedyktighet – faglig / økonomisk  Omorganisering  TV tas med på råd  Konkurranseutsetting  TV være med i utredningsgrupper  Gi uttalelse som følger saken

27 27 GJENSIDIGE RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3  Skape og opprettholde et godt samarbeide  Eventuelle problemer eller andre saker tas opp og søkes løst på en åpen og konstruktiv måte

28 28 ARBEIDSGIVERS PLIKTER HA, del B § 3-1  Påse at rettigheter og plikter overholdes etter avtaleverket  Regelmessige informasjonsmøter med HTV. Desentraliserte fullmakter møter også med TV  Involvere TV ved endringer/omstillinger  Gjøre mål og konsekvenser kjent – så langt som mulig – åpne planprosesser

29 29 INFORMASJON OG DRØFTING HA del B, § 3-1 og AML, kap 8 Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig orientere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved:  Endringer/omstillinger med betydning for arbeidstakerne  Ledige og nyopprettede stillinger  Prosedyre ved utlysning. tilsetting og intervju m.m.

30 30 ”Tidligst mulig”  Komme inn på et tidspunkt hvor det er reelle muligheter til å påvirke saken  Komme inn i saken før vedtak fattes

31 31 TILSETTINGER HA del B, § 3-1  Kommuneloven: Kommunestyret kan deli- gere tilsettingsmyndigheten til administra- sjonssjefen (Koml § 24)  Drøfte med TV prosedyre rundt tilsetting  Intervju  TV rett til uttalelse ved tilsettinger  Søkerliste (utvidet) til de TV/utvalg av TV  Lokalt tilsettingsreglement

32 32 TILLITSVALGTE – TO ULIKE FUNKSJONER  Tillitsvalgte etter HA  Organisasjonstillitsvalgte

33 33 TILLITSVALGTORDNING ETTER HOVEDAVTALEN HA del B § 3-3:  Lokale parter drøfter ordningen  Lokale tilpasninger  Hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang, styrings- og organisasjonsstruktur  Gi forutsigbarhet for alle parter  Alle parters interesse ivaretas  Informasjon begge veier

34 34 TILLITSVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER HA del B, § 3-2  Rett og plikt til å drøfte/forhandle om lønns- og arbeidsvilkår  Påse at rettigheter og plikter overholdes  Rett til å forplikte arbeidstakerne  Verken tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter  Rett til uttalelse om tilsetting, overflytting  Informasjon til arbeidsgiver

35 35 RETT TIL FRI – TILLITSVALGT- ARBEID HA del B, § 3-4  Utføre tillitsvalgtarbeid på arbeidsplassen uten trekk i lønn  Volde minst mulig ulempe for arbeidets gang  Arbeidsgiver legger forholdene til rette  Nødvendige fravær avtales på forhånd  Spesielt for store kommuner og f.k.  NB! Prioritere møter hvor arb.g. innkaller

36 36 TILLITSVALGT (HTV) – FRIKJØP HA del B, § 3-3 Behovet for antall tillitsvalgte og frikjøpsressurs drøftes lokalt. §3-3, a) og c) Ved uenighet om frikjøp gjelder minimumsordningen: Hel stilling ved 375 medl eller 275 medl (15 fag-/yrkesgr)

37 37 Færre medlemmer: forholdsmessig reduksjon Flere medlemmer: 1 ekstra frikjøpsressurs ved ytterligere 475 medl. og deretter 1 for ytterligere 575 medl. og deretter ytterligere 675 medl. osv. TILLITSVALGT – FRIKJØP (forts)

38 38 TILLITSVALGT – FRIKJØP – (forts) Frikjøp etter §3-3, c), pkt 3: Ved valg av forhandlingssammenslutnings-modellen:  1 heltidsressurs ved 200 medlemmer  Ved færre medlemmer – forholdsmessig reduksjon

39 39 TILLITSVALGTOPPLÆRING HA del B § 3-6  Tillitsvalgte rett til opplæring – tilrettelegge for organisasjonenes og TV behov for opplæring  Permisjon med hel eller delvis lønn –HTV full lønn

40 40 PERMISJONER – HA del B, § 3-5 ORGANISASJONSMESSIG ARBEID 1.LOKALE FORHANDLINGER •Deltagelse i forhandlingene •Nødvendig forberedelse 2. SENTRALE FORHANDLINGER

41 41 PERMISJONER (forts) VALGT, FAST MEDLEM TIL BESTEMTE ORGANER (12 dager)  Styrende, vedtektsfestede organer på fylkes-/ regionsnivå eller landsnivå. - Fylkesstyre / sentralstyre - Fylkesårsmøte / landsmøte  Tilsvarende kan gjelde for forhandlings- sammenslutningene og yrkesfaglige seksjoner

42 42 PERMISJON u/LØNN HA del B, § 3-5 d  for å overta tillitsverv på heltid eller deltid i egen organisasjon


Laste ned ppt "1 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google