Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensomsorgens ABC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensomsorgens ABC."— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensomsorgens ABC

2 Demens- omsorgens ABC En bedriftsintern opplæringsmodell for
kommunehelsetjenesten

3 MÅLSETTING Å sette i gang prosesser som resulterer i kompetanseheving i demensomsorgen. Hovedhensikten er å: motiverer for økt læring øke evnen til egenaktivitet øke evnen til selvrefleksjon gi øvelse i å drøfte faglige spørsmål i gruppe øke tverrfaglig samarbeid. gi øvelse i skriftlig framstilling faktakunnskap.

4 Målgruppe Alle yrkesgrupper med direkte pasient/bruker kontakt
Hjemmehjelpere og pleiemedhjelpere Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere Aktivitører Sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter Vernepleiere Andre

5 De tre hovedelementene i studieprogrammet er:
Studiegruppene Studiematerialet Seminarene

6 Studiegruppene Selvdrevne Tverrfaglig sammensatte
Sammensatt på tvers av arbeidsplasser Ideelt 6 – 8 deltakere pr gruppe ”Kontrakt” for samhandling ”Spleiselag” med arbeidstid/fritid DIALOGEN i gruppa det viktigste!

7 Studiegruppene Det er viktig for deltakerne å:
… eie sitt eget studiemateriale … være motivert og få hjelp til å opprettholde motivasjonen over tid … oppleve anerkjennelse fra ledelsen for deltakelsen

8 Studiematerialet Fagstoffet er skrevet av leger, psykologer,
sykepleiere, ergoterapeuter og vernepleier; alle med videreutdanning innen fagfeltet og med lang klinisk praksis Fagstoffet inneholder tallrike kasuistikker, problemstillinger og arbeidsoppgaver som deltakerne vil kjenne igjen fra egen hverdag. Dette sikrer at studiematerialet er faglig oppdatert og virkelighetsnært Tidsbruk: ca. et år pr. perm

9 Innhold i perm 1: Brukerveiledning. Kommunikasjon
Personlighet og utvikling. Følelser, mestring og forsvar Demens og Alzheimers sykdom Andre demenssykdommer. Utredning Sykdommer som kan minne om demens Demens og synshemning. Demens og hørselshemning. Demens hos døve Demens hos yngre Demens hos personer med utviklingshemning Atferdsendringer hos personer med demens Behandlingstiltak ved demens Aktuelle lover

10 Innhold i perm 2 Etiske utfordringer Pårørende til personer med demens
Arbeidsmetoder, del 1 Arbeidsmetoder, del 2 Aktiviteter Måltidene som aktivitet Reminisens, realitetsorientering og validering Musikk, bevegelse og avspenning Veiledning: Tradisjonell veiledning, Dementia Care Mapping, Marte Meo-veiledning, Godt bomiljø Tilbud til hjemmeboende personer med demens Organisering av tilbud

11 Miljøbehandling ABC Miljøbehandling
Bygger på deltakernes kunnskaper fra de to forrige permene. Med utgangspunkt i personsentrert omsorg vises metoder for å utvikle miljøbehandling i praksis og organisering av miljøtiltakene på individ og gruppenivå. Denne permen anbefales gjennomført i studiegrupper der deltakerne arbeider i samme avdeling eller enhet.

12 Miljøbehandling, Innhold i permene:
Personsentrert omsorg VIPS Dementia Care Mapping Marte Meo Aktiviteter ute Fysisk aktivitet Bruk av musikk Sansestimulering Miljøbehandling – tro, livssyn og eksistensielle spørsmål Lindrende demensomsorg Helsetjenester i hjemmet

13 Seminarene Et oppstartsseminar Deretter fagseminarer hvert ½ år
Erfaringsutveksling Motivering for videre arbeid Faglig påfyll

14 Hva kan Demensomsorgens ABC brukes til? Realkompetansevurdering
Klinisk fagstige/ Klinisk spesialist

15 ERFARINGER Erfaringen så langt viser at ansatte i kommunal pleie- og omsorgstjeneste som har gjennomført Eldreomsorgens ABC: Får hevet sin realkompetanse betydelig, til beste for brukerne Får økt forståelse for andres arbeidssituasjon Får ofte økt selvtillit og blir motivert for formell utdanning/videreutdanning

16 Økonomisk støtte til gjennomføring
Helsedirektoratet har som en del av Demensplan 2015 og Kompetanseløftet  2015 gitt Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse oppdraget med å  lede ABC-satsningen og støtter økonomisk, slik at de halvårlige seminarene kan gjennomføres uten kostnader til forelesere.  Fylkesmannsembetene over hele landet er involvert i ABC-satsingen og kommunene har muligheter for å søke om midler til ABC-opplæringen fra Kompetanseløftet 2015.

17 HVORDAN STARTE? Ledelsens holdning er viktig Motivasjon
Organisering/gruppeprosess Seminarene Må være en ansvarlig person (hovedkontakt) i kommunen.

18 Hvordan komme i gang med studiegrupper?
Ta kontakt med NKS Kløveråsen AS for mer informasjon. Vi tilbyr informasjonsmøter med ledere og personale som er interessert i å delta i ABC-opplæringen. tlf


Laste ned ppt "Demensomsorgens ABC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google