Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon - bruk av håndboken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon - bruk av håndboken"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Presentasjon - bruk av håndboken
Ansvarlige forfattere: Anne Grethe Vonsyld Gunnar S. Hagen

3 Rettelser i Håndboka Ang Husleietvistutvalg:
Kapittel 2 – 1 side 22 bokstav f nest siste linje: Skal stå: Oslo, Akershus og Bergen…. Fra oktober 2010 opprettes det Husleietvistutvalg også i Trondheim. Kapittel 11 –7 side 108 siste linje: Skal stå § 11-1 tredje ledd andre punktum

4 Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Forliksrådets leder melder forfall til berammet rettsmøte. Har forliksrådets medlemmer møteplikt? Må dommerne i forliksrådet være vederheftige (betalingsdyktig, solvent osv.) slik de må være i tingretten? Forliksrådets medlemmer har veiledningsplikt. Har sekretariatet også veiledningsplikt ovenfor publikum?

5 Fasit Ja. Kap.10-8 side 95. Se også domstolloven § 59 tredje ledd som omhandler forfall. Ja. Kap. 1-3 side13, jf. domstolloven § 52 og 53. Ja. Kap. 1-6 side 16, jf. forliksrådsforskriften § 1 tredje ledd litra a.

6 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Må en forliksklage være undertegnet i original? Dersom en part ikke kan norsk og skal møte i rettsmøte, hvem er da ansvarlig for å dekke kostnader ved bruk av tolk? PÅSTAND: Forliksrådet kan ikke behandle noen form for familiesaker verken etter ekteskapsloven eller barneloven. Riktig - galt?

7 Fasit Ja. Kap. 7-3 side 53, jf. tvisteloven § 6-3 første ledd og kap side 135, jf. tvisteloven § 12-2 andre ledd. Det offentlige er ansvarlig for å dekke utgifter til rettstolk såfremt parten er norsk statsborger eller bor i Norge. Kap side , jf. tvistelovforskriften § 13 og § 15, domstollovens § 135. Galt. Kap. 2-1 side 21, jf. tvisteloven § 6-2 første ledd.

8 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
PÅSTAND: Forliksrådet skal avvise en sak hvor skriftlig varsel ikke er sendt klagemotparten før sak bringes inn for forliksrådet. Riktig – galt? PÅSTAND: En utlending kan ikke ta ut forliksklage. Denne må gå gjennom en advokat eller et inkassobyrå i Norge. Riktig- galt? PÅSTAND: En person som ikke er myndig kan ikke være part i en sak (har ikke partsevne). Riktig – galt?

9 Fasit Galt. Kap 2-2 side 23, jf. tvisteloven § 5-2 første ledd.
Galt. Kap 2-7 side 25, kap 6-1 side 45 og kap 21-2 side 171. jf. tvisteloven § 2-2 andre ledd. Galt. Kap 5-1 side 39. jf. tvisteloven § 2-1.

10 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
PÅSTAND: At en sak er litispendens betyr at saken er foreldet og ikke kan behandles av forliksrådet. Riktig – galt? Kan en som har prokura i et selskap opptre på vegne av firmaet i rettsmøte? Kan en advokat, som driver inn et forfalt pengekrav for en annen advokat, kreve seg utenrettslig inndrivelseskostnader på lik linje som et inkassobyrå?

11 Følger dere med eller….??

12 Fasit Galt. Kap 7-1 side 51, jf.. tvisteloven § 18-1.
Ja om han har med fullmakt fra styrets leder. Kap. 9-7 side 81, jf. prokuraloven § 1. Ja. Kap. 7-9 side 62, jf. inkassoforskriften § 2-3.

13 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Klager tar ut forliksklage mot klagemotparten. I tillegg retter han krav mot en tredjeperson for det tilfellet at klagemotparten blir frifunnet. Kan han det? Det er tatt ut forliksklage mot ett enkeltmannsforetak. Det blir avsagt fraværsdom. Kan denne tvangsfullbyrdes? Kan et inkassobyrå kreve 4 x rettsgebyret i sakskostnader i en sak som er omtvistet?

14 Fasit Ja. Kap. 18-5 side 161, jf. tvisteloven § 15-2 andre ledd.
Nei. Kap. 5-2 side 40, jf. foretaksnavneloven § 1-1 andre ledd. Ja. Kap side 119, jf. tvisteloven § 6-13 første ledd litra d.

15 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
PÅSTAND: Det er bare klagemotparten som kan kreve forliksbehandlingen avsluttet når det har gått mer enn tre måneder etter forkynnelse av forliksklagen. Riktig – galt? PÅSTAND: Hvis klager går konkurs etter at forliksklage er tatt ut, stanser saken dersom tvistegjenstanden inngår i bomassen. Det samme gjelder hvis klagemotparten går konkurs. Riktig – galt?

16 Fasit Galt. Kap 11-2 side 101, jf. tvisteloven § 6-11 annet punktum.
Riktig når det gjelder klageren. Kap 20-1 side 167, § første ledd bokstav c. Galt når det gjelder klagemotparten. Kap 20-1 side 168, jf. Konkursloven § 118 annet ledd.

17 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
PÅSTAND: Det kan ikke begjæres oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet. Riktig – galt? PÅSTAND: Det kan være aktuelt å avsi fraværsdom i motsøksmål mot klageren der denne har møtefravær i rettsmøte. Riktig – galt?

18 Fasit Riktig Kap 13-1 side 122, jf. § tvisteloven 6-14 fjerde ledd.

19 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
PÅSTAND: Når en forliksklage er sendt klagemotpartens bostedsadresse som riktig verneting skal forliksklagen behandles der selv om klagemotparten senere flytter til en annen kommune. Riktig – galt? Det er inngitt en forliksklage til Oslo forliksråd vedrørende et pengekrav. Klagemotparten bor i Ålesund. Klager vil ha vernetinget der kontrakten skal oppfylles. Hva gjør forliksrådet?

20 Fasit Riktig. Kap 4-3 side 34 og kap 4-6 side 37, jf. domstolloven § 34 første ledd. Henviser til Ålesund forliksråd. Kap. 4-4 side 35, jf. tvisteloven § 4-5 andre ledd og § 4-7 første ledd.

21 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
I forlikskagen er det krevd at klager skal få tilgang til klagemotpartens strømmåler for stengning av strømleveranse. Det blir avsagt fraværsdom da klagemotparten ikke inngir tilsvar innen fristen. I fraværsdommen er påstanden om stenging av strøm utelatt. Hva gjør forliksrådet?

22 Fasit Lager tilleggsdom. Kap side , jf. tvisteloven § 19-9 første ledd.

23 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Det kommer et tilsvar/motsøksmål fra klagemotparten. Skal dette forkynnes for klager med frist for klager til å inngi tilsvar eller skal det sendes motparten som informasjon og bli tatt opp under rettsmøte? Hvilke prosesskriv skal forkynnes? Er forliksklagen et prosesskriv? I forliksklagen er det opplyst at kravet gjelder fakturagjeld? Er dette nok?

24 Fasit Sendes til klager for forkynnelse og tilsvar. Kap side 136 og kap side 15, jf. tvisteloven § 12-4. Kap side 136, jf. tvisteloven § 12-4. Nei. Beskrivelsen må være konkret. Hva fakturaen gjelder, dato og forfall. Kap 3-7 side 29, jf. tvisteloven § 6-3 annet ledd bokstav d.

25 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Det er begjært heving av saken da partene har inngått utenrettslig forlik. Er dette en tilbaketrekking etter § 18-4 tredje ledd. Kan forliksrådet pålegge klageren å finne ny adresse på klagemotparten der det har kommet retur til forliksrådet? Kan man forkynne både forliksklager og dommer ved oppslag, og er det evt. noe forskjell med tanke på hvordan man gjør det?

26 Fasit Nei. Kap side 164, jf. tvisteloven § 19-1 annet ledd litra b. Ja. Kap side 179, jf. domstolloven § 163 a tredje ledd. Ja man kan forkynne begge ved oppslag, men når man forkynner forliksklagen må man også sette innrykk i Norsk Lysningsblad (kun nettbasert) og i en eller flere aviser på klagemotparts siste bosted eller oppholdssted. Kap side , jf. domstollovens § 181.

27 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Dersom det er tvil om kravets grunnlag for å avsi fraværsdom, grunnet manglende inngitt tilsvar, må alle 3 medlemmene møte eller kan lederen avgjøre dette alene? Det er lagt ned påstand om sakskostnader kr 1720 for tidligere forliksklage. Er det tillatt?

28 Fasit Alle tre medlemmene. Kap. 8-6 side 68, jf. tvisteloven § 6-12 andre ledd. Nei. Kap side 118, jf. tvisteloven § 6-13 første ledd litra a.

29 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Prosessfullmektig har tatt ut forliksklage mot to klagemotparter vedrørende misligholdt betaling av en forsikringspolise. Kan man dette eller må man sende inn en forliksklage på hver? Hvilke avgjørelser i forliksrådet skal forkynnes?

30 Fasit Ja, han/hun kan ta ut klage mot flere klagemotparter i en sak. Kap side , jf. tvisteloven § 15-2 første ledd. Dommer og beslutninger som avslutter saken. Kap s. 111, jf. tvisteloven § 19-5 første ledd.

31 Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
Kan en avis kreve å få innsyn i ett rettsforlik? Er det habilitetskrav til sekretær/protokollfører i rettsmøte?

32 Fasit Ja. Kap. 17-4 side 150, jf. tvisteloven § 14-2 første ledd.
Ja. Kap side 146, jf. domstollovens § 110 andre ledd første punktum.

33 THE END


Laste ned ppt "Presentasjon - bruk av håndboken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google