Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole! 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole! 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole! 1

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Nordstrand skole 2010 •Første skoledag er en merkedag i livet •Skolens oppgave er å gi barna en solid opplæring preget av trygghet, kunnskap, kreativitet og mangfold •Skolen skal bidra til at hvert enkelt barn utvikler seg faglig, personlig og sosialt slik læreplanen forutsetter •Skolen er avhengig av et godt og tett samarbeide med foresatte –Kontaktlærer –Sosiallærer –Ledelse –Driftsstyret –FAU 6/30/2014 Dokumentnavn 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 3 Skole-hjem samarbeid •Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen •Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel. Og husk - det er ikke uviktig hvordan vi omtaler hverandre. •Skole-hjem samarbeid: –Foreldremøter –Utviklingssamtaler –Skolens nettside http://www.nordstrand.gs.oslo.no/www.nordstrand.gs.oslo.no –Læringsplattformen Fronter –Tverrfaglige møter –Driftsstyre –Skolemijøutvalg –FAU –Kommunalt foreldreutvalg (KFU)

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 4 Hva skal elevene lære? •Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: www.udir.no/grepwww.udir.no/grep •Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk) •I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: –Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig –Å kunne lese og regne –Å kunne bruke digitale verktøy

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Hva kan foresatte gjøre for å forberede barnet best mulig? •Lese mye sammen med barnet i sommer •Øve tallforståelse •Øve blyantgrep •Trene på gode toalettvaner 6/30/2014 Dokumentnavn 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 6 Organisering av skoledagen •Skoledagen –elevene er delt inn i faste klasser –undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen (SFO), 1.-4.trinn •Timetall – 24 skoletimer pr uke –Nasjonalt fastsatt timetall. Antall timer mellom 1. og 4. trinn og mellom 5. og 7. trinn er fleksibelt innenfor den nasjonale rammen •Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: •Fysisk aktivitet og lek •Natur, teknikk og miljø •Kunst, kultur og kreativitet •Mat og helse

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 7 Vurdering og oppfølging av elevene •Den overordnede målsettingen er å øke læringsutbyttet for alle elever •Elevsamtale gjennomføres minst to ganger pr. skoleår •Alle elever skal få en skriftlig vurdering to ganger i året •Underveisvurdering gis for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring •Prøveplan Oslo omfatter blant annet kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 8 Om Nordstrand skole Elev Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavd. for kultur og utdanning Byrådet Oslo bystyre Organisering • 450 elever • 60 ansatte Satsingsområder • Bedre grunnleggende ferdigheter •Lese- og skriveopplæringen •Realfagene – matematikk og naturfag •Positivt skolemiljø Fokusområder •Klasseledelse •Vurdering for læring

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 9 Skolens ledelse og ansatte •Rektor –Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen •Ledelse –Rektor, ass.rektor, undervisningsinspektør •Sosiallærer –Kontaktperson PPT, helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc. •Kontaktlærer –Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. •PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) –Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning •Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 10 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen •Foreldrekontakter/klassekontakter •Foreldreråd •FAU •Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) •Elevråd •Driftsstyre •Skolemiljøutvalg •Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. •Samarbeid med Trafikketaten, Samferdselsetaten og bydelene.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 11 Aktivitetsskolen skal legge til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder! •215 elever •18 ansatte

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 12 30.06.2014 12 Mål og innhold i Aktivitetsskolen •5 målområder med retningsgivende føringer: –Natur, teknikk og miljø –Fysisk aktivitet og lek –Lekser og fordypning –Kunst, kultur og kreativitet –Mat og helse •Årsplan og temaukerÅrsplan og temauker obligatoriske målområder

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 13 Aktivitetsskolens ledelse og ansatte •Rektor -Overordnet leder •Leder for Aktivitetsskolen -Ansvarlig for daglig drift •Baseleder -Ansvarlig for Basenes funksjon •Assistent - Delta i det direkte arbeide med elevene og deres aktiviteter

14 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 14 30.06.2014 14 Rammeplan for Aktivitetsskolen •Sikre en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet •Gi retning for innhold og organisering •Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 15 Lokal plan for Aktivitetsskolen på hver skole http://www.nordstrand.gs.oslo.no/tilbud http://www.nordstrand.gs.oslo.no/tilbud •Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer •Planene er presentert på skolenes nettsider •Foresatte og elevene har påvirkningsmulighet •Aktivitetsskolen Nordstrand har faste aktivitetsgrupper og temauker med ulike aktiviteter hver uke

16 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/30/2014 Dokumentnavn 16 Lykke til!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole! 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google