Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dag Olav Espeland1 UTVIKLINGSVERKSTED BTV 7. APRIL 2011. HØYSKOLEN BI NYDALEN Det kommunale kunnskapsgrunnlaget for styring av skolen. –Skien kommune som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dag Olav Espeland1 UTVIKLINGSVERKSTED BTV 7. APRIL 2011. HØYSKOLEN BI NYDALEN Det kommunale kunnskapsgrunnlaget for styring av skolen. –Skien kommune som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dag Olav Espeland1 UTVIKLINGSVERKSTED BTV 7. APRIL 2011. HØYSKOLEN BI NYDALEN Det kommunale kunnskapsgrunnlaget for styring av skolen. –Skien kommune som skoleeier –Skoleutvikling – strategier - roller og fokus –Vurderinger og bruk av resultater – systemer og oppfølging

2 Dag Olav Espeland2 Støtte- og hjelpetjenester for skoler og barnehager: - Pedagogisk senter (PS) Pedagogisk senter/veiledningstjenesten –Redskap for skoleeier i utøvelsen av faglig og pedagogisk ledelse Kommunale planer og prosjekter for kvalitet og kompetanse Regionalt og kommunalt samarbeid om kompetanse og utvikling Arbeid med dokumentasjon og konkret oppfølging i skolene –Tilrettelegging, veiledning, støtte og oppfølging for skoler og barnehager Kurs, møter, faglige nettverk, erfaringsspredning, studier, prosjekter, lederutvikling, dokumentasjon og rapportering Plan for kompetanseutvikling –Hovedvekt på: Personalets behov for god og oppdatert skolefaglig kompetanse Kunnskap om hva som fører til læring: undervisning, læringsmiljø, klasseledelse og motivasjon.

3 Dag Olav Espeland3 Støtte- og hjelpetjenester for skoler og barnehager: - - Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) Rektor og 3 inspektører leder virksomheten, ca 80 åv. Spesialpedagoger –Adferd –Logopeder –Fag; Lese-skriv, matematikk, språk, førskolebarn Morsmålslærere –20 språk, ca 35 morsmålslærere Skoleprosjekter –Basen 1 – 4 klasse –1 skoleprosjekt mellomtrinnet –4 skoleprosjekt ungdomstrinnet Undervisning – sykehus, helseforetak, mm

4 Dag Olav Espeland4 Støtte- og hjelpetjenester for skoler og barnehager: - pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Ledes av en leder og 3 teamledere, ca 23 åv Gjennomgående tjeneste; førskolebarn – grunnskole – videregående opplæring - voksenopplæring Familieteamet Tverrfaglig samarbeid - koordinering Hovedfokus på barn og unge med særlige behov for tilrettelegging Systemveiledning i skoler og barnehager Deltar i skolenes TPO-team

5 Dag Olav Espeland5 Aktiv skoleeier Samhandling – kontakt - oppfølging Skoleeier leder og legger til rette.. Veileder- oppfølging skoler Skole- utviklingsplan Materiell Brosjyrer Planer Program Årshjul ledere Plangrupper møter samlinger Videreutd. Etterutdanning Kompetanse- grenland.no Faglige nettverk Andre nettverk Kommunale grupper Rektor-og ledermøter Nettverk Skolering/Studier Reiser Dokumentasjon Resultat- oppfølging Tiltak Komp.utvikling Felles På skoler I kretser Binder fellestid Komm. Foreldreutgvalg Fau Pol.hovedutv. Temamøter Bystyret

6 Dag Olav Espeland6 Hva har kommuneledelsen innflytelse på? Hva kan gi stor gevinst for elevenes læring? Elev- resultater Lærer- tetthet Læreplan Læremidler utstyr Bygg og anlegg Skole- struktur Samfunns- verdier Foreldre- innsats Elev- grunnlag Vurdering for læring Læringsmiljø læringstrykk Lærer- kvalitet Ledelse

7 Dag Olav Espeland7 Strategi for kvalitetsutvikling i Skien kommune - Grunnsyn og forpliktelser - Det gir energi og motivasjon å ville noe sammen Politisk og administrativ ledelse i Skien samler skolene om felles retning for hvordan man ønsker å utvikle skolene i kommunen. Enkeltskolen har utover dette stor frihet i å fremme egen skoles særpreg og mål. Synlig ledelse gir oppslutning om felles retning. Programmer for kvalitetsutvikling skal vokse fram gjennom samspill mellom skoleeier og skolenivå. Skoleeier har ansvar for at skolelederne får god skolefaglig kompetanseutvikling. Skien kommune har leder- og opplæringsprogrammer som sikrer felles lederkultur og lederfokus for alle kommunens ledere..

8 Dag Olav Espeland8 Strategi for kvalitetsutvikling i Skien kommune - Grunnsyn og forpliktelser - Skolevandring – et lederverktøy for oppfølging og utvikling av medarbeidere Skien kommune har siden 2004 utviklet og prøvd ut lederverktøyet ”Skolevandring”. Ledere får opplæring i regi av skoleeier. Det gjennomføres felles evaluering hver vår. Veiledning av nyutdannede lærere Skoleeier har innført et obligatorisk veiledningsprogram for alle nyutdannede lærere. Programmet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Telemark.

9 Dag Olav Espeland9 Strategi for kvalitetsutvikling i Skien kommune - Grunnsyn og forpliktelser - Deltakelse i nasjonale og lokale prosjekter –Mange skoler deltar. Skoleeier har ansvar for erfaringsspredning Balanse egne prosjekter – fellesskapet? Å lære av andre og sammen med andre –Løfte blikket utover egen kommune –Ta i mot besøk –Arrangere selv Dialog med skolene – møteplasser og læringsarenaer –Nettverk i ungdomsskolekretsene –Fagnettverk på ungdomstrinnet –Skoleeier bidrar med prosessdrivere, møteansvarlige

10 Dag Olav Espeland10 Strategi for kvalitetsutvikling i Skien kommune - Grunnsyn og forpliktelser - Jevnlig tilbakemelding og evaluering - virker dette - hva er det vi egentlig oppnår? Skolevandring Elektronisk kartleggingsverktøy for Intern skolevurdering (ISV) der elever, lærere, ledere og foresatte deltar i undersøkelser ut fra målene i kommunens kvalitetsprogram. Skolene har behov for veiledning og tilrettelegging. Skoleeier opprettholder pedagogisk veiledningstjeneste og prioriterer støtte- og oppfølgingsarbeid Foreldre skal være sine barns beste støttespillere. Skoleeier samarbeider med Kommunalt foreldreutvalg. Foreldreskole er etablert ved de fleste skolene. Vår felles målsetning lyder: Foresatte i Skien grunnskole støtter aktivt opp om sine barns læring og utvikling.

11 Dag Olav Espeland11 Suksessfaktorer Hva ser vi på de skolene som er i front.. Sterk lederinvolvering God samhandling med organisasjonene Klar og synlig struktur og plan – støtte/modellering og forventninger fra ledelsen Flere og faste arenaer for erfaringsdeling og organisasjonslæring – klare forpliktelser –Synliggjøre gode grep Å vite hva som skjer.. –”Skolevandring” –Aktiv bruk av læringsresultater –Aktiv bruk av vurderingsresultater –Ledelsesdialogen mellom skolesjef og skole Styre ”kampen om tiden” – bevisst bruk av arbeidstidsavtalen –Bevissthet og vilje til prioritering

12 Dag Olav Espeland12 System for vurdering – bruk av resultater - analysekompetanse ISV (intern skolebasert vurdering, web løsning) ELEVUDERSØKELSEN KARTLEGGINGER (språktest 4 åringer, tosp, leseprøve 2 trinn, regning 2 trinn, SOL, Alle Teller) NASJONALE PRØVER (5 og 8 trinn i lesing, regning og engelsk) EKSAMEN TEMAMØTE MED HOOP - TILSTANDSRAPPORT

13 Dag Olav Espeland13 Hva er intern skolevurdering? Daglig drift Skoleutvikling Intern skolevurdering - tegn på god praksis

14 Dag Olav Espeland14 Forskjeller fra skole til skole… barnetrinnet Engelsk 5.trinn Skole X Skole Y

15 Dag Olav Espeland15 Forskjeller fra skole til skole… ungdomstrinnet Regning 8.trinn Skole X Skole Y


Laste ned ppt "Dag Olav Espeland1 UTVIKLINGSVERKSTED BTV 7. APRIL 2011. HØYSKOLEN BI NYDALEN Det kommunale kunnskapsgrunnlaget for styring av skolen. –Skien kommune som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google