Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

2 Hva er fagskoleutdanning?  En fagskoleutdanning bygger på videregående skole, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning  Fagskolen har en praktisk tilnærming til fagene, og utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet  Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer 2 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

3 Fagskolens plass i det norske utdanningssystemet 3 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

4 Hvorfor fagskole?  Økt kompetanse nærmest pasienten/brukeren/beboeren  Fordypning/spesialisering innen et spesifikt fagområde  En yrkesrettet utdanning etter videregående skole - praksisnær  Praktisk kompetanse – ikke bare teoretisk  Kan kombineres med jobb 4 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

5 Hvordan drives fagskoleutdanning? Organisering av studiene i Nordland:  Samlingsbasert og nettstøttet deltidsutdanning (årsenhet) over to år, 60 fagskolepoeng  Modulbasert  11 fellessamlinger á 4 dager (3 pr. halvår)  1 eksamenssamling  Praktisk tilrettelegging ut fra at studentene også er i jobb  10 uker praksis utenfor eget arbeidssted eller prosjektarbeid på eget arbeidssted  Ingen studieavgift, studenten dekker studiemateriell 5 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

6 Hvem kan søke fagskole?  Fagbrev innen helse- og oppvekstfag (eller tilsvarende realkompetanse)  Praktikere med videregående opplæring/ fagbrev som jobber i direkte kontakt med brukere / pasienter  Yrkesgrupper som hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, ambulansearbeidere…….  Arbeidstakere med lang arbeidserfaring (minst 5 år) som er relevant for utdanningen 6 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

7 Tilbud som gis ved Nordland fagskole i helse- og sosialfag  Helse, aldring og aktiv omsorg •Narvik – nytt kull fra høsten 2013 •Sandnessjøen – nytt kull fra høsten 2013 •Bodø – nytt kull fra høsten 2013  Kreftomsorg og lindrende pleie  Miljøarbeid innen rus •Alta •Narvik  Tverrfaglig miljøarbeid •Hadsel – nytt kull fra høsten 2013 •Lofoten – nytt kull fra høsten 2013 •Meløy •Narvik – nytt kull fra høsten 2013 7 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

8 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg gir grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre kan oppfatte alderdom og hvilke sykdommer og skader som er vanlig i alderdommen. Utdanningen gir studentene kompetanse til å planlegge, organisere og iverksette rehabiliterende og vedlikeholdende arbeid blant eldre. Dette med vekt på individuelle behov og den eldres nærmeste relasjoner, samt det sosiale og fysiske nærmiljø. Å kunne veilede eldre til mestring og aktiv problemløsning er en sentral del av kompetanse det fokuseres på. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan arbeide helsefremmende og bidrar til å forebygge sykdommer, lidelser og skader hos eldre. De har kompetanse til å kartlegge lidelsene, samt å planlegge, organisere og iverksettepleie- og omsorgstiltak. Yrkesutøvere med fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg har systemforståelse og kunnskap om hvordan helsetjenester til eldre er organisert. De kan veilede og lede medarbeidere og bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. 8 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

9 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Studiet er sammensatt av følgende moduler i tillegg til praksis: Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene •Arbeidsformer og metoder i studiet •Helse- og sosialfagene i samfunnet •Etikk •Kommunikasjon og samhandling •Stats- og kommunalkunnskap, helse og sosialpolitikk •Sosiologi og psykologi Modul 2 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid •Helse og aldring •Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid •Rehabilitering 9 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

10 HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG Modul 3 Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse •Den geriatriske pasienten •Somatiske sykdommer, skader og funksjonsnedsettelse hos eldre •Forvirringstilstand (delirium) •Demens •Psykiske lidelser hos eldre Modul 4 Organisering, system og ledelse •Aktører i pasientforløpet •Organisering av eldreomsorgen •Yrkesutøvelse og arbeidsverktøy •Kommunikasjon og veiledning Modul 5 Fordypningsarbeid/hovedprosjekt 10 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

11 TVERRFAGLIG MILJØARBEID 11 Utdanningen skal bidra til at studentene får en tverrfaglig breddekompetanse innen miljøarbeid og en fagspesifikk fordypning innen et av følgende arbeidsområder: barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonshemning, flyktninger/asylsøkere, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem, der tverrfaglighet, helhetstenkning og brukerperspektivet er spesielt vektlagte prinsipper Utdanningen har videre følgende mål: •At studentene skal ha grunnleggende fagkunnskap som er relevant for miljøarbeid i ulike sektorer i kommunal virksomhet, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet. De skal være i stand til å forstå sin egen praksis og anvende kunnskapsbaserte metoder og tiltak. •Å stimulere studenten til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møtet med de ulike aktørene i dette feltet, både brukere, pårørende og samarbeidspartnere. •At studentene blir stimulert til helhetstenkning og økt forståelse for hverandres faglige bakgrunn/ståsted. •Å sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

12 TVERRFAGLIG MILJØARBEID Modul 1 Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag •Innføring i arbeidsformer og metoder i studiet •Helse- og sosialfagene i samfunnet •Etikk •Kommunikasjon og samhandling •Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk •Sosiologi og psykologi Modul 2 Kommunikasjon og samarbeid – veiledning – grunnlagstenkning og lovverk •Lovverk sett i sammenheng med aktuell brukergruppe •Kartlegging •Kommunikasjonsprosessen •Veiledning •Ulike brukergrupper 12 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

13 TVERRFAGLIG MILJØARBEID Modul 3 Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid •Miljøarbeiderens ansvars-, funksjons- og kompetanseområde i arbeid med Barn og ungdom, eldre, flyktninger/innvandrere, forebygging/tidlig intervensjon, funksjonshemmede, psykisk syke, rusmiddelmisbrukere •Tverrfaglig samarbeid •Planlegge og organisere med utgangspunkt i brukerens behov og i samarbeid med brukeren Modul 4 Praksis Det kan velges mellom to ulike former for praksis: •Praksisutplassering innenfor fagområde der studenten ikke har sitt daglige virke •Praksis som prosjektarbeid på egen arbeidsplass for å kunne planlegge og gjennomføre endrings-/utviklingsarbeid Modul 5 Faglig fordypning Studenten skal fordype seg i selvvalgt tema om en brukergruppe, og bli bevisst sin egen rolle og egne ferdigheter og holdninger som miljøarbeider ved bruk av teori og praktisk erfaring 13 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole

14 For mer informasjon: www.nfk.no/nordlandfagskole Else Samuelsen 75 65 67 07 / 90 77 19 16 Per Børre Seloter 75 65 67 44 / 41 54 24 36 www.nfk.no/nordlandfagskole14 Nordland fagskole i helse- og sosialfag


Laste ned ppt "1 Nordland fagskole i helse- og sosialfag www.nfk.no/nordlandfagskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google