Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov – og avtaleverk Loen, 27. februar 2015. Lov- og avtaleverk Feil utbetalt løn? Tilbake frå svangerskapspermisjon? Tilsetjingar Nedbemanning Kort om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov – og avtaleverk Loen, 27. februar 2015. Lov- og avtaleverk Feil utbetalt løn? Tilbake frå svangerskapspermisjon? Tilsetjingar Nedbemanning Kort om."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov – og avtaleverk Loen, 27. februar 2015

2 Lov- og avtaleverk Feil utbetalt løn? Tilbake frå svangerskapspermisjon? Tilsetjingar Nedbemanning Kort om anna: – Lønsinnplassering (vedlegg 6) – Inntekt og pensjon AFP Alderspensjon Pensjonistløn

3 Feil utbetalt løn – kva gjer vi? Lov om foreldelse av fordringer Condictio Indebiti Arbeidsmiljølova § 14-15

4 Lov om foreldelse av fordringer § 2: Generell foreldingsfrist er tre år § 3: Gjeld frå den dagen kravet første gong vert framstilt

5 Condictio Indebiti..er eit latinsk uttrykk for krav om tilbakebetaling av eit beløp som betalaren ikkje var forplikta til å betale. Om arbeidsgjevar betalar ut for mykje løn, er vi i ein slik situasjon. Reglane for korleis dette skal handterast er ikkje fastsett i lov, men gjennom rettspraksis. Rettspraksis tilseier at kvar sak skal handsamast sjølvstendig etter ei konkret vurdering der ei rekke moment spelar inn.

6 Condictio Indebiti God tru Tid Partane Beløpet Skuld

7 God tru Skjønte arbeidstakaren at dette var feil? Blei arbeidstakaren gjort merksam på feilen innan rimeleg tid?

8 Tid Kor lang tid har det gått sidan feilutbetalinga fann stad?

9 Tilhøvet mellom partane I dette parttilhøvet er arbeidsgjevar den profesjonelle parten. Arbeidsgjevar skal syte for rett utbetalt løn. Det vil seie at i dei aller fleste tilfelle vil arbeidsgjevar han ansvaret for feilutbetalinga. Unntaket er når arbeidstakar har gitt urette opplysningar som har ført til feilen.

10 Beløpet Kor stort er beløpet? – unormal berikelse? – gått inn i den daglege økonomien? – Små beløp vs. store beløp?

11 Skuld Kven har skuld i feilen?

12 Korleis skal eventuell tilbakebetaling føregå? Lovgrunnlag: Aarbeidsmiljølova § 14-15. Arbeidsgjevar har ikkje høve til å foreta trekk i løn og feriepengar. Nokre arbeidsgjevarar har sikra seg gjennom ein klausul i arbeidsavtalen. Nokre arbeidsgjevar har ein tekst på lønsslippen om lønstrekk ved feil utbetalt løn. Arbeidsgjevar og arbeidstakar skal avtale lønstrekk skriftleg. Om arbeidstakaren ikkje godtek dette, vil arbeidsgjevar måtte gå til rettsleg inndriving av beløpet.

13 Kva er aktuelle løysingar Full tilbakebetaling Inga tilbakebetaling Forhandlingsløysing

14 Case Ved eit lønsoppgjer fekk Per lønsauke både i sentrale og lokale forhandlingar, blant anna vart det oppretta ein ny funksjon som ”Matematikkansvarleg” ved skulen. Per hadde denne funksjonen og fekk følgjeleg 10.000 kr i året for jobben. Begge oppgjera fekk verknad på lønsslippen frå 1. juli og etterbetaling og ny løn i oktober. Per såg på lønsslippen då han fekk den og tenkte at dette var ikkje så verst. Neste sommar sit kontormedarbeidaren på skulen og skal lønsmelde Per på nytt. Då oppdagar han at det er lagt inn dobbelt tillegg for ”Matematikkansvarleg” på Per. Han har med andre ord fått 10.000 kr for mykje i løn siste året. Rektor får vite om dette og gjev lønskontoret beskjed om å starte trekk av denne summen av Per sine lønsutbetalingar ut kalenderåret, dvs frå august til desember. Dette orienterer han Per om. Kva gjer Per? Kan rektor gjere dette? Kva om det var omvendt?

15 Tilbake frå foreldrepermisjon? Likestillingslova $ 20, innskjerpa 01.06.2012: § 20.Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon. En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å: – a)vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling, – b)nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og – c)fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten.Første ledd regulerer ikke fastsettelse eller endringer av lønns- og arbeidsvilkår som er en følge av andre forhold enn foreldrepermisjon. – Paragrafen her gjelder tilsvarende ved andre permisjoner knyttet til graviditet og fødsel, jf. arbeidsmiljøloven § 12-2 til § 12-8.

16 Same stilling…. Løn Tittel Arbeidsoppgåver Arbeidsvilkår …eller tilsvarande ”Sakleg naudsynt og ikkje for stor inngripen i arbeidstakar sin arbeidssituasjon” ”Umogeleg å komme attende til same stilling” Skal behalde løns- og arbeidsvilkår

17 Løns- og arbeidsvilkår i permisjon… Skal ha same lønsutvikling og vere del i forhandlingar, som om ein var i arbeid.

18 Lønskrav og lønsforhandlingar Rett til å stille lønskrav Rett til å bli vurdert for lønsauke

19 Case Siri var kontaktlærar ved Hjortefaret skule. I februar 2012 gjekk ho ut i svangerskapspermisjon. Etter eitt år kjem ho attende i jobb. Dette vanskeleggjorde personalkabalen på skulen, og skulesjefen valde å plassere henne på Revebu skule, der dei no mangla lærarar. På revebu skule var det ikkje ledige kontaktlærarstillingar, noko som førte til at ho gjekk ned i løn. Siri motsette seg flyttinga, men aksepterte dette til slutt som ei mellombels løysing ut skuleåret. Ved skulestart i august 2013 vart Siri framleis plassert på Bjørnebu skule – framleis ikkje kontaktlærar. Kva gjer Siri?

20 Tilsetjingar Kven har mynde til å tilsetje? – Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje, tillitsvald har rett til medverknad Kva rettar har dei tillitsvalde? – Arbeidsmiljølova gjeld alle, hovudavtalane kan vere forskjellige Kva er dei tillitsvalde si rolle i tilsetjingssaker? – I tilsetjingsprosessen varierer dette frå kommune til kommune, blant anna avhengig av kommunen sitt tilsetjingsreglement – Som fullmektig for medlem som kjenner seg forbigått.

21 Tilsetjingar forts. Kva rettar har søkjaren? – Følgjer bestemmingane for einskildvedtak i forvaltningslova kap 5 – Rett til innsyn i utvida søkjarliste (namn, alder, utdanning, praksis mv.) søknaden med vedlegg til han/ho som er innstilt eller tilsett (visse unntak for helseopplysningar) opplysningar om seg sjølv som er framkomne gjennom referansar skriftleg referat frå intervju Innstilling Dokument som syner dei vurderingane som er gjort av søkjaren i tilsetjingsprosessen – Rett til å klage til Sivilombodsmannen

22 Førearbeid før tilsetjing Stillingsbehov Er det ledig stilling? – overtal andre stadar i kommunen? – 4-årsregelen? – arbeidstakarar med redusert arbeidsevne? – førerett til stilling?

23 Tilsetjing forts… Utlysing – Alle stillingar skal lysast ut, offentleg eller internt – Utlysingsteksten bør innehalde informasjon om stillingstittel, stillingsnemning tidspunkt for når stillinga er ledig arbeidsstad (for tida) om stillinga er fast eller mellombels (vikariat) andre relevante opplysningar om arbeidsoppgåvene/stillinga krav til kompetanse ønskt tilleggskompetanse kva som elles vert vektlagt ved tilsetjing eventuelt krav om politiattest søknadsfrist og kor søknaden skal sendast kontaktinformasjon mv.

24 Tilsetjing forts… Sakshandsaming Medverknad for tillitsvalde – Kun uttale, eller aktiv part? – For å vurdere kven som er best kvalifisert for stillinga, er det viktig at tillitsvalde er med i førebuing og gjennomføring av intervju. Registrering av søknader – Utvida søkjarliste – Søkjarliste Intervju – Med utgangpunkt i dei utvida søkjarlistene, plukkar ein ut kandidatar til intervju. – Viktig med rolleavklaring mellom tillitsvalde og arbeidsgjevar.

25 Tilsetjingar forts….sakshandsaming Referansar – Nyttar berre dei referansane søkjaren har oppgitt – Vender ein seg til andre, må søkjaren varslast – Nye opplysningar som kan bety noko for kven som blir tilsett, skal gjevast til den aktuelle søkjaren, slik at denne har høve til å gje si framstilling (kontradiksjon). God forvaltning – Ikkje ta utanforliggjande omsyn – Avgjerda skal ikkje vere vilkårleg – Ikkje usakleg diskriminerande

26 Tilsetjing forts… sakshandsaming Det er eigne reglar i lovverket som skal verne mot diskriminering. Det er reglar i: – arbeidsmiljølova (politisk syn, medlemskap i arbeidstakarorganisasjon, seksuell orientering eller alder) – diskriminerings- og tilgjengelighetslova (nedsett funksjonsevne) – diskrimineringslova (etnisitet, nasjonalt opphav, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn) – likestillingslova (kjønn) Ver merksam på at det også er forbod mot å stille spørsmål om planlagt graviditet, planlagt adopsjon, infertilitets-handsaming og planlegging av korleis ein har tenkt å ta ut foreldrepermisjon.

27 Tilsetjingar forts…..sakshandsaming Habilitet – Forvaltningslova – Dei som deltek i tilsetjingsprosessen skal vere habile, også tillitsvalde. Vurdering av søkjarar – Kvalifikasjonsprinsippet vurdering av utdanning, praksis og kven som er best eigna lov- og forskriftsfesta utdanningskrav, utlysingsteksten og stillingsbehova som er definert for stillinga

28 Tilsetjingar…. forts sakshandsaming Positiv forskjellshandsaming – menn før kvinner i barnehage og skule – kvinner før menn i leiarstillingar Innstilling – Når sakshandsaminga er ferdig, skal arbeidsgjevar skriver ei innstilling. – Grunngjeving for prioriteringa – Søkjar har rett til innsyn

29 Tilsetjingar – Tilsetjingsmynde sender ut tilbod om stilling, frist for tilbakemelding og vilkår for stilling – Dersom ikkje den første på lista tek imot stillinga, går tilbodet til andreprioriteten Klagerett – Det er ikkje klagerett på ei tilsetjing, sjølv om dette er eit einskildvedtak – Kan klagast til sivilombodsmannen eller likestillingsombodet og diskrimineringsombodet

30 Tilsetjingar Tilsetjingsformer – Fast eller mellombels Arbeidsavtale jmf §§ 14-5 og 14-6 – Tillitsvalde kan bistå den nytilsette ved utarbeiding av arbeidsavtale Løn ved tilsetjing – Den nytilsette kan forhandle løn, sjølv om ein på våre område ofte opererer med minsteløn – Tillitsvalde kan bistå i slike forhandlingar

31 Case I Solvik kommune var det tidlegare 5 grunnskular, men hausten 2013 blei Snippen skulen nedlagd som ein del av ein innsparingspakke. Ole Vik var ein av to lærarar som vart overtalige i samband med nedlegginga. Kommunen prøvde først å finne anna arbeid til han, men dei lykkast ikkje. Den andre læraren, Pål Thorsen, søkte og fekk nytt arbeid i nabokommune, og sa derfor opp stillinga i Solvik. Ole Vik vart oppsagt 20. desember 2013. Hausten 2014 er det ledig stilling på ein anna skule i kommunen. 1.Kva rettar har Ole og Pål? 2.Korleis bør arbeidsgjevar gå fram?

32 Nedbemanning Hovedavtalen, del B, § 1-4-1 Omorganisering Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: – omorganisering/omlegging av driften – rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser – informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc- grupper, bestemmelser om tidsplan, prosedyrer ved nedbemanning/oppsigelse, prosedyrer ved utlysing/kunngjøring av nye stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks. bruk av AFP, utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning)

33 Nedbemanning… forts HTA, kap 1, 3.3: Innskrenkning/rasjonalisering Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten sies opp først, jf. arbeidsmiljøloven §157 (2) og Hovedavtalen del B §1- 4-1 og del C §3-2. Undervisningspersonale med særskilt stillingsvern fra før 01.08.1999 iht. grunnskoleloven eller rettsvilkårsavtalen omfattes ikke av bestemmelsen i første ledd om rangering etter tjenestetid

34 Nedbemanning….forts HTA, kap 1, 3.3: Omplassering Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme kommune/virksomhet* pga. omorganisering, sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnsplassering som en personlig ordning.

35 Kort om anna Lønnsinnplassering – HTA, vedlegg 6 – SFS 2213: ”Lærere har rett til innplassering i ny stillingskode etter videreutdanning, hvis utdanningen man har tatt er i fag som er med i læreplanen for vedkommende skoleslag. Det bør også gis uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelevante fag. Endringen gjelder for utdanning som er påbegynt etter 01.08.2015. ”

36 Kort om anna Inntekt ved uttak av alderstrygd frå NAV, 62-67 år: Kan tene så mykje ein vil Inntekt ved AFP, 62-67 år: Toleransebeløp på kr. 15.000 Inntekt ved uttak av alderspensjon TPO Alderspensjonistar frå offentleg sektor: Løn frå privat arbeidsgjevarar vil ikkje medføre trekk i pensjon, bortsett frå arbeidsgjevarar som har OTP Løn frå offentlege arbeidsgjevarar vil gje trekk i pensjon Alternativ: – Pemsjonistløn, kr 180 pr time (omrekning for undervisning) » KLP frå 65 år » SPK frå 67 år – Opprette enkeltmannsforetak


Laste ned ppt "Lov – og avtaleverk Loen, 27. februar 2015. Lov- og avtaleverk Feil utbetalt løn? Tilbake frå svangerskapspermisjon? Tilsetjingar Nedbemanning Kort om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google