Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsarbeid for å bedre omsorgen for personer med demens i Norge, Status 2013 Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Svenske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsarbeid for å bedre omsorgen for personer med demens i Norge, Status 2013 Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Svenske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsarbeid for å bedre omsorgen for personer med demens i Norge, Status 2013 Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Svenske Demensdager, 2013; Karlstad

2 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse www.aldringoghelse.no Demens Alderspsykiatri Funksjonshemning og aldring Utviklingshemning og aldring Geriatri

3 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse www.aldringoghelse.no Administrativt organisert Psykiatrisk klinikk Sykehuset i Vestfold Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Finansiering Statlig grunnfinansiering Forsknings- og utviklingsoppdrag Salg av tjenester - undervisning - forlag Ansatte – 61 personer (48 årsverk), 2013 Bibliotekarer, ergoterapeuter, etnolog, fysioterapeut, journalister, leger, merkantilt personale, psykologer, sosiolog, sykepleiere, vernepleiere, økonom

4 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oppgaver (demens) - www.aldringoghelse.no •Forsknings- og utviklingsarbeid for å bedre behandlings- og omsorgstilbud til personer med demens og deres pårørende •Tilby rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten •Utvikle læremateriell (10-12 titler hvert år) •Tilby undervisning (30-40 kurs og konferanser hvert år)

5 Modell for å implementere nye tjenester Utviklings- og forskningsprosjekter KunnskapImplementering av nye tjenester Utdanningsprogram

6

7 Demensplan 2015 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse arbeider tett opp mot Helsedirektoratet (Socialstyrelsen) for å bedre og implementere nye tjenester

8 I 2015 Alle kommuner ( n=429) skal ha:  Demensteam  For diagnostisk utredning og oppfølging  Ressurs for kommunalt personell  Dag aktivitetstilbud (i institusjon, “grønn”, “urban)”  Boliger tilrettelagt for pmd  Utdanningsprogram for pårørende (anhørige)  Pårørende skole og støttegrupper  Utdanningsprogram for personell  Fra ABC til universitetet  Økt forskning (innsats fra Forskningsrådet)

9 Demensplan 2015

10 | Demensteam og utredning: Ca 60% av norske kommuner har demensteam idag

11 Kommunalt demensteam- oppgaver •Være et lavterskeltilbud til pasienter og pårørende •Delta i utredningen i samarbeid med fastlegen •Delta i regelmessig oppfølging av pasienten og familien •Være tilgjengelig for pasienten og familien under sykdommens forløp •Foreslå aktivitets-, avlastnings- og hjelpetiltak •Være aktiv deltager i pårørendeskolearbeid

12 Diagnostikk og utredning 2012-2015 1. Kurs/konferanser 2. Temakoffert med faglig innhold 3. Håndbok for demensteam 4. Veiledning, rådgivning, informasjon 5. Kartlegging av 300 pasienter over 2 år

13 Diagnostikk og utredning 2012-2015 Kurs/konferanser: Kurs om utredning (2 kurs årlig) Kurs om etablering og organisering av demensteam (2 kurs årlig) Konferanser for ansatte i demensteam (en årlig samling)

14 Veileder for demensutredning i kommunehelsetjenesten Utredingsverktøy til bruk i kommunehelsetjenesten (helsepersonell + fastlege) Oppfølgingsverktøy til bruk i kommunehelsetjenesten Utredningsverktøy for personer med demens i sykehjem Manual for MMSE-NR Håndbok om etablering og drift av demensteam Rapport ”Ny kunnskap, bedre omsorg” Film: MMSE-NR Rapport Nasjonal kartlegging av tilbud til personer med demens 2010/2011 Håndbok om etablering og drift av dagaktivitetstilbud Håndbok om pårørendeskole Innhold i demensteamkoffert

15 Koffert: Under arbeid Utvidet testbatteri med veiledning med hefte : 10-ords test, geriatrisk leseprøve, ordflyt, trail making test a + b, ACE, Manual for klokketest. Film om etablering og drift av demensteam og å arbeide i demensteam Revidere tidligere filmer om bruk av NPI, Cornell mfl

16

17 Demensplan 2015 Yngre personer med demens 2012-2015

18 Videreføring av utviklingsprogrammet yngre personer med demens – 2012-2015 - Samlinger for ektefeller og barn - Informasjonsmateriell - Undervisning, råd og veiledning - Kursvirksomhet for fagfolk

19 Regionale helgesamlinger for ektepar hvor ektefellene kan møte andre i samme situasjon som dem selv, få faktakunnskap om sykdommen og utveksle erfaringer om hvordan en kan mestre hverdagen. Samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og Nasjonalforeningen for folkehelsen (åtte samlinger er gjennomført i 2012) Helgesamlinger for ungdom som har en mor eller far med demens som avholdes på faste tidspunkt og steder hvert år. To kurs årlig. Uavhengig av plassering vil de være åpne for ungdommer fra hele landet (tre samlinger er gjennomført i 2011/12)

20 Informasjonsmateriell Håndbok om utredning og oppfølging Ut fra erfaringene i utviklingsprogrammet å utarbeide en håndbok som både tar for seg prosedyrer som anbefales om utredning/diagnostikk og oppfølging. Tekniske hjelpemidler - Informasjonsfolder som viser eksempler på hjelpemidler som kan være til støtte i hverdagen - Brosjyremateriell om tekniske hjelpemidler og hvor man kan henvende seg for å få tilgang til disse Koffert??? Håndbok for yngre pårørende

21 Bok for ikke-fagfolk Bok for pårørende og allmennheten som ikke primært er rettet på fagfolk (Ragnhild E. Krüger). Lærebok for fagfolk Lærebok om yngre personer med demens rettet på personell i spesialisthelsetjenesten (Tor Atle Rosness), kommunehelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og fagpersoner knyttet til skoleverket som lærere og helsesøstre.

22 Fagnett yngre personer med demens En del av en felles nettside som fungerer som en ressursbank samtidig som at det legges opp til et diskusjonsforum der fagfolk kan dele erfaringer. Rådgivnings- og veiledningstjenester for familier til yngre personer med demens Etablere regionale/landsdekkende rådgivnings- og veiledningstjenester for familier til yngre personer med demens.

23 Programmets medarbeider har i perioden i 2012 hatt 25 undervisningsoppdrag hvor erfaringer fra prosjektene har blitt presentert - Fylkesmannskurs - ABC undervisning - Landskonferanser innen ulike fagfelt - Demensforeninger - Kurs for Spesialisthelsetjenesten - Kurs i kommuner - Kurs i samarbeid med NAV

24 Kurs på nasjonalt nivå - Fagfolk med ansvar for personer med demens og deres pårørende i spesialisthelsetjenesten og kommunene. To kurs årlig: - Utredning og oppfølging av yngre personer med demens, 5. mars 2013, Oslo - Tilrettelagte tilbud til yngre personer med demens og deres pårørende, 29. okt 2013, Trondheim - Kurs om demens og velferdsteknologi.

25 Dagaktivitetstilbud 20072010-2011 Kommuner med tilbud 130188 Dekningsgrad for hjemmeboende personer med demens 6,80 %9,30 % Videreføring av utviklingsprogram i Demensplan 2015 Statlig satsing: 2012 -150 mill, 2013 - 300 mill Kr 60.000 / plass def. 5 dager av 5 timer per uke

26 Dagaktivitetstilbud Satsing på opplæring og veiledning av personell i kommunene Informasjonspakker med håndbøker, opplæringsfilmer, etc. sendt alle landets kommuner

27 Pårørendesatsingen Kurset har minimum 12 timers varighet og arrangeres over flere samlinger eller som helgekurs. Kommunene får informasjonspakker med bl.a. forelesninger på DVD, informasjonshefter etc. Kommuner med tilbud Antall per 31.12.11 Antall per 30.06.12 Antall per 31.12.12 Kommuner med tilbud kun i egen kommune 123170209 Kommuner i interkommunalt samarbeid 7795112 Totalt200265321

28 Pårørendesatsingen Samtalegrupper arrangeres over flere samlinger med et begrenset antall deltakere Antall per 31.12.11 Antall per 30.06.12 Antall per 31.12.12 Samtalegrupper99165258

29 Pårørendesatsing En videreføring av et utviklingsprogram i Demensplan 2015. Ekstra midler over statsbudsjettet for 2015. Gjennomføres sammen med Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kommunene søker om midler. Det anbefales at tilbudet gjennomfører sammen med frivillige organisasjoner Pårørendeskole Samtalegruppe I én kommune30 000 NOK5 000 NOK Interkommunal40 000 NOK

30 ABC-satsingen Studiemateriale Studiegrupper Fagseminarer

31 Per 31.12.2012 14Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester med totalansvar + 4 med delansvar 7 Spesialisthelsetjeneste Alderspsykiatri/Geriatri + flere med delansvar 3Regionale eller kommunale kompetansemiljøer - i samarbeid med NKAH Samarbeidspartnere i ABC undervisning og oppfølging N.K.S. Kløverinstitusjonene AS

32 Per 31.12.2012 Kommuner med ABC aktivitet

33 Utvikling i antall registrerte ABC deltakere 2010-2012 Per 31.12.2012

34 Ny ABC-perm og filmer

35 Institusjon og bolig

36 I 2015 Alle kommuner ( n=429) skal ha:  Demensteam  For diagnostisk utredning og oppfølging  Ressurs for kommunalt personell  Dag aktivitetstilbud (i institusjon, “grønn”, “urban)”  Boliger tilrettelagt for pmd  Utdanningsprogram for pårørende (anhørige)  Pårørende skole og støttegrupper  Utdanningsprogram for personell  Fra ABC til universitetet  Økt forskning (innsats fra Forskningsrådet)


Laste ned ppt "Utviklingsarbeid for å bedre omsorgen for personer med demens i Norge, Status 2013 Knut Engedal Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Svenske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google