Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Lasse Simonsen H H D D K K Direktekravsforholdet Avtaleforholdet Det underliggende forhold Problemstillingen: Krav Årsaken til kontraktbruddet

4 Lasse Simonsen H H D D K K Avtaleforholdet Det underliggende forhold Identifikasjon – samme ansvarssubjekt: Ansvar pga identifikasjon

5 Rettspolitiske betraktninger: Lasse Simonsen Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element Direktekrav For direktekrav: - Behov hos K - Prosessøkonomiske hensyn - Andre hensyn Mot direktekrav: -Forstyrrende element

6 2 Hjemmelsgrunnlaget

7 2.1 Innledning

8 Lasse Simonsen Deliktsgrunnlag: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten

9 2.2 Deliktsansvar

10 Ulikheter mellom deliktsbasert krav og et kontraktbasert krav: Lasse Simonsen Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler. Deliktsansvaret: - Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. - Det gjelder ikke noe kontrollansvar. - Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. - Ikke omvendt bevisbyrde. - Andre foreldelsesregler.

11 Lasse Simonsen Samfunnets alminnelige normer – kontraktsspesifikke normer: Normer Alminnelige normer Alminnelige normer Kontrakts- normer Kontrakts- normer Rent formuestap? Integritetskrenkelser

12 Lasse Simonsen Culpa – integritetskrenkelse: Skadevoldende handling Skadevoldende handling Dyr Ting Mennesker

13 Lasse Simonsen Informasjonsansvaret – Rt-2008-1078: Arealsvikt – uriktig takst utarbeidet av en takstmann S S K K T T Uriktig takst O = 223 m 2 R = 192,5 m 2 Direktekrav? Det ene grunnlaget for kravet er at selskapet har et direktekrav basert på et informasjonsansvar for selgeren. Ved vurderingen av om det er grunnlag for et slikt krav, tar jeg utgangspunkt i at det alminnelige profesjonsansvaret også gjelder for takstmenn, og at det er tale om et relativt strengt ansvar, jf. Rt-1995-1350 på side 1357. Dette ansvaret kan for det første påberopes av takstmannens oppdragsgiver. I Rt-1995-1350 uttales det videre på side 1357 at «[o]gså for takstmenn må man legge til grunn at de har et ansvar ikke bare overfor sin oppdragsgiver, men også overfor andre brukere av takster ».

14 PÅ LL MK Deliktskrav? (Når ikke fram på grunnlag av lovbestemmelsene) Eksempel – høsten 2009: PÅ tok kontakt med en konservator som midlertidig reparerte bildet (sminket). Deretter ga han bildet til LL for salg på auksjon, men fortalte om reparasjonen. LL opplyste imidlertid ikke noe om forholdet ved auksjonen. Marte Kirkerud rettet krav både mot LL og PÅ. Lasse Simonsen Sminket bildet Skapt en klar risiko for tap hos kjøpere? Problemet: LL hadde ikke lidd noe tap fordi PÅ hadde opplyst om sminkingen til ham Kjøp: -Fkjl -Kjl

15 2.3 Avledet kontraktsansvar

16 Lasse Simonsen Hjemmelsgrunnlagene: Direkte- krav Direkte- krav Avledet kontraktansvar Avledet kontraktansvar Deliktsretten Avtaleforholdet D-H Avtaleforholdet D-H Avtaleforholdet D-K Avtaleforholdet D-K Cesjon Lov- hjemmel Lov- hjemmel Alminnelig prinsipp Alminnelig prinsipp

17 Lasse Simonsen H H D D K K Avtaleforholdet D-H: Garantierklæringer (tredjemannsavtaler): Avtale D-H Personbil Nybilgaranti: 5 år / 160 000 km eller 1 år ubegrenset km Lakkgaranti: 3 år Gjennomrusting: 12 år

18 Lasse Simonsen E E F F K K Buofl § 12 Entreprenørgaranti for riktig oppfyllelse: B B Buofl § 12,6: ”Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan ikkje ta atterhald som avgrensar denne retten” Selvskyldnerkausjon

19 Lasse Simonsen Deb.c. (H) Deb.c. (H) Cedent (D) Cedent (D) Cesjonar (K) Cesjonar (K) Avtaleforholdet D-K: Cesjon (overdragelse av fordringer): Overdragelse av krav: - Individuelt – hva skal til? - Standardisert, se NS 8405 pkt 37 (Rt-2007-1768 Uttømmende) Dommer: Rt 1976 side 1117 Siestadommen Rt 1981 side 445 Davangerdommen Rt 1998 side 656 Ullerudåsen borettslag

20 Lasse Simonsen H H D D K K Y Krav + Direktekrav Transaksjonen: - Ytelsen - Krav mot H Lovhjemlede direktekrav – aksessoriske kontraktskrav:

21 Lasse Simonsen Alminnelig prinsipp? Rt-1998-656: B B HE UE M Direktekrav? Moelven Veidekke Ullerudåsen borettslag Korrosjonsskader

22 Rt-1998-656 Veidekkedommen (særlige grunner) Når jeg har kommet til at byggherren i dette tilfelle har et krav direkte mot underentreprenøren, legger jeg avgjørende vekt på den særlige stilling som Veidekke hadde under gjennomføringen av entreprisen. Rett nok var Moelven alene byggherrens kontraktspartner. Men med Veidekkes totale ansvar for den videre prosjektering og oppføring av de tre boligblokkene, ble det rimeligvis i praksis etablert en direkte kontakt mellom byggherren representert ved den engasjerte byggekontrollør Janzon og Veidekkes ledelse for dette byggeprosjektet.

23 3 Direktekravsmodeller

24 Lasse Simonsen H H D D K K Direktekravet Subrogasjon (D sitt krav mot H) Subrogasjon: Rt-2010-664, se (20): «Det vil si at kjøperen får et direkte krav mot det tidligere ledd ved å tre inn i selger krav.» Avhl § 4-16 (1): ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegeare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangel kan gjearst gjeldande av seljaren.” Kjl § 84 (1): ”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldene av selgeren.”

25 Lasse Simonsen H H Direktekravet ”Sitt krav” (springende regress) ”Tilsvarende krav” (subrogasjon) Springende regress - forbrukerforhold: + D D Begrensning av kravet Fkjl (1): ”Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.” Buofl § 37 (1) Hvtjl § 27 (1) K K Dvs at K må ha et selvstendig krav

26 Lasse Simonsen H H D D K K Forbrukervernet, jf fkjl § 35 andre og tredje ledd: Ansvars- begrens. Ansvars- begrens. Reklamasjons- svikt Reklamasjons- svikt Direktekravet Yrkessalgsledd

27 4 Direktekravene

28 Lasse Simonsen H H D D K K P S + E L = 1000? Prisavslag – 10 % av vederlaget (K): P K = 1000 P S = 800 E L = 200 Latent regresskrav (1000 – 800 = 200) K=8000K=10.000 Ansvarsgrunnlag

29 Lasse Simonsen H H D D K K Reparasjon Reparasjon:

30 Lasse Simonsen H H D D K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr (+ renter) Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag

31 Lasse Simonsen H H D D K K Heving: Y Betaling - 800 kr Restitusjon Betaling - 1.000 kr Restkrav - 200 kr Restitusjon = 800 kr Renter Nyttevederlag Latent erstatningskrav = 200 Erstatning = 200 ?

32 5 Hjemmelsmannens innsigelser Motregning

33 Lasse Simonsen H H K K Direktekravet Motkrav: Fkjl § 35,6 – ikke rett til motregning Krav (misligholdskrav) Motkrav (vederlag) Avtaleforholdet Gbl § 26 ”Krav på avhendaren (D) kann skyldnaren (H) nytta til motrekning (mot K), når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fikk nokon tanke om henne.” D D

34 Lasse Simonsen I I K K Direktekravet (prisavslag, reparasjon, erstatning) Eksempel: Salg av bil fra importør, forhandler og forbruker Motkrav (utestående betaling) Avtaleforholdet F F

35 6 Personkretsen

36 Lasse Simonsen Ulike grupper av tilfeller: Personkretsen Kjøp Annet Hvtjl § 27 Buofl § 37 Avhl § 4-16 Kjl § 84 Tidligere avtalepart Leverandør Utført arbeid Fkjl § 35 Salgsledd Tidligere avtalepart Salgsledd Yrkessalgsledd Utført arbeid

37 Lasse Simonsen (1) Salg av eksisterende gjenstander: P P SL 2 SL 3 (2) Andre kontraktstyper – tilvirkning, tjeneste: L L U U SL 1

38 Lasse Simonsen S S K K H2 H1 Tidligere salgsledd Personkretsen ved kjøp – ”tidligere salgsledd”: Km Tilvirkning Tilvirkningskjøp: Personkretsen er et problem fordi kategorien tidligere salgsledd er uinteressant mens andre avtaleparter faller utenfor lovens ordning.

39 Lasse Simonsen H1 H2 S S K K Kontraktmedhjelpere Km Avhl § 4-16: ”Tidlegare seljar eller annen tidlegare avtalepart” S S E E Avtalen Tidligere eiere Tidligere reparasjoner S’ eiertid

40 7 Reklamasjonsreglene

41 Lasse Simonsen H H D D K K H H D D K K H H D D K K Reklamasjonsreglene: K-H D-H K-D - Subrogasjon - Springende regress Intet krav eller vilkår Subrogasjon Kjl § 85 (1) Avhl § 4-16 (2) NB! Springende regress (bare dette)

42 Lasse Simonsen H H S S K K Kjl § 85 (3): Utvidelse av den absolutte reklamasjonsfristen ved regress i forbrukerforhold: Krav Regress ”Videre mangelkrav” K velger å gå på S i stedet for på H. Denne muligheten utnyttes ikke KjlFkjl Grunntanke: D bør ikke ha en dårligere posisjon overfor H enn det K har


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google