Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 18. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 18. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 18. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Konkurskriminalitet 6. Avslutning 2

3 3. Enkeltforfølgning mm 3.1 Generelt om enkeltforfølgning og fellesforfølgning 3.2 Enkeltforfølgning 3.3 Utlegg 3

4 3.1 Generelt om enkeltforfølgning og fellesforfølgning Kreditor (Fordringshaver) Konkursbo (bostyrer) Debitor (Skyldner) -Dividendekrav -Motregning Enkeltforfølgning av pengekrav Fellesforfølgning Evt restkrav 4

5 Enkeltforfølgning -Def. når hver kreditor inndriver sitt krav separat -Hensiktsmessig når skyldneren er i stand til å dekke all gjeld -Resultat – utleggspant og utleggstrekk -Realisasjon (anvisning til innkreving) -Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (namsmyndighetene) -Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 (tingretten) 5

6 Fellesforfølgning -Def. kreditorene opptrer i fellesskap og beslaglegger skyldnerens samlede aktiva; generalbeslag -Hensiktsmessig når skyldneren ikke kan dekke alle kreditorenes krav -Sikrer kreditorene lik dekning Motvirker forskjellsbehandling (forfordeling) av enkeltkreditorer -Få klarhet i skyldnerens økonomiske situasjon -Hensynet til skyldneren -Typer Gjeldsordninger (Private gjeldsoppgjør, gjeldsordning for privatpersoner og offentlige gjeldsforhandlinger) Konkurs (dekningsloven og konkursloven) og skifte av insolvent dødsbo (skifteloven) 6

7 Kort om ulike typer gjeldsforhandlinger -Private gjeldsoppgjør - avtale -Gjeldsordning for privatpersoner – gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 -Offentlige gjeldsforhandlinger – konkursloven 8. juni 1984 nr 58 første del Hva kan en prosess resultere i? -Refinansiering -Betalingsutsettelse -Akkordoppgjør -Dividendeutbetaling 7

8 3.1 Enkeltforfølgning Den som har et pengekrav som ikke innfris pga manglende betalingsevne eller –vilje hos skyldner, kan innkassere kravet egenhendig eller ved hjelp av inkassator eller bruke tvangsmidler til å få betaling Tvangsinndrivelse 8

9 Skillet mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag  typisk dom (inkl forliksrådet), vedtatt forelegg, voldgiftsdom. Særskilt tvangsgrunnlag  eksigibelt gjeldsbrev (dvs med vedtagelse av inndrivelse uten søksmål, jf tvfbl. § 7-2, avtale om salgspant, jf. tvfbl § 9-2, pantobligasjon, jf tvfbl § 10-2, ubetalt faktura, jf tvfbl.§ 7-2 – svært praktisk 9

10 3.2 Utlegg Namsmyndighetene (politiet) Krav om varsel til skyldner – tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 (kombinert utlegg/forliksklage: også varsel om søksmål tvisteloven § 5-2) Minimum 14 dagers betalingsfrist Forsinkelsesrenter og kontraktsrenter Ikke foreldet 10

11 Namsmann (politiet) er mottaker av tvangsbegjæringer Skyldner må varsles først, jf tvfbl.§ 4-18 Skjema for tvangsbegjæring (utlegg), varsel og generell info finnes på politiet.no 11

12 Skyldneren vil bli varslet om utleggsforretningen Namsmannens forretning Registrering av heftelse i offentlig registre Klage Intet til utlegg – insolvens presumsjon konkursloven § 63, grunnlag for å begjære konkurs 12

13 4. Konkurs 4.1 Innledning 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs 4.3 Konkursbehandlingen 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse 13

14 4.1 Innledning Bakgrunn -Historikk -Hvor vanlig er konkurs? Litt statistikk -Offentlige kreditorer Formål -Skaffe til veie penger – alt omgjøres i penger - som fordeles på kreditorene -Sikre kreditorene lik dekning (motvirke forfordeling) 14

15 SSBs hjemmesider: http://www.ssb.no/konkurshttp://www.ssb.no/konkurs 15

16 Andre hensyn -Stanse virksomhet som leder til tap - drift for kreditors regning er samfunnsskadelig -Allmennpreventive hensyn -Mistanke om økonomisk kriminalitet -Mistanke om unndragelse av midler -Renovasjon -Hensynet til skyldneren (ordnede former) 16

17 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs Hvis skyldneren er insolvent skal det åpnes konkurs i hans bo – konkursloven § 60 Insolvensbegrepet – konkursloven § 61  Illikviditet – konkursloven § 61, 1.punktum Dvs. ikke i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (betalingsudyktig) Unntak «forbigående betalingsudyktighet»  Insuffisiens - konkursloven § 61, 2.punktum Dvs. mindre eiendeler enn gjeld (underbalanse) Reiser spørsmål om verdivurderinger 17

18  Tidspunktet for insolvensvurderingen er når retten behandler konkursåpningen  Verdivurderingen Eiendeler: - Verdsettes til det som kreditorene kan forvente å få ut av eiendelen i skyldnerens situasjon hvis det hadde vært en enkeltforfølgning. - Tas ikke med: utleggsfrie formuesgoder, skjulte eiendeler, evt omstøtelsessaker. - Kan vurderes å tas med: eiendeler i utlandet. Gjeld: - Forfalt gjeld skal tas med og uforfalt gjeld skal også tas med, jf regnskapsprinsippene. - Betingede fordringer (dvs noe må skje før gjelden aktualiseres): vurdere om det er sannsynlig at betingelsen kommer til å inntre. - Omstridt gjeld: er det sannsynlig at gjelden eksisterer eller ikke. 18

19 Hvem kan slås konkurs?  Fysiske personer -Herunder enkeltpersonforetak  Juridiske personer -Selskaper med begrenset ansvar – AS, ASA m.fl -Selskaper med ubegrenset ansvar – ANS, DA, KS, m.fl. -Ideelle organisasjoner – foreninger, stiftelser -Lag – samvirkelag, borettslag, boligbyggelag -NUF?  Ikke -stille selskaper -tingsrettslige sameier -Offentlige organer 19

20 Kreditor begjærer konkurs -Offentlige kreditorer, private kreditorer (f.eks. bank, leverandør mm), lønnstakere -Kreditor med betryggende pant (sikkerhet) for sin fordring kan ikke begjære konkurs Bevisbyrde og presumsjonsregler -Det er den som begjærer konkurs som i utgangspunktet må bevise at debitor er insolvent -Rekvirentansvaret 20

21 -Presumsjoner for at debitor er insolvent (snudd bevisbyrde):  Skyldnerens erkjennelse – konkursloven § 62  «intet til utlegg» – konkursloven § 62  Konkursvarsel – konkursloven § 63 a)Påkrav – forfalt og uomtvistede krav («klart») b)Etter 4 uker c)Betalingsoppfordring med 2 ukers betalingsfrist forkynnes d)Konkursbegjæring innen 2 uker etter betalingsfristens utløp -Skjema på Konkursrådets hjemmesider 21

22 Debitor gjør oppbud -Hva er oppbudsplikt? -Når inntrer oppbudsplikten?  Straffeloven § 284  Straffeloven § 282 -Hvem påligger oppbudsplikten/ skal underskrive oppbudsbegjæringen?  AS – styret, jf aksjeloven § 6-18  ANS – selskapsmøtet, jf selskapsloven § 2-12 -Innholdet i oppbudsbegjæringen – konkursloven § 66 22

23 Konkursåpning i andre tilfeller  Mislykket gjeldsordning  Grovt mislighold av gjeldsforhandling eller tvangsakkord  Tvangsavvikling av selskaper behandles etter konkurslovgivningen på samme måte som konkursbo Hvordan kan debitor avverge konkurs?  Begjæring om offentlig gjeldsforhandling – konkursloven § 16  Underhåndsakkord kan stenge  Individuell avtale med kreditor  Tilby betaling?  Tilby sikkerhet?  Bestride kravets eksistens 23

24 Fristdagen i konkurs  Dekningsloven § 1-2  Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten 24

25 4.3 Konkursbehandlingen Fra åpning av konkurs avsagt til konkursbehandlingen avsluttet, jf konkursloven § 74 Roller  Debitor (skyldner) – konkursloven § 100 urådig, plikter i §§ 80 m.fl.  Bostyrer – konkursloven §§ 77, 80 og 85  Borevisor – konkursloven §§ 77 og 90  Skiftesamlingen – konkursloven § 92 flg.  Tingretten – konkursloven §§ 72, 77, 78, 99 m.fl.  Politimyndighetene – konkursloven § 80 25

26  Kreditorer – kreditorutvalg og bostyre - konkursloven § 83. Dekningsloven kap 6. gjør forskjell på kreditorene og prioriteten av kreditorenes krav  Kontraktsparter – skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser stansningsrett - dekningsloven § 7-2, jf kjl. §§ 10 og 61 motregning – dekningsloven kap 8 konkursboets inntrederett i kontrakter – dekningsloven kap 7 26

27 -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs - fristdagen Konkursbehandling – konkursåpning - Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 27 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

28 Hva skjer med skyldneren og restgjelden etter konkurs? -Selskap – avvikles. Selskap med begrenset ansvar – aksjeselskap: Det finnes da ingen til å svare for restgjelden, heller ikke selskapets styre eller eiere – med mindre det foreligger særskilt ansvarsgrunnlag i avtale (f.eks. kausjon) eller erstatningsansvar (f.eks. styreansvar). Selskap med ubegrenset ansvar – ANS eller DA: selskapsdeltakerne fortsatt ansvarlige for restgjelden. -Privatperson, personlig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak Forblir ansvarlig for restgjelden Kan søke kreditorene om ettergivelse Leder ofte til søknad om tvungen gjeldsordning 28


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett NMBU 18. mars 2014 – ved advokat Hanne Storstein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google