Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene
Hva regulerer ansettelse Tillitsvalgtes rettigheter Søkernes rettigheter FO -Grunnkurs 2007

2 ANSETTELSER! Gjennomgå kort avtaler, regler og lovverk som regulerer ansettelsesområdet i offentlig sektor Hva er de tillitsvalgtes oppgaver og rolle Rettighetene til søkerne FO -Grunnkurs 2007

3 ANSETTELSER! Ansettelse reguleres både i lov og avtaler – men arbeidsgiver har en relativ stor styringsrett. Arbeidsmiljøloven Likestillingsloven Lov om personvern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Kommuneloven Den individuelle arbeidsavtalen er selvfølgelig essensiell. I forståelse av denne er norsk rettspraksis slik at ved tvist om arbeidsavtalen vil tariffavtalen stå over den individuelle avtalen. Ved ansettelser er det særlig viktig å ha fokus på AML og de endringene som har skjedd der. I 2004 ble gamle 55A tatt ut av loven og erstattet med ny bestemmelse om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Se neste lysark FO -Grunnkurs 2007

4 Endringene – likebehandling i arbeidslivet NY 54A erstatter 55A
Formålet er å skre likebehandling i arbeidslivet Gjelder alle sider ved arbeidsforholdet; Utlysning. Ansettelse, omplassering, forfremmelse Opplæring og annen kompetanseutvikling Lønns- og arbeidsvilkår Opphør av ansettelsesforholdet Forslaget er viktig – dette presiserer at det gjelder alt som handler om ansettelser fra prosessen før utlysning til arbeidstaker går ut av arbeidslivet. Et resultat av arbeidet med ny arbeidslivslov og også et resultat av EU direktiv. Norge måtte kjøre lovendringen i forkant av behandlingen av forslaget til ny arbeidslivslov, pga implementeringen av direktivet FO -Grunnkurs 2007

5 Forbud mot diskriminering/ forskjellbehandling
Direkte og indirekte forskjellbehandling; Kjønn, religion, livssyn, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming og alder Unntak, positiv særbehandling, opplysningsplikt, bevisbyrde se §54 c til 54L Nytt er at homofil legning er skiftet ut med seksuell legning og at forbudet forskjellbehandling på grunn av alder er tatt inn. FO ønsket sin høring at det også skulle bli et forbud mot å forskjellbehandler på grunn av helse og mente at begrepet funksjonshemmet ikke ga vern for arbeidstakere med for eksempel alvorlige sykdommer. Kreftpasienter har for eksempel vansker med å komme inn i arbeidslivet. Viktig at tillitsvalgte er inneforstått med at det meste av diskrimineringdsakene skjer i det skjulte eller er godt fordekt. Lytt til det som fortelles, og vurder dette når dere får saker av denne type. FO -Grunnkurs 2007

6 ANSETTELSER! Hovedtariffavtalen Hovedavtalen Personalreglement
Evt. Tilsettingsreglement FO -Grunnkurs 2007

7 ANSETTELSER- gangen Utlysningstekst Søkerliste Utvidet søkerliste
Vurdering for intervju Intervju Utvelgelse Innstilling Tilsetting FO -Grunnkurs 2007

8 ANSETTELSER! Utlysningsteksten bør inneholde: Stilingsbeskrivelse
Stillingsbetegnelse Stillingskode Stillingsstørrelse Opplysninger om prøvetid Lønnsramme og kode Arbeidstid Pensjon Søknadsfrist FO -Grunnkurs 2007

9 ANSETTELSER! Arbeidsgiver ansetter, men tillitsvalgte har uttalerett i ansettelses-saker Målet er å ansette den best kvalifiserte søker. Dette er et ulovfestet forvaltningsprinsipp (kvalifikasjonsprinsippet). Også tatt inn i HTA §2-2 FO -Grunnkurs 2007

10 ANSETTELSER! Tillitsvalgte skal vurdere og påse:
Teoretiske og praktiske kvalifikasjoner Kjønnsfordeling – likestilling Søkerne behandles likt – ikke blir utsatt for utilbørlig press eller blir stilt spørsmål som i henhold til lov/avtale ikke er tillatt Skikkethet ( Skal kun vurderes av de tillitsvalgte som sitter i ansettelsesutvalg) FO -Grunnkurs 2007

11 ANSETTELSER! Tillitsvalgte bør reagere når:
Kvalifikasjonskravene ikke følges Det ikke tas hensyn til ansiennitet innen rimelig grense - forbigåelser Ikke ivaretar søkere med fortrinnsrett Brudd på likestillingsloven Forskjellbehandling (AML §54A) Saksbehandlingsfeil FO -Grunnkurs 2007

12 ANSETTELSER! RETTIGHETENE TIL SØKER
Søker er part etter forvaltningsloven og har rett til å se utvidet søkerliste De faktiske opplysninger arbeidsgiver har om søker Ikke krav på å få vite vurderinger og lignende. Kan påklage avgjørelse for enten sivilombudsmannen eller eventuelt. likestillingsombudet Gir ikke søker stillingen selv om en får medhold, dersom tilsetting er gjort, men en kan få erstatning Arbeidstakere som har forttrinnsrett etter aml- Arbeidstilsynet eller rettsforfølging FO -Grunnkurs 2007


Laste ned ppt "ANSETTELSER! Kort gjennomgang av ansettelses – rutinene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google