Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole!

2 Velkommen til Nordstrand skole 2010
Første skoledag er en merkedag i livet Skolens oppgave er å gi barna en solid opplæring preget av trygghet, kunnskap, kreativitet og mangfold Skolen skal bidra til at hvert enkelt barn utvikler seg faglig, personlig og sosialt slik læreplanen forutsetter Skolen er avhengig av et godt og tett samarbeide med foresatte Kontaktlærer Sosiallærer Ledelse Driftsstyret FAU Dokumentnavn 4/3/2017

3 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel. Og husk - det er ikke uviktig hvordan vi omtaler hverandre. Skole-hjem samarbeid: Foreldremøter Utviklingssamtaler Skolens nettside Læringsplattformen Fronter Tverrfaglige møter Driftsstyre Skolemijøutvalg FAU Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Dokumentnavn 4/3/2017

4 Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk) I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy Dokumentnavn 4/3/2017

5 Hva kan foresatte gjøre for å forberede barnet best mulig?
Lese mye sammen med barnet i sommer Øve tallforståelse Øve blyantgrep Trene på gode toalettvaner Dokumentnavn 4/3/2017

6 Organisering av skoledagen
elevene er delt inn i faste klasser undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen (SFO), 1.-4.trinn Timetall – 24 skoletimer pr uke Nasjonalt fastsatt timetall. Antall timer mellom 1. og 4. trinn og mellom 5. og 7. trinn er fleksibelt innenfor den nasjonale rammen Aktivitetsskolen Læring og lek er fastsatt i en rammeplan: Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Dokumentnavn 4/3/2017

7 Vurdering og oppfølging av elevene
Den overordnede målsettingen er å øke læringsutbyttet for alle elever Elevsamtale gjennomføres minst to ganger pr. skoleår Alle elever skal få en skriftlig vurdering to ganger i året Underveisvurdering gis for å fremme læring, utvikle elevens kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring Prøveplan Oslo omfatter blant annet kartlegging av elevenes leseferdigheter på 1. og 2. trinn og matematikk på 3. trinn. Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn Dokumentnavn 4/3/2017

8 Utdanningsadministrasjon Byrådsavd. for kultur og utdanning
Elev Lærer Rektor Driftsstyret Utdanningsadministrasjon Byrådsavd. for kultur og utdanning Byrådet Oslo bystyre Om Nordstrand skole Organisering 450 elever 60 ansatte Satsingsområder Bedre grunnleggende ferdigheter Lese- og skriveopplæringen Realfagene – matematikk og naturfag Positivt skolemiljø Fokusområder Klasseledelse Vurdering for læring Dokumentnavn 4/3/2017

9 Skolens ledelse og ansatte
Rektor Overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolen Ledelse Rektor, ass.rektor, undervisningsinspektør Sosiallærer Kontaktperson PPT, helsevesenet, sosialkontor, barnevern etc. Kontaktlærer Leder opplæringen som organiseres i klasser/grupper. Samarbeid med andre lærere og faglærere. Skoleassistenter ansettes ved behov. PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) Gjennomfører sakkyndige vurderinger ifht støtte utover ordinær undervisning Helsesøster, skolehelsetjeneste, tannhelsetjeneste og logopedtjeneste Dokumentnavn 4/3/2017

10 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Foreldrekontakter/klassekontakter Foreldreråd FAU Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Skolemiljøutvalg Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. Samarbeid med Trafikketaten, Samferdselsetaten og bydelene. Dokumentnavn 4/3/2017

11 Aktivitetsskolen skal legge til rette for planlagte og
organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder! 215 elever 18 ansatte Dokumentnavn 4/3/2017

12 Mål og innhold i Aktivitetsskolen
5 målområder med retningsgivende føringer: Natur, teknikk og miljø Fysisk aktivitet og lek Lekser og fordypning Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Årsplan og temauker obligatoriske målområder Dokumentnavn 4/3/2017 12

13 Aktivitetsskolens ledelse og ansatte
Rektor Overordnet leder Leder for Aktivitetsskolen Ansvarlig for daglig drift Baseleder Ansvarlig for Basenes funksjon Assistent - Delta i det direkte arbeide med elevene og deres aktiviteter Dokumentnavn 4/3/2017

14 Rammeplan for Aktivitetsskolen
Sikre en helhetlig organisering av tilbudet preget av struktur og forutsigbarhet Gi retning for innhold og organisering Forutsetter at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Dokumentnavn 4/3/2017 14

15 Lokal plan for Aktivitetsskolen på hver skole http://www. nordstrand
Rammeplanen for Aktivitetsskolen forutsetter at det utarbeides lokale planer Planene er presentert på skolenes nettsider Foresatte og elevene har påvirkningsmulighet Aktivitetsskolen Nordstrand har faste aktivitetsgrupper og temauker med ulike aktiviteter hver uke Dokumentnavn 4/3/2017

16 Lykke til! Dokumentnavn 4/3/2017


Laste ned ppt "Velkommen til Osloskolen og Nordstrand skole!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google