Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs - Dag 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs - Dag 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs - Dag 1
JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett (dag 6) NMBU 11. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein

2 Innledning - Fremstillingen
1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning

3 1. Oversikt 1.1 Emnet ”De sentrale reglene innen håndtering av pengekrav og materiell konkursrett.” Etablering og sikring av pengekrav Bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse (bortfall skjer også etter konkurs mv) Vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse Konkursprosessen og enkeltforfølgning Næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter Konkurskriminalitet

4 1.2 Fugleperspektiv Rettsområdenes karakter – privatrett og offentlig rett Fravikelighet Juridisk metode Rettskilder Avtale Lov Rettspraksis/ ulovfestede rettsregler

5 2. Pengekrav 2.1 Lover 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav 2.3 Renter ved forsinket betaling 2.4 Bortfall og foreldelse av pengekrav

6 2.1 Lover Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr 1 (gbl.) (fravikelig)
Forsinkelsesrenteloven 17. desember 1976 nr 100 (rentel.) Foreldelsesloven 18.mai 1979 nr 18 (fl.) Angrerettloven 21.desember 2000 nr 105 (angrel.) Panteloven 8. februar 1980 nr 2 (pantel./pl.) Inkassoloven 13. mai 1988 nr. 26 Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (tvfbl.)

7 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav
Hva er et pengekrav? Def.: ”krav på betaling av penger eller oppgjør på annen måte som kan likestilles med penger”, jf L&B Stiftelsen/ opprinnelsen til et pengekrav, og dermed dets gyldighet i utgangspunktet, ligger utenfor selve pengekravsretten

8 Kontraktsinngåelse eller -oppfyllelse, låneavtale, tjenesteutførelse, erstatningsbetingende handling osv Evt inkasso-varsel Erkjennelse eller innsigelser (f. eks. prisavslag) Tvangsfullbyrdelse etter utlegg/dom (Kontrakts-oppfyllelse) Dividende utbetaling Konkurs Selskap/ debitor Pengekrav Konkursvarsel Opphav/stiftelse Fakturering (betalingsopp-fordring) Forfall Mislighold Varsel om tvangsfull-byrdelse Fordringsanmeldelse i konkurs

9 Gjeldsbrevloven gir regler om forfall, oppgjør, motregning, regress, overdragelse osv – fravikelig
Forfall av pengekrav Hvis ikke forfallstid er avtalt ”har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå”, jf gbl.§ 5 Utskutt forfallstid Ansvar Innsigelser, gbl.§ 1 «den som gjev ut eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet.» Solidaransvar og regress, gbl. § 2

10 Oppfyllelse (hvis ikke annet er avtalt)
Hvor? Gbl.§ 3 hos kreditor Hva? Gbl.§ 7 valuta på betalingsstedet Overdragelse Hovedregelen er at et pengekrav kan overdras Innebærer at et pengekrav kan selges og pantsettes Skyldneren har innsigelser i behold, jf gbl.§§ 25 og 26 Terminologi Kreditorskifte debitorskifte Eksempel

11 ”luftig fakturering”, avdekkes ofte i konkurs
Kreditors ansvar – hovedregel ved overdragelse av fordringer er at overdrageren ikke påtar seg ansvar for betalingsvilje, kun ansvar for at kravet er til gbl.§ 9 veritasansvar gbl.§ 10 bonitasansvar ”luftig fakturering”, avdekkes ofte i konkurs

12 Innsigelser Siden fordringer som hovedregel er omsettelige (kan selges og pantsettes), så er innsigelser i behold ved overdragelse, jf § 25 motregningsrett i behold, jf § 26 hvis skyldneren betaler til opprinnelig kreditor i god tro, blir han fri, jf gbl.§ 27 med mindre annet er avtalt skyldneren skal få melding om overdragelsen iht gbl.§ 29, gjøres normalt ved påskrift på fakturaen fra fordringshaver (rettsvernsregel)

13 Angrerett Praktisk viktig som begrensning på betalingsplikt
Angrerettsloven gir forbrukere rett til å angre kjøp av vare eller tjeneste som er inngått utenfor fast utsalgssted - 14 dager Opplysningsplikt Skjema

14 2.4 Renter ved forsinket betaling
Rente krever hjemmel i avtale eller lov må kreves Forsinkelsesrenteloven gir rett til rente ved forsinket betaling Forholdet til kontraktsrente slik som f.eks. lånerente Jf kjl.§ 71 og gbl.§ 6 Loven gjelder kun pengekrav Begrunnelse Rentetap - spekulasjon i utsatt betaling – «tid er penger»

15 Fravikelighet, men obs § 4 Størrelse
Renten reguleres av Finansdept hvert halvår 1.januar og 1. juli og er p.t. 9,50 prosent p.a. Forsinkelsesrentekalkulator mm, se:

16 Vilkår for forsinkelsesrente
Avtalt forfallstidspunkt – ”ikke innfris ved forfall”, jf § 2 (1) 1.pkt, jf gbl.§§ 6 og 3 ”mottatt innen forfallsdato”, i næring: mottatt kreditors bank, i forbruker: oppdrag sendt til bank. Forsinkelse (kreditormora) – rente løper ikke Ikke avtalt forfallstidspunkt i forveien (påkrav) forfall samtidig som fremsettelse av skriftlig påkrav (faktura): rente løper fra 30 dager etter påkrav er sendt

17 Eksempel A fremsetter skriftlig krav om tilbakebetaling kjøpesum, prisavslag, erstatning. Rente løper fra forfallsdato angitt i kravet, eller fra kravet dersom det kreves forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet med rette, medfører det ikke forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet og tar feil, så må han betale kravet og forsinkelsesrenter. Førtidig forfall av låneforpliktelse – forsinkelsesrenter av hele forpliktelsen

18 Dekning av kostnader ved inndrivelse av krav – inkassoloven §§ 17 – 20 og inkassoloven § 8
Kan inndrive kravet selv eller overlate til inkassovirksomhet (f.eks. ifm factoring) Hva kan kreves dekket – se lovens §§ 17-20 Generalklausul § 8. God inkassoskikk (1) Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. (2) Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

19 2.5 Bortfall og foreldelse av pengekrav
oppgjør betaling motregning – en praktisk oppgjørsmåte som er i behold i konkurs Konkurs mv Foreldelse Def.: ”Dersom kravshaver ikke innen en viss tid etter forfall tar skritt til å inndrive kravet, vil det bortfalle som foreldet”, jf L&B side 539.

20 Sammenlikn reklamasjonsfrister Særregler (lex specialis)
Begrunnelse Pengekrav skal oppfylles innen en viss tid, bevis, forutberegnelighet, effektivitets- og oppgjørshensyn. Parallell: bortfall ved passivitet (annet enn pengekrav – f.eks. rettigheter knyttet til eiendom) Sammenlikn reklamasjonsfrister Særregler (lex specialis) Salgspant: panteloven § 3-21.

21 Hovedregler og særregler Foreldelsesfristens lengde
”Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år”, jf § 2 kundefordringer, kredittkjøp, kontraktskrav, erstatningskrav (dog § 9) Foreldelsesfristens utgangspunkt ”...den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse” jf § 3 normalt: forfallstidspunktet – ved avtalt forfall eller når tidligst har rett til å fremsette påkrav, f.eks. kjøp/ tjenesteytelse, ytelse-mot-ytelse-prinsippet: når varen/ tjenesten er levert

22 Eksempel Særregler Tilleggsfrister alternativt når kravet er oppstått
f.eks. misligholds- eller hevingskrav avhjelp og garantiarbeider - § 3 nr 4 Eksempel Særregler Tilleggsfrister forhindret eller uvitende om kravet - § 10 gir ett års tilleggsfrist

23 Fristavbrudd skyldnerens erkjennelse – ny frist av samme lengde, jf § 14 rettslige skritt § 15 ved forliksklage eller stevning tvangsforfølgning / utlegg § 17 konkurs ved fordringsanmeldelse innen frist § 18 avtale om forlengelse/ avbrudd/ suspensjon

24 Virkning Tapt retten til oppfyllelse, jf § 24 Alt tapt?
Det er opp til skyldner å påberope foreldelse Motregningsrett ved ”konnekse krav” – i behold, jf gbl.§ 26 eks.: erstatningskrav i kontrakt når ikke betalt hele kontraktssummen


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs - Dag 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google