Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 Utforming av forlik og domsslutning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 Utforming av forlik og domsslutning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 Utforming av forlik og domsslutning

2 Domsslutningen •Skal kort og presist angi domskonklusjonen, og dermed angi hva som gjelder mellom partene. •Må ligge innenfor partenes påstander. –Kvantitativt –Kvalitativt •Retten er ikke språklig bundet av partenes påstander. 2

3 Noen typetilfeller •Der klager ikke vinner frem med sine krav, vil alltid domsslutningen gå ut på at klagemotparten frifinnes. Peder Ås frifinnes. 3

4 Noen typetilfeller •Når klager vinner frem med sitt krav, vil domsslutningen innebære at klagers påstand tas til følge. –Peder Ås dømmes til å betale Lars Holm 80 000 – åttitusen- kroner […] –Peder Ås har veirett over eiendommen gnr. 34 bnr. 4 i Horten kommune. 4

5 Noen typetilfeller •Der klager bare vinner frem med noen av sine krav, må dette fremgå av domsslutningen. 1.Peder Ås dømmes til å betale Lars Holm 20 000 –tjuetusen- kroner (….) 2.For øvrig frifinnes Peder Ås. 5

6 Oppfyllelsesfrist •Krav om oppfyllelsesfrist i tvisteloven § 19-7. •For pengeforpliktelser skal fristen være to uker fra forkynnelsen når ikke kravet forfaller senere. •Der domsslutningen går ut på at klagemotparten skal tilpliktes å gjøre noe, f.eks. utbedre en mangel, skal det fastsettes en oppfyllelsesfrist, dersom forliksrådet mener ankefristen som normalt er en måned ikke gir klagemotparten tilstrekkelig tid. •Hvis en forpliktelse er betinget, fastsetter retten hvilken betingelse som må inntre før avgjørelsen kan fullbyrdes. 6

7 Sakskostnadene •Sakskostnader tas med som et eget punkt i domsslutningen, der minst en av partene har krevd erstatning for disse. 1. Peder Ås dømmes til å betale Lars Holm (…) 2. Peder Ås betaler 860 -åttehundreogseksti- kroner til Lars Holm i sakskostnader. •Der sakskostnader ikke tilkjennes: Sakskostnader tilkjennes ikke. 7

8 Renter •Bruk generell henvisning til rentesatsen i domsslutningen, dersom den lovbestemte forsinkelsesrenten legges til grunn. Slik: Peder Ås dømmes til å betale 5000 –femtusen- kroner til Lars Holm 2 –to- uker fra dommens forkynnelse med tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd annet punktum fra forfall til betaling skjer. Ikke slik: ”[..]med tillegg av 7 % forsinkelsesrente fra forfall til[..]” 8

9 Utforming av forlik, jf. tvl. § 19-11 •Forlik nedtegnes av forliksrådet. •Må angi hvilken sak og hvilke tvistegjenstand som forliket gjelder. •Angi hva partene er blitt forlikt om, herunder spesifisere ulike poster. •Angi oppfyllelsesfrist. •Angi hva som skjer ved mislighold. •Føres inn i rettsboka. •Sørge for at partene forstår forliket fullt ut og informere om virkningen av forliket. •Sakskostnader. •Undertegnes av partene og forliksrådet. 9


Laste ned ppt "Landsmøtet SFN, Geiranger 2010 1 Utforming av forlik og domsslutning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google