Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014. Kompetansekrav • Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen • Forskrift til opplæringsloven Kapittel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014. Kompetansekrav • Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen • Forskrift til opplæringsloven Kapittel."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014

2 Kompetansekrav • Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen • Forskrift til opplæringsloven Kapittel 14 Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning Endra med ikrafttredelse 1.1.2014

3 Opplæringsloven kap 10 Personalet i skolen • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Nærmere krav i forskriftene. (§10-1) • Tilsatte som skal undervise skal ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervises i. Nærmere krav i forskrift. Ikke tilbakevirkende kraft. (§10-2) • Offentlig utlysning (unntak: kortere enn 6 mnd eller aml fortrinnsrett og oppsigelsesvern)(§ 10-4)

4 Kapittel 10 forts. • Valg mellom flere søkere: legges vekt på utdanning, praksis, undervisningsbehov, og hvor kvalifisert søkeren ellers er for stillinga. (§ 10-5) • Åpning for midlertidig tilsetting hvis ingen søkere fyller kompetansekravene. (§ 10-6) • Tilsetting på vilkår (ny) (§ 10-6a)

5 Kap 10 forts • Krav om politiattest for fast eller midlertidig stilling, kan også kreve av andre som regelmessig oppholder seg i grunnskole, videregående skole, musikk- og kulturskole (§ 10-9) • Ny § 10-11: Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling etter §10-1 eller § 10-6 kan hjelpe til i opplæringa dersom dei får nødvendig rettleiing. Slik hjelp må berre skje på ei slik måte og i eit slikt omfang at eleven får forsvarleg utbytte av opplæringa. Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling, skal ikkje ha ansvaret for opplæringa.

6 Forskrift til opplæringslova § 14 • Krav til kompetanse ved tilsetting og undervisning (hjemmel i opplæringsloven §§ 10-1, 10-2 og 10-3) • Krav til pedagogisk kompetanse ved tilsetting. Unntak: voksenopplæring. Forutsetning: vesentligerfaring med opplæring av voksne og er egna til undervisning av voksne. (§ 14-1)

7 Merknad til § 14-2: Krav for tilsetting og undervisning på barnetrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: • Barnehagelærerutdanningen er tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen • Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn tatt inn på hele barnetrinnet • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. tatt inn på 5.-7.trinn • Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av § 14-9.

8 Merknader § 14-2 barnetrinnet forts. Krav om studiepoeng • Krav om 30 studiepoeng relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk og matematikk på alle årstrinn • Gjelder for de som er ferdig utdannet etter 1.1.2014 (ikke allmennlærerutdanning som omfattes av § 14-9) • Skoleeier skal vurdere hvilke studiepoeng som kan regnes som relevant kompetanse

9 Merknader til § 14-3 Krav for tilsetting og undervisning på ungdomstrinnet Tilsettingskrav er i det vesentlige videreført. Endringer: • Grunnskolelærerutdanning 5-10 tatt inn • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. ikke tatt inn, men kan være kvalifisert for tilsetting etter fjerde strekpkt med krav om bl.a 240 stp universitets/høyskoleutdanning. • Barnehagelærerutdanning tatt inn som et alternativ til førskolelærerutdanningen • Allmennlærerutdanningen strøket fra bestemmelsen, men vil omfattes av § 14-9.

10 Merknader § 14-3 ungdomstrinnet forts. Krav om studiepoeng • Minimum 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk, engelsk • Minimum 30 stp relevant utdanning i øvrige fag utenom valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag • Gjelder undervisningspersonale som er ferdig utdannet etter 1.1.2014 (Ikke allmennlærerutdanning som omfattes av § 14-9)

11 Merknad til § 14-4 Krav for tilsetting og undervisning i den videregående skolen • Tilsettingskrav videreført • 60 stp relevant utdanning for å undervise i det enkelte fag. (Unntak finnes i yrkesfag) • Alle kravene i ett av strekpunktene må være oppfylt • Kravene gjelder også de som skal undervise i prosjekt til fordyping

12 Endringer i krav for tilsetting og undervisning som morsmålslærer for språklige minoriteter • § 14-5 Den som skal undervise i morsmål må ha minst ett års utdanning på høyere nivå enn videregående opplæring i det språket det skal undervises i. • Gjelder både i grunnskolen og i videregående skole.

13 § 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting • Loven har ikke tilbakevirkende kraft • Alle tidligere kvalifiserte er underlagt de kompetansekravene som gjaldt på det tidspunktet de var ferdig utdanna eller fikk dispensasjon fra utdanningskrav. Det betyr bl.a at: • Førskolelærere som starta utdanning senest høsten 2007, kan tilsettes på 1.trinn uten videreutdanning

14 § 14-9 Tidligere godkjent utdanning og overgangsordninger for tilsetting forts. • Allmennlærere som starta si utdanning senere enn høsten 2006, må ha minst 60 stp relevant utdanning for å undervise i norsk, matematikk eller engelsk på ungdomstrinnet • Allmennlærere som blir ferdig utdanna etter 1.1.2014, vil ha gyldig kompetanse for å bli tilsatt på samme måte som allmennlærere som er ferdig utdanna før 2014. • Siste mulighet for å fullføre allmennlærerutdanning vil være i 2015

15 Privatskoleloven § 8A-1 Godkjenning av alternative kompetansekrav Departementet kan godkjenne alternative kompetansekrav for undervisning til de som følger opplæringsloven § 10-2 med tilhørende forskrift, ved skoler som er godkjent på grunnlag av ei anerkjent pedagogisk retning


Laste ned ppt "KOMPETANSEKRAV Tilsettingskurs januar 2014. Kompetansekrav • Opplæringsloven Kapittel 10 Personalet i skolen • Forskrift til opplæringsloven Kapittel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google