Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassar i barnehagen Kontaktforum barnehage 18. november 2014 «Min arbeidsplass på badet på avdelingen» Utdanningsforbundet har starta ein aksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassar i barnehagen Kontaktforum barnehage 18. november 2014 «Min arbeidsplass på badet på avdelingen» Utdanningsforbundet har starta ein aksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassar i barnehagen Kontaktforum barnehage 18. november 2014 «Min arbeidsplass på badet på avdelingen» Utdanningsforbundet har starta ein aksjon på Facebook for å dokumentere arbeidsforholda i barnehagar og skular. Du vert oppmoda om å sende inn bilde.

2 «Har du en ordentlig kontorplass?» 2013 medlemsundersøking (respons analyse)

3 Spørjeundersøking i barnehagane i Hedmark, hausten 2013 Har barnehagen egna kontorarbeidsplassar til individuell planleggingstid? JA: Kommunale: 62% Private: 74% Ca. 1 av 3 svarar at styrar sitt kontor er egna som kontorarbeidsplass Ca 1 av 4 svarar at pauserommet er egna Ca 1 av 5 svarar at «spespedrom» er egna

4 Arbeidsmiljølova Arbeidsplassforskrifta AML § 2-3 om å medvirke ved utforming, seie i frå om feil og manglar AML § 3-1 om krav til systematisk helse, miljø og sikkerheitsarbeid AML § 4-1 om fullt forsvarleg arbeidsmiljø AML § 4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet Vi har seks arbeidsmiljøforskrifter, to av dei er aktuelle når det gjeld kontorarbeidsplassar: «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» «Arbeidsplassforskrifta» – Dagslys og belysning – Luft og ventilasjon – Utforming og innreiing – Støy og vibrasjonar – Arbeidsbord og stol

5 Arealnorm for kontorarbeidsplassar I «veiledende kommentar til forskriften til arbeidsmiljøloven» § 4-4 heiter det at eit arbeidsrom bør ha eit golvareal på minst 6 kvadratmeter. Norma er sett for å oppfylle menneskets grunnleggande behov for tilstrekkeleg personleg rom rundt seg (Atil). Ikkje eit absolutt krav med 6 m2, men eit absolutt krav at arbeidsplassen skal vere forsvarleg (Atil) Areal som reknast med er det faktiske arbeidslokalet. Anna areal som stillerom, møterom, fellesareal og gongar skal ikkje takast med. Ved nybygg, påbygg og omfattande rehabilitering skal arbeidsforholda til lærarane alltid vurderast.

6 «Tilpasset arbeidets art» Arbeidsforskrifta seier at «arbeidsplasser skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den enkelte arbeidstaker.» Kva trengs for å ha ein god arbeidsplass i barnehagen? Kva må til for at kontorarbeidsplassen skal vere tilpassa arbeidsets art og kva andre rom treng ein i tillegg?

7 Andre viktige krav til kontorarbeidsplass (Arbeidsplassforskrifta) Støy og vibrasjonar Dagslys og utsyn Belysning Klima, ventilasjon, luftkvalitet Arbeidsbord og arbeidsstol Tilrettelegging

8 Om du ikkje har ein ordentleg kontorarbeidsplass, kva gjer du då? Er det greitt å seie at det er i orden med ein arbeidsplass som ikkje er i tråd med lov og forskrift? Kven er det greitt for og kven er det ikkje greitt for? Skal det vere opp til kvar enkelt å vurdere om arbeidsplassen er god nok?

9 Partssamarbeid mellom leiing, verneombod og tillitsvald Samarbeide om eit godt arbeidsmiljø og god kvalitet på arbeidet Utvikle arbeidsmiljøet som del av det daglege arbeidet

10 Samarbeid mellom tillitsvald og verneombod Ulike roller – same mål Verneombod Vurdering av kontorarbeidsplassar er i hovudsak eit arbeidsmiljøspørsmål og ligg innanfor verneombodet sine oppgåver. Oppgåver heimla i arbeidsmiljølova. Tillitsvald Ivaretaking av medlemmer i forhold til arbeidsplaner og avtaler er tillitsvald si rolle. Oppgåver heimla i hovudavtale

11 Meld avvik Dersom du meiner det er forhold på arbeidsplassen som ikkje er i tråd med lover, forskrifter eller barnehagens HMS-avtaler må du melde avvik til næraste overordna. Viktig med gode rutinar for å melde avvik. Det er vanleg at kvar verksemd lagar eit skjema som skal brukast for avviksmelding. Leiar har ansvar for at avvik skal rapporteras til arbeidsmiljøutvalet (AMU).

12 Meld sak til arbeidsmiljøutvalet Arbeidsmiljøutvalets oppgåver AML §7-2 «Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, nøye følgje utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.»

13 Vi har meldt avvik og det skjer ingenting. Kva gjer vi då? Ein skal ikkje godta at det ikkje skjer noko. Meld avvik ein gong til, og føl opp saka i AMU. Ta kontakt med verneombodet. Ta kontakt med lokallaget. Be Arbeidstilsynet om hjelp

14 Utføre arbeid i heimen Eg vel sjølv å jobbe heime. Eg må jobbe heime fordi det ikkje er tilfredsstillande kontorarbeidsplass på jobben. Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78198 Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-07-05-715

15 Kva gjer vi vidare? Jobbe for at alle arbeidsplassar har tillitsvald og verneombod Skolere våre tillitsvalde på alle nivå i arbeidet med å få tilfredstillande arbeidsplassar i tråd med lov og forskrift Jobbe for at tillitsvalde og verneombod samarbeider godt Lage brosjyre retta mot medlemmer


Laste ned ppt "Arbeidsplassar i barnehagen Kontaktforum barnehage 18. november 2014 «Min arbeidsplass på badet på avdelingen» Utdanningsforbundet har starta ein aksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google