Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Ungdomstrinn i utvikling” Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Loen 27.02.15 Jetvard Kalland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Ungdomstrinn i utvikling” Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Loen 27.02.15 Jetvard Kalland."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Ungdomstrinn i utvikling” Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Loen 27.02.15 Jetvard Kalland

2 Mål for økta! Informere og auke kunnskap og forståinga for satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Vere med å skape eit grunnlag for at UDF vert ein aktiv og interessert part i satsinga.

3 Ungdomstrinnssatsinga 2013 - 2017 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/?WT.ac=Ungdomstrinn-i- utvikling&boks=1 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/?WT.ac=Ungdomstrinn-i- utvikling&boks=1

4 Overordna plan- og rammeverk

5 Den laaange oversettelsen! skoleleder utviklingsgruppen kollegiet Direktorat Skole- eier elevene Fore- satte

6 Kven er med?

7 Refleksjonsoppgåve: Tenk individuelt i eit minutt. Kva veit du om Ungdomstrinnsatsinga? Kva meiner du bør leggast vekt på i satsinga? Drøft deretter med sidemannen i to min.

8 Haldning til dialog?

9 http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Filmer/Hvordan- larer-du-best/

10 Satsinga i eit bilde PRAKTISK VARIERT RELEVANT FOKUS PÅ: KLASSELEDELSE REGNING LESING SKRIVING ORGANISASJONSLÆRING VURDERING FOR LÆRING Skolebasert kompetanseutvikling TILTAKENE : www.udir.no/ ungdomstrinnet Lærende nettverk Kari Edvardsen og Julie Lysberg, Nordland

11 Ungdomstrinn i utvikling 2013 - 2017 Satsinga skal konsentrere seg om grunn- leggande ferdigheit i lesing, skriving og rekning. Klasseleing Praktisk, variert og motiverande undervisning Vurdering for læring

12 Satsingsområda i SKU LesingSkrivingRekningKlasseleiing Organisasjonslæring og vurdering for læring

13 Kvar vert vi gode lærarar? http://www.sb.no/Her_filmes_alle_l_rere-5-73-23950.html http://www.sb.no/Her_filmes_alle_l_rere-5-73-23950.html

14 «Lesson study light»? Tema – Fastsette læringsmål. Planlegge to og to. Utføre og observere elevane sitt læringsutbytte. Drøfte og reflektere over kva som verka. Formidle til teamet. Mål Planlegge Utføre og observere Diskutere og reflektere Formidle

15 Ungdomstrinnsatsninga 2013 - 2017 Sogn og Fjordane. Åsmund Berthelsen Jetvard Kalland Tove Hanne Ommedal Inger Marie Evjestad Utviklingsrettleiar Utviklingsrettleiar Utviklingsrettleiar Prosjektl.Gnist/Utv. 1. januar 2014 - 1. mars 2014 - 1. mars 2014 – 1. jan 2014 – Pulje 1 Hausten 2013: Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Jølster Pulje 1 Hausten 2013: Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Jølster Pulje 2 Hausten 2014 Solund, Flora u-skule, Førde, Gaular, Naustdal, Eid, Selje Pulje 2 Hausten 2014 Solund, Flora u-skule, Førde, Gaular, Naustdal, Eid, Selje Pulje 3 Hausten 2015: Bremanger, Gloppen, Balestrand, Hornindal, Leikanger, Stryn, Vågsøy Pulje 3 Hausten 2015: Bremanger, Gloppen, Balestrand, Hornindal, Leikanger, Stryn, Vågsøy Pulje 4 Hausten 2016: Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal, Eikefjord skule. Pulje 4 Hausten 2016: Aurland, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik, Årdal, Eikefjord skule. Ungdomstrinnsatsinga 2013 – 2017 Lesing, skriving, rekning, klasseleiing Grunnleggjande ferdigheiter, vurdering for læring, gjennomføring. Ungdomstrinnsatsinga 2013 – 2017 Lesing, skriving, rekning, klasseleiing Grunnleggjande ferdigheiter, vurdering for læring, gjennomføring. SKU

16 Ungdomstrinn i utvikling 2013-2017 Hvordan kan grunnskolene bidra til å gi flere elever forutsetninger for å fullføre videregående skole? Mål:  Alle skal inkluderes og oppleve mestring.  Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter.  Alle skal gjennomføre videregående opplæring. Fra Utdanningsnytt.no

17 www.sfj.no

18 Prosjektkoordinator Ny VG1VG 2 Læretid 8,5% Påbygg 5,7% 7,6%6,2% 2922222 229,3% (23,7%),3% ( 29,3% 22% 2% 2 55,8%,8% 8,8,1% % GS 1,9% 25,5% 5,5% 6 % 6%6 % Vg 3 skule 29% Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring

19 Refleksjonsoppgåve: Tenk individuelt i eit minutt. Kva kan Ungdomssteget gjere med fråfallet i VGO? Snakk deretter med sidemannen i to min.

20 Er dette utfordringa?

21 Skulebasert kompetanseutvikling Pedagogiske ressursar Lærande nettverk Lokalt handlingsrom I «Ungdomstrinn i utvikling» er samhandling ein nøkkelfaktor for skuleutvikling Å mobilisere energi og begeistring Å møte skulane og skuleeigarane sine opplevde behov Ny GIV! Utviklings- arbeid på ungdoms- steget Utviklings- arbeid på ungdoms- steget Samarbeid Betre GRF, Meir praktisk og variert undervisning – meir samarbeid om undervisninga til elevane Betre GRF, Meir praktisk og variert undervisning – meir samarbeid om undervisninga til elevane

22 1. Skulebasert kompetanseutvikling Skulebasert kompetanseutvikling – Skulen, med leiing og alle tilsette, deltek i ein utviklingsprosess på eigen arbeidsplass der målet er å utvikle samla kunnskap, haldning og ferdigheit på skulen når det gjeld læring, undervisning og samarbeid. Grundig arbeid med Ståstadanalysen eller anna vurderingsverktøy på skulane. (SWOT) Kompetanseutvikling for skuleeigarar og skuleleiarar (UDIR) Skulering av resurslærarar. (Statlege kompetansesenter) Rettleiing av lærarar frå Universitet og Høgskular.

23

24

25 Rettleiing av Høgskulen i Sogn og Fjordane Kvar ungdomsskule får besøk av to rettleiarar to gonger per semester i tre semester. (pulje 2) Observasjon i klassar. Refleksjonsøkter med lærar/team. Fagsamling med heile kollegiet.

26 Lærarane Læraren har ansvar for den faglege og sosiale utviklinga til elevane og for at opplæringa er praktisk, variert og tilpassa elevføresetnadene. Dei skal legge til rette for at undervisninga blir opplevd som relevant, og at elevene opplever auka meistring og motivasjon. Forventningar: Planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere undervisninga ut frå profesjonelt skjønn, erfaring og forsking på god praksis. Delta aktivt i den skulebaserte kompetanseutviklinga. Samarbeide med kollegaer og dele erfaringar med sikte på å auke eiga og kollegiet sin kompetanse. Legge til rette for elev-medverknad. Samarbeide med foreldra om elevmotivasjon og læring.

27 Skuleleiinga Har ansvaret for at skulen gjennomfører vurdering av læringsmiljøet og læringsutbytet til elevane og for at skulen utviklar seg til ein lærande organisasjon der lærarane som eit kollegium samarbeider for å betre undervisningspraksisen. …(må) ha jamleg dialog med skuleeigar om resultata i skulen og utviklinga. s. 147

28 Skuleeigar...har ansvaret for å vurdere kvaliteten på opplæringa og til å ta initiativ til og gjennomføre nødvendige utviklingstiltak. s. 147 Forventningar i strategien: Støttar skulane sitt arbeid for å få til meir praktisk og variert undervisning på ungdomstrinnet Analyserer skulane sine behov og legge til rette for den skulebaserte kompetanse-utviklinga Samarbeider med, følgjer opp og legg til rette for at skuleleiarane og lærarane har tid til å følgje opp arbeidet med strategien Legg til rette for deltaking i nettverk for kompetansedeling både for lærarar og skuleleiarar og deltek aktivt i lokalt og regionalt samarbeid om strategien

29 Utviklingsrettleiar sine oppgåver. Utviklingsrettleiarane skal hjelpe kommunane slik at skuleeigar og skuleleiarar lukkast i arbeidet med: Å utvikle skulene som lærande organisasjonar Å analysere skulen sin trong for kompetanse og utvikling Å skape gode arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling på og mellom skolar Å bruke av tilgjengeleg støtte- og rettleiingsmateriell Å organisere og legge til rette for skulane sin bruk av ressurslærarar Å legge til rette for lokale nettverk, samordne tiltaka innan for skuleutvikling og ha god dialog med alle aktørar innanfor satsinga (Udir, UH, KS, FM, UDF)

30 Ressurslærar sine oppgåver. Ressurslærar skal støtte lærarane i arbeidet med klasseleiing og å gjere opplæringa i rekning, lesing og skriving meir praktisk, variert og relevant Det er viktig at ressurslærarane kjenner og tek i bruk dei ulike dokumenta og ressursane som ligg på udir.no/ungdomstrinnet 1udir.no/ungdomstrinnet 1 Ressurslærar må ha god læreplanforståing og kunnskap om lokalt læreplanarbeid. Dei må kunne identifisere grunnleggande ferdigheiter i kompetansemåla, kunne operasjonalisere kompetansemål og bruke desse for å lage pedagogiske opplegg som fremmar elevane sin dugleik i rekning og lesing og skriving. Dei bør kunne nytte kompetansen sin på tvers av fag, og bruke prinsippa for god undervegs vurdering for å fremme læring Resurslærarane bør og ha innsikt i suksesskriteria for endrings- og utviklingsarbeid i skulen og ha kunnskap om og erfaring med observasjon og rettleiing i et personale.

31 Utdanningsforbundet si rolle…

32 Refleksjonsoppgåve: Korleis kan dei lokale tillitsvalde i Utdanningsforbundet i kommunen din bidra til ei kompetanseheving gjennom prosjektet? Diskuter med sidemannen.

33 Refleksjon!

34 Gjerast kjende mellom lærarane. Dei nasjonale læresentra utarbeider undervisningsopplegg. Kontinuerleg arbeid å løfte fram og oppmode til bruk og spreiing. https://www.youtube.com/watch?v=XO 0IJafZs9g http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/?WT. ac=Ungdomstrinn-i-utvikling&boks=1 Lesing: http://www.udir.no/gammeltinnhold/Ungdomstrinn et/Ressurser-for-larere-pa-ungdomstrinnet/Lesing--- for-larere-pa-ungdomstrinnet/ http://www.udir.no/gammeltinnhold/Ungdomstrinn et/Ressurser-for-larere-pa-ungdomstrinnet/Lesing--- for-larere-pa-ungdomstrinnet/ Rekning: http://www.matematikksenteret.no/content/2233/U ngdomstrinn-i-utvikling http://www.matematikksenteret.no/content/2233/U ngdomstrinn-i-utvikling Skriving: http://skrivestien.skrivesenteret.no/http://skrivestien.skrivesenteret.no/ Klasseleiing: Nettressurs om klasseledelse 8Nettressurs om klasseledelse 8 1.Lett tilgjengelege! 2.Veldig god kvalitet, og dei er relevante. 3.Behov for revidering og supplering. 4.Vesentleg å kjenne ressursane godt. 2. Pedagogiske ressursar:

35 Pedagogiske ressurser på udir.no/ungdomstrinnet Skriving i naturfag Lesing i matematikk Regning i engelsk

36 3. Lærande nettverk. Det meste føregår lokalt. Arbeid i nettverk er i gang og det er tilrettelagt for dette i ulik grad. Er det læring i nettverka? Nasjonalt nettverk for utviklingsrettleiarar/nettverk i fylket. Nokre nettverk i regi av Udir og NTNU. Kva som kjenneteiknar eit lærande nettverk er tema på samlingar! Bidra i nettverk for eigen og andre si læring …deltek i ein utviklingsprosess på eigen arbeidsplass der målet er å utvikle samla kunnskap, holdning og ferdigheit på skulen når det gjeld læring, undervisning og samarbeid.

37 Arbeid i lærande nettverk. Lærande møter. «Læring skjer ofte i gapet mellom ulikheter i nettverk» Nils Ole Nilsen, UiN «Nettverk er ideer på vandring» Torbjørn Lund

38 Dialogkonferansen. ( Torbjørn Lund) Blanda grupper Plenum Skulegrupper Plenum Dialog Idear Teori Ny kunnskap Refleksjon Nye planer God praksis Kritisk praksis Vert brukt i implementeringsfasen og i vedlikehald for å halde trykket oppe.

39 Lærande møter. (Knut Roald) - Førebuing ut frå definerte problemstillingar. - Kvar deltakar spelar inn sine idear før drøfting. - Gruppedrøfting før plenum. - Utelet motførestellingar i søkefasen. - Vurderer positive innspel før negative. - Distribuerer ansvar for møteleiing/referat Informasjon gjennom andre kanalar.

40 «Dialogmøtet»! Plenum Grupper Teori! Felles forståing Praksisforteljingar! Erfaring frå klasserommet Idear og dialog Refleksjon Blanda grupper Refleksjon Nye planer Team Refleksjon og utvikling Teori og praksis bunde sama n

41 Refleksjonsoppgåve: I kva fag/område har du erfart at de på teamet, skulen eller i kommunen din, er gode på samarbeid? Kvifor? Diskuter med sidemannen.

42 Lærande møter?

43 Veien videre Ungdomstrinn i utvikling, Telemark

44 «Det er det som skjer i klasserommet som avgjør om skolen endrer seg». Michael Fullan (2001)

45 Spørsmål???


Laste ned ppt "”Ungdomstrinn i utvikling” Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Loen 27.02.15 Jetvard Kalland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google