Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs - Dag 1 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett (dag 6) NMBU 11. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs - Dag 1 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett (dag 6) NMBU 11. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs - Dag 1 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett (dag 6) NMBU 11. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein

2 Innledning - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning 2

3 1. Oversikt 1.1 Emnet •”De sentrale reglene innen håndtering av pengekrav og materiell konkursrett.”  Etablering og sikring av pengekrav  Bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse (bortfall skjer også etter konkurs mv)  Vilkår om åpning av konkurs samt omstøtelse  Konkursprosessen og enkeltforfølgning  Næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter  Konkurskriminalitet 3

4 1.2 Fugleperspektiv •Rettsområdenes karakter – privatrett og offentlig rett •Fravikelighet •Juridisk metode •Rettskilder  Avtale  Lov  Rettspraksis/ ulovfestede rettsregler 4

5 2. Pengekrav 2.1 Lover 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav 2.3 Renter ved forsinket betaling 2.4 Bortfall og foreldelse av pengekrav 5

6 2.1 Lover •Gjeldsbrevloven 17. februar 1939 nr 1 (gbl.) (fravikelig) •Forsinkelsesrenteloven 17. desember 1976 nr 100 (rentel.) •Foreldelsesloven 18.mai 1979 nr 18 (fl.) •Angrerettloven 21.desember 2000 nr 105 (angrel.) •Panteloven 8. februar 1980 nr 2 (pantel./pl.) •Inkassoloven 13. mai 1988 nr. 26 •Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (tvfbl.) 6

7 2.2 Stiftelse og litt generelt om pengekrav •Hva er et pengekrav? •Def.: ”krav på betaling av penger eller oppgjør på annen måte som kan likestilles med penger”, jf L&B •Stiftelsen/ opprinnelsen til et pengekrav, og dermed dets gyldighet i utgangspunktet, ligger utenfor selve pengekravsretten 7

8 Opphav/ stiftelse Fakturering (betalingsopp- fordring) Kontraktsinngåelse eller -oppfyllelse, låneavtale, tjenesteutførelse, erstatningsbetingende handling osv (Kontrakts- oppfyllelse) Erkjennelse eller innsigelser (f. eks. prisavslag) Mislighold Tvangsfullbyr delse etter utlegg/dom Dividende utbetaling Selskap/ debitor Pengekrav Evt inkasso- varsel Fordringsanmeldelse i konkurs 8 Forfall Varsel om tvangsfull- byrdelse Konkurs Konkurs varsel

9 •Gjeldsbrevloven gir regler om forfall, oppgjør, motregning, regress, overdragelse osv – fravikelig •Forfall av pengekrav -Hvis ikke forfallstid er avtalt ”har skyldnaren rett til å betala so snart han vil. Han er skyldig til å betala straks kravsmannen seier frå”, jf gbl.§ 5 -Utskutt forfallstid •Ansvar -Innsigelser, gbl.§ 1 «den som gjev ut eit gjeldsbrev, misser ikkje med det utan avtale nokor motsegn frå det rettshøvet som er grunnlag for gjeldsbrevet.» -Solidaransvar og regress, gbl. § 2 9

10 •Oppfyllelse (hvis ikke annet er avtalt) -Hvor? Gbl.§ 3 hos kreditor -Hva? Gbl.§ 7 valuta på betalingsstedet •Overdragelse -Hovedregelen er at et pengekrav kan overdras -Innebærer at et pengekrav kan selges og pantsettes -Skyldneren har innsigelser i behold, jf gbl.§§ 25 og 26 -Terminologi •Kreditorskifte •debitorskifte -Eksempel 10

11 -Kreditors ansvar – hovedregel ved overdragelse av fordringer er at overdrageren ikke påtar seg ansvar for betalingsvilje, kun ansvar for at kravet er til •gbl.§ 9 veritasansvar •gbl.§ 10 bonitasansvar -”luftig fakturering”, avdekkes ofte i konkurs 11

12 •Innsigelser -Siden fordringer som hovedregel er omsettelige (kan selges og pantsettes), så er innsigelser i behold ved overdragelse, jf § 25 -motregningsrett i behold, jf § 26 -hvis skyldneren betaler til opprinnelig kreditor i god tro, blir han fri, jf gbl.§ 27 -med mindre annet er avtalt -skyldneren skal få melding om overdragelsen iht gbl.§ 29, gjøres normalt ved påskrift på fakturaen fra fordringshaver (rettsvernsregel) 12

13 •Angrerett -Praktisk viktig som begrensning på betalingsplikt -Angrerettsloven gir forbrukere rett til å angre kjøp av vare eller tjeneste som er inngått utenfor fast utsalgssted - 14 dager -Opplysningsplikt -Skjema 13

14 2.4 Renter ved forsinket betaling •Rente krever hjemmel i avtale eller lov -må kreves •Forsinkelsesrenteloven gir rett til rente ved forsinket betaling -Forholdet til kontraktsrente slik som f.eks. lånerente -Jf kjl.§ 71 og gbl.§ 6 -Loven gjelder kun pengekrav •Begrunnelse -Rentetap - spekulasjon i utsatt betaling – «tid er penger» 14

15 •Fravikelighet, men obs § 4 •Størrelse -Renten reguleres av Finansdept hvert halvår 1.januar og 1. juli og er p.t. 9,50 prosent p.a. -Forsinkelsesrentekalkulator mm, se: www.forsinkelsesrente.no www.forsinkelsesrente.no 15

16 •Vilkår for forsinkelsesrente -Avtalt forfallstidspunkt – ”ikke innfris ved forfall”, jf § 2 (1) 1.pkt, jf gbl.§§ 6 og 3 ”mottatt innen forfallsdato”, i næring: mottatt kreditors bank, i forbruker: oppdrag sendt til bank. -Forsinkelse (kreditormora) – rente løper ikke -Ikke avtalt forfallstidspunkt i forveien (påkrav) •forfall samtidig som fremsettelse av skriftlig påkrav (faktura): rente løper fra 30 dager etter påkrav er sendt 16

17 -Eksempel •A fremsetter skriftlig krav om tilbakebetaling kjøpesum, prisavslag, erstatning. Rente løper fra forfallsdato angitt i kravet, eller fra kravet dersom det kreves forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet med rette, medfører det ikke forsinkelsesrenter. Hvis B bestrider kravet og tar feil, så må han betale kravet og forsinkelsesrenter. -Førtidig forfall av låneforpliktelse – forsinkelsesrenter av hele forpliktelsen 17

18 •Dekning av kostnader ved inndrivelse av krav – inkassoloven §§ 17 – 20 og inkassoloven § 8 -Kan inndrive kravet selv eller overlate til inkassovirksomhet (f.eks. ifm factoring) -Hva kan kreves dekket – se lovens §§ 17-20 -Generalklausul § 8. God inkassoskikk (1) Inkassovirksomhet skal utøves i samsvar med god inkassoskikk. Det samme gjelder ved leilighetsvis inndriving for andre og ved inndriving av egne pengekrav. (2) Det er i strid med god inkassoskikk å bruke inkassometoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe. 18

19 2.5 Bortfall og foreldelse av pengekrav •Bortfall -oppgjør •betaling •motregning – en praktisk oppgjørsmåte som er i behold i konkurs •Konkurs mv •Foreldelse -Def.: ”Dersom kravshaver ikke innen en viss tid etter forfall tar skritt til å inndrive kravet, vil det bortfalle som foreldet”, jf L&B side 539. 19

20 •Begrunnelse -Pengekrav skal oppfylles innen en viss tid, bevis, forutberegnelighet, effektivitets- og oppgjørshensyn. -Parallell: bortfall ved passivitet (annet enn pengekrav – f.eks. rettigheter knyttet til eiendom) •Sammenlikn reklamasjonsfrister •Særregler (lex specialis) -Salgspant: panteloven § 3-21. 20

21 •Hovedregler og særregler •Foreldelsesfristens lengde -”Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år”, jf § 2 -kundefordringer, kredittkjøp, kontraktskrav, erstatningskrav (dog § 9) •Foreldelsesfristens utgangspunkt -”...den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse” jf § 3 -normalt: forfallstidspunktet – ved avtalt forfall eller når tidligst har rett til å fremsette påkrav, -f.eks. kjøp/ tjenesteytelse, ytelse-mot-ytelse-prinsippet: når varen/ tjenesten er levert 21

22 -alternativt når kravet er oppstått -f.eks. misligholds- eller hevingskrav -avhjelp og garantiarbeider - § 3 nr 4 •Eksempel •Særregler •Tilleggsfrister -forhindret eller uvitende om kravet - § 10 gir ett års tilleggsfrist 22

23 •Fristavbrudd -skyldnerens erkjennelse – ny frist av samme lengde, jf § 14 -rettslige skritt § 15 ved forliksklage eller stevning -tvangsforfølgning / utlegg § 17 -konkurs ved fordringsanmeldelse innen frist § 18 -avtale om forlengelse/ avbrudd/ suspensjon 23

24 •Virkning -Tapt retten til oppfyllelse, jf § 24 -Alt tapt? •Det er opp til skyldner å påberope foreldelse •Motregningsrett ved ”konnekse krav” – i behold, jf gbl.§ 26 eks.: erstatningskrav i kontrakt når ikke betalt hele kontraktssummen 24


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs - Dag 1 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett (dag 6) NMBU 11. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google