Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Namsfogden i Oslo Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Namsfogden i Oslo Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Namsfogden i Oslo Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen

2 Namsfogden i Oslo Utgangspunktet: skyldnerens eiendeler skal selges til dekning av kreditorenes krav Gol. § 1-1: lovens formål:  ”…innfrir sine forpliktelser…”  ”…ordnet fordeling av skyldnerens midler…”

3 Namsfogden i Oslo Hensyn:  Skyldneren skal gjøre opp for seg  Gjenvinne kontrollen over økonomien  Skyldners fysiske og psykiske helse  Rettferdiggjøring i forhold til folks alminnelig betalingsmoral  Skyldnerens samvittighet og ansvarsfølelse  I forhold til bolig

4 Namsfogden i Oslo VURDERING AV SKYLNDERENS EIENDELER FØR ÅPNING Utgangspunktet:  Skyldners ansvar for å opplyse søknaden, gol. §2-1 • Sine eiendeler • Ektefelle/samboers eiendeler • Identifisering av eiendelene Namsmannens ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst, jf. gol. § 2-3

5 Namsfogden i Oslo Anledningen til å foreta salg og verdsetting Gol. § 2-5: namsmannen finner det åpenbart at skyldneren har eiendeler som må selges og at salget må være gjennomført før gjeldsforhandlinger åpnes Formål: Sikre at gjeldsforhandlinger kan gjennomføres innen fire måneder Namsmannen kan ikke pålegge salg, men sette vilkår før åpning av gjeldsforhandling, jf. gol. § 3-1

6 Namsfogden i Oslo ”åpenbart”  Namsmannen må ta stilling til skyldnerens behov i forhold til eiendelen  Er vurderingen verdiavhengig, må namsmannen foreta en verdivurdering – ikke nødvendigvis en formell verdisetting jf. gol. § 4-7  Strengt krav til sikkerhet i beslutningen – enhver form for tvil skal komme skyldneren til gode

7 Namsfogden i Oslo ”salget bør være gjennomført før gjeldsforhandling åpnes” Namsmannen må vurdere eiendelens omsettelighet:  Kan salget gjennomføres i forhandlingsperioden? Namsmannen har anledning til å starte salgsforberedelsene, jf. gol. § 3-1 2. ledd

8 Namsfogden i Oslo Skyldnerens rett til å beholde eiendeler, jf. gol. § 4-5  Klær og andre ting til personlig bruk, jf. bokstav a  Innbo, utstyr og lignende løsøre, jf. bokstav b  Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler, jf. bokstav c

9 Namsfogden i Oslo Skyldnerens rett til å beholde bolig, jf. gol. § 4-4 Hovedregelen: skyldner har en plikt til å avhende boligen Vilkår: Salg av bolig gir fordringshaverne best dekning  Utgifter ved boligen beholdes  Inntektene ved et salg Skyldnerens bolig overstiger husstandens rimelig behov

10 Namsfogden i Oslo Søker har ikke tilstrekkelig midler til å sitte med boligen i gjeldordningen  Ikke økonomi til å rentebetjene kravene  Ingen avslagsgrunn  Fare for opphevelse

11 Namsfogden i Oslo Verdsetting av eiendeler, jf. gol. § 4-7 Bolig  Vurdering av vilkårene  Oversikt over prioriterte og ikke-prioriterte krav Praktisk: namsmannen og to rettsvitner skal sammen fastsette omsetningsverdien

12 Namsfogden i Oslo Andre eiendeler, jf. gol. § 4-7, 2. Ledd  Eiendeler som er pantebeheftet  Nødvendig for å vurdere panteheftelsene i forhold til eiendelens omsetningsverdi Praktisk: namsmannen og eventuelt en eller to rettsvitner Namsmannen skal redegjøre for verdsettingen, jf. tvfl. § 9-7, 3. ledd

13 Namsfogden i Oslo Salg av eiendeler, jf. gol. § 4-6 Frivillig salg fra skyldners side – eventuelt avslag eller heving, jf. gol. §§ 2-6 og 3-7  Skyldner må medvirke Namsmannen skal sikre at salget foregår forsvarlig  Hvilken type salg gir best dekning?  Hensynet til kreditorene og eventuelle panteheftelser Tingrettens fastsettelse av pantekrav som blir dekket

14 Namsfogden i Oslo Håndtering av eiendelene under forhandlingsperioden Sikring av eiendelene, jf. gol. § 3-3 1. ledd:  Hva skal sikres?  Hvorfor sikrer vi?  Hvilken virkning har sikringen?  Sikringstrekk

15 Namsfogden i Oslo Skyldnerens plikter: Hvilke krav skal rentebetjenes under forhandlingsperioden, jf. gol. § 3-4 2. ledd  Avtalt rente Kreditorenes plikter: Ikke anledning til å tvangsrealisere, jf. gol. § 3-4 bokstav d

16 Namsfogden i Oslo Behandling av krav sikret med pant i skyldnerens eiendeler Gol. § 4-8 Hovedregelen: likebehandling av kreditorene Bokstav a) beholde eiet bolig  Rentebetjenes innenfor 110 % av boligens verdi Bokstav b) andre formuesgoder enn bolig  Rente- og avdragsbetjening innenfor gjenstandens verdi Pantekrav som faller utenfor skal dividendebetjenes

17 Namsfogden i Oslo Friverdi Overskuddet skyldneren sitter igjen med når fordringene sikret med pant trekkes fra eiendelens omsetningsverdi. Når synliggjøres friverdien? Praktiske virkninger av friverdi:  Skyldnerens kostnader blir lavere om eiendelen beholdes  Skyldneren kan nyttiggjøre seg friverdien etter endt gjeldsordning

18 Namsfogden i Oslo Hvordan oppstår friverdi  Det er ikke tatt utlegg  Skyldneren fremstår ikke utad som formell eier  Det hviler rådighetsforbud i eiendelen  Lån og tilskudd fra sosialkontoret

19 Namsfogden i Oslo Kompensasjon av friverdi  Tinglyse obligasjon på friverdiens størrelse: Rt. 1996 s. 817: kreditorene kan ikke kreve pant for den del av eiendelens verdi som overstiger panteheftelsene.  Boligen belånes innenfor friverdien Fastsettelse av friverdien som skal kompenseres i boliger

20 Namsfogden i Oslo PRAKTISK UTFORMING AV GJELDSORDNINGSAVTALEN  Identifisering av eiendelen  Rente- og avdragsbetjening  Kravenes løpetid etter endt gjeldsordning  Ved friverdi  Samskyldnere


Laste ned ppt "Namsfogden i Oslo Skyldnerens eiendeler Geiranger 2010 Lotte Lundby Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google