Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 19. mars 2013 – ved advokat Hanne Storstein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 19. mars 2013 – ved advokat Hanne Storstein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 19. mars 2013 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no

2 Rekapitulasjon - Fremstillingen 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning 2

3 3. Enkeltforfølgning mm 3.1 Generelt om enkeltforfølgning og fellesforfølgning 3.2 Enkeltforfølgning 3.3 Utlegg 3

4 3.1 Generelt om enkeltforfølgning og fellesforfølgning Kreditor (Fordringshaver) Konkursbo (bostyrer) Debitor (Skyldner) -Dividendekrav -Motregning Enkeltforfølg ning av pengekrav Fellesforfølgning Evt restkrav 4

5 Enkeltforfølgning -Def. når hver kreditor inndriver sitt krav separat -Hensiktsmessig når skyldneren er i stand til å dekke all gjeld -Resultat – utleggspant og utleggstrekk -Realisasjon (anvisning til innkreving) -Tvangsfullbyrdelsesloven 26. juni 1992 nr 86 (namsmyndighetene) -Tvisteloven 17. juni 2005 nr 90 (tingretten) 5

6 Fellesforfølgning -Def. kreditorene opptrer i fellesskap og beslaglegger skyldnerens samlede aktiva; generalbeslag -Hensiktsmessig når skyldneren ikke kan dekke alle kreditorenes krav -Sikrer kreditorene lik dekning Motvirker forskjellsbehandling (forfordeling) av enkeltkreditorer -Få klarhet i skyldnerens økonomiske situasjon -Hensynet til skyldneren -Typer Gjeldsordninger (Private gjeldsoppgjør, gjeldsordning for privatpersoner og offentlige gjeldsforhandlinger) Konkurs (dekningsloven og konkursloven) og skifte av insolvent dødsbo (skifteloven) 6

7 Kort om ulike typer gjeldsforhandlinger -Private gjeldsoppgjør - avtale -Gjeldsordning for privatpersoner – gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr 99 -Offentlige gjeldsforhandlinger – konkursloven 8. juni 1984 nr 58 første del Hva kan en prosess resultere i? -Refinansiering -Betalingsutsettelse -Akkordoppgjør -Dividendeutbetaling 7

8 3.1 Enkeltforfølgning Den som har et pengekrav som ikke innfris pga manglende betalingsevne eller –vilje hos skyldner, kan innkassere kravet egenhendig eller ved hjelp av inkassator eller bruke tvangsmidler til å få betaling Tvangsinndrivelse 8

9 Skillet mellom alminnelige og særlige tvangsgrunnlag Alminnelig tvangsgrunnlag  typisk dom (inkl forliksrådet), vedtatt forelegg, voldgiftsdom. Særskilt tvangsgrunnlag  eksigibelt gjeldsbrev (dvs med vedtagelse av inndrivelse uten søksmål, jf tvfbl. § 7-2, avtale om salgspant, jf. tvfbl § 9-2, pantobligasjon, jf tvfbl § 10-2, ubetalt faktura, jf tvfbl.§ 7-2 – svært praktisk 9

10 3.2 Utlegg Namsmyndighetene (politiet) Krav om varsel til skyldner – tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 (kombinert utlegg/forliksklage: også varsel om søksmål tvisteloven § 5-2) Minimum 14 dagers betalingsfrist Forsinkelsesrenter og kontraktsrenter Ikke foreldet 10

11 Skjema 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Skyldneren vil bli varslet om utleggsforretningen Namsmannens forretning Registrering av heftelse i offentlig registre Klage Intet til utlegg – insolvens presumsjon konkursloven § 63, grunnlag for å begjære konkurs 16

17 4. Konkurs 4.1 Innledning 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs 4.3 Konkursbehandlingen 4.4 Beslagsretten i forhold til debitor 4.5 Omstøtelse 17

18 4.1 Innledning Bakgrunn -Historikk -Hvor vanlig er konkurs? Litt statistikk -Offentlige kreditorer Formål -Skaffe til veie penger – alt omgjøres i penger - som fordeles på kreditorene -Sikre kreditorene lik dekning (motvirke forfordeling) 18

19 Laget på SSBs hjemmesider: http://www.ssb.no/konkurshttp://www.ssb.no/konkurs 19

20 Andre hensyn -Stanse virksomhet som leder til tap - drift for kreditors regning er samfunnsskadelig -Allmennpreventive hensyn -Mistanke om økonomisk kriminalitet -Mistanke om unndragelse av midler -Renovasjon -Hensynet til skyldneren (ordnede former) 20

21 4.2 Betingelsene for å åpne konkurs Hvis skyldneren er insolvent skal det åpnes konkurs i hans bo – konkursloven § 60 Insolvensbegrepet – konkursloven § 61  Illikviditet – konkursloven § 61, 1.punktum Dvs. ikke i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller (betalingsudyktig) Unntak «forbigående betalingsudyktighet»  Insuffisiens - konkursloven § 61, 2.punktum Dvs. mindre eiendeler enn gjeld (underbalanse) Reiser spørsmål om verdivurderinger 21

22  Tidspunktet for insolvensvurderingen er når retten behandler konkursåpningen  Verdivurderingen Eiendeler: - Verdsettes til det som kreditorene kan forvente å få ut av eiendelen i skyldnerens situasjon hvis det hadde vært en enkeltforfølgning. - Tas ikke med: utleggsfrie formuesgoder, skjulte eiendeler, evt omstøtelsessaker. - Kan vurderes å tas med: eiendeler i utlandet. Gjeld: - Forfalt gjeld skal tas med og uforfalt gjeld skal også tas med, jf regnskapsprinsippene. - Betingede fordringer (dvs noe må skje før gjelden aktualiseres): vurdere om det er sannsynlig at betingelsen kommer til å inntre. - Omstridt gjeld: er det sannsynlig at gjelden eksisterer eller ikke. 22

23 Hvem kan slås konkurs?  Fysiske personer -Herunder enkeltpersonforetak  Juridiske personer -Selskaper med begrenset ansvar – AS, ASA m.fl -Selskaper med ubegrenset ansvar – ANS, DA, KS, m.fl. -Ideelle organisasjoner – foreninger, stiftelser -Lag – samvirkelag, borettslag, boligbyggelag -NUF?  Ikke -stille selskaper -tingsrettslige sameier -Offentlige organer 23

24 Kreditor begjærer konkurs -Offentlige kreditorer, private kreditorer (f.eks. bank, leverandør mm), lønnstakere -Kreditor med betryggende pant (sikkerhet) for sin fordring kan ikke begjære konkurs Bevisbyrde og presumsjonsregler -Det er den som begjærer konkurs som i utgangspunktet må bevise at debitor er insolvent -Rekvirentansvaret 24

25 -Presumsjoner for at debitor er insolvent (snudd bevisbyrde):  Skyldnerens erkjennelse – konkursloven § 62  «intet til utlegg» – konkursloven § 62  Konkursvarsel – konkursloven § 63 a)Påkrav – forfalt og uomtvistede krav («klart») b)Etter 4 uker c)Betalingsoppfordring med 2 ukers betalingsfrist forkynnes d)Konkursbegjæring innen 2 uker etter betalingsfristens utløp -Skjema på Konkursrådets hjemmesider 25

26 Debitor gjør oppbud  Hva er oppbudsplikt?  Når inntrer oppbudsplikten? -Straffeloven § 284 -Straffeloven § 282  Hvem påligger oppbudsplikten/ skal underskrive oppbudsbegjæringen? -AS – styret, jf aksjeloven § 6-18 -ANS – selskapsmøtet, jf selskapsloven § 2-12  Innholdet i oppbudsbegjæringen – konkursloven § 66 26

27 Konkursåpning i andre tilfeller  Mislykket gjeldsordning  Grovt mislighold av gjeldsforhandling eller tvangsakkord  Tvangsavvikling av selskaper behandles etter konkurslovgivningen på samme måte som konkursbo Hvordan kan debitor avverge konkurs?  Begjæring om offentlig gjeldsforhandling – konkursloven § 16  Underhåndsakkord kan stenge  Individuell avtale med kreditor  Tilby betaling?  Tilby sikkerhet?  Bestride kravets eksistens 27

28 Fristdagen i konkurs  Dekningsloven § 1-2  Den dagen da konkursbegjæringen kom inn til retten 28

29 4.3 Konkursbehandlingen Fra åpning av konkurs avsagt til konkursbehandlingen avsluttet, jf konkursloven § 74 Roller  Debitor (skyldner) – konkursloven § 100 urådig, plikter i §§ 80 m.fl.  Bostyrer – konkursloven §§ 77, 80 og 85  Borevisor – konkursloven §§ 77 og 90  Skiftesamlingen – konkursloven § 92 flg.  Tingretten – konkursloven §§ 72, 77, 78, 99 m.fl.  Politimyndighetene – konkursloven § 80 29

30  Kreditorer – kreditorutvalg og bostyre - konkursloven § 83. Dekningsloven kap 6. gjør forskjell på kreditorene og prioriteten av kreditorenes krav  Kontraktsparter – skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser stansningsrett - dekningsloven § 7-2, jf kjl. §§ 10 og 61 motregning – dekningsloven kap 8 konkursboets inntrederett i kontrakter – dekningsloven kap 7 30

31 -Debitor selv (oppbud) -Kreditor -Lønnstaker Byfogd/ tingretten Begjæring om konkurs - fristdagen Konkursbehandling – konkursåpning - Konkursbeslag -Oppnevning av bostyrer Sikring av aktiva/ umiddelbare tiltak Borevisor Realisering av aktiva, undersøkelser, omstøtelser Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og Boets avslutning (vanligvis innstilling uten dividende) Konkurskarantene Steg/fase Rolle/hvem Fordringsan meldelser Bostyrer 31 Bostyrer (advokat) Kreditorer Redegjørelse (innberetning) Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a. Byfogd/ tingretten Anmeldelse og etterforskning Politiet/ Økokrim Skiftesamling

32 Hva skjer med skyldneren og restgjelden etter konkurs? -Selskap – avvikles. Selskap med begrenset ansvar – aksjeselskap: Det finnes da ingen til å svare for restgjelden, heller ikke selskapets styre eller eiere – med mindre det foreligger særskilt ansvarsgrunnlag i avtale (f.eks. kausjon) eller erstatningsansvar (f.eks. styreansvar). Selskap med ubegrenset ansvar – ANS eller DA: selskapsdeltakerne fortsatt ansvarlige for restgjelden. -Privatperson, personlig næringsdrivende i enkeltpersonsforetak Forblir ansvarlig for restgjelden Kan søke kreditorene om ettergivelse Leder ofte til søknad om tvungen gjeldsordning 32


Laste ned ppt "Pengekrav og konkurs – Dag 2 JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 19. mars 2013 – ved advokat Hanne Storstein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google