Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsigelse - virksomhetens forhold 23. april 2013 Lene Stegarud Ryland juridisk rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsigelse - virksomhetens forhold 23. april 2013 Lene Stegarud Ryland juridisk rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsigelse - virksomhetens forhold 23. april 2013 Lene Stegarud Ryland juridisk rådgiver

2 Oppsigelse – virksomhetens forhold Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold –Eks: nedleggelse av skole, sammenslåing av to barnehager, opprettelse av oppvekstsenter –Medfører en nedbemanning, oppsigelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Oppsigelse – virksomhetens forhold Lov og tariffavtale –Oppsigelsen må være saklig begrunnet Utvelgelseskriterier Utvelgelseskrets Saksbehandling, prosedyrer for nedbemanning Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Oppsigelse – virksomhetens forhold Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. –Krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, arbeidsmiljøloven § 15-7. Saklig behov for å redusere antall ansatte. Konkret interesseavveining mellom arbeidsgivers behov for nedskjæringer og hvilke ulemper oppsigelsen vil påføre arbeidstaker. –Jo større belastning oppsigelsen innebærer for den enkelte arbeidstaker, jo sterkere må bedriftens behov for oppsigelse være. –Arbeidstakers ulemper; inntekten opphører, arbeidsmuligheter, alder, sosiale forhold. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Oppsigelse – virksomhetens forhold Utvelgelseskriterier: Ansiennitet –Den sist ansatte er den første som må gå. –Hovedtariffavtalen KS-området, punkt 3.3, «Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten sies opp først», Hvilke arbeidsforhold medregnes i ansienniteten? «vedkommende arbeidsområde» «tjenestetid» –Inntas/klargjøres i lokal avtale om nedbemanningsprosedyrer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Oppsigelse – virksomhetens forhold Forts. ansiennitet Rett eller plikt til å legge vekt på ansiennitet, et alminnelig ansiennitetsprinsipp? Tariffhjemlet ansiennitetsprinsipp. –Som en generell regel kunne si at ansiennitet skal følges i de tilfeller hvor arbeidstakerne i det vesentligste står likt. –Ikke enhver forskjell i kvalifikasjoner eller andre saklige kriterier vil gi grunnlag for å fravike et tariffestet ansiennitetsprinsipp Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Oppsigelse – virksomhetens forhold Kompetanse –Relevant kompetanse i forhold til virksomhetens behov. –Kompetansen må være relevant for stillingen. –Jo større behov virksomheten har for en spesiell kompetanse, jo mer saklig er det å vektlegge denne. –Formell utdannelse, fagkompetanse, personlig egnethet, samarbeidsevner. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Oppsigelse – virksomhetens forhold Arbeidsgivers sykefravær –Arbeidsgiver skal ved utvelgelsen utvise forsiktighet med å legge vekt på antatt fremtidig sykefravær og funksjonsevne. Likebehandlings- og diskrimineringsreglenes betydning i en utvelgelsesprosess –Likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av forhold som kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonshemming, fagorganisering, alder med mer. Det vil i utgangspunktet være klart usaklig å legge vekt på slike forhold ved utvelgelsen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Oppsigelse – virksomhetens forhold Avveiningen mellom utvelgelseskriteriene –Avhenger av en konkret helhetsvurdering –Ansiennitet vil kunne ha liten betydning i forhold til andre kriterier når ansettelsestiden er kort eller forskjellen i ansiennitet er liten. –Jo lengre ansiennitet arbeidstakeren har, jo mer tungtveiende må hensyn som tilsier andre løsninger være. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Oppsigelse – virksomhetens forhold Forts. avveiningen mellom utvelgelseskriteriene Kompetanse –Betydningen av kriteriet i forhold til andre avhenger av hvor sterkt behov bedriften har for å kunne beholde de arbeidstakere som anses som best egnet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Utvelgelseskrets: Blant hvem skal utvelgelsen foretas? Skal utvelgelseskretsen være hele virksomheten (kommunen eller fylkeskommunen)? Eller mer begrenset omfang? Utvelgelseskretsen må være bestemt ut fra saklige kriterier og på grunnlag av en forsvarlig saksbehandling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Omplasseringsplikten Arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) «Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker.» Ikke et krav om at arbeidsgiver er forpliktet til å opprette eller opprettholde stillinger det ikke er bruk for. Stillinger som blir opprettet, eller som skal bestå og blir ledige som følge av omleggingen, må tilbys overtallige arbeidstakere som har de nødvendige kvalifikasjoner. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Oppsigelse – virksomhetens forhold Forts. omplasseringsplikten –Arbeidstakeren må være skikket for stillingen Kan arbeidstakeren fylle de krav som med rimelighet kan stilles til kvalifikasjoner og personlig egnethet hos den som skal inneha stillingen. Ikke et krav at arbeidstakeren må være bedre kvalifisert enn eventuelle eksterne kandidater –Passende arbeid Arbeidsgiver må tilby det arbeid som ligger tettest opp til det arbeidstakeren har hatt hva angår lønn, arbeidsoppgaver mv. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 Oppsigelse – virksomhetens forhold Forts. omplasseringsplikten –Hva regnes som en og samme virksomhet Virksomhet som står under felles ledelse En kommune, et aksjeselskap Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Fortrinnsrett, «Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for», jfr. arbeidsmiljøloven § 14-3

16 Oppsigelse – virksomhetens forhold Saksbehandling/prosedyrer ved nedbemanning: –Lokale avtaler om nedbemanningsprosedyrer. –Hovedavtalen KS-området §1-4-1, Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften og når det gjelder rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser. Arbeidsgiver har også en plikt til å drøfte prosedyre for nedbemanning/oppsigelse med de tillitsvalgte. Med hjemmel i denne bestemmelsen kan de tillitsvalgte kreve drøfting om lokale avtaler. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Drøfting og inngåelse av lokale avtaler berører også andre organisasjoner –Generelle, lokale avtaler om prosedyrer ved nedbemanning/omstilling. –Hva bør de lokale avtalene omhandle? Utvelgelseskriterier og en nærmere avklaring av innholdet i disse, eks ansiennitet Utvelgelseskrets (blant hvem skal overtalligheten vurderes) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Før en omorganisering og nedbemanningsprosess kan starte, må virksomhetens behov identifiseres og avklares. –Hovedavtalen KS, pålegger arbeidsgiver å drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd i prosessen knyttet til identifisering og avklaring av virksomhetens behov. Virksomhetens behov; behovet for kompetanse og årsverk den/de omorganiserte enhet(er) har. Oversikt over de oppgavene som skal utføres, hva slags pedagogiske stillinger og lederstillinger som trengs, samt behovet for kompetanse. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Oppsigelse – virksomhetens forhold Personaloversikt som viser de tilsattes kompetanse og kvalifikasjoner. Arbeidsgiver må i samtale med hver enkelt kartlegge den enkeltes ønsker og forventninger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 Oppsigelse – virksomhetens forhold –Dersom flere kvalifiserte enn det er stillinger igjen i skole eller i barnehagen Utvelgelse –Overtallige Annen ledig stilling hos arbeidsgiver Stillingsbank Oppsigelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 –Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse Drøfting, arbeidsmiljøloven § 15-1«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelse og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21 Oppsigelse –virksomhetens forhold

22 Fylkesinfo. 62/2005 «Nedbemanning i kommuner og fylkeskommuner – hvem må gå?» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22


Laste ned ppt "Oppsigelse - virksomhetens forhold 23. april 2013 Lene Stegarud Ryland juridisk rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google