Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2008 /2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2008 /2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2008 /2009
VISJON: Elever og foresatte i Lillehammerskolen opplever en skole der de blir møtt med åpenhet, tillit og respekt, og de får støtte og utfordring i sin utvikling og læring I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte LILLEHAMMERSKOLEN HAR FOKUS PÅ : Ledelse – læring - vurdering

2 Ledelse Gjennom en klar og tydelig, faglig og personlig ledelse på alle nivå, skape grunnlag for et godt lærings- og arbeidsmiljø. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Skolens ledelse og personale skal få økt teoretisk og praktisk kompetanse ifht klasseledelse Kursing kommunalt og intern opplæring. Lars Ligaarden (HIL) Berit Dahl (Åretta) Felles kursdag for Lillehammerskolen v/Finn Daniel Raaen. Skolesjefen Rektor Plangruppa Inngår i skolebasert vurdering desember 08 juni 09 Skolen skal ha en felles forståelse av begrepet klasseledelse, og elevene skal oppleve voksne med felles holdninger, regler og rutiner Drøfting av begrepet på team og i fellestid høst 2008. Utarbeide og vedta felles mål og tiltak for skolen inne uke 45 Gjennomføre tiltak, vurder og korrigere disse gjennom skoleåret Personalet deler erfaringer og kunnskap med hverandre. Fellestid: hele året Teamleder Alle ansatte høst 08

3 Læring Gjennom systematisk opplæring, skape grunnlag for både faglig og sosial vekst hos elevene. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Våre lokale læreplaner og årsplaner angir progresjon, innhold og aktiviteter knyttet til de ulike kompetansemålene i Kunnskapsløftet Den 2. leseopplæringa: Alle elever skal være gode lesere i alle fag. Engelsk: Tette ”gapet” mellom L`97 og Kunnskapsløftet Faggrupper ser på innhold og progresjon i alle fag. Justeringer foretas der det er nødvendig. Fellestid okt/nov. Revidere og oppjustere ”norskplanen” for trinn ifht Kunnskapsløftet. ”Lære deg å lære” systematisk på trinn Læringsstrategier : Kursing og erfaringsdeling i fellestid Innkjøp av nytt læreverk på trinn. Fokusere på metode Plangruppe Spes.ped-teamet Teamleder Spes.ped-team Rektor Teamleder, lærer Arbeidet skal være ferdig i desember 2008. 2 ganger pr. år skriftlig Vår 2009 Kartlegging, Nasjonale prøver

4 læring forts. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Sosiale kompetanse:
Elevene skal: Mestre ulike sosiale miljøer Kunne etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap Teamene utarbeider plan for sosial kompetanse ut fra skolens mal. Trinnests plan legges fram for foreldrene. Elevens sosiale ferdigheter tas opp i hjem/skolesamtalen Skolens helhetlig plan gjennomgås i FAU Teamleder / kontaktlærer/sosiallærer Frist: 1.november 08 Teamleder Kontaktlærer Rektor / sosiallærer Frist: februar 09 2. ganger pr. år på team. Høst / vår

5 Vurdering Gjennom systematisk vurdering av alle sider av virksomheten, skape grunnlag for læring, vekst og utvikling hos den enkelte og i fellesskapet. Mål: Tiltak: Ansvar: Vurdering: Vi gjennomfører systematisk vurdering og kartlegging av elevene, og følger opp resultatene. Målstyrte ukeplaner med tester Nasjonale prøver 2. og 5. trinn, Elevundersøkelsen på 7. trinn Kartleggeren 6. trinn Stas 4. trinn Oppfølging av resultater og faglig veiledning Medarbeiderundersøkelsen Tilsynsbesøk vår 09: spesiell fokus på områder som skal følges opp etter tilsynsrapporten foreligger Teamleder Rektor Lærere Rektor /spes.ped-teamet/teamleder Rådmann/rektor Skolesjef /rektor Fortløpende på team/ 2 ganger pr.år skriftlig Fortløpende: når resultater foreligger


Laste ned ppt "PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2008 /2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google