Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DRIVEPLIKT. 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DRIVEPLIKT. 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement."— Utskrift av presentasjonen:

1 DRIVEPLIKT

2 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement

3 3 DRIVEPLIKT § 8. Driveplikt Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd. Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort som tilleggsjord til annan landbrukseigedom. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. Ei leigeavtale som er i strid med andre, tredje eller fjerde punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege styresmakter. Finn departementet at jordbruksareal ikkje vert drive, kan eigaren påleggjast å leiga jorda bort for ei tid av inntil 10 år, eller at jorda skal plantast til med skog, eller tiltak av omsyn til kulturlandskapet. Om pålegg ikkje er etterkome når fristen er ute, kan departementet gjera avtale om bortleige av heile eller delar av jorda for ei tid av inntil 10 år.

4 4 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT § 8a. Fritak frå driveplikt Departementet kan etter søknad gi fritak frå driveplikta etter § 8 anten heilt ut eller for ei viss tid. Ved avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt på kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd, på bruksstorleiken, avkastningsevna på arealet og på om det i området der eigedomen ligg, er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord. Det skal òg leggjast vekt på søkjaren sin livssituasjon.

5 5 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Kort om tidligere bestemmelser knyttet til vanhevd og driveplikt •Vanhevdsbestemmelsen i jordloven § 8 inneholdt påbud om å holde dyrka jord som kunne gi grunnlag for lønnsom drift i hevd. •Konsesjonsloven og odelsloven inneholdt bestemmelser om tidsbegrenset driveplikt for eiendommer over en viss størrelse ervervet fra nær slekt. •Det kunne stilles vilkår om driveplikt ved erverv av konsesjonspliktig eiendom.

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Behovet for endringer •Globale utfordringer knyttet til matsikkerhet, klima og befolkningsøkning gjør det viktig å styrke virkemidler som kan bidra til matproduksjon. •Eieren av jordbruksareal har et viktig forvalteransvar. •Driveplikten ivaretar ønsket om å sikre produksjon av mat og opprettholde jordas produksjonsegenskaper.

7 7 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Hva er nytt? •De nye bestemmelsene erstatter vanhevdsbestemmelsen i jordloven og bestemmelsene om driveplikt i konsesjonsloven og odelsloven. •Driveplikten er personlig og varig. •Driveplikten er ikke knyttet opp mot erverv av en eiendom. •Alt jordbruksareal skal drives.

8 8 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Drivepliktens innhold Hvilke eiendommer omfattes av driveplikten? •”Jordbruksareal” omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. •Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift. Hvem er ansvarlig for å oppfylle driveplikten? •Driveplikten er en personlig plikt. •I sameie påhviler driveplikten hver enkelt sameier.

9 9 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Drivepliktens innhold Hva innebærer plikten til å drive eiendommens jordbruksareal? •Det er ikke tilstrekkelig at arealene hodes i hevd; jorda må holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene. •Arealene må som utgangspunkt høstes og kultiveres årlig.

10 10 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Drivepliktens innhold Drivepliktens varighet •Driveplikten er varig. •Ny eier har en plikt til å sørge for drift av jordbruksarealet fra overtakelsestidspunktet. •Frist på ett år for å bestemme om vedkommende selv skal drive eller om arealet skal leies bort. Drivepliktens innhold når eieren selv velger å Drive jordbruksarealet •Eier må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften.

11 11 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Drivepliktens innhold Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet •Avtalen må gjelde jordbruksarealet, jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom, avtalen må ha en varighet på minst 10 år, være skriftlig, føre til driftsmessig gode løsninger og eieren skal ikke ha adgang til å si opp leieavtalen. •Leieavtaler som er i strid med vilkårene for å oppfylle driveplikten ved bortleie kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller i forhold til offentlige myndigheter. •En avtale om bortleie skal sendes kommunen, jfr. lov om forpakting § 1 tredje ledd

12 12 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Lov om forpakting § 1. Omfanget av lova. Lova gjeld forpakting av eigedom, som skal nyttast til jordbruks- eller skogbruksproduksjon. Unntatt er: a) forpakting av eigedom som er mindre enn 5 dekar, b) forpakting i samband med arbeidsforhold når eigedomen er tillagt arbeidstakaren og inntekta av eigedomen utgjer den mindre delen av lønna, c) forpakting av eigedom som blir forvalta av militær styremakt, d) leigeforhold som går inn under husleigelova, e) leige av jordbruksareal utan hus (rein jordleige). Både eigar og leigar skal gje melding til kommunen om leigeforhold som nemnd under andre leden, bokstav e), når arealet er over 5 dekar. Dersom eigedomen skal nyttast til gartneri, forsøksfelt, undervisningsføremål eller liknande, kan departementet etter søknad gjere vedtak om at forpaktingsforholdet heilt eller delvis skal vere unntatt frå føresegnene i lova.

13 13 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Fritak fra driveplikt •Jordloven § 8a er en ny bestemmelse med regler om adgangen til å søke fritak fra driveplikten etter § 8. •”Kan” – bestemmelse; forvaltningsskjønn. •Drivepliktens formål står sentralt; det skal foretas en individuell og konkret vurdering. •Ulike årsaker til at det søkes fritak: ikke lønnsom drift, eieren ønsker ikke å leie bort, det lar seg ikke gjøre å leie bort, det lar seg ikke gjøre å leie bort i 10 år. •Dersom det er søkt om fritak, er fristen for å starte drift suspendert.

14 14 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Fritak fra driveplikt Momenter i fritaksvurderingen: –Hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd. –Størrelsen på arealet. –Avkastningsevnen på arealet. –Om det i området der eiendommen ligger er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord. –Søkerens livssituasjon.

15 15 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Fritak fra driveplikt Hva fritaket kan gå ut på? •Fritak kan gis varig eller for en viss tid. •Vilkårene kan lempes på. •Det kan gis fritak på vilkår. •Det kan gis fritak for deler av jordbruksarealet.

16 16 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Mislighold av driveplikt •I henhold til jordloven § 19 skal kommunen og fylkesmannen føre tilsyn med at bestemmelsene om driveplikt overholdes. •De aktuelle sanksjonsmulighetene er pålegg om å leie bort jorda, at jorda skal plantes til med skog eller tiltak av hensyn til kulturlandskapet, jfr. § 8 tredje ledd. •Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen inngå avtale om bortleie for inntil 10 år, jfr. § 8 tredje ledd. •Fylkesmannen kan pålegge tvangsgebyr dersom § 8 ikke overholdes, jfr. § 20. •Bruddet på driveplikten må være vesentlig.

17 17 Det kongelige landbruks- og matdepartement DRIVEPLIKT Avgjørelsesmyndighet •Avgjørelsesmyndigheten er lagt til kommunen. Klagerett •Fylkesmannen er klageinstans f.o.m. 1.1.2010 Overgangsbestemmelser •Mislighold av driveplikt etter tidligere bestemmelser i konsesjonsloven og odelsloven skal følges opp etter de nye reglene i jordloven selv om misligholdet er inntruffet før bestemmelsenes ikrafttredelse. •Den som eier jordbruksareal ved lovens ikrafttredelse har driveplikt i tråd med nye regler. •Leiekontrakter inngått før lovens ikrafttredelse løper til kontraktstidens utløp.

18 18 Det kongelige landbruks- og matdepartement

19 19 Det kongelige landbruks- og matdepartement •lovdata.no •slf.dep.no •regjeringa.no


Laste ned ppt "DRIVEPLIKT. 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google