Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reklamasjonsplikt ved kontraktsbrudd

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reklamasjonsplikt ved kontraktsbrudd"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reklamasjonsplikt ved kontraktsbrudd
Forelesning obligasjonsrett vår 2008, 3. avdeling Professor dr. juris Olav Kolstad

2 Oversikt over forhold som kan utelukke misligholdsbeføyelser
Forbehold i kontrakten som reduserer mulige misligholdssituasjoner Spesifiserte forbehold: Knyttet til konkrete omstendigheter i kontraktsforholdet Forbehold om leveringstid, en bestemt egenskap m.v. Alminnelige forbehold: Frasier seg enhver risiko Eks: ”Som den er” Undersøkelsesplikt Forsømt undersøkelse kan føre til tap av krav Reklamasjonsplikt Avkall Kuttrykkelig avtale eller konkludent handling Passivitet Foreldelse

3 Reklamasjonsreglene Reklamasjon et varsel om at en part ønsker å påberope seg en irregulær utvikling i et kontraktsforhold Varsel om at det foreligger et kontraktsbrudd og at dette vil få følger Reklamasjonsreglene gjelder varsler om at en part i et kontraktsforhold påberoper seg et kontraktsbrudd Rettsbevarende utsagn: Varsel fører til at krav ikke tapes Eksempler på andre typer varslingsregler i kontraktsforhold Krav på fristforlengelse Krav om utstedelse av endringsordre Reklamasjonsplikt Ingen egentlig plikt Pliktelementet ligger eventuelt i at man skylder kontraktsparten å skape klarhet Konsekvenser for ens egne muligheter til å gjøre krav gjeldende

4 Hensynene bak Status quo prinsipp
Ønsker kreditor endringer i et bestående forhold p.g.a. uregelmessigheter må han selv ta initiativet til endringene Et forhold som har satt seg skal det ikke rippes opp i Uten aktiv påberopelse skjer ingen endringer Kravet bortfaller Hindrer kreditor å spekulere i utviklingen Kan ikke avvente for å se om forholdet utvikler seg til egen fordel, for å påberope seg kontraktsbrudd hvis for eksempel markedsutviklingen er ugunstig Skaper klarhet for debitor Gjøres oppmerksom på kravet om debitor ikke er oppmerksom på dette For eksempel skjult mangel Kreditor må ta klart standpunkt til mulige kontraktsbrudd og betydningen for kontraktsløpet Må kartlegge om oppfyllelse er uriktig Må ta standpunkt til konsekvensene

5 Hjemmelsgrunnlag Lovgitte reklamasjonsfrister Avtalte frister
Kjl. § 32, fkjl. § 27, avhl. §4-19, hvtjl. § 12 og § 22, bustadl. § 30, agl § 24 Særlig om kjøpslovens betydning Avtalte frister Eks. NS 8405, pkt Alminnelige kontraktsrettslige prinsipper

6 Elementene i en reklamasjonsregel
Reklamasjonen (meldingen) Reklamasjonsfristens utgangspunkt Reklamasjonsfristens lengde

7 Reklamasjonen (meldingen)
Form I utgangspunktet formfrihet Skriftlighet i særlige kontraktsforhold Innhold Nøytral reklamasjon Fremsette kravet og identifiserer kontraktsbruddet Spesifisert reklamasjon Angir sanksjonsform, for eksempel omlevering eller heving Forsendelsesrisikoen pålagt misligholder Kjl § 82, jf avtl § 40

8 Reklamasjonsfristens utgangspunkt
Relative reklamasjonsfrister Objektivt element – hvilken kunnskap utløser friststart? Subjektivt element – Hva er ”kunnskap” (normativt) Absolutte reklamasjonsfrister Tar utgangspunkt i en ytre begivenhet For eksempel overtagelse

9 Reklamasjonsfristens lengde
Skjønnsmessige tidsfrister (i praksis: relative reklamasjonsregler) Innen rimelig tid, uten ugrunnet opphold Faste tidsfrister (i praksis: absolutte reklamasjonsregler) “innen to år etter” etter friststart

10 Virkninger av unnlatt reklamasjon
Preklusive frister (ekte reklamasjonsregler) Frister uten slik virkning Erstatningsplikt, bevisbyrde m.v.

11 Nøytral reklamasjon - begrunnelse
Lojalitet i kontraktsforhold Hensynet til lojalitet i kontraktsforhold Parten som har erlagt sin ytelse baserer seg på at den er kontraktsmessig Motsatt: Der det er klart ikee behov for avklaring (forsinkelse) Behov for avklaring Rask avklaring vil kunne redusere misligholders tap Husk: Ikke illojalitet som begrunner reklamasjonsreglene Hensynet til den annen part I fokus Illjoal passivitet vil kunne føre til kravsbortfall etter passivitetsreglene Bevismessige aspekter Krav kan være omstridt Sannsynliggjøring av krav sikrer bevis på et tidlig stadium Passivitetssanksjon? Ikke som passivitetsreglene rettet mot illojal passivitet Men innrettelsesaspektet kan tilsi at passivitet prekluderer krav uavhengig av illojalitet Mao ingen sanksjon Men passivitet i seg selv kan begrunne kravsbortfall

12 Nøytral reklamasjon - hjemmelsgrunnlag
Reklamasjonsplikt krever hjemmelsgrunnlag Realdebitors kontraktsbrudd - mangler Reklamasjonsplikt gjennomgående pålagt realkreditor i lovgivningen Kjl. § 32, fkjl. § 27, avhl. § 4-19, hvtjl. § 22, bustadl. § 30 og 63, husll. § 2-8, tfl. § 31, pakkereisel. § 8-1 Avtaler NS 8405, pkt. pkt 36.6 – 36.7 Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Kjøpslovens bestemmelser om nøytral reklamasjon i vid utstrekning anvendt analogisk

13 Realdebitors kontraktsbrudd – forsinkelse
Normalt ingen reklamasjonsplikt Se for eksempel kjøpsloven Forsinkelse et objektivt konstaterbart kontraktsbrudd for begge parter Avtalt leveringstidspunkt oversittet Som regel ikke behov for avklaring m.h.t. kravets eksistens og grunnlag Unntak: Kjl. § 23(3), fkjl. § 21 – rett til fastholdelse Tapes dersom kjøper venter ”urimelig lenge” med å fremme kravet Avhl. § 4-19 – ”avtalebrot” generelt Forsinkelse ved salg av fast eiendom vil normalt ha begrensede konsekvenser Selger vil ha behov for avklaring om krav vil gjøres gjeldende og om kravet er større enn vanlig Hvtjl. § 12 – status quo prinsippet Må reklameres for at hevning eller erstatning skal kunne kreves etter at arbeidene er avsluttet

14 Realkreditors kontraktsbrudd
Ikke det samme behov for varsel da realkreditor normalt er klar over eget mislighold Ved medvirkningssvikt vil det kunne være et større behov for reklamasjonsplikt Ikke krav om nøytral reklamasjon Foreldelsesreglene yttergrense Antesipert mislighold Ikke regulert i lovgivningen, men reklamasjonsreglene gjelder “Annulerer” en kontraktspart urettmessig kontrakten må den andre parten reklamere dersom han vil bevare sin rett Selgeren/kjøperen blir fri dersom det ikke reageres på “annuleringen” innen rimelig tid Rt s. 494, Rt s. 533, Rt s. 761 Det må fremgå klart av meldingen at det anses å foreligge et antesipert mislighold som vil få betydning for kontraktsforløpet Sondering om “alt er i orden” ikke nok

15 Nøytral reklamasjon – varselets innhold
Utgangspunktet: Tolkning av det enkelte hjemmelsgrunnlag To aspekter Gjøre kravet gjeldende Identifisere hva slags kontraktsbrudd det dreier seg om

16 Ulike formuleringer i lovgivningen
Kjl. § 32: ”gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder” Fkjl. § 27: ”gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen” Avhl. § 4-19: ” gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er” Hvtjl. § 22: ”underrettet om at mangelen påropes” Bustadl. § 30: ”melding til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande” Husll. § 2-8: ”melding til utleieren om at mangelen påberopes” Pakkereisel. § 8-1: ”Vil kunden påberope seg en mangel etter at pakkereisen er påbegynt, skal han gi arrangøren eller formidleren melding om dette …” (NS 8405 Ved overtagelse, 36.6: ”melder fra om mangel” Senere reklamasjon: ”varsler entreprenøren”)

17 Hva skal til for at det er fremsatt et krav?
Det er ikke tilstrekkelig at man klager Rt , Hjullasterdommen Kjøper beklaget seg over slitte dekk, avtalte med selger at han skulle se om tilsvarende brukte dekk kunne skaffes. Da det ikke gikk kjøpte kjøper nye dekk av selger. Først etter flere måneder ble misligholdsbeføyelser gjort gjeldende. HR kom til at det uansett var reklamert for sent, men for ubestemt melding om kontraktsbrudd e.m.m. Klarhetskrav Det må fremgå at kontraktsbrudd påberopes Det må fremgå av meldingen at det vil gjøres gjeldende krav som følge av kontraktsbruddet

18 Kravet til identifikasjon av mangelen
Skal ikke tolkes strengt, Ot. Prp. Nr. 44 ( ) s. 179 (fkjl) Det bør ikke stilles ”bestemte krav til spesifikasjon av mangel. Det bør være tilstrekkelig at kjøper påberoper seg at det foreligger en mangel” Strengere i forbrukerkjøp? Mangelen må identifiseres og det må angis hva slags avtalebrudd den resulterer i Fkjl § 27: ”gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen” Avhl. § 4-19: ” gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er” Hvtjl. § 22, jf Ot. Prp. Nr. 29 ( ) s ? Synes å kreve at ”det forhold det klages på i noen grad konkretiseres gjennom angivelse om hva feilen består i” Som forbrukerlov bør kravet ikke være strengere i fkjl. Gode grunner for at lovene tolkes i strid mot sin tekst og forarbeider?

19 Utenfor forbrukertilfellene bør mangelen må identifiseres på en måte som sannsynliggjør at det foreligger et krav Vil kunne være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg dersom dens årsak ikke kan kartlegges i første omgang Der reklamasjonen ikke identifiserer mangelen presist vil det kunne oppstilles et krav om at den må følges opp Rt s. 166

20 Nøytral reklamasjon - friststart
Kunnskapstidspunktet avgjørende Kjl. § 32: ”burde ha oppdaget” Tfl. § 32: ”fekk grunn til å gjere mishaldet gjeldande” NS 8405, pkt : ”burde ha oppdaget” Objektivt element – hva skal man ha kunnskap om? Mangelen eller mangelsvirkningene (faktiske virkninger) Men trenger ikke å ha oversikt over de kontraktsmessige virkningene av kontraktsbruddet Ikke nødvendig med detaljert kunnskap Subjektivt element – kunnskap Normalt normativt – bevisstgjøring Faktisk kunnskap eller burde ha oppdaget Det som observeres må kunne gi grunnlag for en slutning om at forholdet innebærer et kontraktsbrudd Men kjøper må ha forutsetninger for å forstå at det er en mangel/mangelsvirkninger som observeres

21 ”Burde ha oppdaget” – forholdet til undersøkelsesplikten
Undersøkelsesplikt pålagt kjøper (ikke i forbrukerkjøp) Eks. kjl. § 32 Alminnelig plikt til å undersøke tingen ved/etter levering/overtagelse Ingen alminnelig plikt til forundersøkelse Men kan oppstilles for enkelte kontrakter, se for eksempel avhl. § 3-10(2) Forkunnskap = ingen mangel Alminnelig aktsom besiktigelse Kjl. § 32: ”undersøke tingen slik god skikk tilsier” Kjøperens individuelle forutsetninger av betydning Avveiningen mot selgerens opplysningsplikt Burde et forhold vært oppdaget ved oppfyllelsen av undersøkelsesplikten begynner reklamasjonsfristen å løpe Uavhengig av om forholdet ble oppdaget

22 Kunnskap – identifikasjon
Der en kontraktspart benytter seg av kontraktshjelpere vil kontraktsparten kunne identifiseres med deres kunnskap Sakkyndige medhjelpere får konsekvenser for kunnskapskravets subjektive element Kunnskapskravet skjerpes Rt Ullerudåsen borettslag s. 663 ”I forhold til reglene om reklamasjon må byggherren etter min oppfatning identifiseres med sin sakkyndige medhjelper. Dersom denne har oppdaget eller burde ha oppdaget en mangel, vil byggherren ikke kunne gjøre gjeldende at han selv verken kjente til eller burde ha kjent til mangelen”.

23 Nøytral reklamasjon – fristens lengde
Generelt – ”innen rimelig tid” Konkret vurdering Forbrukerforhold – fkjl. § 27(2) ”Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt de forbrukeren oppdaget mangelen” 6 måneder for lenge? I faresonen mellom 3-4 måneder? Strammere frister i næringsforhold Agl. § 8, 2. ledd: Den andre part må få underretning ”uten ugrunnet opphold” for at krav om erstatning ikke skal mistes NS 36.7, senere reklamasjon: ”uten ugrunnet opphold” Stramme frister vanlig i profesjonelle forhold Strengere vurdering

24 Spesifisert reklamasjon - generelt
Nøytral reklamasjon gjør realdebitor klar over kontraktsbruddet – men klargjør ikke hva slags sanksjon som vil bli påberopt Spesifisert reklamasjon stiller krav om angivelse av sanksjonen Krav om spesifisert reklamasjon oppstilles kun for enkelte sanksjoner De økonomiske reaksjonene krever generelt ikke spesifisert varsel Må mao alltid holde åpent for krav om prisavslag og erstatning

25 Spesifisert reklamasjon - begrunnelse
Heving og omlevering Kontraktsbruddsanksjoner som vil ramme misligholder hardt Kontraktsparten bør tidlig gjøres oppmerksom på at den mest byrdefulle sanksjon vil kreves Behov for så tidlig som mulig avklare kravet Særlige krav til begrunnelsen bør stilles Retting Uklar begrunnelse Krav på oppfyllelse Utslag av den alminnelige passivitetsregel

26 Spesifisert reklamasjon - hjemmelsgrunnlag

27 Realdebitors forhold Heving Mangel
Lovgivningen: ”innen rimelig tid” (eller sammen med nøytral reklamasjon) Kjl. § 39, avhl § 4-13, pakkereisel. § 5-1(2) Rt Garasje-dommen Slår fast at det gjelder et alminnelig prinsipp om spesifisert reklamasjon ”innen rimelig tid” Varsel 3 ½ måned etter kunnskapstidspunktet: ”utvilsomt reklamert for sent når hevningserklæringen” Forbrukerkjøpsloven pålegger ikke krav om spesifisert reklamasjon Illojal passivitet kan føre til kravsbortfall i tilfelle forbrukeren venter svært lenge med å fremme et krav

28 Realdebitors forhold (fortsettelse)
Forsinkelse: Nødvendig å skille mellom før og etter forsinket levering Før levering (svevende forsinkelse) Ikke noe generelt krav om reklamasjon Ved hevning etter bustadl § 20 kreves melding før overtagelse Etter levering (levert for sent) Reklamasjonsplikt Kjl § 29: Spesifisert varsel rimelig tid etter at kjøper fikk vite om forsinket/faktisk leveringstidspunkt Heving p.g.a. forsinkelse kan være utelukket etter levering, bustadl. § 20, 1. ledd, 2. pkt, husll § 2-12, 3. ledd

29 Realdebitors forhold (fortsettelse)
Retting og omlevering Retting som aktiv beføyelse (realdebitor krever avhjelp) Kjl § 35, avhl. § 4-11: Sammen med nøytral reklamasjon eller rimelig tid deretter Hvtjl., bustadl. Ikke krav om melding Retting nærliggende og nøytral reklamasjon dekker behovet for varsel Retting som passiv beføyelse (realkreditor møter krav om andre misligholdsbeføyelser med avhjelp) Selgeren tilbyr aktivt, men ikke eget krav til meldingen

30 Realdebitors forhold (fortsettelse)
Krav på oppfylllese Kjl. § 23(3), avhl. § 4-2(2), hvtjl. § 14(2) – realkreditor taper krav på oppfyllelse dersom han/hun venter ”urimelig lenge” Utslag av den alminnelig passivitetsregel ”Urimelig” vil normalt være illojal Erstatning Ingen generell plikt til spesifisert varsel Jf. ovenfor om økonomiske reaksjoner Unntak: Agl § 8, 2. ledd Krav om erstatning må meldes ”uten ugrunnet opphold”

31 Realkreditors kontraktsbrudd
Heving Ikke nødvendig å reklamere dersom betaling eller medvirkning ikke har funnet sted Når betaling har funnet sted: Melding må være sendt før kunnskap om betaling eller medvirkning Kjl. § 59, avhl. § 5-7(1), hvtjl. § 43(2), bustadl. § 57(3) Agl. § 27(2): uten ugrunnet opphold Ytelsens karakter Rett til oppfyllelse ved å kreve betaling Selger fastholder og krever betaling Er tingen ikke levert taper selger krav på oppfyllelse dersom han/hun venter urimelig lenge med å kreve oppfyllelse Kjl. § 52(3), avhl. § 5-2(1)(3)

32 Realkreditors kontraktsbrudd (fortsettelse)
Erstatning/renter Ingen krav til spesifisert reklamasjon Krav som må forventes Unntak: Agl. § 8, 2. ledd: Uten ugrunnet opphold

33 Unntak fra reklamasjonsplikt ved grov skyld hos kontraktsparten
Kjl. § 33, avhl. § 4-19(3), hvtjl. § 22(3), bustadl. § 30, 4. ledd, NS 8405 pkt. 36.8 Begrunnelse Utslag av det alminnelige prinsippet om at ansvarsbegrensninger ikke gjelder ved grov skyld eller uredelighet Kontraktspart ikke verneverdig Unntaket gjelder både nøytral og spesifisert reklamasjon Når foreligger grov skyld Mer enn uaktsomhet Men ikke krav om bevisst risikotagen Helhetsvurdering av relevante omstendigheter Konsekvensene av kontraktsbruddet Brudd på offentlige sikkerhetskrav m.v.

34 Relative reklamasjonsfrister og læren om realitetsdrøftelser
Innsigelse om mangelfull reklamasjon går tapt der realdebitor har begitt seg inn på drøftelser av realiteten Utviklet i rettspraksis Rt , Rt , Rt , Rt , Rt , Rt , Rt , Rt , Rt , Rt Rt : Alminnelig kontraktsrettslig prinsipp Begrunnelse Kutyme, Rt ”Almindelig princip” blant næringsdrivende ”at en sælger, som til kjøperens reklamation av mangler ved en vare eller dens levering imøtegaar de fremkomne anker uten at paastaa at der er reklamert for sent, kan ikke ved senere leiligher rettelig gjøre denne innsigelse gjeldende mot kjøpers protest” (henviste også til Rt ) Lagt læren om realitetsdrøftelser til grunn uten å begrunne denne nærmere senere Det grunnleggende hensyn bak regelen ikke formulert klart

35 Utslag av konkludent atferd? Rt. 1984.962 kan peke i den retning
Hagstrøm kritisk til en avtalerettslig synsvinkel Reklamasjonsreglene bygger ikke på en avtalekonstruksjon Gitt avkall på sitt krav Men på passivitetsbetraktninger Bortfall på grunn av realitetsdrøftelser bør også begrunnes i passivitetsbetraktninger Bør ikke gis annen begrunnelse Kan også begrunnes i lojalitetskravet e.m.m. Bør rydde opp i situasjonen så fort som mulig Rimelighet? Utviklet under kjøpsloven av 1907 med strenge reklamasjonsregler Ikke samme behov lener å komme kjøperen til unnsetning Hva med innrettelsesbetraktninger? Konklusjon: Fasettert begrunnelse

36 Kravet til realitetsdrøftelse
Reklamasjonen må ikke ha vært avvist som mangelfull Avvisning av reklamasjon som mangelfull står seg selv om man siden prøver å finne en minnelig løsning Rt Realiteten i det fremsatte krav må ha vært reelt drøftet Rt : Ikke nok at reklamasjonen er avvist som grunnløs uten at det spesifiseres at den er for sent fremsatt Diskusjon om det foreligger kontraktsbrudd eller forhandlinger om minnelig løsning

37 Simonsen JV 1999 s. 5-6 ”Poenget må være at fristinnsigelsen ikke går tapt dersom debitor har foretatt en vanlig, hensynsfull behandling av reklamasjonen. Dersom debitor i en rimelig periode etter reklamasjonen foretar avklaringer av mangelspørsmålet, og deretter framfører sine realinnsigelser, bør ikke dette lede til bortfall av rettigheter. Langvarige forhandlinger, kanskje ispedd enkelte utbedringsforsøk, vil derimot sette fristinnsigelsen i fare”

38 Absolutte reklamasjonsfrister
Fremstår som foreldelsesregler Men formelt sett ikke foreldelsesregler Foreldelseslovens regler gjelder side ved side med de absolutte reklamasjonsfrister Foreldelse skiller seg fra absolutte reklamasjonsfrister Fristberegningen (delvis) For eksempel lengstefrist på 13 år Foreldelse medfører absolutt tap av alle rettigheter Ikke unntak for grov skyld Avbrytes ved stevnning, ikke varsel Avbrutt frist for absolutt reklamasjon fører ikke til at foreldelsesfristen avbrytes Likheten med foreldelse vektlagt av Høyesterett Rt s. 143 om realitetsdrøftelse ved absolutt reklamasjon ”Etter min mening må spørsmålet for denne frists vedkommende prinsipielt bedømmes på samme måte som ved en vanlig foreldelsesfrist, og det må anses fastslått ved rettspraksis at skyldneren i alminnelighet ikke forspiller sin adgang til å påberope foreldelse ved å innlate seg på spørsmålet om fordringens reelle berettigelse”

39 Begrunnelse Foreldelsessynspunkter
Status quo prinsippet: Et forhold som har satt seg skal det ikke rippes opp i Innrettelsessynspunktet Hvorfor absolutte reklamasjonsfrister i tillegg til foreldelse? Bevissikring Unngå spekulasjon i markedssvingninger Avklaring før foreldelse kan være ønskelig, særlig i profesjonelle forhold Foreldelsesreglene rene preklusjonsregler, gir ikke uttrykk for en avveining mellom hensynet til realdebitor og hensynet til realkreditor

40 Hjemmelsgrunnlag Fristutgangspunktet Lovgivning/avtale
Forlenget reklamasjonsfrist krever uttrykkelig avtale Ikke alminnelig kontraktsrettslig prinsipp/regel Positivrettslig karakter utelukker analogisk anvendelse EKS: Kjøpsloven av 1907 anvendt analogisk på eiendomskjøp, men ikke den absolutte reklamasjonsfristen, Rt Fristutgangspunktet Kjl., avhl., bustadl: ”overtok”/”overteke”/”overtakinga” Besittelse Ikke det samme som ”levering” Hvtjl.: ”avslutning av oppdraget”

41 Fristens lengde Kjl. § 32: 2 år
Fkjl. § 27, hvtjl. § 22(2): 2 år, men 5 år hvis tingen skal vare vesentlig lengre Avhl § 4-19(2), Bustadl. § 30: 5 år

42 Det gjelder ikke noen lære om realitetsdrøftelser i forhold til absolutte reklamasjonsfrister
Rt ”på samme måte som ved en vanlig foreldelsesfrist … [der] skyldneren i alminnelighet ikke forspiller sin adgang til å påberope foreldelse ved å innlate seg på spørsmålet om fordringens reelle berettigelse” (s. 146)

43 Bortfall av krav som følge av passivitet
Supplement til reklamasjonsreglene Eksempel: Nøytral reklamasjon avgis rettidig, men følges ikke opp Og foreldelsesreglene Dobbelt karakter Kan ses på som et uttrykk for en rettslig disposisjon Konkludent atferd Selvstendig rettsfaktum som tillegges vekt uavhengig av partsviljen Begge aspekter kan virke sammen Man gir ved sin atferd den annen part grunn til å tro at kravet er falt bort Eksempel på konkludent atferd: Rt Eksempel på at konkludent atferd ble avvist: Rt Selvstendig rettsfaktum: Illojal passivitet fører til kravsbortfall Passivitetssanksjon Kreditor kan ikke vente urimelig lenge med sitt krav Kombinasjonen konkludent atferd og passivitet: Realitetsdrøftelse

44 Foreldelse av misligholdskrav
Foreldelsesfristens utgangspunkt ”fra den dag misligholdet inntrer”, § 3 nr. 2 For skjulte mangler inntrer misligholdet ved levering Rt s. 696: ”Det er tale om eiendommer som er har en mangel ved at grunnen var så sterkt forurenset at byggearbeidene ble fordyret. Mangelen forelå ved overleveringen, og selv om kjøperne på dette tidspunkt var ukjent med den, var de rettslig sett ikke avskåret fra straks å fremme sine erstatningskrav. At mangelen den første tiden var skjult, medfører ikke at foreldelsen utsettes, jf. Blant annet Ot.prp. Nr. 38 ( ) side 53-54, men kan føre til at tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 blir aktuell” (s. 704). Rt s. 1705: Det fristutgangspunkt som loven oppstiller, er objektivt bestemt. Det innebærer at fristen begynner å løpe selv om fordringshaveren ikke har kjennskap til kravet – også om det foreligger såkalt skjult feil eller mangel” (avsnitt 41).

45 Ved mislighold, Rt. 2006 s. 1705, jf. også Rt. 1998 s. 656
Foreldelsesfristen for erstatningskrav: Ved mislighold eller når skaden inntrer? Ved mislighold, Rt s. 1705, jf. også Rt s. 656 Ved rådgivningstjenester begynner fristen først å løpe når tap er inntrådt Rt s. 679: Ikke ved tidspunktet for uaktsom finansiell rådgivning, men da pengeplasseringen ble foretatt. Færst da er kravet ”inntrådt” Se også Rt s. 286 Foreldelsesfristen for krav som følge av hevning (for eksempel tilbakebetaling) Hagstrøm: Løper formodentlig fra det tidspunkt det foreligger vesentlig mislighold, under henvisning til Rt s. 679 Men etter Rt s fra misligholdstidspunktet?

46 Foreldelsesfristens lengde
3 år, jf. § 2 Tilleggsfrist i § 10, nr. 1 Friststart ”Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap”. Må ha nok kunnskap til å kunne gå til fullbyrdelsessøksmål Mao annet kunnskapskrav enn i forhold til reklamasjon Lengde, jf. § 10, nr 4 ”Foreldelsestiden kan ikke forlenges etter denne paragraf med mer enn til sammen 10 år.” Regnet fra utløpet av den alminnelige foreldelsesfrist Maks 13 år

47 Fristavbrudd Erkjennelse, § 14 Rettslige skritt, § 15


Laste ned ppt "Reklamasjonsplikt ved kontraktsbrudd"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google