Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Egne ansatte eller innleie?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Egne ansatte eller innleie?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Egne ansatte eller innleie?
Advokat Thomas Scheen, BNL

2 Egne ansatte Underentreprise har lang tradisjon i byggenæringen.
Innleie av arbeidstaker har hatt en sterk økning i den senere tid.

3 Hvorfor innleie? Gir fleksibilitet Tar svingninger Rask tilpasning
Kostnader Funksjonærer/håndverkere

4 Utvikling yrkesområder

5 Yrkesområdet: Bygg og anlegg

6 Egne ansatte Fagbevegelsen har kritisert at egen bemanningen i bedriftene har vært for liten. Vi fått inn bestemmelser i overenskomstene

7 FOB §1-2 Innleie av arbeidskraft, utsetting av arbeid m.m.
” Partene er enige om at det er viktig å arbeide for at bransjen blir mest mulig attraktiv og seriøs. Der egenbemanningen ikke er tilstrekkelig, skal det drøftes ulike tiltak – herunder muligheten for å øke antallet ansatte, jf. Hovedavtalen § 9-3” (Vi har tilsvarende bestemmelse i Byggeindustrien § 7-1, Anleggsoverenskomsten s.21 nr.3 og Asfaltoverenskomsten § 1 nr.2)

8 FOB §1-2 Innleie av arbeidskraft, utsetting av arbeid m.m.
” Dersom bedriften ønsker å leie inn arbeidskraft eller sette bort deler av arbeidet, skal det på forhånd forhandles med bedrifts-tillitsvalgte, jf. Hovedavtalen §9-3” (Vi har tilsvarende bestemmelse i Byggeindustrien § 7-1, Anleggsoverenskomsten s.21 nr.3 og Asfaltoverenskomsten § 1 nr.2)

9 FOB § 1-2 ”Forhandle” Blir ikke partene enige – bestemmer bedriften(styringsretten)

10 HVA NÅ I NEDKONJUKTUR? Innleie av arbeidstakere: Trappes ned - korte oppsigelsesfrister i kontraktene Underentreprenører: - Løpende kontrakter? - Nye kontrakter?

11 Innleie-Underleverandør/underentreprise
Skille mellom innleie og underleverandør/underentreprise Helhetsvurdering av: Risiko for arbeidsresultatet ? Hvem har kontroll og ledelse av arbeidet ? Hvem stiller med arbeidsredskap/utstyr ? Betaling ? Tilknyttingsforhold mellom partene ?

12 Arbeidsinnleie Regler for innleie av arbeidskraft er regulert i AML: §14-12 Innleie fra virksomhetsom har til formål å drive utleie(bemanningsforetak) §14-13 Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

13 AML § 14 -12 Innleie fra virksomhetsom har til
formål å drive utleie(bemanningsforetak) Nr 1. Tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig tilsetting etter §14-9 første ledd Nr 2. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgt om innleie

14 AML § Nr 1. Midlertidig ansettelse AML §14-9 Kan inngås: Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten Vikariat

15 Arbeidsinnleie AML § 14 – 12 Nr. 2
Kan inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte: Om tidsbestemt innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. NB! Tillitsvalgte har vetorett

16 Virkning av ulovlig innleie AML § 14-14
Ved brudd på bestemmelsen kan den innleide kreve erstatning / fast ansettelse

17 Arbeidsinnleie Forskrift om bemanningsforetak (4.juni 2008):
Bemanningsforetaket skal sende melding til Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet skal føre et register Innleier som benytter seg av bedrifter som ikke er registrert kan straffes med bøter Det er ikke bestemt når forskriften trer i kraft

18 Arbeidsinnleie AML § 14 – 13 Innleie av arbeidstakere fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie Innleie fra virksomhet: Skjer innenfor fagområder som er hovedbeskjeftigelse og ikke over 50% de fast ansatte Innleide arbeidstakere må være fast ansatte hos utleier

19 Arbeidsinnleie AML § 14 – 13 Innleier skal først drøfte med tillitsvalgte før beslutning tas Krav om skriftlig avtale med tillitsvalgt dersom innleien overstiger 10% av de ansatte hos innleier eller har en varighet ut over 1 år Unntak for 3 personer Unntak for konsern Ved brudd på innleiekriteriet må innleien opphøre


Laste ned ppt "Egne ansatte eller innleie?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google