Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innlegg for BTV i Kongsberg 12. november Advokat Tor Allstrin, KS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innlegg for BTV i Kongsberg 12. november Advokat Tor Allstrin, KS."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Innlegg for BTV i Kongsberg 12. november Advokat Tor Allstrin, KS

3 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Nærmere om dagens tema Hva gjør arbeidsgiver når arbeidstaker sykemelder seg og det er grunn til å tro at dette ikke skyldes sykdom Personalsjefens rolle som representant for arbeidsgiver i en stillingsvernssak eller som vitne Ansettelsesjuss

4 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Ansettelsesrett Innledning Forvaltningslovens anvendelse Arbeidsgivers styringsrett ved ansettelse Utlysning Søkerliste Intervju Valget mellom søkerne Prøving av ansettelsesvedtaket

5 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvilke lover regulerer ansettelsesprosessen? Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften Offentlighetsloven Kommuneloven Arbeidsmiljøloven Diskrimineringsloven Likestillingsloven m/forskrift Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Spesiallover (eks. opplæringslova)

6 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Definisjoner Arbeidstaker, jf. aml. § 1-8 (1) Arbeidsgiver, jf. aml. § 1-8 (2) og HA del B § 2-1 Tillitsvalgte, jf. HA del B §§ 2-2, 2-3 og 2-4

7 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Forholdet til de tillitsvalgte Hovedavtalen Arbeidsgivers plikter: Del B § 3-1 d, e, g Tillitsvalgtes rettigheter: Del B § 3-2 g

8 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Forvaltningslovens anvendelse på ansettelsessaker Gjelder for forvaltningsorganer, jf. fvl. § 1 Ansettelse regnes som enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 (2) Gjelder med unntak av reglene om begrunnelse, klage og omgjøring, jf. fvl. § 3 (2)

9 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Forvaltningslovens anvendelse på ansettelsessaker forts. Veiledningsplikt, jf. fvl. § 11 Taushetsplikt, jf. fvl. § 13 Utrednings- og informasjonsplikt, jf. fvl. § 17 Innsynsrett i dokumentasjon, jf. fvl. § 19 og forvaltningsforskriften kapittel 5 (utvidet søkerliste) Mfl.

10 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Arbeidsgivers styringsrett Nøkk-dommen (Rt. 2000 s. 1602): ”Arbeidsgiver har i henhold til styringsretten retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men det må skje innenfor rammen av det arbeidsforholdet som er inngått”.

11 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Kompetanse til oppretting av stillinger Kommunestyret og fylkestinget har myndighet til å opprette stillinger, jf. forutsetningsvis kommuneloven § 24 Kan ikke delegere myndighet til å ansette rådmann, jf. § 22 eller revisor, jf. 78 nr. 4 Myndighet for øvrig kan delegeres, se § 24 og delegasjonsreglementet i kommunen

12 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Arbeidsgivers vurderinger før ansettelse Utfører virksomheten de ”riktige” arbeidsoppgavene ut fra overordnede mål? Er oppgavene hensiktsmessig organisert? Hvilken kompetanse er nødvendig for best å utføre arbeidsoppgavene? Finnes denne kompetansen i tilstrekkelig grad i virksomheten? I hvilken grad må manglende kompetanse dekkes opp? Kan denne skaffes internt gjennom omorganisering, opplæring eller utviklingstiltak? Kan eller må manglende kompetanse skaffes gjennom ekstern rekruttering?

13 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Plikt til å opplyse ansatte om ledige stillinger Aml. § 14-1 ”Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten.”

14 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningsplikt? Ingen lovfestet plikt til å lyse ut kommunale stillinger eksternt Må anses som ulovfestet hovedregel at kommunale stillinger skal utlyses eksternt (SOMB. 2008-20) Følger av kvalifikasjonsprinsippet, utredningsplikten og likhetsprinsippet Best i samsvar med praksis i offentlig sektor Mange kommuner har bestemmelser om utlysning i eget ansettelsesreglement

15 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningsplikt? forts. Undervisnings- og rektorstillinger skal lyses ut offentlig, jf. oppl. § 10-4 Unntak - kortere periode enn 6 måneder, - når arbeidstaker har fortrinnsrett etter aml. § 14-2 og §14-3 - når vedkommende ellers ville blitt sagt opp pga virksomhetens forhold, jf. aml. § 15-7 (2), jf. (1)

16 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningsplikt? forts. Unntak fra utlysningsplikten ved følgende lov- og tariffestede tilfeller; omplasseringsrett for overtallige omplasseringsrett for syke, eller fortrinnsberettigede ansatte

17 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningsplikt? forts. Kan være saklig å unnlate ekstern utlysning Relevante momenter, jf. SOMB 2008-20: Stillingens varighet (et plutselig og helt kortvarig behov for arbeidskraft Stillingens karakter Behovet for snarlig tilsetting Den som vurderes tilsatt har direkte tidligere vært med å konkurrere om stillingen på bakgrunn av en ekstern utlysing Stillingens nivå

18 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utforming av utlysningstekst I utgangspunktet en del av arbeidsgivers styringsrett Rammer: –Arbeidsmiljøloven –Likestillingsloven –Diskrimineringsloven –Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven –Særlovgivning –HTA –Saklige kriterier –Interne retningslinjer

19 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utforming av utlysningstekst forts. Må vurderes konkret i forhold til hvilken stilling som skal besettes og hvilken arbeidstaker som ønskes Spesielle krav til utdanning og praksis i utlysningsteksten er i utgangspunktet bindende Der kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten ønskes fraveket, bør stillingen lyses ut på nytt Søknadsfrist Bør arbeidsgiver oppfordre personer til å søke?

20 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utforming av utlysningstekst forts. Politiattest –Barnehageloven § 19 –Opplæringslova § 10-9 –Barnevernloven § 6-10 –Kommunehelsetjenesteloven § 3-1, jf. helsepersonelloven § 20 a –M.fl.

21 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju Helseopplysninger, jf. aml. § 9-3 Arbeidsgiver må kun be om helseopplysninger som er nødvendig for stillingen

22 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Arbeidsmiljøloven kap. 13 Forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av: –politisk syn –medlemskap i arbeidstakerorganisasjon –seksuell orientering –alder –deltid –midlertidig ansettelse

23 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Forbudet omfatter alle sider av arbeidsforholdet, eks. utlysning av stilling og ansettelse, jf. aml. § 13-2 Forskjellsbehandling er tillatt dersom –Saklig formål –Ikke uforholdsmessig inngripende –Nødvendig for utøvelsen av arbeid eller yrke, jf. aml. § 13-3 (1)

24 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Aml. 13-3 (2) Indirekte diskriminering, diskriminering pga alder, deltid eller midlertidig tilsetting er tillatt –Nødvendig for å oppnå saklig formål –Ikke uforholdsmessig Aml. § 13-6 Positiv særbehandling som bidrar til å fremme likebehandling tillates

25 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Aml. 13-4 (1) Arbeidsgiver må ikke etterspørre opplysninger om seksuell orientering, politisk ståsted eller om medlem av arbeidstakerorganisasjon Unntak dersom stillingens karakter eller inngår i virksomhetens formål

26 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Likestillingsloven § 3 Direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt Indirekte forskjellsbehandling kan være tillatt dersom: –Særlige tilfeller –Saklig formål uavhengig av kjønn –Middelet som er valgt er egnet, nødvendig og ikke uforholdsmessig

27 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Likestillingsloven § 3a Positiv særbehandling som bidrar til å fremme likestilling mellom kjønnene er tillatt Forskrift om særbehandling av menn ved tilsetting i stilling der hovedoppgaven er undervisning av eller omsorg for barn

28 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Likestillingsloven § 4: Såfremt det ikke finnes åpenbar grunn for det, må en stilling ikke lyses ledig for bare det ene kjønn Utlysningen må heller ikke gi inntrykk av at arbeidsgiver forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen Ved ansettelse må det ikke gjøres forskjell på kvinner og menn i strid med § 3

29 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Likestillingsloven § 4: Arbeidsgiver må ikke be om at søker gir opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging

30 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Diskrimineringsloven § 4 (1) Forbud mot direkte og indirekte diskriminering pga etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn Diskrimineringsloven § 4 (4) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende, er tillatt Diskrimineringsloven § 8 Positiv særbehandling som fremmer lovens formål er tillatt

31 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Utlysningstekst/intervju forts. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 (1) Forbud mot direkte og indirekte diskriminering pga nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 (4) Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå er saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende og nødvendig for utøvelsen av yrket, er tillatt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 Positiv særbehandling som fremmer lovens formål er tillatt

32 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Felles for de ulike diskrimineringslovene Opplysningsplikt aml. § 13-7, likestillingsloven § 4, diskrimineringsloven § 11, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 14 Bevisbyrde aml. § 13-8, likestillingsloven § 16, diskrimineringsloven § 10, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 Virkning av brudd på diskrimineringsforbud aml. § 13-9, likestillingsloven § 17, diskrimineringsloven § 14, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17

33 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Offentlighetens rett til å se dokumenter om ansettelse Offentleglova § 25 om ansettelsessaker gir en generell adgang til å unnta dokumenter i saker om tilsetting og forfremmelse Unntaket gjelder ikke søkerliste

34 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Offentlighetens rett til å se dokumenter om ansettelse forts. Søkerliste Plikt til å sette opp en offentlig søkerliste Søker kan be om ikke å stå på søkerlisten Kommunen må likevel vurdere om søkeren skal stå der For stillinger med ”offentlig interesse” skal en anmodning ikke etterkommes uten vektige grunner –SOMB 2009-24

35 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Intervju Ikke rettslig krav om intervju Virksomheter som følger forvaltningsloven er etter fvl. § 17 pliktig til å påse at saken er så godt opplyst som mulig – intervju er derfor tilrådelig. Godt verktøy for å belyse om arbeidssøker er egnet til stillingen Flere eksempler på at Somb kritiserer offentlige virksomheter for ikke å har intervjuet aktuelle kandidater

36 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Intervju forts. Tenke gjennom intervjuets formål når planlegger spørsmål/tema Begrensninger – ikke spørre om: –Seksuell orientering, politisk ståsted, om medlem av arbeidstakerorganisasjon, jf. aml. § 13-4 –Graviditet, adopsjon og familieplanlegging, jf. likestillingsloven § 4 –Religiøse og kulturelle spørsmål, jf. diskrimineringsloven § 7

37 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Innhenting av referanser Viktig for å få opplyst saken, jf. fvl. § 17 En arbeidssøker har rett til å gjøre seg kjent med faktiske opplysninger som referansepersonen gir og som er relevant, jf. fvl. § 17 (2) Arbeidssøker har ikke rett til å få innsyn i vurderinger, jf. forvaltningsforskriften § 16

38 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes? Kvalifikasjonsprinsippet er nedfelt i –HTA § 2 punkt 2.2 –Opplæringslova § 10-5 Men er også et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp i offentlig sektor

39 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? HTA § 2 pkt. 2.2 (1): ”Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen).”

40 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? Kvalifikasjonsprinsippet skal sikre at det ikke tas usaklige, vilkårlige eller utenforliggende hensyn ved en tilsetting, og at stillinger i kommunesektoren blir besatt med best mulige kvalifiserte arbeidstakere.

41 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? Oppl. § 10-5. Val mellom fleire søkjarar ”Når ein må velje mellom fleire søkjarar til den same stillinga, skal det leggjast vekt på utdanning og praksis, kva undervisningsbehov tilsetjinga skal ta sikte på å dekkje, og kor kvalifisert søkjaren elles er for stillinga.”

42 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? HTA § 2 pkt. 2.2 (2) 1. punktum ”Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.”

43 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? HTA § 2 pkt. 2.2 (2) 2. punktum ”Når søkere for øvrig står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes den søker som har lengst tjeneste i kommunen.”

44 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Hvem skal tilsettes forts.? ”I første rekke”, jf. HTA § 2 pkt. 2.2 (2); Dvs. ikke absolutt regel Andre saklige hensyn kan vektlegges om søkerne er tilnærmet likt kvalifisert (feks sosiale) Må i så fall undersøke om lignende forhold er til stede for andre aktuelle søkere Ombudsmannen uttrykker en restriktiv linje mot å vektlegge arbeidsgivers behov

45 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet Arbeidsgiver må før utlysning eksternt vurdere om følgende har rett til den ledige stillingen i prioritert rekkefølge: overtallige, jf. aml. § 15-7 (2), jf. (1) eller syke, jf. aml. § 4-6 (1) fortrinnsberettigede

46 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet forts. Prioritering mellom ansatte med fortrinnsrett: 1.Fast ansatte som er sagt opp pga virksomhetens forhold og de som har valgt redusert stilling framfor oppsigelse, jf. § 14-2 (1) og (2) 2. Deltidsansatte, jf. § 14-3 3. Midlertidig ansatte som pga virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse, jf. § 14-2 (2) 4. Ansatte med redusert arbeidstid, jf. § 10-2 (4) 5. Ansatte som utøver reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse, jf. § 16-3 (3)

47 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Unntak fra kvalifikasjonsprinsippet forts. Positiv særbehandling av menn, jf. forskrift til likestillingsloven § 3a

48 KS Advokatene Presentasjon | 2010 Overprøving av ansettelsesvedtaket Ingen kommunal overprøvingsadgang –Ikke klagerett, jf fvl. § 3 (2) ledd Klage til Sivilombudsmannen, Likestillings- og diskrimineringsombudet eller tvisteløsningsnemnda Søksmål for sentral Arbeidsrett eller tingrett


Laste ned ppt "Innlegg for BTV i Kongsberg 12. november Advokat Tor Allstrin, KS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google