Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling Susanne Lavik

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling Susanne Lavik"— Utskrift av presentasjonen:

1 GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling 15.02.2013 Susanne Lavik

2 GNIST – stilling En GNIST-prosjektleder i hvert fylke
PARTNERSKAP: Fylkesmannen, KS, UDF, Universitetene/Høgskolene, Fylkeskommunen m.fl GNIST – stilling En GNIST-prosjektleder i hvert fylke GNIST er en bred satsing som skal styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikling av lærerprofesjonen. GNIST skal sørge for at strategien som ligger til grunn for utvikling av et bedre U-trinn blir fulgt opp og gjennomført.

3 Enda en kampanje?!?! GNIST NY GIV LP-MODELLEN VFL LÆRINGSMILJØ
GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER…… Osv…..?

4

5 Sentrale tiltak i strategien
Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving for lærere og skoleledere Skoler som har godt fungerende profesjonsfellesskap ser ut til å ha bedre evne til å skape en god opplæring for elevene enn skoler der lærerne arbeider mer individuelt. Utvikling av beskrivelser av god klasseledelse og god undervisning i regning, lesing og skriving - nettressurs Ressursgrupper med deltakere fra Gnist-partnerne, forskere i klasseledelse, Matematikksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret, NAFO, universitet og høyskoler. Bistand og tilrettelegging for lokalt utviklingsarbeid Lærerutdanningene / UH-sektoren. Beskrivelser og støttemateriell. Nettverk for erfaringsutveksling og profesjonsfellesskap, samarbeid og deling Regional GNIST. Nettverk av skoleeiere. Nettverk for kompetansedeling for ledere og lærere. Skolebasert: Kompetanseutviklingen skal omfatte hele personalet på skolene, være rettet mot opplæringen av alle elever på ungdomstrinnet, bestå av varierte fagtilbud med ulikt innhold og ulik varighet tilpasset lokale behov, og inkludere nettressurser som er tilgjengelig for alle skoler med ungdomstrinn. Både regneferdigheter og lese- og skriveferdigheter er nødvendig for å kunne forstå samfunnsutviklingen og ta aktivt del i samfunnslivet. Derfor løftes regning, lesing og skriving fram som prioriterte satsningsområder i strategien. Bruk av mer varierte metoder, praktiske oppgaver og andre undervisningsarenaer stiller også høye krav til lærernes evne til å lede klassen gjennom de ulike læringsaktivitetene og etablere gode relasjoner til elevene. Klasseledelse er derfor spesielt viktig for at lærerne skal kunne gjøre opplæringen mer praktisk og variert. Kompetanseutviklingen skal også gi rom for å arbeide med vurdering for læring. Utvikling av beskrivelser: Udir har etablert ressursgrupper for satsingsområdene, som vil bistå de aktuelle nasjonale sentrene og forskerne i arbeidet med tiltakene i strategien. Partnerne i Gnist har foreslått deltakere til disse ressursgruppene. De aktuelle nasjonale sentrene og en egen forskergruppe for klasseledelse vil utarbeide konkrete beskrivelser av god klasseledelse og god regne-, lese- og skriveopplæring, og gi eksempler på hvordan opplæringen kan gjøres mer praktisk og variert. De nevnte ressursgruppene deltar i dette arbeidet. Bistand til utviklingsarbeid: Lærerutdanningenes primære oppgave i strategien er som tilbydere av skolebasert kompetanseutvikling innenfor de prioriterte områdene. UH-sektoren har også en rolle med å utvikle kunnskap i fag og fagdidaktikk, dokumentere god praksis og samarbeide med de nasjonale sentrene. Udir utarbeider nå et rammeverk for den skolebaserte kompetansehevingen i strategien, og har gitt NRLU det koordinerende ansvaret for UH-sektorens bidrag til utviklingen av ungdomstrinnet. Utprøving vil skje i skoleåret 2012/13 med justering og full utrulling fra 2013/14. I tillegg skal beskrivelsene og støttemateriellet både inngå i den skolebaserte kompetanseutviklingen, og være tilgjengelig som nettressurser til direkte inspirasjon og nytte i forbedringsarbeidet på ungdomstrinnet. Nettverk: Regional Gnist kan bidra med støtte til skoleeierne, direkte eller gjennom nettverk, og vil være en arena for koordinering og utvikling av tiltakene i det enkelte fylke/region. Øvrige nettverk bør kunne ta utgangspunkt i allerede etablerte nettverk og strukturer, og støttes og oppmuntres til å arbeide med tiltakene i strategien. Det kan også være aktuelt med nye nettverk der etablerte strukturer mangler.

6 Skolebasert kompetanseutvikling
Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det er skoleleder som har ansvar for å drive prosessen.

7 Hvordan nå alle ? Hver kommune får bistand i 1,5 år
Utprøving av pilot i 22 kommuner og 37 skoler med ungdomstrinn fra skoleåret 2012/13 Første regulære utrulling fra skoleåret 2013/14 Gjennomføres i alle skoler med ungdomstrinn i løpet av 5 år

8 Skoleeiers rolle Ansvar for skolenes valg av satsingsområder
Skoleeier legger til rette for samarbeid mellom skoler Samarbeider med involverte UH-institusjoner Skal tildele ressurser mellom skolene i kommunen eller på tvers av kommunegrensene

9 Skoleleders rolle Ansvar for utvikling og endring
Initierer og leder utviklingsarbeidet på skolen Utvikler skolen som en lærende organisasjon

10 Utfordring! TILBYDERE SKOLEEIERE Trenger oversikt over skoleeieres/ skolers behov og forventninger til universiteter og høyskoler. Trenger oversikt over hvilken kompetanse og kapasitet som finnes i UH-sektoren.

11 GNIST ungdomstrinn-satsingen - Ny GIV- overgangsprosjektet
  Viktige forskjeller :  Satsingen på ungdomstrinnet skal gjelde: Alle elever (ikke bare de 10 % svakeste) I alle fag (ikke bare matte og norsk) Hele lærerkollegiet  

12 forts. Kompetansehevingen på ungdomstrinnet skal være skolebasert (ikke individuell kursing). Satsingen på ungdomstrinnet involverer UH-sektoren på tilbydersiden (i tillegg til de nasjonale sentrene og andre kompetansemiljø).

13 Viktige likheter / synergier
Innholdet i NyGIV skoleringen og ungdomstrinns-strategiens satsing på regning, lesing/skriving og klasseledelse.

14 Forts. De faglige elementene som de nasjonale sentrene har vært med på å utvikle i NyGIV, blir trukket inn i den skolebaserte kompetansehevingen på ungdomstrinnet.

15 Forts. NyGIV-skolering To lærere ved alle ungdomsskoler har fått skolering gjennom NyGIV. Disse utgjør en viktig ressurs som skoleeiere og skoleledere kan nyttiggjøre seg av i u- trinns- satsingen

16

17


Laste ned ppt "GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling Susanne Lavik"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google