Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foredrag basert på foiler utarbeidet av Hanne Riksheim og Ivar Flø KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foredrag basert på foiler utarbeidet av Hanne Riksheim og Ivar Flø KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foredrag basert på foiler utarbeidet av Hanne Riksheim og Ivar Flø KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD

2 Avtaler skal holdes At avtaler skal holdes er et lovbestemt prinsipp i norsk rett og følger av NL 5-1-2, Kong Christian Den Femtis Norske Lov fra 1687, der det heter i datidens språkdrakt at avtaler «skal holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere» I praksis ser vi at hovedregelen er at avtaler blir respektert Vi skal i det videre fokusere på de avtaler som brytes

3 Gangen i en sak om mislighold 3 Parter i saken: Skyldner (debitor) og fordringshaver (kreditor) Former for pengeforpliktelser: Lånegjeld og vederlagskrav Skille mellom: Sivile krav (privatrettslige krav) og offentligrettslige krav

4 4 Ulike typer pengekrav: gjeldsbrev enkle fordringer andre pengeforpliktelser Forfall av betaling: ved påkrav ved fastsatt forfall særlige forfallstidspunkt Virkninger av mislighold: påløper forsinkelsesrenter kan gi grunnlag for oppsigelse av avtaler kreditor vil sette i verk utenrettslig inndrivelse (inkasso)

5 Inkasso – utenrettslig inndriving av krav 5 Regler om inkasso: Inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26, og tilhørende inkassoforskrift med nye endringer om inkassosalær som trådte i kraft 01.01.10. Vilkår: Kravet, som må være et pengekrav, må være forfalt Fremgangsmåte: ( Purring sendes normalt av kreditor selv før inkasso) Inkassovarsel (før inkasso) Betalingsoppfordring (utenrettslig inndriving) Evt varsel om rettslig inndriving

6 6 Konsekvenser av inkasso: Gebyrmessig erstatning for varsler; inkassoforskrift reduksjon i salærsatser Betalingsanmerkning Inkassoklagenemnda: Brudd på god inkassoskikk - inkassosalæret bortfaller Brudd på god inkassoskikk – inkassator betaler nemndas omkostninger Avgjørelse ikke tvangsgrunnlag - Avbryter foreldelse på inkassosalær

7 FORLIKSRÅDET – rettslig inndriving av krav 7 Hva er forliksrådet? Laveste nivå i rettssystemet for sivile saker. Forliksråd i alle kommuner. Valgt av kommunestyret. Tre lekfolk; ”dømmes av likemenn”. Forliksrådets oppgaver Foreta mekling og avsi dom (etablere tvangsgrunnlag)

8 8 Tvisteloven av 17. juni 2005, ikrafttredelse 1. januar 2008 Kapittel 6 gjelder behandlingen i forliksrådet Parter i saken: Klager og innklaget Resultat:  forlik  dom  fraværsdom (Innstilling av saken)

9 NAMSMYNDIGHETEN – tvangsfullbyrding av krav 9 Reguleres av: Tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 (og dekningsloven) Tvangsfullbyrdelse innebærer: Kreditor får inndrive eller sikret sitt pengekrav mot en enkeltperson eller et firma. Saken for namsmannen kalles en utleggsforretning. utleggspant utleggstrekk Parter i saken: Saksøkt (debitor/skyldner) og saksøker (kreditor)

10 10 Begjæring om utlegg Tvangsgrunnlag: De alminnelige tvangsgrunnlag (eks. dom) De særlige tvangsgrunnlag (eks. gjeldsbrev + varsel) Regler om inndrivelse av uimotsagte krav (skriftstykke) – tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 (f)

11 11 Gjenstand for utlegg Særrett: Kreditor får sikret sitt krav ved pant i skyldners eiendeler (utleggspant) og/eller ved trekk i inntekt (utleggstrekk) Hovedregel: Utlegg kan tas i ethvert formuesgode som tilhører saksøkte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-1, jf dekningsloven § 2-2 Unntak: Beslagsfrihet i visse eiendeler, jf. dekningsloven kapittel 2

12 Saksgangen hos namsmannen 12 Utleggspant: undersøkelser i registre valg av formuesgjenstander Utleggstrekk: innhente opplysninger fra skyldner innhente lønns- eller trygdeytelser vurdere størrelse på trekket; livsopphold + boutgifter + andre nødv. utg

13 13 Resultat av utleggsforretning Utleggspant Tjenlige formuesgoder; eks eiendom, bil, aksjer m.m Etablering av pant; rettsvern Utleggstrekk pålegg til trekkansvarlig (arbeidsgiver/trygdekontor); maks 24 mnd Intet til utlegg ingen formuesgoder eller inntekt Underretning av resultatet til partene ved utsendelse av namsboken

14 Beslagsretten - oversikt Kapittel 2 omhandler enkeltforfølgende fordringshaveres dekningsrett. Avgrenses mot kollektiv forfølgning dvs. gjeldsforhandling og konkurs etter konkursloven. § 2-2;hovedregelen om beslagsretten §§ 2-3 til 2-5; debitors beskyttelse under tvangsinndrivelse § 2-7 første ledd; vilkår for når man ilegger utleggstrekk § 2-7 fjerde ledd; hva skal til for at utleggstrekk ikke kan ilegges Hvorfor er det viktig å kjenne til dekningslovens kapittel 2? For å gi god råd og veiledning, må man kjenne til regelverket, rettspraksis, skjønnsutøvelsen og problemstillinger

15 Hovedregel om beslagsretten § 2-2: Fordringshaverne har rett til ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger.

16 Debitors beskyttelse under tvangsinndriving av gjeld Beslagsfrihet for personlige eiendeler, § 2-3: (a) Klær og andre ting til personlig bruk, samt innbo, utstyr og lignende løsøre (b) Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler som trengs til yrke eller utdanning, begrenset til 2/3 av folketrygdens grunnbeløp (c) Ting som har en særlig personlig verdi NB! Betingelse at verdien av personlige eiendeler er rimelig

17 Lønnstrekk – dekningsloven § 2-7 ”Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn etter fradrag av forskuddstrekk i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.» Underholdsbegrepet etter bestemmelsen: Boutgifter Livsopphold Andre utgifter

18 Tvangssalg av skyldnerens eiendeler Tvangssalg krever at kreditor har en panterett i den eiendelen (gjelder både fast eiendom og løsøre) kreditor ønsker å selge Tvangsgrunnlaget er panteretten og kan være frivillig (mest vanlig), eller etablert ved tvang, altså stiftet gjennom en utleggsforretning

19 GJELDSKRAVETS GANG 19 Inkasso Namsmannen Pant Dom Tvangssalg Forliksrådet Utleggstrekk Gjeldsbrev Skriftstykke Tvangsgrunnlag


Laste ned ppt "Foredrag basert på foiler utarbeidet av Hanne Riksheim og Ivar Flø KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google