Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen

2 1 Innledning

3 Direktekravsforholdet
Problemstillingen: Det underliggende forhold Avtaleforholdet H D K Krav Krav Årsaken til kontraktbruddet Direktekravsforholdet Lasse Simonsen

4 Ansvar pga identifikasjon
Identifikasjon – samme ansvarssubjekt: Det underliggende forhold Avtaleforholdet H D K Ansvar pga identifikasjon Lasse Simonsen

5 Direktekrav Rettspolitiske betraktninger: For direktekrav: Behov hos K
Prosessøkonomiske hensyn Andre hensyn Mot direktekrav: Forstyrrende element Lasse Simonsen

6 2 Hjemmelsgrunnlaget

7 2.1 Innledning

8 Deliktsgrunnlag: Direkte- krav Avledet Deliktsretten kontraktansvar
Lasse Simonsen

9 2.2 Deliktsansvar

10 Ulikheter mellom deliktsbasert krav og et kontraktbasert krav:
Deliktsansvaret: Det gjelder erstatning, ikke andre sanksjoner. Det gjelder ikke noe kontrollansvar. Erstatningsutmålingen blir ikke nødvendigvis den samme. Ikke omvendt bevisbyrde. Andre foreldelsesregler. Lasse Simonsen

11 Integritetskrenkelser
Samfunnets alminnelige normer – kontraktsspesifikke normer: Normer Alminnelige normer Kontrakts- normer Integritetskrenkelser Rent formuestap? Lasse Simonsen

12 Culpa – integritetskrenkelse:
Dyr Skadevoldende handling Mennesker Ting Lasse Simonsen

13 Informasjonsansvaret – Rt-2008-1078:
Arealsvikt – uriktig takst utarbeidet av en takstmann Det ene grunnlaget for kravet er at selskapet har et direktekrav basert på et informasjonsansvar for selgeren. Ved vurderingen av om det er grunnlag for et slikt krav, tar jeg utgangspunkt i at det alminnelige profesjonsansvaret også gjelder for takstmenn, og at det er tale om et relativt strengt ansvar, jf. Rt på side Dette ansvaret kan for det første påberopes av takstmannens oppdragsgiver. I Rt uttales det videre på side 1357 at «[o]gså for takstmenn må man legge til grunn at de har et ansvar ikke bare overfor sin oppdragsgiver, men også overfor andre brukere av takster ». T Direktekrav? Uriktig takst S K O = 223 m2 R = 192,5 m2 Lasse Simonsen

14 (Når ikke fram på grunnlag av lovbestemmelsene)
Eksempel – høsten 2009: PÅ tok kontakt med en konservator som midlertidig reparerte bildet (sminket). Deretter ga han bildet til LL for salg på auksjon, men fortalte om reparasjonen. LL opplyste imidlertid ikke noe om forholdet ved auksjonen. Marte Kirkerud rettet krav både mot LL og PÅ. Sminket bildet LL MK Kjøp: Fkjl Kjl Skapt en klar risiko for tap hos kjøpere? Deliktskrav? (Når ikke fram på grunnlag av lovbestemmelsene) Problemet: LL hadde ikke lidd noe tap fordi PÅ hadde opplyst om sminkingen til ham Lasse Simonsen

15 2.3 Avledet kontraktsansvar

16 Hjemmelsgrunnlagene:
Direkte- krav Avledet kontraktansvar Deliktsretten Avtaleforholdet D-H Avtaleforholdet D-K Cesjon Lov- hjemmel Alminnelig prinsipp Lasse Simonsen

17 Garantierklæringer (tredjemannsavtaler):
Avtaleforholdet D-H: Garantierklæringer (tredjemannsavtaler): Avtale D-H H D K Personbil Nybilgaranti: 5 år / km eller 1 år ubegrenset km Lakkgaranti: 3 år Gjennomrusting: 12 år Lasse Simonsen

18 Buofl § 12 Entreprenørgaranti for riktig oppfyllelse:
Selvskyldnerkausjon E F K Buofl § 12 ,6: ”Garantien kan også gjerast gjeldande av forbrukaren sine rettsetterfølgjarar. Garantisten kan ikkje ta atterhald som avgrensar denne retten” Lasse Simonsen

19 Cesjon (overdragelse av fordringer):
Avtaleforholdet D-K: Cesjon (overdragelse av fordringer): Overdragelse av krav: Individuelt – hva skal til? Standardisert, se NS 8405 pkt 37 (Rt Uttømmende) Deb.c. (H) Cedent (D) Cesjonar (K) Dommer: Rt 1976 side 1117 Siestadommen Rt 1981 side 445 Davangerdommen Rt 1998 side 656 Ullerudåsen borettslag Lasse Simonsen

20 Lovhjemlede direktekrav – aksessoriske kontraktskrav:
Y Transaksjonen: Ytelsen Krav mot H + Direktekrav Krav Lasse Simonsen

21 Ullerudåsen borettslag
Alminnelig prinsipp? Rt : Ullerudåsen borettslag B HE Moelven Direktekrav? M Korrosjonsskader UE Veidekke Lasse Simonsen

22 Rt-1998-656 Veidekkedommen (særlige grunner)
Når jeg har kommet til at byggherren i dette tilfelle har et krav direkte mot underentreprenøren, legger jeg avgjørende vekt på den særlige stilling som Veidekke hadde under gjennomføringen av entreprisen. Rett nok var Moelven alene byggherrens kontraktspartner. Men med Veidekkes totale ansvar for den videre prosjektering og oppføring av de tre boligblokkene, ble det rimeligvis i praksis etablert en direkte kontakt mellom byggherren representert ved den engasjerte byggekontrollør Janzon og Veidekkes ledelse for dette byggeprosjektet.

23 3 Direktekravsmodeller

24 Subrogasjon: Direktekravet
Rt , se (20): «Det vil si at kjøperen får et direkte krav mot det tidligere ledd ved å tre inn i selger krav.» Subrogasjon (D sitt krav mot H) H D K Direktekravet Kjl § 84 (1): ”Kjøperen kan gjøre krav som følge av mangel gjeldende mot et tidligere salgsledd, for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldene av selgeren.” Avhl § 4-16 (1): ”Kjøparen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegeare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangel kan gjearst gjeldande av seljaren.” Lasse Simonsen

25 + Springende regress - forbrukerforhold: ”Tilsvarende krav”
Dvs at K må ha et selvstendig krav ”Tilsvarende krav” (subrogasjon) + ”Sitt krav” (springende regress) H D K Begrensning av kravet Direktekravet Fkjl (1): ”Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.” Buofl § 37 (1) Hvtjl § 27 (1) Lasse Simonsen

26 Forbrukervernet, jf fkjl § 35 andre og tredje ledd:
Reklamasjons- svikt Ansvars- begrens. H D K Yrkessalgsledd Direktekravet Lasse Simonsen

27 4 Direktekravene

28 Prisavslag – 10 % av vederlaget (K):
Latent regresskrav (1000 – 800 = 200) PS = 800 EL = 200 PK = 1000 H D K K=8000 K=10.000 PS + EL = 1000? Ansvarsgrunnlag Lasse Simonsen

29 Reparasjon: H D K Reparasjon Lasse Simonsen

30 Heving: Y Betaling - 800 kr Betaling - 1.000 kr H D K
Restkrav kr (+ renter) Restitusjon = 800 kr Renter Y Restitusjon Nyttevederlag Lasse Simonsen

31 Latent erstatningskrav = 200
Heving: Latent erstatningskrav = 200 Betaling kr Betaling kr H D K Restkrav kr Restitusjon = 800 kr Renter Y Erstatning = 200 ? Restitusjon Nyttevederlag Lasse Simonsen

32 5 Hjemmelsmannens innsigelser
Motregning

33 Motkrav: Fkjl § 35,6 – ikke rett til motregning Avtaleforholdet D K
(misligholdskrav) Motkrav (vederlag) Direktekravet H Gbl § 26 ”Krav på avhendaren (D) kann skyldnaren (H) nytta til motrekning (mot K), når han vart eigar av kravet før han fekk veta om avhendinga eller fikk nokon tanke om henne.” Lasse Simonsen

34 Eksempel: Salg av bil fra importør, forhandler og forbruker
Avtaleforholdet F K Motkrav (utestående betaling) Direktekravet (prisavslag, reparasjon, erstatning) I Lasse Simonsen

35 6 Personkretsen

36 Ulike grupper av tilfeller:
Personkretsen Kjøp Annet Avhl § 4-16 Kjl § 84 Hvtjl § 27 Buofl § 37 Salgsledd Tidligere avtalepart Salgsledd Leverandør Utført arbeid Tidligere avtalepart Fkjl § 35 Yrkessalgsledd Utført arbeid Lasse Simonsen

37 (1) Salg av eksisterende gjenstander:
SL1 SL2 SL3 (2) Andre kontraktstyper – tilvirkning, tjeneste: P L U Lasse Simonsen

38 Personkretsen ved kjøp – ”tidligere salgsledd”:
Tilvirkning Km Tidligere salgsledd H1 H2 S K Tilvirkningskjøp: Personkretsen er et problem fordi kategorien tidligere salgsledd er uinteressant mens andre avtaleparter faller utenfor lovens ordning. Lasse Simonsen

39 Tidligere reparasjoner
Avhl § 4-16: ”Tidlegare seljar eller annen tidlegare avtalepart” Kontraktmedhjelpere E Km H1 H2 S S K Avtalen Tidligere reparasjoner Tidligere eiere S’ eiertid Lasse Simonsen

40 7 Reklamasjonsreglene

41 Reklamasjonsreglene:
Subrogasjon Springende regress H D K NB! K-H Springende regress (bare dette) D-H Subrogasjon Kjl § 85 (1) Avhl § 4-16 (2) H D K K-D Intet krav eller vilkår H D K Lasse Simonsen

42 Kjl § 85 (3): Utvidelse av den absolutte
reklamasjonsfristen ved regress i forbrukerforhold: K velger å gå på S i stedet for på H. Regress ”Videre mangelkrav” Krav H S K Kjl Fkjl Denne muligheten utnyttes ikke Grunntanke: D bør ikke ha en dårligere posisjon overfor H enn det K har Lasse Simonsen


Laste ned ppt "Dag 10 Direktekrav Lasse Simonsen Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google