Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordland fagskole i helse- og sosialfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordland fagskole i helse- og sosialfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag

2 Hva er fagskoleutdanning?
Nordland fagskole i helse- og sosialfag En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning Fagskolen har en praktisk tilnærming til fagene, og utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer

3 Fagskolens plass i det norske utdanningssystemet
Nordland fagskole i helse- og sosialfag

4 Hvorfor fagskole? Økt kompetanse nærmest pasienten/brukeren/beboeren
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Økt kompetanse nærmest pasienten/brukeren/beboeren Fordypning/spesialisering innen et spesifikt fagområde En yrkesrettet utdanning etter videregående skole - praksisnær Praktisk kompetanse – ikke bare teoretisk Kan kombineres med jobb

5 Hvordan drives fagskoleutdanning?
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Organisering av studiene i Nordland: Samlingsbasert og nettstøttet deltidsutdanning (årsenhet) over to år, 60 fagskolepoeng Modulbasert 11 fellessamlinger á 4 dager (3 pr. halvår) 1 eksamenssamling Praktisk tilrettelegging ut fra at studentene også er i jobb 10 uker praksis utenfor eget arbeidssted eller prosjektarbeid på eget arbeidssted Ingen studieavgift, studenten dekker studiemateriell

6 Hvem kan søke fagskole? Nordland fagskole i helse- og sosialfag Fagbrev innen helse- og oppvekstfag (eller tilsvarende realkompetanse) Praktikere med videregående opplæring/ fagbrev som jobber i direkte kontakt med brukere / pasienter Yrkesgrupper som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, ambulansearbeidere……. Arbeidstakere med lang arbeidserfaring (minst 5 år) som er relevant for utdanningen

7 Tilbud som gis ved Nordland fagskole i helse- og sosialfag
Helse, aldring og aktiv omsorg Narvik – nytt kull fra høsten 2013 Sandnessjøen – nytt kull fra høsten 2013 Bodø – nytt kull fra høsten 2013 Kreftomsorg og lindrende pleie Miljøarbeid innen rus Alta Narvik Tverrfaglig miljøarbeid Hadsel – nytt kull fra høsten 2013 Lofoten – nytt kull fra høsten 2013 Meløy

8 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre kan oppfatte alderdom og hvilke sykdommer og skader som er vanlig i alderdommen. Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre. Dette med vekt på individuelle behov og den eldres nærmeste relasjoner, samt det sosiale og fysiske nærmiljø. Å kunne veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning er en sentral del av kompetanse det fokuseres på. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan arbeide helsefremmende og bidrar til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelsene, samt å planlegge, organisere og iverksettepleie- og omsorgstiltak. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper.

9 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Studiet er sammensatt av følgende moduler i tillegg til praksis: Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene Arbeidsformer og metoder i studiet Helse- og sosialfagene i samfunnet Etikk Kommunikasjon og samhandling Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk Sosiologi og psykologi Modul 2 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid  Helse og aldring Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid Rehabilitering

10 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Modul 3  Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse   Den geriatriske pasienten Somatiske sykdommer, skader og funksjonsnedsettelse hos eldre   Forvirringstilstand (delirium) Demens Psykiske lidelser hos eldre Modul 4 Organisering, system og ledelse Aktører i pasientforløpet Organisering av eldreomsorgen Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy Kommunikasjon og veiledning Modul 5 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

11 TVERRFAGLIG MILJØARBEID
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen et av følgende arbeidsområder: barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemning, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem, der tverrfaglighet, helhetstenkning og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper  Utdanningen har videre følgende mål: At studentene skal ha grunnleggende fagkunnskap som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. De skal være i stand til å forstå sin egen praksis og anvende kunnskapsbaserte metoder og tiltak. Å stimulere studenten til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møtet med de ulike aktørene i dette feltet, både brukere, pårørende og samarbeidspartnere. At studentene blir stimulert til helhetstenkning og økt forståelse for hverandres faglige bakgrunn/ståsted. Å sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren.

12 TVERRFAGLIG MILJØARBEID
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag Innføring i arbeidsformer og metoder i studiet Helse- og sosialfagene i samfunnet Etikk Kommunikasjon og samhandling Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk Sosiologi og psykologi Modul 2 Kommunikasjon og samarbeid – veiledning – grunnlagstenkning og lovverk Lovverk sett i sammenheng med aktuell brukergruppe Kartlegging Kommunikasjonsprosessen Veiledning Ulike brukergrupper

13 TVERRFAGLIG MILJØARBEID
Nordland fagskole i helse- og sosialfag Modul 3 Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid Miljøarbeiderens ansvars-, funksjons- og kompetanseområde i arbeid med Barn og ungdom, eldre, flyktninger/innvandrere, forebygging/tidlig intervensjon, funksjonshemmede, psykisk syke, rusmiddelmisbrukere Tverrfaglig samarbeid Planlegge og organisere med utgangspunkt i brukerens behov og i samarbeid med brukeren Modul 4 Praksis Det kan velges mellom to ulike former for praksis: Praksisutplassering innenfor fagområde der studenten ikke har sitt daglige virke Praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass for å kunne planlegge og gjennomføre endrings-/utviklingsarbeid Modul 5 Faglig fordypning Studenten skal fordype seg i selvvalgt tema om en brukergruppe, og bli bevisst sin egen rolle og egne ferdigheter og holdninger som miljøarbeider ved bruk av teori og praktisk erfaring

14 Nordland fagskole i helse- og sosialfag
For mer informasjon: Else Samuelsen / Per Børre Seloter /


Laste ned ppt "Nordland fagskole i helse- og sosialfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google