Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs - Dag 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs - Dag 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs - Dag 1
JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 12. mars 2013 – ved advokat Hanne Storstein

2 Innledning - Fremstillingen
1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning

3 1. Oversikt 1.1 Læringskrav ”De sentrale reglene innen håndtering av pengekrav og materiell konkursrett.” Forståelse: Etablering og sikring av pengekrav Vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse Økonomisk kriminalitet Kjennskap: Næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter Bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse Konkursprosessen og enkeltforfølgning

4 1.2 Fugleperspektiv Rettsområdenes karakter – privatrett og offentlig rett Fravikelighet Juridisk metode Rettskilder Avtale Lov Rettspraksis/ ulovfestede rettsregler

5 2. Pengekrav 2.1 Lover 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav 2.3 Factoring 2.4 Renter ved forsinket betaling 2.5 Bortfall og foreldelse av pengekrav

6 2.1 Lover Gjeldsbrevloven (gbl.) 17. februar 1939 nr 1 (fravikelig)
Forsinkelsesrenteloven (rentel.)17. desember 1976 nr 100 Foreldelsesloven (fl.) 18.mai 1979 nr 18 Angrerettloven (angrel.) 21.desember 2000 nr 105 Panteloven 8. februar 1980 nr 2 Inkassoloven 13. mai 1988 nr. 26 Tvangsfullbyrdelsesloven

7 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav
Hva er et pengekrav? Def.: ”krav på betaling av penger eller oppgjør på annen måte som kan likestilles med penger”, jf L&B Stiftelsen/ opprinnelsen til et pengekrav, og dermed dets gyldighet i utgangspunktet, ligger utenfor selve pengekravsretten

8 Kontraktsinngåelse eller -oppfyllelse, låneavtale, tjenesteutførelse, erstatningsbetingende handling osv Evt inkasso-varsel Erkjennelse eller innsigelser (f. eks. prisavslag) Tvangsfullbyrdelse etter utlegg/dom (Kontrakts-oppfyllelse) Dividende utbetaling Konkurs Selskap/ debitor Pengekrav Konkursvarsel Opphav/stiftelse Fakturering (betalingsopp-fordring) Forfall Mislighold Varsel om tvangsfull-byrdelse Fordringsanmeldelse i konkurs

9 Gjeldsbrevloven gir regler om forfall, oppgjør, motregning, regress, overdragelse osv – fravikelig
Forfall av pengekrav Hvis ikke forfallstid er avtalt ”har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå”, jf gbl.§ 5 Utskutt forfallstid Ansvar Innsigelser, gbl.§ 1 Solidaransvar og regress, gbl. § 2

10 Oppfyllelse Overdragelse Hvor, hva gbl.§§ 3, 7
Hovedregelen er at et pengekrav kan overdras Innebærer at et pengekrav kan selges og pantsettes Skyldneren har innsigelser i behold Eksempel Kreditors ansvar – hovedregel ved overdragelse av fordringer er at overdrageren ikke påtar seg ansvar for betalingsvilje, kun ansvar for at kravet er til gbl.§ 10 bonitasansvar gbl.§ 9 veritasansvar

11 Angrerettsloven gir forbrukere rett til å angre kjøp av vare eller tjeneste som er inngått utenfor fast utsalgssted - 14 dager Opplysningsplikt Skjema

12 2.3 Factoring Panteloven § 4-10 Factoring
” avtale om avhendelse, avhendelse i sikringsøyemed eller pantsettelse av de enkle pengekrav på vederlag for varer eller tjenester som han har eller får i sin virksomhet” må avtales for alle kundefordringer under ett til en bank/ finansieringsselskap normalt mot å få ”forskuddsbetalt” på fordringene – 80 % får frigjort likviditet samtidig som kunden får fortsatt kreditt (inntil forfall) har eller får – også fremtidige fordringer mot ikke navngitte kunder rettsvern ved tinglysing i Løsøreregisteret ofte beløpsmessig begrensing

13 Bedriftens ansvar for fordringene
Jf hovedregelen om overdragelse og skillet gbl.§ 9 veritasansvar gbl.§ 10 bonitasansvar ”luftig fakturering” selvskyldneransvar i factoringavtaler ubetalte fordringer til fradrag i utbetalingene til bedriften Innsigelser fordringer er som hovedregel omsettelige med mindre annet er avtalt, jf gbl.§ 27 om god tro hvis betaler innsigelser i behold ved overdragelse, jf § 25 motregningsrett i behold, jf § 26

14 Forholdet til avtale om kassekreditt
Rettvern skyldneren skal få melding om overdragelsen iht gbl.§ 29, gjøres normalt ved påskrift på fakturaen fra fordringshaver factoringavtaler registreres imidlertid i løsøreregisteret, jf § 4-10 betydning ved konkurs Forholdet til avtale om kassekreditt factoringavtale kan erstatte behovet for en driftskreditt i næring (kassekreditt) kassekredittavtale, dvs en driftskonto som skal benyttes til alle inn- og utbetalinger til bedriften avtale om rådigheten over fordringene

15 2.4 Renter ved forsinket betaling
Rente krever hjemmel i avtale eller lov må kreves Forsinkelsesrenteloven gir rett til rente ved forsinket betaling Forholdet til kontraktsrente slik som f.eks. lånerente Jf kjl.§ 71 og gbl.§ 6 Loven gjelder kun pengekrav Begrunnelse Rentetap - spekulasjon i utsatt betaling

16 Fravikelighet, men obs § 4 Størrelse
Renten reguleres av Finansdept hvert halvår 1.januar og 1. juli og er p.t. 8,50 prosent p.a. Forsinkelsesrentekalkulator mm, se:

17 Vilkår for forsinkelsesrente
Avtalt forfallstidspunkt – ”ikke innfris ved forfall”, jf § 2 (1) 1.pkt, jf gbl.§§ 6 og 3 ”mottatt innen forfallsdato”, i næring: mottatt kreditors bank, i forbruker: oppdrag sendt til bank. Forsinkelse (kreditormora) – rente løper ikke Ikke avtalt forfallstidspunkt i forveien (påkrav) forfall samtidig som fremsettelse av skriftlig påkrav (faktura): rente løper fra 30 dager etter påkrav er sendt

18 Eksempel A fremsetter skriftlig krav om tilbakebetaling kjøpesum, prisavslag, erstatning. Rente løper fra forfallsdato angitt i kravet, eller fra kravet dersom det kreves forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet med rette, medfører det ikke forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet og tar feil, så må han betale kravet og forsinkelsesrenter. Førtidig forfall av låneforpliktelse – forsinkelsesrenter av hele forpliktelsen

19 Dekning av kostnader ved inndrivelse av krav – inkassoloven §§ 17 – 20 og inkassoloven § 8
Kan inndrive kravet selv eller overlate til inkassovirksomhet (f.eks. ifm factoring) Hva kan kreves dekket – se lovens §§ 17-20 Generalklausul § 8. God inkassoskikk (1) Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. (2) Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

20 2.5 Bortfall og foreldelse av pengekrav
oppgjør betaling motregning – en praktisk oppgjørsmåte som er i behold i konkurs Foreldelse Def.: ”Dersom kravshaver ikke innen en viss tid etter forfall tar skritt til å inndrive kravet, vil det bortfalle som foreldet”, jf L&B side 539.

21 Sammenlikn reklamasjonsfrister Særregler (lex specialis)
Begrunnelse Pengekrav skal oppfylles innen en viss tid, bevis, forutberegnelighet, effektivitets- og oppgjørshensyn. Parallell: bortfall ved passivitet (annet enn pengekrav – f.eks. rettigheter knyttet til eiendom) Sammenlikn reklamasjonsfrister Særregler (lex specialis) Salgspant: panteloven § 3-21.

22 Hovedregler og særregler Foreldelsesfristens lengde
”Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år”, jf § 2 kundefordringer, kredittkjøp, kontraktskrav, erstatningskrav (dog § 9) Foreldelsesfristens utgangspunkt ”...den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse” jf § 3 normalt: forfallstidspunktet – ved avtalt forfall eller når tidligst har rett til å fremsette påkrav, f.eks. kjøp/ tjenesteytelse, ytelse-mot-ytelse-prinsippet: når varen/ tjenesten er levert

23 Eksempel Særregler Tilleggsfrister alternativt når kravet er oppstått
f.eks. misligholds- eller hevingskrav avhjelp og garantiarbeider - § 3 nr 4 Eksempel Særregler Tilleggsfrister forhindret eller uvitende om kravet - § 10 gir ett års tilleggsfrist

24 Fristavbrudd skyldnerens erkjennelse – ny frist av samme lengde, jf § 14 rettslige skritt § 15 ved forliksklage eller stevning tvangsforfølgning / utlegg § 17 konkurs ved fordringsanmeldelse innen frist § 18 avtale om forlengelse/ avbrudd/ suspensjon

25 Virkning Tapt retten til oppfyllelse, jf § 24 Alt tapt?
Det er opp til skyldner å påberope foreldelse Motregningsrett ved ”konnekse krav” – i behold, jf gbl.§ 26 eks.: erstatningskrav i kontrakt når ikke betalt hele kontraktssummen


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs - Dag 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google