Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Utviklingsarbeid for å bedre omsorgen for personer med demens i Norge, Status 2013 Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Svenske Demensdager, 2013; Karlstad

2 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Geriatri

3 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Administrativt organisert Psykiatrisk klinikk Sykehuset i Vestfold Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Finansiering Statlig grunnfinansiering Forsknings- og utviklingsoppdrag Salg av tjenester - undervisning - forlag Ansatte – 61 personer (48 årsverk), 2013 Bibliotekarer, ergoterapeuter, etnolog, fysioterapeut, journalister, leger, merkantilt personale, psykologer, sosiolog, sykepleiere, vernepleiere, økonom

4 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oppgaver (demens) - www.aldringoghelse.no
Forsknings- og utviklingsarbeid for å bedre behandlings- og omsorgstilbud til personer med demens og deres pårørende Tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten Utvikle læremateriell (10-12 titler hvert år) Tilby undervisning (30-40 kurs og konferanser hvert år)

5 Modell for å implementere nye tjenester
Utviklings- og forskningsprosjekter Kunnskap Implementering av nye tjenester Utdanningsprogram

6

7 Demensplan 2015 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse arbeider tett opp mot Helsedirektoratet (Socialstyrelsen) for å bedre og implementere nye tjenester

8 I 2015 Alle kommuner ( n=429) skal ha: Demensteam
For diagnostisk utredning og oppfølging Ressurs for kommunalt personell Dag aktivitetstilbud (i institusjon, “grønn”, “urban)” Boliger tilrettelagt for pmd Utdanningsprogram for pårørende (anhørige) Pårørende skole og støttegrupper Utdanningsprogram for personell Fra ABC til universitetet Økt forskning (innsats fra Forskningsrådet)

9 Demensplan 2015

10 Demensteam og utredning: Ca 60% av norske kommuner har demensteam idag
|

11 Kommunalt demensteam- oppgaver
Være et lavterskeltilbud til pasienter og pårørende Delta i utredningen i samarbeid med fastlegen Delta i regelmessig oppfølging av pasienten og familien Være tilgjengelig for pasienten og familien under sykdommens forløp Foreslå aktivitets-, avlastnings- og hjelpetiltak Være aktiv deltager i pårørendeskolearbeid

12 Diagnostikk og utredning 2012-2015
1. Kurs/konferanser 2. Temakoffert med faglig innhold 3. Håndbok for demensteam 4. Veiledning, rådgivning, informasjon 5. Kartlegging av 300 pasienter over 2 år

13 Diagnostikk og utredning 2012-2015
Kurs/konferanser: Kurs om utredning (2 kurs årlig) Kurs om etablering og organisering av demensteam (2 kurs årlig) Konferanser for ansatte i demensteam (en årlig samling)

14 Innhold i demensteamkoffert
Veileder for demensutredning i kommunehelsetjenesten Utredingsverktøy til bruk i kommunehelsetjenesten (helsepersonell + fastlege) Oppfølgingsverktøy til bruk i kommunehelsetjenesten Utredningsverktøy for personer med demens i sykehjem Manual for MMSE-NR Håndbok om etablering og drift av demensteam Rapport ”Ny kunnskap, bedre omsorg” Film: MMSE-NR Rapport Nasjonal kartlegging av tilbud til personer med demens 2010/2011 Håndbok om etablering og drift av dagaktivitetstilbud Håndbok om pårørendeskole

15 Koffert: Under arbeid Utvidet testbatteri med veiledning med hefte :
10-ords test, geriatrisk leseprøve, ordflyt, trail making test a + b, ACE, Manual for klokketest. Film om etablering og drift av demensteam og å arbeide i demensteam Revidere tidligere filmer om bruk av NPI, Cornell mfl

16

17 Demensplan 2015 Yngre personer med demens

18 Videreføring av utviklingsprogrammet yngre personer med demens – 2012-2015
- Samlinger for ektefeller og barn - Informasjonsmateriell - Undervisning, råd og veiledning - Kursvirksomhet for fagfolk

19 Regionale helgesamlinger for ektepar hvor ektefellene kan møte andre i samme situasjon som dem selv, få faktakunnskap om sykdommen og utveksle erfaringer om hvordan en kan mestre hverdagen. Samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og Nasjonalforeningen for folkehelsen (åtte samlinger er gjennomført i 2012) Helgesamlinger for ungdom som har en mor eller far med demens som avholdes på faste tidspunkt og steder hvert år. To kurs årlig. Uavhengig av plassering vil de være åpne for ungdommer fra hele landet (tre samlinger er gjennomført i 2011/12)

20 Informasjonsmateriell
Håndbok om utredning og oppfølging Ut fra erfaringene i utviklingsprogrammet å utarbeide en håndbok som både tar for seg prosedyrer som anbefales om utredning/diagnostikk og oppfølging. Tekniske hjelpemidler - Informasjonsfolder som viser eksempler på hjelpemidler som kan være til støtte i hverdagen - Brosjyremateriell om tekniske hjelpemidler og hvor man kan henvende seg for å få tilgang til disse Koffert??? Håndbok for yngre pårørende

21 Bok for ikke-fagfolk Bok for pårørende og allmennheten som ikke primært er rettet på fagfolk (Ragnhild E. Krüger). Lærebok for fagfolk Lærebok om yngre personer med demens rettet på personell i spesialisthelsetjenesten (Tor Atle Rosness), kommunehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og fagpersoner knyttet til skoleverket som lærere og helsesøstre.

22 Fagnett yngre personer med demens
En del av en felles nettside som fungerer som en ressursbank samtidig som at det legges opp til et diskusjonsforum der fagfolk kan dele erfaringer. Rådgivnings- og veiledningstjenester for familier til yngre personer med demens Etablere regionale/landsdekkende rådgivnings- og veiledningstjenester for familier til yngre personer med demens.

23 Programmets medarbeider har i perioden i 2012
hatt 25 undervisningsoppdrag hvor erfaringer fra prosjektene har blitt presentert Fylkesmannskurs ABC undervisning Landskonferanser innen ulike fagfelt Demensforeninger - Kurs for Spesialisthelsetjenesten - Kurs i kommuner - Kurs i samarbeid med NAV

24 Kurs på nasjonalt nivå - Fagfolk med ansvar for personer med demens og deres pårørende i spesialisthelsetjenesten og kommunene. To kurs årlig: - Utredning og oppfølging av yngre personer med demens, 5 . mars 2013, Oslo - Tilrettelagte tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende, 29. okt 2013, Trondheim - Kurs om demens og velferdsteknologi.

25 Dagaktivitetstilbud Videreføring av utviklingsprogram i
Demensplan 2015 Statlig satsing: mill, mill Kr / plass def. 5 dager av 5 timer per uke Dagaktivitetstilbud 2007 Kommuner med tilbud 130 188 Dekningsgrad for hjemmeboende personer med demens 6,80 % 9,30 %

26 Dagaktivitetstilbud Satsing på opplæring og veiledning av personell i kommunene Informasjonspakker med håndbøker, opplæringsfilmer, etc. sendt alle landets kommuner

27 Pårørendesatsingen Kurset har minimum 12 timers varighet og arrangeres over flere samlinger eller som helgekurs. Kommunene får informasjonspakker med bl.a. forelesninger på DVD, informasjonshefter etc. Kommuner med tilbud Antall per Antall per Antall per Kommuner med tilbud kun i egen kommune 123 170 209 Kommuner i interkommunalt samarbeid 77 95 112 Totalt 200 265 321

28 Pårørendesatsingen Samtalegrupper arrangeres over flere samlinger med et begrenset antall deltakere Antall per Antall per Antall per Samtalegrupper 99 165 258

29 Pårørendesatsing En videreføring av et utviklingsprogram i Demensplan Ekstra midler over statsbudsjettet for Gjennomføres sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kommunene søker om midler. Det anbefales at tilbudet gjennomfører sammen med frivillige organisasjoner Pårørendeskole Samtalegruppe I én kommune NOK NOK Interkommunal NOK

30 ABC-satsingen Studiemateriale Studiegrupper Fagseminarer

31 N.K.S. Kløverinstitusjonene AS N.K.S. Kløverinstitusjonene AS
Samarbeidspartnere i ABC undervisning og oppfølging Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester med totalansvar + 4 med delansvar 7 Spesialisthelsetjeneste Alderspsykiatri/Geriatri + flere med delansvar Regionale eller kommunale kompetansemiljøer - i samarbeid med NKAH N.K.S. Kløverinstitusjonene AS N.K.S. Kløverinstitusjonene AS Per

32 Kommuner med ABC aktivitet
Per

33 Utvikling i antall registrerte ABC deltakere 2010-2012
Per

34 Ny ABC-perm og filmer

35 Institusjon og bolig

36 I 2015 Alle kommuner ( n=429) skal ha: Demensteam
For diagnostisk utredning og oppfølging Ressurs for kommunalt personell Dag aktivitetstilbud (i institusjon, “grønn”, “urban)” Boliger tilrettelagt for pmd Utdanningsprogram for pårørende (anhørige) Pårørende skole og støttegrupper Utdanningsprogram for personell Fra ABC til universitetet Økt forskning (innsats fra Forskningsrådet)


Laste ned ppt "Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google